Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність
НазваМеханізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність
Сторінка1/6
Дата18.04.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5   6


МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(машинобудування)
ЗМІСТ

Вступ

3

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління економічною безпекою підприємства за умов конкурентного середовища11

1.1. Еволюція формування поняття «економічна безпека підприємства»


11

1.2. Середовище як чинник небезпеки господарської діяльності підприємства


18

1.3. Стратегія і тактика управління економічною безпекою машинобудівних підприємств


32

Висновки до першого розділу

50

Розділ 2. Оцінка рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств


53

2.1. Фінансово-економічна діяльність підприємств машинобудівної галузі як показник рівня її економічної безпеки


53

2.2. Вплив кількісних і якісних факторів на рівень економічної безпеки машинобудівних підприємств


70

2.3. Аналіз методів діагностики економічної безпеки підприємства

89

Висновки до другого розділу

113

Розділ 3. Формування механізму управління економічною безпекою підприємств машинобудівної галузі


115

3.1. Методичні основи побудови механізму управління економічною безпекою підприємства


116

3.2. Система моніторингу економічної безпеки підприємства

131

3.3. Управління економічною безпекою підприємства на основі оцінки відхилень порогових показників


155

Висновки до третього розділу

168

Висновки

171

Додатки

175

Список використаних джерел

208

ВСТУП
Актуальність теми. За умов ринкових відносин діяльність суб’єктів господарювання потребує не лише забезпечення їх функціонування, але й розробки такої системи управління підприємством, при якому зміна чинників навколишнього середовища суттєво не впливала б на господарську діяльність суб’єкта господарювання.

Недостатня увага до ролі і місця економічної безпеки в системі управління підприємствами призводить до неадекватної реакції окремих підприємств на небезпеки та загрози, що виникають у сучасному економічному середовищі, і, як наслідок, окремі їх рішення виявляються помилковими, особливо щодо адаптації до екзо-ендогенного середовища, використання технологій поведінки у нестандартних ситуаціях, реакції на фактори впливу тощо. Все це сприяє виникненню значних загроз у діяльності підприємств, обмеженості їх мобільності і втраті потенціальних можливостей. І особливо це позначається на формуванні й розвитку ринку машинобудівної продукції, структурних перетвореннях у цій галузі, членстві України у СОТ та перспективах вступу до ЄС в умовах конкурентної боротьби.

Причин депресивного розвитку вітчизняних виробників багато, але головні з них криються в інерції структури виробництва, що склалася, його технологічній відсталості й фізичному зносі основних фондів, у відсутності пріоритетів державної науково-промислової політики. Таке становище викликає певну небезпеку як для економіки в цілому, так і для потенціалу кожного конкретного підприємства. Адже промислове підприємство виконує не тільки виробничу функцію, але й дає кошти для існування багатьох людей, пов'язаних з ним, тобто несе певне соціальне навантаження і відповідальність.

З огляду на це динамічне відродження машинобудівного комплексу є необхідною передумовою стійкого економічного зростання країни, подолання технологічного відставання та створення належних передумов інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.

У даному контексті особливої актуальності для України набуває проблема створення дієвих механізмів щодо підвищення економічної безпеки машинобудівних підприємств країни. Ефективність функціонування промислового підприємства, особливо за умов нестабільної економіки, значною мірою визначається надійністю системи управління економічною безпекою промислового підприємства. Тому дослідження цієї проблеми є важливим та актуальним.

Вивченню питань, пов’язаних із економічною безпекою підприємства та стійкістю економіки, присвячено чимало наукових досліджень як у світовій економічній літературі, так і в роботах вітчизняних учених–економістів. Відомими зарубіжними вченими, які працювали та працюють над означеним колом проблем є Грунін О., Друкер П., Клейнер Т., Одинцов А., Олейников Є., Тамбовцев В. та ін. [37, 41, 55, 96, 130, 146, 152].

Дослідженням проблем економічної безпеки держави і підприємства займались і займаються вітчизняні вчені: Ареф’єва О., Бінько І., Войнаренко М., Геєць В., Духов В., Єрмошенко М., Жаліло Я., Косянчук Т., Кузенко Т., Микитенко В., Мунтіян В., Нижник В., Соснін А., Сухорукова Т., Огарок Л., Полушкин О., Пастернак-Таранушенко Г., Реверчук Н., Покропивний С., Шлемко В. та ін.

Зусиллями багатьох учених розроблено економічні, правові та інституційні засади економічної безпеки підприємства, окреслено головні принципи та напрями вдосконалення системи створення економічної безпеки, розроблено теорію стійкості підприємств в умовах глобалізації та інноваційного типу економічного розвитку.

У працях вітчизняних науковців достатньо глибоко досліджено необхідність, причини, функції та планування економічної безпеки в умовах трансформаційних процесів, подальшого розвитку набула теорія економічних ризиків у підприємництві, а також теорія антикризового управління підприємством, розроблено загальні підходи до аналізу та оцінки функціональних складових.

Незважаючи на досить широкий спектр досліджень щодо сучасних проблем та заходів із забезпечення економічної безпеки підприємства, всі вони, здебільшого, мають загальнонауковий, методологічний характер. Поза увагою більшості робіт залишилися питання щодо самого механізму управління економічною безпекою та його впровадження на сучасних промислових підприємствах. Це стосується вивчення суті, структури та якісних ознак економічної безпеки машинобудівного підприємства, зокрема, дослідження та класифікації загроз, розробки ефективної методики оцінки рівня безпеки, вироблення перспективних напрямів механізму управління економічною безпекою машинобудівного підприємства у перехідній економіці, досі немає чітких критеріїв, індикаторів, методів оцінки і механізмів управління економічною безпекою машинобудівних підприємств. Не всі керівники системно розробляють стратегію і тактику власних підприємств, усвідомлюють головні чинники і джерела загрози економічним інтересам, принципи механізму створення та управління економічною безпекою машинобудівного підприємства.

Усе це зумовило вибір теми дисертації, її мету, структуру і завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету за напрямом «Розробка спеціального курсу наукового та навчально–методичного забезпечення для підготовки магістрів спеціальності «Міжнародні відносини» за напрямом: економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів (Номер державної реєстрації 0107U006933). Автор брала участь у розробці Методичних вказівок для самостійного вивчення дисципліни за професійним напрямом «Магістр міжнародних економічних відносин», «Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів».

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування науково-теоретичних і практично-методичних положень та розробка рекомендацій щодо впровадження механізму управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на українських регіональних ринках.

Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність розгляду і вирішення таких завдань:

 • визначити сутність та ознаки поняття “економічна безпека підприємства”, удосконалити понятійний апарат економічної безпеки;

 • узагальнити та класифікувати чинники небезпек (загроз) у групи, що впливають на стан економічної безпеки підприємства;

 • дослідити та узагальнити міжнародний досвід оцінки економічного стану підприємств;

 • проаналізувати стан і здійснити оцінку економічної безпеки машинобудівних підприємств України;

 • розкрити процеси управління економічною безпекою підприємства з урахуванням тактичного і стратегічних рівнів функціонування;

 • сформувати методичні рекомендації створення системи моніторингу економічної безпеки промислового підприємства, а також його автоматизації;

 • розробити методичні рекомендації щодо встановлення рівнів економічної безпеки підприємства на основі відхилень від порогових показників;

 • запропонувати конкретні рекомендації щодо розробки механізму управління економічною безпекою підприємства із врахуванням відхилень від порогових значень, який дозволить більш швидко і оперативно реагувати на деструктивні ситуації.

^ Об’єктом дослідження є процеси формування механізму управління економічною безпекою підприємств за умов розвитку ринкових відносин.

Предметом дослідження є теоретичні засади та складові елементи практично діючої системи економічної безпеки машинобудівних підприємств.

^ Методи дослідження. Для досягнення достовірності та обґрунтованості дослідження використовувалися наступні наукові методи: метод системно-структурного та функціонального аналізу при визначенні головних елементів та рівнів економічної безпеки підприємства; методи логічного узагальнення при з’ясуванні кола організаційних, економічних та інституційних умов ефективного управління економічною безпекою підприємств; історичний метод при визначенні та аналізі еволюції теоретичних поглядів на сутність безпеки, її види і безпеки підприємства.

Для аналізу стану та основних тенденцій економічної безпеки машинобудівного підприємства були використані економіко-статистичні методи порівняння та індексний. Було здійснено оцінку загроз економічній безпеці підприємства за допомогою ранжирування та безпосередньо бальних оцінок. Ранжирування загроз дозволило визначити гостроту та вагомість загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства, а використання методу бальних оцінок – надало додаткову можливість визначення достовірності інформації, що визначалася методом ранжирування. Метод експертного опитування дозволив також ідентифікувати, упорядкувати, структурувати показники стану економічної безпеки.

Інформаційну основу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти України, матеріали Державного комітету статистики України, монографії, періодичні видання, матеріали первинного обліку та статистичної звітності підприємств, матеріали, зібрані шляхом опитування керівників машинобудівних підприємств Хмельницької області.

^ Наукова новизна результатів дослідження полягає у наступному:

вперше:

 • на основі запропонованої узагальненої оцінки рівня економічного стану машинобудівних підприємств розроблено механізм, який дозволяє забезпечити прийняття управлінських рішень щодо підвищення стабільності та безпеки функціонування суб’єкта господарювання;

 • розроблено систему моніторингу економічної безпеки промислового підприємства, що ґрунтується на виявленні достовірного стану економічної безпеки підприємства в цілому та за її окремими складовими.

удосконалено:

 • сутність поняття “управління економічною безпекою підприємства” з урахуванням стратегії і тактики розвитку та особливостей функціонування машинобудівних підприємств, що дозволить враховувати їх проблемні ситуації і умови існування та дає можливість прогнозувати економічну діяльність, спрямовану на безпечний розвиток у перспективі;

 • систему оцінки рівня економічної безпеки промислового підприємства в умовах конкурентних відносин, що дає можливість встановити рівень та здійснювати управління економічною безпекою машинобудівного підприємства за кожним напрямком господарської діяльності;

набули подальшого розвитку:

 • змістовне наповнення категорії “економічна безпека підприємства”, що полягає у забезпеченні такого його стану, коли при максимально ефективному використанні ресурсів досягається випередження подій, послаблення або локалізація небезпеки, зменшення ризиків у досягненні мети діяльності за умов зростаючої конкуренції;

 • систематизація чинників внутрішніх і зовнішніх небезпек та загроз діяльності машинобудівних підприємств, а також встановлення та обґрунтування питомої ваги складових економічної безпеки підприємств, що впливають на прийняття ефективних управлінських рішень.

На основі теоретичних положень і досліджень автора запропоновано комплекс методичних рекомендацій щодо формування механізму управління економічною безпекою машинобудівних підприємств на основі відхилень від порогових показників, з використанням якого вони зможуть функціонувати в нестабільному середовищі, реалізуючи власні стратегії бізнесу.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconМеханізм вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (переробна промисловість)
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconФінансовою безпекою підприємства
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність icon1 Економічна безпека підприємництва як структуроутворюючий елемент теорії детінізації економіки
Організаційно-правові основи безпеки підприємництва, її співвідношення з економічною безпекою держави
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
У сучасних умовах процес реструктуризації машинобудівного підприємства стає об'єктивною необхідністю, що забезпечує виживання І конкурентоспроможність...
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconСубмеханізм управління економічною безпекою взаємодії ланок логістичного...
Бюджетними параметрами та результатами моделювання. У разі виникнення такої невідповідності в практиці господарювання можна стверджувати...
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconПлан організаційно-правові засади управління національною безпекою...
України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань...
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність icon“Організаційно-економічний механізм санації підприємств” (договір...
Галузь машинобудування – базова в економіці будь-якої країни, І забезпечення її ефективного розвитку є пріоритетним завданням. Тому...
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства...
України, з метою створення єдиної системи управління безпекою судноплавства на морському І річковому транспорті та приведення її...
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства спеціальність iconЗагальна характеристика роботи
Формування І розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка