Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 390.01 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/4
Дата11.05.2013
Розмір390.01 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та повного завантаження виробничих потужностей переробних підприємств, насичення ринку якісною, конкурентоспроможною молочно-м’ясною продукцією.

Реформування аграрного сектора економіки породило чимало проблем, які спричинили кризову ситуацію в сільськогосподарському виробництві. Вихід із надзвичайно складного стану, який склався в економіці країни полягає у застосуванні інтенсивних методів виробництва. У тваринництві – це багатогранний процес, який потребує комплексного підходу до вирішення поставлених завдань. Проблемним нині є нарощування поголів'я тварин, оскільки площі під кормовими культурами за останні сімнадцять років зменшились утричі. Крім того, необхідно покращити породний склад тварин, що забезпечить збільшення обсягів виробництва продукції основних галузей тваринництва за рахунок інтенсифікації.

У витоків наукового вивчення процесу інтенсифікації сільськогосподарського виробництва стояли: В. Балабанов, І. Бородін, І. Буздалов, М. Гук, В. Десятов, І. Лукінов, В. Мертенс, Є. Оглобін, К. Оболенський, Д. Рікардо, А. Сміт та інші дослідники. Їхні наукові здобутки є базовими для визначення напрямів підвищення інтенсифікації виробництва в аграрному секторі економіки.

Розв’язанню сучасних проблем інтенсифікації сільськогосподарського виробництва та підвищенню її економічної ефективності присвячені наукові праці відомих вчених-економістів: В. Андрійчука, М. Вихора, М. Віткова, Г. Волженкова, Р. Майстро, А. Македонського, В. Мацибори, А. Стельмащука, І. Свиноуса, І. Топіхи, В. Уланчука, І. Червена та інших.

Ринкові відносини вимагають перегляду теоретичних понять, пошуку нових підходів до вирішення методичних і практичних питань інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Напрацювання науковців А. Бидика, С. Володіна, М. Гаврилюка, Є. Руденка, П. Саблука, В. Чабана розкривають процес інтенсифікації в аграрній сфері як інноваційний шлях розвитку.

Проте, проблема інтенсифікації галузі тваринництва, яка має певну специфіку виробництва і є відмінною від інших галузей аграрного сектора економіки, зумовила необхідність здійснення подальшого наукового пошуку, базуючись на науковій платформі та керуючись передовим досвідом.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертації проведені відповідно до Програми наукових досліджень Уманського державного аграрного університету на 2006 – 2010 рр. «Адаптація організаційного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК» (номер державної реєстрації 0101U004493), підпрограми «Розробка концепції ефективності аграрного сектора України в контексті євроінтеграції».

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є опрацювання теоретичних, організаційно-економічних надбань та на цій основі розробка рекомендацій щодо подальшої інтенсифікації галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах. Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання:

 • узагальнити теоретичні аспекти інтенсифікації сільськогосподарського виробництва та визначити її роль у виробничому середовищі;

 • визначити специфічні фактори інтенсифікації галузей тваринництва сільськогосподарських підприємств, їх вплив на відродження галузі та обґрунтувати заходи з підвищення її ефективності в сучасних умовах господарювання;

 • охарактеризувати сучасні тенденції розвитку галузей тваринництва та виявити напрями його відродження для забезпечення продовольчої безпеки країни;

 • узагальнити методичні підходи до оцінки процесу інтенсифікації галузі й обґрунтувати напрями його удосконалення, виходячи з економічної ситуації, що відповідає сучасному рівню розвитку продуктивних сил, а також визначити вплив інтенсифікації на кількісні та якісні параметри виробництва;

 • оцінити ефективність інтенсифікації виробництва молочно-м’ясної продукції сільськогосподарських підприємств регіону та обґрунтувати напрями її підвищення з урахуванням спеціалізації виробництва;

 • удосконалити існуючі організаційно-економічні підходи до виробництва молочно-м’ясної продукції у сільськогосподарських підприємствах регіону;

 • обґрунтувати перспективні напрями розвитку молочно-м’ясного тваринництва на основі техніко-технологічного оновлення ресурсної бази сільськогосподарських підприємств.

^ Об’єктом дослідження є процеси та явища, які забезпечують інтенсифікацію виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області.

^ Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних засад інтенсифікації галузей тваринництва у сільськогосподарських підприємствах.

^ Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є загальнонаукові та спеціальні економічні методи пізнання явищ і процесів. У процесі виконання дисертаційної роботи використовувалися такі методи економічних досліджень: діалектичний та абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків); монографічний (при вивченні передового досвіду функціонування об’єктів дослідження); емпіричний (спостереження сучасного стану виробництва продукції тваринництва і порівняння з показниками передових підприємств); статистико-економічні методи, зокрема, кореляційно-регресійний, групування, факторний аналіз (для проведення аналізу рівня й ефективності інтенсифікації тваринництва, дослідження впливу факторів на динаміку виробництва продукції тваринництва та показники інтенсифікації); метод економіко-математичного моделювання (для розробки оптимального плану розвитку молочно-м’ясних галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах регіону).

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України та Головного управління статистики в Черкаській області, дані річних звітів сільськогосподарських підприємств, вибіркові обстеження, проведені автором, результати досліджень вчених.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні системи науково-методичних положень щодо інтенсифікації галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, зокрема:

вперше:

 • розроблено та запропоновано напрями поетапного відродження галузей тваринництва з урахуванням існуючого ресурсного потенціалу товаровиробників та умов господарювання через покращення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і впровадження сучасних інноваційних технологій, що дозволить забезпечити конкурентоспроможність продукції та підприємств на ринку;

удосконалено:

 • методичні підходи щодо розрахунку ефективності капіталовкладень тваринництва, що дасть змогу об’єктивно визначити у проектно-кошторисних документах доцільність їх вкладення;

 • економічний інструментарій оцінки результативності інтенсифікації через розрахунок витратно-продуктивного коефіцієнта, за допомогою якого можна налагодити поточний контроль за факторно-результативними показниками;

дістало подальший розвиток:

 • поняття інтенсифікації тваринництва як процесу концентрації капіталу і живої праці на 1 голову тварин з урахуванням сучасних інноваційних розробок у галузі, який забезпечує економічне зростання підприємства, формування й розвиток людського капіталу, збереження навколишнього природного середовища;

 • методичний підхід щодо формування економіко-математичної моделі оптимізації структури сільськогосподарського виробництва підприємства шляхом розширення множини обмежень за макро- та мікроелементами для забезпечення збалансованості кормових раціонів.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у застосуванні їх у діяльності сільськогосподарських підприємств, при плануванні соціально-економічного розвитку регіону, а також при вивченні економічних дисциплін у вузах економічного профілю.

Авторський доробок щодо відродження тваринництва та нарощування обсягів виробництва продукції в регіоні на основі інтенсифікації галузі, прийняті до впровадження Головним управлінням сільського господарства і продовольства Черкаської облдержадміністрації (довідка № 24–14 / 41 від 12.10.2007 р.); управлінням агропромислового розвитку Золотоніської районної державної адміністрації (довідка № 198 від 20.03.2008 р.). Рекомендації, викладені в роботі, прийняті до впровадження у СТОВ «АФ «Маяк» Золотоніського району (акт № 194 від 18.10.2007 р.). Матеріали наукової роботи використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Економіка» та «Організація сільськогосподарського виробництва» на факультеті економіки і підприємництва УДАУ (довідка № 91 від 23.10.2007 р.).

^ Особистий внесок здобувача. Наукові розробки та пропозиції, що висвітлені в дисертації та виносяться на захист, одержано автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті положення, які є результатом особистих розробок здобувача.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження доповідалися на Міжнародних науково-практичних конференціях: «Сталість, екологізація і ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах аграрної реформи» (м. Харків, 2002 р.); «Ринкові відносини в АПК: здобутки, проблеми, перспективи» (м. Одеса, 2003 р.); «Глобальні та національні проблеми в аграрній економіці України» (м. Луганськ, 2004 р.); «Соціально-економічні проблеми села в пореформений період» (м. Миколаїв, 2004 р.); «Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК» (м. Мелітополь, 2005 р.); «Концептуальні напрямки стратегічного розвитку нової аграрної політики України» (м. Луганськ, 2006 р.); «Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства» (м. Харків, 2007 р.); «Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації» (м. Хмельницький, 2008 р.); «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (ННЦ «Інститут аграрної економіки УААН», 2008 р.); Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах» (Кіровоградська ДСГДС УААН, 2005 р.); «Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (м. Донецьк, 2007 р.);

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опублікована 22 наукові праці (19 статей у фахових виданнях) з них 3 у співавторстві та 3 тези на науково-практичних конференціях загальним обсягом 6,3 друк. арк.

^ Структура та обсяг дисертації. Основний зміст роботи викладений на 173 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 192 найменувань. Робота містить 48 таблиць, 10 рисунків, 22 додатки.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, відображено наукову новизну і практичну цінність одержаних результатів, наведено дані про апробацію основних положень і висновків, перелік публікацій за темою дисертації.

У першому розділі «Теоретичні аспекти інтенсифікації галузей тваринництва» узагальнено теоретичну сутність інтенсифікації аграрного виробництва та вдосконалено методику її оцінки при виробництві продукції тваринництва.

Вивчення теоретичних засад інтенсифікації сільського господарства дало змогу встановити, що питання розуміння сутності інтенсифікації завжди були в центрі уваги економістів-аграрників. Серед науковців поширеними були «затратна» і «результативна» концепції інтенсифікації як форми розширеного відтворення. Згідно із «затратною» концепцією сутність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва зводиться до концентрації сукупних затрат уречевленої та живої праці на одиницю земельної площі (голову тварин), тобто концентрація капіталу з метою нарощення обсягів виробництва продукції. Прибічники «результативної» концепції основу сутності інтенсифікації ґрунтують на результативних показниках (виході продукції з одиниці земельної площі (від однієї голови худоби)). Проте, таке визначення не відображає факторно-результативного зв’язку економічного процесу. До того ж термін «інтенсифікація» не може застосовуватися до продукції, а тільки до процесу виробництва через вплив системи факторів.

В авторському розумінні інтенсифікація досліджуваної галузі, визначається як процес концентрації капіталу і живої праці на 1 голову сільськогосподарських тварин на основі досягнень науково-технічного прогресу, спрямований на приріст високоякісної продукції галузі та підвищення ефективності виробництва на засадах сталого розвитку. Зазначимо, що інтенсивний розвиток тваринництва за такого підходу сприятиме економічному зростанню сільськогосподарських підприємств, формуванню кваліфікованого людського капіталу, забезпеченню продовольчої безпеки та збереженню довкілля.

Інтенсифікація розвитку галузей тваринництва – це комплексний процес їхнього розширеного відтворення, при якому впровадження сучасних досягнень науки і техніки формує соціальні, технологічні, організаційні, економічні фактори, що забезпечують прибутковість та соціальний ефект.

На основі вивчення економічної літератури та власних досліджень автора зроблено висновок, що вплив факторів зовнішнього й внутрішнього середовища діяльності сільськогосподарських підприємств на процес інтенсифікації галузей тваринництва пов'язаний із змінами ринкової кон’юнктури та науково-технологічного потенціалу підприємства.

Комплексний аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів інтенсивного розвитку тваринництва дозволив систематизувати особливості галузі. Насамперед, це сільськогосподарські тварини, які характеризуються певними продуктивними можливостями, зумовленими переважно їх біологічними властивостями. Відомо, що продуктивність тварин може підвищуватись до певного рівня залежно від породного складу поголів’я, структури стада за продуктивними якостями і віком. Це означає, що застосування інтенсивних методів у тваринництві можливе до певного рівня. Потім виникає потреба в розширенні виробництва за рахунок нарощування поголів'я або ж заміни низькопродуктивного поголів'я на породи тварин високих племінних якостей. Слід наголосити на тому, що між капіталовкладеннями і обсягом виробленої продукції існує пряма взаємозалежність. Спочатку необхідно вкласти капітал (здійснити витрати), а тільки потім отримати продукцію. В цьому полягає внутрішня закономірність процесу, якому притаманний зворотний зв'язок: чим більші обсяги виробництва і сума доходу в розрахунку на 1 голову, тим більше можливостей для здійснення додаткових вкладень.

Доведено, що дослідження процесу інтенсифікації у тваринництві необхідно здійснювати поетапно з урахуванням причинно-наслідкового зв’язку: витрати – продуктивність – ефективність. Кожному із визначених етапів притаманна система показників. На етапі «витрати» визначається рівень інтенсивності, який характеризується сукупними витратами капіталу і живої праці на 1 голову худоби, а показниками рівня інтенсивності – річні витрати виробництва, затрати живої праці. Поряд з цими показниками рівня інтенсивності специфічними для тваринництва є частка продуктивної худоби в загальній чисельності поголів’я та витрати на її утримання.

На другому етапі аналізу інтенсифікації галузі вивчається її продуктивність: удій на 1 корову в рік, середньодобовий приріст 1 голови великої рогатої худоби, свиней. Крім того, визначають вартість валової продукції тваринництва у порівнянних цінах у розрахунку на 1 голову худоби. На цьому етапі досліджується вплив рівня інтенсивності на продуктивність худоби за допомогою статистичних групувань і кореляційно-регресійного аналізу.

Заключним етапом є визначення ефективності інтенсифікації. Показником останньої є відношення одержаної продукції до понесених витрат на її створення. Застосовувана методика, яка дає чітку характеристику рівню економічної ефективності виробництва, потребує деякого удосконалення, оскільки ефективність доцільно розраховувати перед запровадженням новацій у виробництво. Існуючі методики не враховують компенсацію за кредитами банку, яка передбачена державою для сільськогосподарських підприємств з метою відшкодування витрат на придбання новітнього обладнання вітчизняного виробництва або зарубіжних аналогів, компенсаційних виплат за придбання племінної худоби та доплат за наявне у підприємстві поголів’я основного стада.

Розрахунок економічного ефекту від капіталовкладень пропонуємо здійснювати за методикою, яка враховує бюджетне відшкодування і дозволить визначити реальний ефект від вкладених інвестицій у виробництво продукції тваринництва та зацікавити потенційних інвесторів:

, (1.1)

де – коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у галузь;

– річний приріст прибутку галузі;

– капітальні вкладення у сферу матеріального виробництва;

– сума бюджетного відшкодування.

Критерій оцінки економічної ефективності інтенсифікації може набути практичного значення ще в процесі виробництва та обліку через розрахунок витратно-продуктивного коефіцієнта , який відображає взаємодію факторних (затрати на 1 голову) та результативних (продуктивність тварин) показників і дасть змогу визначити ефективність інтенсифікації шляхом збільшення витрат на одну голову тварин через їх продуктивність:

, (1.2)

де – продуктивність тварин і виробничі витрати на одну голову в початковому періоді;

– продуктивність тварин і виробничі витрати на голову в наступному періоді.

Широкомасштабне запровадження інновацій з метою інтенсифікації галузей тваринництва та підвищення її економічної ефективності можливе через створення сприятливого економічного середовища, яке характеризується доступністю для суб’єктів підприємницької діяльності інформації про наукові розробки, об’єктивністю нормативно-правового законодавства, стабільністю державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

У другому розділі «Особливості інтенсифікації галузей тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області» проведено комплексний аналіз сучасного стану, основних тенденцій, особливостей розвитку, економічної ефективності виробництва продукції тваринництва в аграрних підприємствах регіону та визначено сукупність факторів, що впливають на поглиблення інтенсифікації пріоритетних галузей тваринництва з метою підвищення ефективності виробництва продукції.

Аналіз стану тваринництва свідчить про те, що поголів'я тварин у сільськогосподарських підприємствах України значно скоротилося за останні 17 років: великої рогатої худоби у 9 разів, у тому числі корів – у 8 разів, поголів'я свиней – 4,3 раза. Аналогічна ситуація склалася і в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області.

Незважаючи на різке зменшення поголів'я тварин, сільськогосподарським підприємствам Черкаської області належить чільне місце у формуванні ринку молочно-м'ясної продукції України. Частка Черкаської області в загальному обсязі виробництва м'яса всіх видів по Україні становить 8,6%; молока – 7,8%.

Конкурентоспроможність сільського господарства, як одного із чинників інтенсифікації, визначається не тільки якістю продукції, а головне – його економічною ефективністю. Важливим резервом підвищення конкурентоспроможності продукції є зменшення її матеріало- й енергоємності. У формуванні витрат на виробництво тваринницької продукції вартість кормів посідає провідне місце порівняно з іншими елементами витрат. Результати аналізу доводять, що підприємства регіону при збалансованій кормовій базі досягають високої продуктивності тварин.

Ефективність матеріально-грошових витрат можна передбачити ще на етапі виробництва тваринницької продукції. За результатами проведеного групування і з використанням синтетичного витратно-продуктивного коефіцієнта співвідношення темпів росту виробничих затрат і продуктивності тварин виявлено, що збільшення витрат на утримання 1 голови забезпечує випереджаюче підвищення її продуктивності, що є свідченням інтенсифікації галузі. Отже, спостерігається пряма залежність між продуктивністю тварин і витратами на їх утримання.

У сільськогосподарських підприємствах Черкащини чотири роки поспіль молочне скотарство є прибутковим. Через високу собівартість і низький рівень цін реалізації продукції м'ясного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Черкащини галузь залишається збитковою. У 2005 р. свинарство було прибутковим і рівень рентабельності досягав 12,4%, але вже у 2007 р. рівень збитковості становив 26,7% (рис. 1).


  1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка