Аналіз фінансового стану підприємства”
НазваАналіз фінансового стану підприємства”
Сторінка4/9
Дата08.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

1.4. Характеристика показників рентабельності


Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і відносними показниками. Відносними показниками є система показників рентабельності.

У широкому розумінні слова поняття рентабельності означає прибутковість, дохідність. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції покривають витрати виробництва і утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст – визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу. І оскільки це відносні показники, то вони практично не підпадають під вплив інфляції.

Основними показниками рентабельності, якими вимірюється дохідність підприємств в Україні, є наступні:

 1. Рентабельність активів (майна) (Ра) – показує, який прибуток одержує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи:

, де

ЧП – прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток); А – середній розмір активів.

 1. Рентабельність поточних активів (Рпа) – показує, скільки прибутку одержує підприємство з однієї гривні, вкладеної в поточні активи:

, де

^ Ап – середній розмір поточних активів.

 1. Рентабельність інвестицій (Рі) – показник, що відображає ефективність використання засобів, інвестованих у підприємство. Цей показник відображає оцінку "майстерності" керування інвестиціями:

, де

^ П – загальна сума прибутку за звітний період; ВК – середній розмір власного капіталу; ДЗ – середній розмір довгострокових зобов'язань.

Показник рентабельності виробництва знаходиться в прямій залежності від рентабельності продукції й оберненій залежності від зміни фондоємності продукції.

Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженням собівартості одиниці продукції. При поліпшенні використання матеріальних обігових коштів знижується їхній розмір, що припадає на 1 гривню реалізованої продукції. Отже, чинники прискорення обіговості матеріальних обігових коштів є одночасно чинниками росту рентабельності виробництва.

^ Розділ II. Аналіз та оцінка діяльності ПАТ "Дніпро-Фрайберг"
2.1. Техніко-економічна характеристика ПАТ "Дніпро-Фрайберг"

ПАТ "Дніпро-Фрайберг" спільне україно-німецьке підприємство, засноване в 1995 році.

Основне виробництво підприємства складають:

 • цех по виготовленню столів;

 • цех по виготовленню стільців;

 • цех по виготовленню фанери;

 • цех по виготовленню конструкційних матеріалів;

 • цех по виготовленню столярної плити.

Унікальність фабрики, за оцінками зарубіжних експертів, полягає в її технологічному циклі виробництва – від сировини до готової продукції. Таке виробництво на Заході відсутнє.

В січні 1995 року був підписаний Установчий договір про створення і діяльність ПАТ "Дніпро-Фрайберг", статутний фонд якого було встановлено 56,4 тис. грн., який поділено на 11280 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. з загальною кількістю акціонерів – 2604 осіб.

Метою діяльності меблевої фабрики є отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та підприємницької діяльності.

Предметом діяльності є:

 1. Виробництво та реалізація меблів (столів, стільців і т.д.) та конструкційних матеріалів;

 2. Реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;

 3. Зовнішньоекономічна діяльність;

 4. Комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі.

ПАТ має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак.

Прибуток меблевої фабрики утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

За рішенням загальних зборів Товариство створює:

 1. резервний (страховий) фонд;

 2. фонд виплати дивідендів.

ПАТ "Дніпро-Фрайберг" здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік згідно з новими Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в звітному 2008 році доцільно скласти наступну таблицю:
Таблиця 2.1

Техніко-економічна характеристика

^ ПАТ «Дніпро-Фрайберг»

Показники

Одини-ця виміру

2007 рік

2008 рік

Відхи-лення (+ , -)

Виробництво

Обсяг промислової продукції в оптових цінах без ПДВ та акцизного збору

тис. грн.

1301,8

1726,0

+424,2

Зміна залишків незавершеного виробництва

тис. грн.

16,9

33,7

+16,8

Фінансові результати

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн.

-

-84,0

-84,0

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

853,0

1111,0

+258,0

Виручка від реалізації продукції

тис. грн.

631,8

957,0

+325,2

Основні фонди

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

4224,0

4157,0

-67,0

Праця

Середньоспискова чисельність штатних працівників основної діяльності

чол.

207

189

-18

Фонд оплати праці

тис. грн.

177,0

249,0

+72,0

Ефективність виробництва

Фондовіддача
0,31

0,42

+0,11

Фондоємкість
3,24

2,41

-0,83

Фонднозброєнність
20,41

21,99

+1,58

За 2008 рік випущено валової продукції (в оптових цінах) на 1726,0 тис. грн., що на 424,2 тис. грн. більше обсягу 2007 року. Разом з тим збільшилось незавершене виробництво на 16,8 тис. грн. Реалізовано продукції на 957,0 тис. грн., що на 51,5% більше реалізації попереднього періоду.

Від усієї господарської діяльності в 2008 році підприємство отримало збитків на суму 84 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатом минулого року, то можна судити про погіршення фінансового стану підприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про неконкурентоспроможність продукції підприємства, що пов'язано з великими матеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботу відділів збуту та маркетингу.

Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 258 тис. грн. (30,2%). Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, що виготовляється, досить висока, але через велику ціну (яка обумовлена високим рівнем собівартості продукції) меблів не користується попитом серед населення.

Про негативний стан свідчить також високий рівень фондоємкості, яка значно перевищує нормативне значення. Хоча й на кінець звітного періоду вона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випуску продукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів, оскільки вони вже застарілі, та на отримані кошти закупити нове, більш досконале обладнання.

Показники фондовіддачі менші нормативу, що рекомендується спеціалістами (в межах 3,0). Тобто на одиницю фондів приходиться менше одиниці продукції (на початок та кінець періоду відповідно 0,31 та 0,42).

В 2008 році в порівнянні з відповідним періодом 2007 року чисельність всього персоналу становила 91,3%, а фонд оплати праці збільшився на 72 тис. грн. (40,7%). Через нестачу коштів у підприємства та відсутність замовлень воно було змушено звільнити 18 працівників.

Таким чином, результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2008 рік свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено, перш за все, моральним застарінням основних засобів, недостатнім забезпеченням виробництва власними обіговими коштами, неконкурентоспроможністю продукції, заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

Зараз діяльність підприємства орієнтована на розширення зв'язків із зарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютних коштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства.

^ 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану ПАТ "Дніпро-Фрайберг"

Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштів відображається за даними форми №1 "Баланс".
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Аналіз фінансового стану підприємства” iconРозділ 10. Фінансовий аналіз діяльності підприємств
За результатами фінансового аналізу визначають наявні резерви підприємства щодо покращення його фінансового стану. Інформацію, отриману...
Аналіз фінансового стану підприємства” icon1. Теоретичні основи аналізу та оціни фінансового стану підприємства
...
Аналіз фінансового стану підприємства” iconКомплексна оцінка фінансового стану підприємства
Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін...
Аналіз фінансового стану підприємства” iconРозділ Теоретичні засади сутності фінансового потенціалу підприємства
Розділ Аналіз фінансового стану публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк»
Аналіз фінансового стану підприємства” iconРозділ Аналіз фінансового стану на прикладі зат «Рівне-Борошно»
Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності І доцільності вкладення фінансових ресурсів в активи, тому...
Аналіз фінансового стану підприємства” iconРозділ 1 Сутність І призначення аналізу фінансового стану підприємства....
Основною перешкодою на шляху налагодження ефективного функціонування ринкового механізму став повільний процес перетворень на рівні...
Аналіз фінансового стану підприємства” iconТестова програма підготовки до Державного іспиту з дисципліни „Фінансовий...
Процес дослідження фінансового стану І основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення І кількісної оцінки резервів...
Аналіз фінансового стану підприємства” iconАналіз фінансового стану підприємств
Результати проведеного аналізу використовуються для підготовки рекомендацій щодо подальшої діяльності підприємства, його реструктуризації...
Аналіз фінансового стану підприємства” iconОцінка фінансового стану І фінансових результатів діяльності фірми
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
Аналіз фінансового стану підприємства” iconЭнтони А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг Маркс. Управленческий...
Аналіз фінансового стану підприємства на підставі фінансової звітності/Баланс №12 від 16. 12. 2005р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка