С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp
Скачати 433.52 Kb.
НазваС. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp
Сторінка1/6
Дата02.05.2013
Розмір433.52 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5   6

.

Використання трудового потенціалу в умовах структурної перебудови економіки (на матеріалах міста Ужгорода): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / С.В. Сембер / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2000. — 19 с. — укp.
Досліджено теоретико-методологічні підходи щодо ефективного використання локального трудового потенціалу за умов ринкових економічних трансформаційних процесів. Поглиблено зміст категорій "локальний трудовий потенціал", "трудовий потенціал обласного центру", "соціально-трудовий потенціал". На матеріалах економічного функціонування Ужгорода проаналізовано ефективність використання праці, а також з'ясовано основні тенденції у сфері зайнятості, ситуацію на ринку праці та стан безробіття. Досліджено вплив локальних факторів на трудозайнятість. Обгрунтовано перспективні напрямки зайнятості населення за умов реструктуризації територіального господарства.
2.

Відтворення робочої сили: регіональний аспект (На прикладі Кіровоградської області України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.Ф. Златопольський / Кіровоградський ін-т сільськогосподарського машинобудування. — Кіровоград, 1998. — 18 с. — укp.
3.

Вплив соціально-економічних перетворень на рівень життя населення В'єтнаму: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Чинь Суан Хьєу / НАН України. Ін-т економіки. — К., 2000. — 20 с. — укp.
Визначено сутність і зміст категорії "рівень життя" та принципи адекватної його оцінки з урахуванням специфіки соціально-економічних умов і механізмів формування рівня життя населення В'єтнаму. З залученням надбань світового досвіду розроблено комплексну систему соціальних та економічних показників, необхідних для своєчасного й адекватного реагування на зміни в соціальному становищі, рівнях доходів і реальному споживанні населення. Обгрунтовано доцільність використання в соціально-економічній практиці В'єтнаму індикаторів і нормативів життєвого рівня населення, спрямованих на виявлення соціальних груп, що знаходяться за межею бідності, та формування комплексу заходів державної політики в сфері соціального забезпечення, праці, зарплати та зайнятості населення.
4.

Демографічні та соціально-економічні чинники формування і використання інтелектуального потенціалу за ринкових перетворень: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Л.С. Ноджак / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження демографічних чинників розвитку трудового, насамперед інтелектуального, потенціалу на різних рівнях його функціонування. Проаналізовано взаємозв'язок і взаємозумовленість демографічних і соціально-економічних чинників суспільного поступу, особливості новітнього деморозвитку в Україні та її регіонах, специфіку формування якісної визначеності трудового та інтелектуального потенціалів та її оцінки. Простежено тенденції розвитку системи освіти в країні та Львівщині, вплив трансформаційного етапу в становленні суспільства інноваційного типу на зайнятість спеціалістів у регіоні. На підставі результатів проведеного соціологічного дослідження виявлено характер міграційних установок серед інтелектуальної еліти та студентів випускних курсів вищих закладів освіти області. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення соціально-економічного та організаційно-правового механізмів стабілізації зайнятості працівників з вищою освітою за умов ринкових перетворень.
5.

Договірне регулювання оплати праці в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.М. Чала / НАН України. Рада по вивченню продукт. сил України. — К., 2001. — 19 с. — укp.
Розроблено комплекс правових, економічних, організаційних заходів щодо створення механізму договірного регулювання оплати праці в Україні. Запропоновано цілісну систему договірного регулювання оплати праці, уточнено основні її елементи, визначено функції та запроваджено класифікацію регулювання оплати праці в цілому та на виробничому рівні. На підставі критичного аналізу світового досвіду договірного регулювання оплати праці обгрунтовано доцільність його використання в Україні. Визначено місце держави в системі договірного регулювання оплати праці на різних рівнях. Значну увагу приділено питанням визначення розмірів заробітної плати.
6.

Економічна оцінка трудового потенціалу території: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / І.О. Джаін / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.
Досліджено теоретичні та методичні принципи економічної оцінки трудового потенціалу території. Визначено складові частини цієї категорії. Наведено класифікацію трудового потенціалу та систематизовано чинники, що впливають на його формування та використання. Визначено, що забруднення навколишнього середовища негативно впливає на розвиток трудового потенціалу, знижує ефективність використання, зменшує його економічну оцінку. Розроблено методичні положення щодо економічної оцінки трудового потенціалу у розрізі територіальних одиниць та галузей економіки. Визначено витрати на формування, відновлення, розвиток трудового потенціалу та джерела їх фінансування. Наведено практичні рекомендації щодо напрямків використання оцінок трудового потенціалу у вирішенні соціально-економічних проблем території. Обгрунтовано доцільність формування регіональної системи управління трудовим потенціалом, розроблено організаційно-економічний механізм її функціонування.
7.

Ефективність використання трудового потенціалу та його соціально- економічна оцінка (на прикладі підприємств з підземним видобутком руди Криворізького басейну): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Чорноморченко Наталія Вікторівна / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2000. — 20 с. — укp.
8.

Ефективність мотивації праці банківського персоналу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / М.В. Паладій / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1999. — 19 с. — укp.
Проаналізовано розвиток наукової думки щодо ефективної мотивації, досліджено проблеми економічної та соціальної ефективності мотивації праці у комерційних банках шляхом мотиваційного моніторингу, діагностики умов праці, її складності, результативності, форм стимулювання, можливостей використання мотиваційного потенціалу. Обгрунтовано, що досягнення бажаної рентабельності праці у значній мірі обумовлене співвідношенням у стимулюванні регламентованої та творчої праці. Запропоновано систему показників ефективності мотивації праці, розроблено механізм регулювання трудової мотивації, систему комплексної оцінки праці персоналу з урахуванням об'єктивних змін у змісті праці персоналу в умовах ринку.
9.

Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного розвитку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Л.Я. Гончарук / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2001. — 16 с. — укp.
Проаналізовано метрологічні проблеми ефективності соціальної політики та соціалізації економічних систем. Визначено фактори формування та зміни рівня соціалізаційної ефективності макро- та мікроекономічних систем у країнах з розвинутою та перехідною економіками. Здійснено багатоаспектний аналіз природи соціалізаційних процесів. З'ясовано багатовимірність понять "соціалізація" та "соціальна політика", розглянутих в потрійному вимірі як процеси посилення соціальної орієнтації економічного розвитку, усуспільнення та розширення суспільного сектора національної мікроекономічної системи. На підставі комплексного розуміння процесів соціалізації та соціальної політики виділено три їх типи: соціально-економічну та функціональну соціалізацію як процеси усуспільнення та відповідного використання грошового доходу та формаційну соціалізацію як процес розширення суспільного сектора національної мікроекономічної системи. Вперше сформульовано поняття "соціалізаційна економічна ефективність", яке відображає вплив соціалізації на формування та зміну параметра "економічна ефективність". Досліджено характер, типи впливу соціалізації та соціальної політики на економічний розвиток і відповідно позитивну, нейтральну та негативну соціалізаційну економічну ефективність. Визначено типи впливу соціалізації та соціальної політики на економічну ефективність функціонування макроекономічних систем перехідного та розвиненого стану. Виділено наступні види соціалізаційного циклу - субнормальний та гіперцикл. Наведено рекомендації щодо формування раціональної економічної політики держави у перехідній та розвиненій економіці. Виявлено ступінь чутливості (еластичності) різних економічних систем до зміни інтенсивності розвитку соціалізаційних процесів. Встановлено, що економічні ефекти соціалізації та соціальної політики детермінуються ринковим періодом, а не тільки характером чи типом економічних систем. Розроблено практичні рекомендації щодо формування раціональної економічної та соціальної поведінки суб'єктів бізнесу та держави.
10.

Зайнятість і соціальний захист молоді: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / М.І. Хмелярчук / НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2002. — 19 с. — укp.
Досліджено проблеми зайнятості та соціального захисту молоді Львівщини з застосуванням міждисциплінарного підходу вивчення соціально-економічних проблем молоді. Визначено сутність, основні компоненти, форми та мотивації зайнятості молоді. Розкрито зміст та основні складові ефективного функціонування системи соціального захисту молоді. Проаналізовано потенціал молоді Львівщини, регіональні особливості молодіжного ринку праці, визначено регіональні фактори зайнятості молоді та причини молодіжного безробіття. З'ясовано мотиваційні установки молоді до праці, висвітлено перспективи розвитку молодіжного підприємництва в забезпеченні продуктивної зайнятості молоді та створенні нових робочих місць. Запропоновано засоби, механізми, напрямки, шляхи та методи вирішення проблем зайнятості та соціального захисту молоді на регіональному рівні, зокрема: формування регіональної молодіжної політики сприяння зайнятості та соціальний захист молоді, фінансове забезпечення програм і заходів соціального захисту молоді.
11.

Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.Й. Лесько / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
Поглиблено соціально-економічну сутність поняття професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Уперше виявлено особливості та основні фізіологічні, виробничі, соціально-економічні й психологічні стимули мотивації праці та професійної реабілітації інвалідів. Обгрунтовано ознаки, які повніше характеризують якісний склад інвалідів-претендентів на робочі місця і професійне навчання завдяки врахуванню особливостей їх фізичного та соціального стану, зокрема, стану здоров'я, зайнятості, ступеня втрати працездатності, причин інвалідності. Розроблено методологічні підходи щодо вивчення контингенту інвалідів, які потребують працевлаштування та професійної реабілітації. Уперше здійснено комплексну оцінку сучасного механізму забезпечення зайнятості та професійної реабілітації інвалідів з урахуванням точок зору інвалідів, роботодавців, працівників служби зайнятості. Визначено основні напрями поліпшення працевлаштування та професійного навчання.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconСпеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: 3бірник...
На пошану академіка нан україни Валерія Андрійовича Смолія. – Число 5: Історіографічні дослідження в Україні. – Ч. 1: Джерелознавство...
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconРекомендовано до друку Вченою радою інституту історії України нан...
Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних дже­рел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріа­ли круглого...
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconРегіон емілія-романія (італія)
Регіон Емілія Романія розташований у центральній частині Італії, на його території проживає 293. 219 чоловік. Центром регіону є місто...
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconПоложення про умови зберігання архівних документів
Указом Президента України від 22 березня 2000 р. N 486/2000 ( 486/2000 ), Н А К А З У Ю
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconПостанов а загальних зборів відділення історії, філософії та права нан україни
Відділення академіка нан україни О. С. Онищенка про підсумки наукової діяльності установ Відділення у 2011 році та їх завдання щодо...
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconВолошина А. В., Організація роботи громадської ради: метод рек./...
Волошина А. В., Організація роботи громадської ради: метод рек./ А. В. Волошина, М. В. Лациба; Укр незал центр політ дослідж. – К.:...
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconРеферат проекту
Гузь Олександр Миколайович, д т н, академік нан україни, професор, інститут механіки нан україни, директор, тел. 8(044)4569351
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconШановні студенти коледжу І абітурієнти
...
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconСекція 3: Перспективи розвитку молекулярних та клітинних технологій в Україні
Модератори: Єльська Г. В., академік нан україни, директор Інституту молекулярної біології І генетики нан україни
С. В. Сембер / нан україни. Ін-т регіон дослідж. Л., 2000. 19 с укp iconСекція 4: «Сучасні технології отримання наноматеріалів та виробів з них»
Модератор: Рагуля А. В., член-кореспондент нан україни, заступник директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка