Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/6
Дата08.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5   6
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної системи
України. Стратегічно важливим стає необхідність забезпечення умов ефективного регулювання політичних, економічних та соціальних відносин, визначення оптимальної інституціональної структури економіки та суспільства на основі реформування системи інститутів, які сприятимуть зростанню та ефективному використанню ресурсного потенціалу держави, підвищенню її інвестиційного рейтингу та посиленню конкурентних позицій у світовій економіці.

Перехід України до інституціональної моделі розвитку є запорукою активізації політичних, економічних та соціальних процесів, формування ефективної політики державного регулювання економіки та мінімізації ступеню невпев-неності суб’єктів господарювання. Проте протягом перехідного періоду зберігаються негативні прояви ринкових деформацій – тінізація економіки, зруйнування правосвідомості суспільства, посилення внутрішнього та зовнішнього опортунізму з боку всіх учасників ринкових відносин. За таких умов життєдіяльність суб’єктів господарювання у значній мірі залежить від впровадження новітніх концепцій управління, важливе місце серед яких посідає концепція управління витратами і, в тому числі, трансакційними. Існування трансакційних витрат та зростання їх величини є характерною рисою здійснення підприємницької діяльності у ринковій економіці. Цьому сприяють низька специфікація прав власності, недостатньо розвинуте інформаційне забезпечення процесів господарювання, висока вартість послуг сектору трансакцій тощо. Зростання транс-акційних витрат негативним чином впливає на цінову політику суб’єктів господарювання, зменшує ефективність виробництва та продажу продукції, ставить під загрозу фінансову стабільність та конкурентоспроможність підприємств.

Категорія “трансакційні витрати”, яку введено Р.Коузом у 1937 р., отримала світове визнання й стала базовою у теорії трансакційних витрат, використання якої у здійсненні економічних процесів забезпечує обґрунтування управлінських рішень щодо посилення економічної стійкості суб’єктів господарювання. На її основі утворюється методологічні й методичні підґрунтя аналізу трансакційних витрат, їх класифікації, виокремлення з витрат суб’єктів господарювання.

В цьому контексті дослідженню методологічних та практичних основ трансакційних витрат присвячено багато наукових розробок зарубіжних вчених А.Алчіана, О.Віл’ямсона, Г.Демсеця, К.Ерроу, Дж.Коммонса, Д.Норта, М.Олсо-на, Дж.Уоліса, С.Чанга, В.Л.Іноземцева, Р.І.Капелюшнікова, Г.Б.Клейнера, В.Є.Кокорева, Я.І.Кузьмінова, Д.С.Львова, С.А.Малахова, Р.М.Нурєєва, О.М.Олейника, В.В.Радаєва, А.С.Скоробогатова, В.Л.Тамбовцева, А.Є.Шастит-ка, М.М.Юдкевича тощо. Не зважаючи на те, що трансакційні витрати є новим явищем у вітчизняній економіці, дослідженням їх теоретичних, методологічних та методичних проблем займаються провідні вчені, серед яких С.І.Архієрєєв, І.П.Булєєв, В.М.Геєць, В.І.Гринчуцький, А.А.Гриценко, В.В.Демент’єв, Б.Є.Кваснюк, Г.В.Козаченко, Г.А.Семенов В.Е.Новицький, А.А.Ткач, О.М.Чаусовський, А.А.Чухно тощо. Завдяки їх роботам набули розвитку питання місця та ролі трансакційних витрат в процесах ринкової трансформації економіки України, формування її інституціональних структур.

Разом з цим існує ціла низка невирішених проблем щодо класифікації
трансакційних витрат, виокремлення їх у загальних витратах суб’єктів господарювання, обґрунтування методів оцінки їх величини та оптимізації рівня з урахуванням специфіки підприємства, його особливостей, стратегій управління під-приємницькою діяльністю. Теорію трансакційних витрат розроблено стосовно економік розвинених країн, вона недостатньо торкається міжнародних відносин і відносин у середині підприємства. Особливої актуальності набувають питання концептуального обґрунтування й розробки цілісного системно побудованого механізму управління трансакційними витратами в економіці України, впровадження якого у практику господарювання забезпечує стале економічне зростання. Процес управління трансакційними витратами потребує формалізації на основі розробки і впровадження в практику моделей оцінки і прогнозування, оптимізації величини трансакційних витрат. Необхідність виокремлення
трансакційних витрат у загальних витратах суб’єктів господарювання, їх вимірювання і управління ними визначили актуальність дослідження трансакційних витрат як витрат підприємств і організацій, що викликані становленням ринкових відносин, функціонуванням підприємств в умовах ринкової економіки.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України: “Методологічне обґрунтування сучасних форм економічного розвитку регіонів” (номер державної реєстрації 0101U001126), де автором аналізовано трансакційні витрати підприємств,
визначено напрями їх оптимізації; “Розробка механізму господарювання під-приємств в трансформаційній економіці” (номер державної реєстрації 0104U003430), зокрема особисто автором досліджено і розроблено методичні положення щодо встановлення чинників, які впливають на трансакційні витрати підприємств, обґрунтовано і використано економіко-математичні методи оцінки їх складових в умовах ринку; “Шляхи капіталізації і методи регулювання господарської діяльності підприємств базових галузей промисловості”
(номер державної реєстрації 0106U009514), де автором розроблено методичні положення щодо виявлення сутності трансакційних витрат в економіці України, легальному і нелегальному бізнесі.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо управління трансакційними витратами, які спрямовані на забезпечення економічного росту в Україні.

Для досягнення мети в дисертації вирішено такі завдання:

виявлено фактори економічного розвитку національної економіки;

визначено економічну сутність трансакцій і удосконалено їх класифікацію;

визначено економічну сутність, види трансакційних витрат на макро- і мікрорівні та удосконалено їхню класифікацію;

виявлено особливості взаємозв’язку між трансакційними і логістичними витратами;

розроблено концепцію механізму управління трансакційними витратами в економіці України;

виявлено вплив глобалізації і розвитку великого бізнесу на рівень
трансакційних витрат;

виявлено характер впливу трансакційних витрат на рівень нелегальної економіки;

обґрунтовано використання фінансових інструментів і методів для оптимізації трансакційних витрат;

обґрунтовано методи оцінки ефективності управління трансакційними витратами;

обґрунтовано використання теоретико-ігрового підходу у розв’язанні
задач управління суб’єктами господарювання на основі трансакційних витрат;

розроблено модель оптимізації величини трансакційних витрат;

розроблено модель оцінки ступеня впливу сезонних коливань в динаміці трансакційних витрат;

розроблено модель оцінки і прогнозування трансакційних витрат суб’єктів господарювання;

обґрунтовано методичні рекомендації щодо вдосконалення управління трансакційними витратами.

^ Об’єктом дослідження є процеси управління трансакційними витратами суб’єктів господарювання.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні і практичні засади механізму управління трансакційними витратами в економіці України.

^ Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає сукупність принципів і методів наукового дослідження: принцип системності, за яким трансакційні витрати розглядаються як складовий елемент механізму господарювання; принцип сходження від абстрактного до конкретного, за яким уточнено визначення понять “інститут”, “інституція”, “трансакція”, “механізм реалізації інститутів” тощо; принцип аксиологічності і функціональності, за яким розкрито значущість трансакційних витрат в забезпеченні ефективного функціонування підприємств; методи гносеологічного аналізу (аналітичний, логічний, узагальнення, декомпозиції, наукової абстракції) – для визначення сутності трансакційних витрат як економічної категорії і розкриття дихотомії трансакційних витрат; системний підхід – для дослідження явищ і процесів у взаємозв’язку, взаємозалежності і розвитку, для розробки концепції механізму управління трансакційними витратами підприємства, формування системи взає-модії основних елементів цього механізму, обґрунтування системи показників, що впливають на трансакційні витрати; ситуативний підхід – для виявлення і аналізу чинників, що впливають на трансакційні витрати; методи системно-структурного і порівняльного аналізів – для структуризації, класифікації типів і видів трансакцій, аналізу і класифікації видів трансакційних витрат, визначення організаційно-структурних аспектів механізму управління трансакційними витратами підприємства, розробки методів оцінки ефективності управління трансакційними витратами підприємства; економічні, статистичні методи – для оцінки ефективності управління трансакційними витратами підприємства; економетрич-ні методи – для побудови моделі оцінки ступеня впливу сезонних коливань в динаміці трансакційних витрат; методи мережевого планування і управління – для побудови моделі оптимізації величини трансакційних витрат; методи теорії ігор – для побудови моделі оптимальної інтеграції суб’єктів господарювання за
критерієм мінімальних трансакційних витрат; методи нечіткої логіки – для
побудови моделі оцінки і прогнозування величини трансакційних витрат.

Інформаційну базу дослідження склали правові і нормативні акти Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, первинні дані про результати господарської діяльності промислових підприємств.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в системному вирішенні важливої науково-прикладної проблеми – обґрунтування теоретико-методологічних основ управління трансакційними витратами в економіці
України, що сприяє її розвитку і економічному росту.

При цьому одержано такі наукові результати:

вперше:

розроблено концепцію механізму управління трансакційними витратами в економіці України, що заснована на інституціональному підході і принципах системного розвитку із визначенням підприємства як інституції, де утворюється система зовнішніх та внутрішніх трансакцій, які потребують трансакційних витрат, що викликані його функціонуванням в умовах ринкової економіки, як об’єкта управління у короткостроковій та довгостроковій перспективах. Це дозволяє визначити ключові завдання управління трансакційними витратами,
функціональне забезпечення механізму управління та його інструменти, оцінка ефективності використання яких здійснюється за критеріями зміни величини трансакційних витрат у часі від зниження до оптимізації за умов збереження ринкових позицій підприємства;

розроблено модель оптимізації величини трансакційних витрат на основі комплексу робіт, склад якого визначено відповідно до концепцій управління витратами. Виокремлено трансакційні витрати, що пов’язані із комплексом
робіт за етапами проходження господарчих контрактів, їх поточного та після-продажного обслуговування тощо. Впровадження даної моделі в практику
господарювання сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень щодо здійснення трансакцій;

розроблено модель оцінки і прогнозування величини трансакційних витрат на основі методів нечіткої логіки, яка дозволяє утворити систему кількісних та якісних факторів впливу на величину трансакційних витрат підприємства. Її використання забезпечує обґрунтованість управлінських рішень щодо
визначення стратегії управління підприємством, вибору ринків, контрагентів, обґрунтування цінової та кадрової політики;

удосконалено:

класифікацію трансакцій на основі визначення економічної сутності
трансакцій, синтезу методології системного і функціонального підходів, різноманітності і багаторівневості трансакцій в ринковій економіці, обґрунтовано критерії класифікації за характером застосування, рівнем реалізації, ступенем автономності операцій, специфічністю активів, структурою, реалізацією, періодами підготовки і реалізації, тривалістю, частотою, ставленням до інших
трансакцій, ефективністю контролю за виконанням, щодо непередбачуваних майбутніх подій, щодо зміни інституціональної структури суспільства, щодо законодавства, щодо легальної і нелегальної економіки.

класифікацію трансакційних витрат на основі узагальнення облікового, фінансового, інформаційного і ресурсного підходів до визначення витрат,
обґрунтовано критерії класифікації за рівнем, можливістю віддзеркалення у фінансових документах, доцільністю використання, візуалізацією, періодичністю, сферою виникнення, видами діяльності суб’єкта господарювання, відношенням щодо інституціональної економіки, контракту, носія, офіційної економіки, суб’єкта господарювання, економічної системи, трансакції, що дозволяє підвищити якість прогнозування розвитку суб’єктів господарювання; виявлення і реалізації резервів зростання їх прибутку.

методи оцінки ефективності управління трансакційними витратами на основі розрахунку сукупності показників: трансакційні витрати на гривню валового доходу, рентабельність трансакційних витрат, інтегральний коефіцієнт трансакційних витрат і коефіцієнт ефективності управління трансакційними витратами та обґрунтовано доцільність визначення ефективності управління трансакційними витратами, що дозволяє збільшувати якість ухвалення рішень щодо координації, децентралізації, диверсифікації і аутсорсингу діяльності суб’єктів господарювання;

обґрунтування доцільності використання теоретико-ігрового підходу при вивченні можливостей об’єднання суб’єктів господарювання на основі рівня трансакційних витрат, що може бути покладене в основу оцінки ефективності укрупнення підприємств, формування галузевих кластерів, мереж і альянсів, удосконалено модель оптимальної інтеграції суб’єктів господарювання за
критерієм мінімальних трансакційних витрат;

дістали подальшого розвитку:

зміст понять: “інститут” – сукупність формальних і неформальних правил поведінки суб’єктів економічних, соціальних, політичних и суспільних відносин; “інституція” – сукупність суб’єктів, що формують и організують правила поведінки; “трансакція” – безперервний процес діяльності суб’єктів господарювання у внутрішніх і зовнішніх взаєминах, який включає стосунки і дії, що передують угоді,саму угоду, укладення контракту, після контрактне обслуговування, контроль і корегування дій; “трансакційні витрати” – витрати, що пов’язані з підготовкою, укладенням і обслуговуванням контрактів, подоланням прихованого і відкритого опортунізму, різноманітних бар’єрів в реалізації контрактів і післяконтрактним обслуговуванням, з функціонуванням державних і суспільних інститутів та інституцій, які притаманні ринковій економіці на всіх рівнях ринкових і державних відносин;

виявлення факторів економічного розвитку національної економіки, що забезпечують розвиток та реалізацію механізму управління трансакційними витратами, які виникають в процесі функціонування і трансформації інститутів та інституцій ринкової економіки. До пріоритетних факторів економічного розвитку національної економіки з інституціональних позицій віднесено ціннісну орієнтацію суспільства, консолідацію його прогресивних сил, розвиток науки, освіти, культури, концепції праці й управління, впровадження нових технологій управління підприємствами. Особливе місце посідають питання формування та розвитку інститутів та інституцій, що перешкоджають опортунізму державних службовців, зміцненню нелегальної економіки, на основі системного підходу до обґрунтування механізмів розвитку економіки, що сприяє управлінню трансакційними витратами, які виникають при формуванні і функціонуванні інститутів та інституцій ринкової економіки;

обґрунтування особливостей взаємозв’язку між трансакційними і логістичними витратами за наявністю у них спільних елементів, а саме в кожному з видів логістичних витрат містяться трансакційні витрати, що дозволяє інтегровано розглядати основні процеси функціонування суб’єктів господарювання та уможливлює використання методології управління логістичними витратами в управлінні трансакційними витратами;

виявлення впливу глобалізації і розвитку крупного бізнесу на величину трансакційних витрат в економіці, що дозволило встановити його різноспрямованість для суб’єктів господарювання різних рівнів та періоду розвитку;

виявлення характеру впливу трансакційних витрат на рівень нелегальної економіки, а саме високі трансакційні витрати, що зв’язані з функціонуванням підприємств в рамках правового поля, спонукають підприємства переходити в нелегальну економіку. Тому аналіз трансакційних витрати у кожному конкретному випадку її виникнення і функціонування на макро- і макрорівнях дозволяє розробляти заходи щодо детінізації національної економіки, забезпечувати соціальну захищеність населення;

обґрунтування використання фінансових інструментів і методів для
оптимізації трансакційних витрат, запропоновано моделі оптимізації трансакційних витрат в умовах використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості, що забезпечують зростання капіталізації суб’єктів господарювання, збільшення їх ділової активності.

модель оцінки ступеня впливу сезонних коливань в динаміці трансакційних витрат, що дозволяє прогнозувати трансакційні витрати суб’єктів господарювання, які мають стохастичну структуру і чітко визначений сезонний характер.

методичні рекомендації щодо удосконалення управління трансакційними
витратами на основі організаційного забезпечення, яке складається з групи планування і координації трансакційних витрат, секторів обліку, моніторингу і аналізу, прогнозування трансакційних витрат, а також інформаційного забезпечення, до якого включено проміжні форми обліку трансакційних витрат, загальні і часткові показники, інтегральний коефіцієнт трансакційних витрат, коефіцієнт ефективності управління трансакційними витратами, комплекс моделей управління трансакційними витратами суб’єкта господарювання.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка