1 агальна характеристика роботи
Скачати 357.14 Kb.
Назва1 агальна характеристика роботи
Сторінка1/3
Дата12.05.2013
Розмір357.14 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3


З
1
АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційної роботи. В умовах поглиблення ринкових трансформацій і переходу України на інтенсивний шлях розвитку важливими стають питання пов'язані з пошуком нових шляхів підвищення ефективності фінансового управління на промисловому підприємстві з метою його стійкого розвитку. На сучасному етапі фінансове управління переважно має реактивну форму, тому виникають суперечності між елементами фінансової рівноваги та рівнем розвитку підприємства, а саме між собівартістю, ліквідністю й рентабельністю, ризиками й фінансовою стійкістю.

Проведені дослідження показали, що велика кількість вітчизняних підприємств, особливо промислових, перебувають у складному фінансовому становищі. Так, прибуток промислових підприємств має тенденцію до зниження, частка збиткових підприємств впродовж 2000-2006 pp. склала в середньому 39,1%, а загальна сума збитків хоч і знизилася в 2005 р. порівняно з попереднім, знову збільшилася в 2006 р. Для промислових підприємств України характерний дуже низький рівень рентабельності операційної діяльності, який у середньому по промисловості склав у 2006 р. 5,8 %. Незважаючи на те, що в 2003-2006 pp. рентабельність дещо збільшилася, вона продовжує залишатися на дуже низькому рівні.

У зв'язку з цим принципово важливого значення набувають питання вдосконалення управлінням грошовими потоками, оскільки останні є основними параметрами оцінки ринкової вартості суб'єкта господарювання, а підходи й методи визначення фінансової стратегії розвитку суб'єкта господарювання в умовах невизначеності ринкового середовища припускають постійне їх коректування для регулювання відтворювальних процесів і збільшення вартості підприємства.

Концептуальні основи управління фінансової складової в системі управління підприємством висвітлюються в роботах вітчизняних і зарубіжних економістів: І. Ансофа, А. Барановського, І. Бланка, В. Бочарова, І. Булєєва, В. Вітлінського, А. Кінга, В. Ковальова, С. Козьменка, Л. Костирка, А. Крупка, М.Мельникової, В. Панкова, М. Садикова, А. Ткаченко, Э. Уткіна, Д. Хана, В. Хруцького.

Проте роботи з цієї проблеми не охоплюють весь комплекс питань, які постійно виникають і вимагають нових методів вирішення. Значна частина економічної думки присвячена організаційним питанням, меншою мірою процедурним і визначенню аналітичного базису для управління фінансовою складовою.

Тому вирішення питань управління фінансовою складовою для стійкого розвитку підприємства та формування його фінансової стратегії вимагає подальших досліджень. Такий підхід визначив мету, завдання й зміст дисертаційної роботи.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з планами держбюджетних наукових досліджень кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України за темами: «Методологія оцінки ефективності діяльності підприємств з корпоративним управлінням» (номер державної реєстрації 0106U002915), «Методологічні основи збалансованого розвитку економіки промислового регіону на основі методів адаптивного управління» (номер державної реєстрації 0107U001220). У межах зазначених тем за безпосередньою участю дисертанта розв'язано питання щодо управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислових підприємств України, досліджено сучасні тенденції та встановлено закономірності подальшого розвитку системи фінансового управління в умовах сьогодення, які мають загальнонаукове значення.

^ М
2
ета й завдання дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі вирішені такі завдання:

- проаналізовані теоретичні підходи до визначення фінансової складової промислового підприємства та її значущості;

- проаналізовані особливості формування та використання фінансових ресурсів на промисловому підприємстві;

- обґрунтована класифікація фінансових ресурсів з метою чіткого визначення їх складу та напрямів використання;

- обґрунтована необхідність інформаційного забезпечення формування фінансово-економічних показників;

- проаналізовані функції фінансового управління та методи фінансового аналізу на промисловому підприємстві;

- розроблена система моніторингу та сценарний аналіз витрат підприємства;

- проаналізовані фінансові ризики з урахуванням їх відмінних особливостей і охарактеризовані методи управління ними;

- запропонований розрахунок фінансових показників машинобудівного заводу на основі маржинального факторного аналізу;

- обґрунтована необхідність прогнозування фінансових потоків на промисловому підприємстві;

- запропонований комплексний деталізований фінансовий аналіз для виявлення характеру впливу внутрішніх чинників на утворення прибутку;

- запропонована методика оцінки фінансових ризиків з використанням поетапного алгоритму для групи індикаторів постійної фінансової діагностики.

^ Об'єктом дослідження є процеси управління фінансовою діяльністю промислового підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні питання, пов'язані з вдосконаленням управління фінансовою складовою стійкого розвитку машинобудівного підприємства.

^ Методи дослідження. Теоретичною та практичною основою дисертаційної роботи стали праці класиків економічної теорії, монографії сучасних зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблем управління фінансовим розвитком підприємства, законодавчі та нормативні акти України, які регламентують діяльність суб'єктів господарювання.

О
3
тримані результати базувалися на системному підході до вирішення розглянутих проблем з використанням: методу аналізу й синтезу, індукції та дедукції, кількісного та якісного аналізу для характеристики теоретичних положень управління підприємством з виділенням фінансової складової; теоретичного узагальнення й порівняння - для уточнення наукового визначення ролі фінансової складової та фінансових ризиків; статистичного аналізу – для угрупування оцінки й визначення особливостей грошових потоків на підприємстві; фінансової математики - при розрахунку фінансових потоків і ризиків на основі коефіцієнтів, що характеризують ліквідність, платоспроможність, ділову активність і рентабельність підприємства; експертної оцінки - для оцінки впливу позначених чинників на формування фінансової політики підприємства.

Інформаційну базу дослідження склали офіційні статистичні матеріали, дані звітності промислових підприємств Донецької області.

^ Наукова новизна отриманих результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є: поглиблення існуючих теоретичних положень управління фінансовою складовою на промислових підприємствах і розробка методичних підходів до комплексної оцінки фінансової системи ризиків машинобудівних підприємств.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

вперше:

- обґрунтована необхідність комплексної оцінки фінансових потоків промислових підприємств з використанням коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, ділової активності та рентабельності. Такий підхід припускає поточний аналіз цієї оцінки, що дозволить збільшувати інформативність фінансової звітності та виділяти центри збитків і прибутку в бюджеті суб’єктів;

вдосконалено:

- підходи до оцінки фінансової складової в системі управління підприємством, в основі якої лежить визначення критичного об'єму виробництва для виявлення впливу внутрішніх чинників, що також впливає на структуру виробництва. Критичний об'єм при цьому розраховується, виходячи з особливостей розрахунку маржинального доходу й суми умовно-постійних витрат;

- методичні підходи до розрахунку коефіцієнта стійкого економічного розвитку підприємства, які припускають виявлення доцільності співвідношення фінансових ресурсів, а саме: дивідендів і чистого прибутку; рентабельності продажів і фондовіддачі; виявлення залежності підприємства від зовнішніх фінансових ресурсів. Такий підхід дозволяє оцінити вплив різних чинників на розвиток виробництва кількісно, тобто виявити дію чинників на стійкість економічної системи промислового підприємства;

- інструментарій факторного аналізу, який модифікований з урахуванням виділення внутрішніх чинників, що впливають на розвиток виробничої та фінансової складових у системі управління підприємством. Для цього в політиці обліку витрат собівартості продукції підприємства запропоновано розподіл і аналіз умовно-змінних і умовно-постійних витрат як постійний поточний, враховуючи, що базою розподілу умовно-постійних витрат є середня величина маржинального доходу продукції. Це дозволяє своєчасно виділяти межі фінансових ризиків;

-
4
набули подальшого розвитку науково-методичні підходи до оцінки фінансового ризику, в основі чого лежить методика маржинального факторного аналізу. Така методика припускає розрахунок величини операційного левериджа за видами продукції, виходячи із зміни виробничої програми підприємства, маржинального доходу й ціни продукції. Для кожного виду продукції ведеться аналітичний облік умовно-змінних і умовно-постійних витрат для формування виробничої та повної собівартості, що необхідно погоджувати з політикою обліку витрат і ціноутворення;

- методичний підхід до формування укрупненого бюджету грошових потоків з урахуванням позитивної та негативної тенденцій накопичення ресурсів, що дозволить представити наочно й підсилити інформативність при структуризації грошової маси;

- оцінка фінансових ризиків на підставі поетапного алгоритму комплексного аналізу фінансових і матеріальних потоків підприємства, з виділенням групи індикаторів постійної поточної фінансової діагностики, що сприятиме здійсненню кількісної оцінки фінансових ризиків.

^ Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та запропоновані в дисертаційній роботі підходи, визначені сучасні інструменти фінансового управління та отримані результати дозволяють своєчасно виявити рівень кризового стану на підприємстві, визначити його причини, обрати мету та визначити в цих умовах стратегію підприємства, сформувати та реалізувати управління фінансовими потоками з урахуванням можливостей підприємства. Застосування зазначених методик забезпечує стабільність діяльності підприємств та можливість їх швидкої адаптації до змін в існуючому середовищі, а також сприятиме підвищенню наукової обґрунтованості управлінських рішень та переведенню відповідних управлінських рішень переважно до сфери превентивного управління, що істотно підвищить їх ефективність.

Основні результати дослідження впроваджені на машинобудівних підприємствах ВАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка №8/25 від 21.05.2008р.) і ЗАТ «Запоріжкран» (довідка №3/26 від 18.04.2008р.), та використовуються в навчальному процесі Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України (довідка №5/77 від 20.01.2009р.).

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні рекомендації, висновки та пропозиції, отримані в процесі дослідження, розроблено здобувачем самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача конкретизовано в списку публікацій.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у підготовлених та оприлюднених доповідях на науково-практичних конференціях: ІI Регіональній науково-практичній конференції «Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери» (м. Вінниця, 2006), ХІ Науково-технічній конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів Запорізької державної інженерної академії (м. Запоріжжя, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Формування концепції сталого економічного розвитку як основи нової якості та стандартів життя в контексті євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 2007).

^ П
5
ублікації.
За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових праць, загальним обсягом 2,12 друк. аркушів, з яких особисто здобувачеві належить 1,57 друк. аркушів. З них у наукових фахових виданнях 5 робіт загальним обсягом 1,78 друк. аркушів, з яких особисто здобувачу належить 1,25 друк. аркушів.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 188 сторінках, списку використаних джерел із 138 найменувань на 10 сторінках і 3 додатків на 3 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 202 сторінки машинописного тексту, у тому числі 39 таблиць та 8 рисунків, що займають 50 сторінок загального обсягу.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У першому розділі «Теоретичні аспекти фінансового управління на підприємстві» розглянуто теоретичні підходи до визначення фінансової складової у системі управління, наголошено на особливих труднощах менеджменту, які пов’язані з ризиком та застосування різних інструментів впливу на нього. Від якісного відбору сучасних інструментів фінансового аналізу залежить його глибина та обґрунтованість необхідних висновків і заходів. Значимість фінансової складової системи управління підприємством зумовлена такими причинами:

- зміна основних цілей функціонування підприємств: з виконання адміністративно встановлених планів (для радянських підприємств) на отримання прибутку (для сучасних підприємств);

- реформування законодавчої бази, що створює правове поле, в якому діють українські підприємства, підвищення рівня їх самостійності;

- трансформація форм власності та зміна на цій основі організаційно-правових форм функціонування суб'єктів господарювання;

- зміна структури джерел фінансування підприємств - державні джерела фінансування практично скоротилися й у підприємств з'явилися нові (емісія цінних паперів, банківські кредити), що в свою чергу вимагає проведення аналізу доцільності використання кожного джерела й забезпечення своєчасного виконання зобов'язань.

У роботі наголошується, що матеріальним носієм фінансових відносин виступають фінансові ресурси, які представлені у вигляді грошових доходів і надходжень, фондів грошових коштів, частини грошових ресурсів, грошових фондів цільового призначення, всіх грошових ресурсів, що надійшли за певний період. Обмеження фінансових ресурсів тільки грошовими формами утворення є неправомірним, оскільки такий підхід виключає приналежність до фінансових ресурсів деяких елементів оборотних і необоротних активів, тоді, як, наприклад, амортизаційні відрахування є похідною частиною від необоротних активів, а вони входять до складу фінансових ресурсів.

П
6
редставлена класифікація фінансових ресурсів (табл. 1) дозволяє визначити їх склад за ознаками формування та напрямку використання. Для більш ефективного використання пропонується звернути увагу на інформаційну систему як процес безперервного, цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для аналізу, планування та підготовки управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства.

Реалізація діяльності в напрямку фінансового управління на підприємстві здійснюється службою управління фінансами. У роботі наголошуються відмінні особливості такої служби порівняно з тими, що існували раніше. Виходячи з необхідності предмету здійснення таких функцій, останні є управлінням активами, управлінням капіталом, управлінням інвестиціями, управлінням грошовими потоками, управлінням фінансовими ризиками, антикризовим фінансовим управлінням при загрозі банкрутства.

Система управління фінансовою діяльністю на підприємстві спрямована на ухвалення перспективних фінансових рішень у динаміці, а на основі попередньої оцінки фінансового потенціалу оцінюється ефективність прийнятих раніше фінансових рішень і здійснюється вибір фінансової стратегії з урахуванням зовнішнього середовища, що постійно змінюється.

Для досягнення певних результатів і розв’язання стратегічних завдань фінансової діяльності існують відомі методи, які слід удосконалити, що й доводиться в роботі. Методи фінансового аналізу представлені у вигляді системи теоретико-пізнавальних категорій з використанням наукового інструментарію та регулятивних принципів розгляду фінансової діяльності суб'єкта господарювання.

Особливі труднощі управлінні фінансами на підприємстві пов'язані з ризиком, який можна охарактеризувати як наслідок схвалюваних стратегічних рішень, коли поставлені стратегічні цілі частково або повністю не досягаються. Аналіз фінансових ризиків, здійснений низкою науковців дозволив запропонувати їх класифікацію (табл. 2).

Кожний з видів ризиків має свої відмінні особливості, а вибір рішень з погляду мінімального ризику здійснюється з використанням відповідної функції ризику, яка є величиною збитку від обраних рішень, помноженою на рівень упевненості, що будуть допущені помилки при ухваленні цих рішень. У цьому аспекті особливого значення набуває визначення зони фінансового ризику, в якій перебуває підприємство. Вона визначається як співвідношення залучених засобів і власного капіталу та характеризується коефіцієнтом фінансового ризику. Високий ступінь фінансового ризику зумовив необхідність вибору методів управління ризиками.

Таблиця 1
^
Класифікація фінансових ресурсів
Ознаки

Види фінансових ресурсів

Джерела створення

Внутрішні

Зовнішні

Утворювані за рахунок власних засобів

Утворювані за рахунок прирівняних до них засобів

Мобілізовані на фінансовому ринку

Що надходять у порядку розподілу

прибуток від основної діяльності

амортизаційні відрахування

засоби від продажу власних цінних паперів

страхові відшкодування за ризиками

прибуток від виконуваних НДР та ін. цільові доходи

виручка від реалізації вибулого майна

кредитні інвестиції

реалізація страхових полісів і заставних свідоцтв

стійкі пасиви
фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах (пайова участь у поточній та інвестиційній діяльності)
прибуток від СМР, виконуваних господарським способом

накопичення нерозподіленого прибутку
дивіденди, відсотки за цінними паперами інших емітентів

позареалізаційні доходи

цільові надходження
фінансові ресурси, що отримані від спілок, асоціацій, галузевих структур
резервний фонд
бюджетні асигнування, субсидії, субвенції
пайові та інші внески членів трудового колективуЦільова спрямованість

Фінансові ресурси цільового призначення

Фінансові ресурси багатоцільового призначення

Тривалість використання грошових коштів фінансування

Фінансові ресурси короткострокового призначення

Фінансові ресурси багатоцільового призначення (авансовані в основний капітал)

Форма власності

Власні

Позикові

Напрямки використання

На обслуговування поточної діяльності

На соціально-культурні заходи

На розвиток науки

На обслуговування позикових фінансових ресурсів

Надання доброчинної допомоги

Інші витрати підприємства


8


  1   2   3

Схожі:

1 агальна характеристика роботи icon1 агальна характеристика роботи
Реформування системи управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств може й повинно стати основним чинником їх прискореного...
1 агальна характеристика роботи iconЗ агальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальним є організаційно-управлінське обґрунтування конкурентних взаємозв’язків у сфері товарного обігу з метою розвитку конкурентного...
1 агальна характеристика роботи icon1 агальна характеристика роботи
Складність забезпечення виконання зазначених функцій в ринкових умовах актуалізує необхідність проведення досліджень, спрямованих...
1 агальна характеристика роботи icon1 агальна характеристика роботи
Україні податкового, бухгалтерського, управлінського обліку зумовили виникнення значних суперечностей та невідповідностей щодо ідентифікації...
1 агальна характеристика роботи icon1 агальна характеристика роботи
Він не відповідає повною мірою ряду вимог до залізничних перевезень, які пред'являє наступна інтеграція в європейську транспортну...
1 агальна характеристика роботи icon1 агальна характеристика роботи
Актуальність теми. Рибна галузь має важливе значення для економіки України. Однак у рибному господарстві спостерігається спад обсягів...
1 агальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика об’єкта практики
Склад І структура персоналу підприємства по професіях І форми залучення (постійні роботи, сумісництво тощо). Організація роботи трудових...
1 агальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність роботи
Все це посилюється в зв’язку зі вступом України до сот, тому що енергоємність виробництва українських продуктів харчування в 2…4...
1 агальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Необхідність розробки теоретичних положень І практичних рекомендацій щодо діагностики комплексу маркетингу промислового підприємства...
1 агальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Досягнення стійких тенденцій економічного зростання безпосередньо пов’язане з активізацією роботи підприємств, постійним системним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка