Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз
НазваМіжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз
Сторінка1/7
Дата02.05.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет соціологічних та гуманітарних наук
Кафедра соціології


Зав. кафедри проф. д.ф.н., проф. МСУ Судакова В.М.

Протокол №_______ засідання кафедри

від «____» ___________ 2010р


Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз


Випускна робота бакалавра

Студента 4 курсу

Денної форми навчання

Маслова Д.О.

Науковий керівник

Литва Л. А.
Робота захищена «____» _________ 2010 р

З оцінкою___________________________

Київ – 2010 р.
Зміст


Вступ........................................................................................................................3

Глава 1 Теоретико-методологічні засади вивчення сім'ї як соціальної групи.........................................................................................................................8 1.1 Сім'я і соціальні ролі в сім'ї в дослідженнях суспільствознавців.................8

1.2 Сімейні конфлікти: поняття, види.................................................................51

Висновки до розділу 1..........................................................................................55

Глава 2 Міжпоколінний конфлікт в сім'ї як соціальна проблема………...…..57

2.1 Поняття міжпоколінного конфлікту в сім'ї...................................................57

2.2 Види, причини та наслідки міжпоколінних конфліктів в сім'ї..............57

Висновки до розділу 2...........................................................................................71

Спільнй висновок…………………………………............................…………..72

Бібліографія............................................................................................................74

.

Вступ
У 21 столітті помітно загострилася проблема взаємовідносин між поколіннями. Проблема наступності та конфліктів у відносинах «батьків» і «дітей» може розглядатися як взаємодія інформації та діяльності, як особливості передачі культурних цінностей від покоління до покоління. Вона існує завжди, проте зміст проблеми, гострота суперечностей носить особливий конкретно історичний характер. У сучасному суспільстві має місце трансформація ставлення молодших вікових груп до старшого покоління в напрямку від традиційного шанобливого до нетрадиційного. У кращому випадку мова йде про абсолютно байдуже ставлення як на державному, так і на побутовому рівні. У таких умовах люди похилого віку опинилися кинутим поколінням, позбулися співчуття, співпереживання і допомоги з боку молодших членів суспільства. Сталася ломка багатовікової традиції суспільства, яка настільки болюча не тільки для людей похилого віку, але і для всіх інших членів суспільства. Зміни, повністю відкидають досвід попередніх поколінь, ведуть до конфлікту і розриву між поколіннями.

Сім'я є першим і найбільш індивідуальним рівнем відносин між різними поколіннями. В даний час сім'я зазнає демографічні, культурні, соціально економічні зміни, які відбиваються на внутрішньосімейних зв'язках. Оскільки сімейні зв'язки мають дедалі менше значення, люди похилого віку часто виявляються нікому непотрібними. Дестабілізація в країні, спрямованість свідомості людей на виживання впливає на те, як молоде покоління сприймає літніх людей. Молодь не має чіткого уявлення про життя старшого покоління і часто драматизує їх соціальне становище, породжуючи забобони і створюючи стереотипи, що, у свою чергу, проектується на міжпоколінні взаємини. У масовій свідомості як у прихованій, так і в явній формі фіксується ставлення до літніх людей як до марної категорії населення, у суспільній свідомості поширена модель, яка характеризується затвердженням стратегії витіснення старості зі сфери доступу до престижних цінностей, влади, та інших ресурсів, периферійним становищем їх проблем.

^ Ступінь розробленості теми. У науково-дослідницькій літературі з проблеми міжпоколінного конфлікту в сім'ї найбільш повно вивчені питання про зміст понять «сім'я» і «конфлікт» і їх ролі в конфлікті поколінь. З позицій різних теоретичних підходів розглядаються різноманітні аспекти цих понять.

На думку Льюїса Моргана "ідея сім'ї" еволюціонувала, проходила ряд послідовних стадій, причому монополія була останньою формою в цьому ряду. Їй передували давніші форми періоду дикості і раннього періоду варварства. Він розрізняв п'ять послідовних форм сім'ї, кожній з яких відповідав свій порядок шлюбу:

• кровноспоріднена сім'я - шлюби всередині роду між братами і сестрами;

• пуналуальна сім'я - груповий шлюб між чоловіками і жінками різних родів, архаїчний рід, материнський рід;

• сіндіасмічна сім'я (парна) базується на шлюбі окремих пар, але без індивідуального співжиття. Тривалість союзу залежить від доброї волі сторін;

• патріархальна сім'я - шлюб одного чоловіка з кількома жінками. Належала до пізнього періоду варварства, збереглася і при цивілізації батьківська влада, панування старших у сім'ї;

• моногамна сім'я - шлюб окремої пари раз і на все життя.

Протягом трьох тисячоліть виявляє поступове її вдосконалення. Фрідріх Енгельс 1884 р. у роботі «Походження сім'ї, приватної власності і держави» ділить історію суспільства на:

• дикість - груповий шлюб;

• варварство - парний шлюб;

• цивілізацію - моногамний шлюб.

Зростає роль чоловіка у суспільстві (достовірність батьківства, роль у виробництві). Чоловік стає власником худоби, рабів, всього багатства. Діти починають наслідувати батька. Потомство членів роду чоловіків залишається всередині нього. Це ще історична епоха, але крок до цивілізації.

Повалення материнського права було всесвітньо - історичною поразкою жіночої статі. Чоловік став панувати і в будинку, а дружина була закабалена, перетворена в рабу його бажань, в знаряддя дітородіння.

В основі патріархальної сім'ї лежали не природні, а економічні передумови - перемога приватної власності.

Енгельс писав, що довічне единобраччя - безсумнівний факт історичного розвитку і прогресу. Поруч з довічним единобраччям та проституцією незнищюваним суспільним явищем став адюльтер, заборонений, суворо караний, проте невикорінний.

Максим Ковалевський дотримувався принципів генетичної соціології, тобто вчення про вихідних моменти в розвитку родини, роду, власності, політичної влади і психічної діяльності. Займався етнографічними спостереженнями. Вивчав племена Океанії, індіанців Північної Америки. Дійшов висновку, що слов'яни, германці, арійці та інші почали свій шлях з материнського родочислення, але не з матріархату. Сім'я розвивається у всіх: і у дикунів, і у цивілізованих народів через одні й ті ж самі етапи.

Видатний німецький теоретик Георг Зіммель був зацікавлений у вивченні конфлікту в малих групах. Він помічав, що конфлікти серед членів однієї тісно пов'язаної групи мають тенденцію бути більш інтенсивними ніж конфлікти серед людей, які не поділяють загальних почуттів приналежності до однієї групи.

Американський соціолог Козер зосереджує увагу на функціональних характеристиках конфлікту.

Конфлікт - не соціальна патологія, конфлікт - невід'ємна частина соціального життя. Якщо в суспільстві мало конфліктів, то ось це вже означає, що суспільство знаходиться в патологічному стані.

Він висунув постулати:

• Соціальний світ можна розглядати як систему різним чином взаємодіючих частин.

• Процеси, що протікають в різних частинах системи і між ними, за певних умов сприяють збереженню системи, її зміни, а також зростанням або зменшення її інтеграції та адаптації.

• У будь-якій системі взаємопов'язаних частин виявляється відсутність рівноваги, напруженість, конфліктні інтереси.

• Багато процесів, зазвичай вважаються руйнівними для системи (а саме насильство, розбіжність, девіація і конфлікти), можуть за певних умов підвищувати інтеграцію системи та її адаптацію до зовнішнього середовища.

У теорії Дарендорфа джерелом конфлікту виступають рольові відносини в суспільстві і нерівномірний розподіл влади й авторитету, субкультурні причини.

Дарендорф спробував з'ясувати, які умови викликають конфронтацію у групах людей, а також які умови впливають на гостроту конфлікту, і прийшов до висновку, що:

▪ чим швидше люди почнуть усвідомлювати свої права, зобов'язання та інтереси, тим з більшою ймовірністю відбудеться конфлікт;

▪ чим більше розподіл авторитету пов'язано з розподілом інших винагород, тим гостріше протягом конфлікту;

▪ чим менше взаєморозуміння і взаємозацікавленості між підлеглими і пануючими групами, тим гостріше конфлікт;

▪ чим нижче соціальний рівень життя людей, тим більше насильницьким може бути протікання конфлікту;

▪ чим менше здатність конфліктних груп до продуктивному спілкуванню, тим більше насильницьким може бути протікання конфлікту;

▪ чим гостріше протікання конфлікту, тим більше він зможе викликати структурних змін.

^ Мета роботи: Вивчення специфіки міжпоколінних конфліктів в сім'ї.
Завдання:

▪ Проаналізувати сім'ю як соціальну групу.

▪ Виявити соціальні ролі у сім'ї.

▪ Обгрунтувати сім'ю як інститут соціалізації.

▪ Проаналізувати теорії конфліктів в сучасній соціології.

▪ Визначити основні характеристики межпоколенного конфлікту в сім'ї

Об'єкт: Соціальні конфлікти як вид суспільних відносин.

Предмет: міжпоколінні конфлікти як вид деформації внутрішньогрупових відносин у сім'ї.

Глава 1.

Теоретико-методологічні засади вивчення сімї як соціальної групи.    1. Сім'я і соціальні ролі в сім'ї в дослідженнях суспільствознавців.


Сім'я - мала соціальна група, що володіє історично визначеною організацією, члени якої пов'язані шлюбними або родинними стосунками (а також відносинами з узяття дітей на виховання), спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та соціального необхідністю, яка обумовлена потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення.

Сім'я є найважливішою цінністю в житті багатьох людей, що живуть у сучасному суспільстві. Кожен член суспільства, крім соціального статусу, етнічної приналежності, майнового та матеріального становища, з моменту народження і до кінця життя має такою характеристикою, як сімейно-шлюбне стан. Для дитини сім'я - це середовище, в якій відбувається його первинна соціалізація. Для дорослої людини родина являє собою джерело задоволення ряду його потреб і малу групу, висуваючи до нього різноманітні і досить складні вимоги. На стадіях життєвого циклу людини послідовно змінюються його функції і статус в сім'ї.

^ Сім'я як соціальний інститут. Як би не відрізнялися своєю унікальністю окремі родини в різні епохи, при розбіжностях у ладі життя і культуру, взяті як первинні групи вони характеризуються одними й тими ж властивостями свого виникнення і розпаду на всьому протязі їхнього існування.

Саме сім'я визнається всіма дослідниками основним носієм культурних зразків, наслідуваних з покоління в покоління, а також необхідною умовою соціалізації особистості. У сім'ї людина навчається соціальним ролям, отримує основи утворення, навички поведінки. Важко знайти іншу соціальну групу, до якої задовольнялося б стільки різноманітних людських та суспільних потреб.

Інститут сім'ї пов'язаний зі звичаями, законами і правилами поведінки, які закріплюють відносини спорідненості між людьми. Законодавство - найважливіша частина родини як інституту. Існує сімейне право, де закон визначає, що таке сім'я, які права і обов'язки чоловіка і дружини, дітей і батьків. Закон визначає мінімальний вік вкладання шлюбу, правила розділу майна після розлучення і багато іншого. Хоча закон не зобов'язує, щоб подружжя обов'язково були різностатеві, але громадська думка негативно ставиться до гомосексуальних союзів.

Інститут сім'ї розрізняється в кожному суспільстві за своїми завданнями, структурою, соціальними ролями. Але для всіх суспільств характерно щось спільне. Сім'я виникла тому, що у людських дитинчат саме протяжне дитинство. Залежність дитини від батьків триває до 15-18 років. У цей період він потребує матеріальної і соціальної підтримки дорослих. Підготовка до дорослого життя відбувається повноцінно тільки в сім'ї, тому що вона включає в себе не лише навчання, тренування, засвоєння знань, але також і присвоєння імені, прав успадкування майна або власності, соціального статусу і становища в суспільстві, генеалогію.

^ Функції сім'ї. Універсальність сім'ї як інституту розкривається в соціальних функціях сім'ї. До найважливіших функцій сім'ї та шлюбу відносяться наступні:

1. Регулювання сексуальних відносин. Шлюб і сім'я впорядковують сексуальні відносини, завдяки тому, що законодавство або практика наказують, хто з ким і за яких умов повинен вступати в статеві стосунки.

2. Відтворення населення. Суспільство не може існувати, якщо немає налагодженої системи заміщення одного покоління іншим. Сім'я - це гарантоване засіб поповнення населення.

3. Соціалізація. Нове покоління, що приходить на зміну старому, здатне навчитися соціальним ролям тільки в процесі соціалізації. Сім'я - осередок первинної соціалізації. Батьки передають дітям свій життєвий досвід, прищеплюють хороші манери, навчають ремеслам і теоретичним знанням, закладають основи володіння усною і письмовою мовою, контролюють їх дії.

4. Турбота і захист. Сім'я забезпечує своїм членам опіку, захист, соціальну безпеку. Діти потребують не лише дах над головою, їжі та одязі, їм необхідна емоційна підтримка батька й матері в той період життя, коли ніхто інший такого захисту і підтримки ним не пропонує. Сім'я підтримує тих, хто не може сам подбати про себе.

5. Соціальне самовизначення. Узаконення народження людини означає його юридичне й соціальне визначення. Завдяки сім'ї людина отримує прізвище, ім'я, по батькові, право розпоряджатися спадком і житлом. Сім'я також визначає і соціальний статус людини.

Крім них до числа найважливіших функцій сім'ї відносяться: організація побуту, організація особистого споживання, первинна соціалізація і виховання дітей, психологічна та матеріальна підтримка літніх, інвалідів, непрацездатних членів сім'ї.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconРоботи
Конфліктність підлітків як особливість процесу соціалізації: соціологічний аналіз
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconСтаття на тему: «Конфлікт. Методи погашення конфлікту в класному колективі»
Конфлікт це відкрите протистояння як наслідок взаємовиключних інтересів І позицій
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconПлан вступ 3 Розділ Конфлікт як соціальне протиріччя 5 1 Сутність поняття "конфлікт" 5
Специфіка прояву організаційно-управлінського конфлікту при реалізації інновацій 23
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconВоєнний конфлікт
Воєнний конфлікт форма розв'язування (вирішення) політичних, соціальних, територіальних, етнічних, релігійних (конфесійних) та інших...
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconКонфлікт. Щоб усунути конфлікт потрібно усунути його істину причину
Ситуація: Після «Ретроспективи» Вася Пупкін написав на Ваню Іванова клієнту, що «User story» була не закрита через те, що останній...
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconМарксизм та сучасність: політекономічний, філософський та соціологічний виміри глобальної кризи
Маємо честь запросити вас до участі у IV міжнародній науково-практичній конференції
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconРоль сімї в розвитку мовлення дітей дошкільного віку
Мабуть, кожну родину, де росте малюк, непокоїть питання: як забезпечити повноцінний розвиток дитини в дошкільному віці в цілому та...
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconПлан Суть умови виникнення та форми товарного твиробництва Товар та його властивості
Натуральне виробництво-представляє собою такий тип господарювання коли продукти виготовляються лише для задоволення власних потреб...
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз iconНака з
України «Про затвердження рекомендацій щодо проведення щорічної акції «16 днів проти насильства», привернення подолання насильства...
Міжпоколінний конфлікт в сімї: соціологічний аналіз icon6 аналіз інвестиційного проекту
Для того, щоб зробити проект таким, що працює а саме, інвестиції реальними, на кожному етапі (стадії) необхідний аналіз економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка