Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень
Скачати 146.34 Kb.
НазваВесь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень
Дата22.05.2013
Розмір146.34 Kb.
ТипКурс лекцій
nauch.com.ua > География > Курс лекцій
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Модульно-рейтингова система оцінки знань студентів

Весь теоретичний курс лекцій “РПС і регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни.

Модуль №1 Природні умови і ресурси України. 5 тиждень

Модуль №2 Населення і трудові ресурси. 7 тиждень

Модуль №3 Промисловість та сільське господарство. 15 тиждень

Практична частина курсу поділена на 3 модуля відповідно з теоретичним курсом (модулі здаються на комп'ютерній програмі "Асистент", скорочений варіант якої Ви можете отримати скачавши її тут модулі можна отримати: Молуль№1 (Природні умови і ресурси), Модуль№2 (Населення і трудові ресурси), Модуль № 3 (Господарство). Отримані модулі необхідно помістити в директорію TEST програми "Асистент").

Оцінювання ступеню засвоєння знань з кожного модуля теоретичного курсу виконується за допомогою письмової теоретичної контрольної роботи.

Оцінювання вмінь та навичок з кожного модуля практичної частини курсу виконується за допомогою перевірки виконання домашньої роботи, усного опитування та практичної контрольної роботи.

За результатами модульного контролю та роботи на заняттях на останньому тижні виставляється семестровий іспит (виходячи з загальної набраної суми балів).

 

Оцінку “пять” отримують студенти, які демонструють передбачені програмою повні, усвідомлені, систематизовані знання та оперативні вміння, які здатні самостійно застосовувати отримані знання, вміють на їх основі узагальнювати, оцінювати соціальні проблеми регіону, міста та села, які логічно і грамотно в усній і письмовій формі викладають матеріал. При такій оцінці допускаються одна-дві несуттєві помилки, які студент виправляє самостійно.

Оцінка “чотири” ставиться тоді, коли відповідь в основному задовольняє викладені у попередньому абзаці умови, проте присутня незначна допомога з боку викладача у процесі застосування знань і вмінь у новій ситуації. При такій оцінці допускаються дві-три несуттєві помилки.

Оцінку “три” отримує студент, який демонструє знання в основному репродуктивного характеру. у відповіді спостерігається недостатньо глибоке розуміння матеріалу курсу, допускаються помилки при викладі основних ідей, понять тощо, аза зміни ситуації вони звертаються по допомогу викладача.

Оцінка “два” ставиться у тому разі, коли студент при репродуктивному відтворенні знань припускається значних помилок і не в змозі їх виправити навіть за допомогою викладача.

З нових технологій у навчальному процесі застосовується модульно-рейтинговий принцип, згідно з яким кожен з курсів поділяється на кілька модулів. Модуль обєднує матеріал споріднених за змістом розділів програми. По завершенні роботи із засвоєння матеріалу модуля оцінюються її наслідки за рейтинговою системою в балах. Загальний рейтинг з дисциплін становить 100 балів. Він формується з оцінок різних видів поточного контролю, оцінок по кожному модулю, а в разі низьких показників успішності підсумкового тестування за матеріалом усієї програми. Переведення загального рейтингу в пятибальну систему для оформлення екзаменаційної документації проводиться за єдиним критерієм оцінок:

60-75 балів=”3”, 76-85 балів=”4”, 86-100 балів=”5”.

Перевага такої системи полягає в тому, що на момент закінчення роботи над курсом студент, який систематично працює і має достатній рейтинг, одержує відповідну обєктивну оцінку без складання іспиту.

 

Загальна модульно-рейтингова система оцінки знань студентів

Вид оцінювання

Термін

оцінювання

За

заняття

Кількість балів

Примітки

Лекції

на протязі семестру

1

15

 

Практичні заняття

на протязі

семестру

2

16

1 бал – за присутність, 1 бал за роботу на занятті

Самостійна робота

на протязі семестру

 

4

 

Модульні тести

 

 

 

 

- природні умови та ресурси (20 питань)

5 тиждень

 

20

15 хв

- населення та трудові ресурси (15 питань)

7 тиждень

 

15

10 хв

- промисловість та сільське господарство (30 питань)

15 тиждень

 

30

20 хв

Реферати, індивідуальні завдання

на протязі семестру

 

 

1 бал – за пропущені заняття по поважній причині, завдання видає викладач

ВСЬОГО

 

 

100

 

 

За заняття і вчасне виконання та захист практичних і самостійних робіт студент може отримати 35 балів. Модульні тести студенти здають на компютері і можуть набрати 65 балів.

 

^ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

До екзамену допускаються всі студенти, які захистили на день іспиту практичні (контрольні) роботи і мають на них відповідну відмітку викладача, який проводив практичні заняття.

Екзамен складається з 4-х варіантів завдань: теоретичні питання, задача (населення), карти „Корисні копалини України”, карти „Центри промисловості України”.

Студент складає екзамен на компютері використовуючи програму “Асистент”. Компютерна програма вибірково задає студенту 65 питань з різних розділів дисципліни. Час на складання екзамену 45 хв. По закінченню іспиту (студент дав відповіді на 65 питань або час здачі екзамену вичерпався) компютер виставляє відповідну оцінку (див.додаток 12). На екзамені дозволяється користуватися тільки електронною машинкою (забороняється використовувати електронні машинки влаштовані в електронні записні книжки, мобільні телефони тощо).

Нижче наведений приблизний перелік тестових питань.

Природні умови і ресурси

1.       Засоби виробництва, це

2.       Фактор, це

3.       Розміщення, це

4.       Продуктивні сили, це

5.       Система, це

6.       Ефект, це

7.       Принцип, це

8.       Середня висота рівнинної частини України становить:

9.       Наука про рельєф

10.     Тривалість сонячного сяйва залежить від:

11.     На території України кількість опадів зменшується у загальному напрямку з:

12.     Середні річні температури по всій території України змінюються у загальному напрямку з:

13.     Вологість повітря залежить від:

14.     Наука про підземні води

15.     Передкарпатський нафтогазоносний район базується на територіях областей:

16.     Міста, що найбільше викидають шкідливі речовини

17.     Області, що мають найбільші викиди шкідливих речовин:

18.     Області, що найбільше споживають водних ресурсів:

19.     Дерново-підзолисті грунти розповсюджені

20.     Чорноземи охоплюють природні зони:

21.     Домінують породи лісу в Україні:

22.     На Поліссі переважають породи дерев:

23.     У Карпатах переважають породи дерев:

24.     Природоресурсний потенціал Полісся

25.     Мінеральна сировина Полісся:

26.     Екологічні проблеми Полісся

27.     Природоресурсний потенціал лісостепу

28.     Екологічні проблеми лісостепу

29.     Основні природні ресурси степової зони

30.     Мінеральні ресурси степової зони

31.     Екологічні проблеми степової зони

32.     Природоресурсний потенціал Карпат

33.     Мінеральні ресурси Карпат

34.     Основні екологічні проблеми Карпат:

35.     Природні ресурси гірського Криму:

36.     Екологічні проблеми Криму:

37.     Фізико-географічне положення        

38.     Природні ресурси   

39.     Рівнини розділяють за особливостями утворення   

40.     Рівнини розділяють за характером поверхні           

41.     За гіпсометрією височини мають висоту:    

42.     Основні елементи клімату:  

43.     Водні ресурси        

44.     Лучні та болотні грунти поширені    

 

 

Населення і трудові ресурси

1.Назвіть регіон, що має найбільшу кількість міст:

2.Назвіть регіон, що має найбільшу кількість сільських населених пунктів:

3.Назвіть регіон, що має найбільшу щільність населення

4.Назвіть регіон, що має більший відсоток міського населення:

5.Виберіть стрічку, в якій все вірно з географічної точки зору:

6.Найбільше місто Західної України:

7.Центр Поділля:

8.Центр Буковини:

9.Дайте визначення поняттю „постійне населення ”.

10. Кого відносять до наявного населення           

11. Що таке природний приріст

12. Дайте визначення загальному коефіцієнту народжуваності.

13. Дайте визначення загальному коефіцієнту шлюбності.

14. Дайте визначення сумарному коефіцієнту народжуваності.

15. Що таке втрати робочого часу

16. Хто відноситься до економічно неактивного населення, за існуючими міжнародними нормами

17. Хто вважається безробітними у відповідності з Законом України “Про зайнятість населення”

18. Хто вважається безробітними за методологією Міжнародної організації праці (МОП)

19. Вкажіть правильне визначення терміна «місто».

20. Вкажіть правильно груповані міста мільйонери:

21. Скільки на Україні відсотків сільського населення

22. В якому регіоні найвищий коефіцієнт природного приросту на Україні

23. В якому регіоні найменший коефіцієнт природного приросту на Україні

24. Вкажіть коефіцієнт природного приросту на Україні

25. В якому році відбувся перший загальний перепис населення України

26. З розрахунку на скільки осіб обчислюють коефіцієнт смертності за причинами смертності

27. Якій частині Карпат притаманне розселення бойків?

28. Який з регіонів не належить Галичині?

29. Територія якого регіону належить до Волині (в етнографічному плані)?

30. В якому регіоні знаходиться Буджак?

 

 

Промисловість та сільське господарство

1.       Поділ галузей промисловості за предметом праці:

2.       Форми територіальної організації промисловості:

3.       Чавун виплавляють у печах:

4.       Феросплави це:

5.       Для машинобудування є характерними форми організації виробництва:

6.       Для чорної металургії характерні такі форми організації виробництва:

7.       Природоохоронне устаткування та обладнання виготовляють:

8.       Для хімічної промисловості характерні такі форми організації виробництва:

9.       Найбільшим споживачем сірчаної кислоти є виробництва:

10.    Виробництво сірчаної кислоти орієнтується на:

11.    Вихідним продуктом для виробництва всіх видів соди є:

12.    Розміщення виробництва кальцинованої соди орієнтується на:

13.    Розміщення виробництва цементу орієнтується на:

14.    Галузі харчової промисловості, що орієнтуються на споживача:

15.    Галузі харчової промисловості, що орієнтуються на сировину:

16.    Визначення “народне господарство”:

17.    Види комбінування:

18.    Визначення комбінування:

19.    Визначення спеціалізації:

20.    Визначення кооперування:

21.    Форми організації виробництва:

22.    Водоємкі галузі:

23.    В Україні переважає видобуток залізної руди в області:

24.    По видобутку нафти лідирує область:

25.    В Україні переважає виробництво паперу в області:

26.    Найбільше виробництво цементу зосереджено в такій області:

27.    В Україні переважає виробництво будівельного скла в області:

28.    Найбільша виплавка чавуну в області:

29.    Найбільш виплавляє сталі в області:

30.    Найбільше  виробництво металорізальних верстатів в області:

31.    В Україні переважає виробництво екскаваторів в області:

32.    Найбільше  виробництво автомобілів в області:

33.    Найбільше  виробництво мінеральних добрив в області:

34.    Найбільше  виробництво каустичної соди в області:

35.    Найбільше  виробництво шовкових тканин в області:

36.    Найбільше  виробництво панчішно-шкарпетних виробів в області:

37.    Найбільше  виробництво олії в області:

38.    90% виробництво кальцинованої соди України зосереджено в:

39.    Третину радіоприймальних пристроїв виробляє область:

40.    За виробництвом бавовняних тканин лідирує комбінат у такій області:

41.    За виробництвом вовняних тканин лідирує область:

42.    За виробництвом тканин лідирує область:

43.    В Україні переважає виробництво хімічних волокон і ниток в області:

44.    Найбільшу частку у загальному обсязі експорту займають:

45.    Найбільшу частку у загальному обсязі імпорту займають:

46.    Найбільше виробництво сірчаної кислоти в області:

47.    Область, що має більше виробництва зерна (серед названих):

48.    Область, що має більше виробництва соняшника на зерно (серед названих):

49.    Область, що має більше виробництва картоплі (серед названих):

50.    Найбільше відправляється вантажів за видами транспорту:

51.    Найбільше відправлено вантажів залізничним транспортом:

52.    Найбільше транспортується таких вантажів трубопровідним транспортом:

53.    Найбільші перевезення пасажирів за видами транспорту:

54.    Найбільші перевезення пасажирів за видами сполучення:

55.    Види спеціалізації:

56.    Поділ галузей промисловості за економічним призначенням, використанням продукції:

57.    Склад сільськогосподарських угідь:

58.    Багаторічні насадження:

59.    Найбільша концентрація багаторічних насаджень

60.    Скільки відсотків сільськогосподарських підприємств закінчили 2002 рік з прибутками

61.    Яка цифра може відповідати урожайності зернових культур на Україні в розмірності ц/га

62.    Яка цифра може відповідати урожайності льону-довгунця на Україні в розмірності ц/га

63.    Що сприяло зниженню урожайності зернових культур в 2003 році

64.    Як вимірюється обсяг продукції рослинництва

65.    Якщо індекс сухості дорівнює1,5 до якої зони відноситься територія

66.    Що виступає у рослинництві головним предметом праці

67.    Який з регіонів відноситься до основних виробників рису на Україні

68.    Вкажіть правильно підібрану за промисловим призначенням пару рослин:

69.    Назвіть кількість основних галузей тваринництва на Україні.

70.    Який з перерахованих показників може характеризувати продуктивність тваринництва

71.    Виберіть з перерахованого породу в молочному скотарстві найбільш поширену на Поліссі.

72.    Скільки напрямків має конярство на Україні

73.    Виберіть з перерахованого найбільш поширену породу свиней, що вирощується на Україні.

74.    На яку площу проводиться розрахунок густоти (щільності) шляхів сполучення

75.    В межах якої відстані транспортування пасажирів або вантажу відноситься до приміського перевезення

76.    В якому році на території України була побудована перша залізниця

77.    В якому році в Україні було започатковане регулярне судноплавство

78.    Який з наданих послуг зв’язку дала найбільше доходів за даними 2003 року

79.    Скільки абонентів налічує мобільний зв’язок на Україні в IV-му кварталі поточного (2003) року

80.    Якою мінімальною кількістю відсотків загального обсягу статутного фонду підприємства повинен володіти іноземний інвестор для підприємств прямого інвестування

81.    В якій області найбільші перевезення вантажів автомобільним транспортом

82.    Скільки на Україні вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, на початок 2003 року

Схожі:

Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconПлата за природні ресурси Сторінка
Для цього служать рентні платежі за природні ресурси, ціль яких зрівняти економічні умови видобутку І керувати цими умовами. В даний...
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconРеферат на тему: Плата за природні ресурси
Для цього служать рентні платежі за природні ресурси, ціль яких зрівняти економічні умови видобутку І керувати цими умовами. В даний...
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconКурс лекцій з дисципліни „Економетрія” для студентів напряму підготовки...
Відповідальний за випуск : В. Я. Гуменюк, д е н., завідувач кафедри трудових ресурсів І підприємництва
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconРозділ 1 Розкриття сутності понять „природні умови”
Природні умови – це ті явища, сили, процеси, об’єкти природи, які людина безпосередньо не залучає у господарську діяльність, але...
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconРинки землі та природних ресурсів
Земля як фактор виробництва це не тільки та частина земної поверхні, яка не зайнята водою, але й природні ресурси – ліси, корисні...
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconЛекція: країни азії
Загальна характеристика азіатського регіону. (Географічне положення. Природні умови І природні ресурси)
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconЛекція: Країни Північної Америки. Сша, Канада
Канада: географічне положення, природні умови та природні ресурси, населення, господарство
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Історія економічних учень” для студентів спеціальностей 050106 “Облік І аудит”, 050107 “Економіка підприємства”,...
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Засоби масової інформації Італії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Весь теоретичний курс лекцій “рпс І регіональна економіка” поділено на 3 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни. Модуль №1 Природні умови І ресурси України. 5 тиждень iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Засоби масової інформації Японії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка