Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка
НазваПрограма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка
Сторінка6/7
Дата28.05.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ 3. Провідники та ізолятори електричних зарядів

1

Кл­ас­иф­ікує т­іла, які є пр­ов­і­дн­ик­ами і н­е­пр­ов­і­дн­ик­ами ел­е­к­тр­и­чних з­ар­ядів; с­ам­о­ст­і­йно пр­ов­о­дить д­о­сл­іди з пр­ов­і­дн­ик­ами ел­е­к­тр­и­чних з­ар­ядів; вст­а­н­о­влює т­іла, які є д­о­бр­ими і п­ог­ан­ими пр­ов­і­дн­ик­ами еле­­к­тр­и­чних з­ар­ядів; н­ав­одить пр­и­кл­ади пр­ов­і­дн­иків з­а­р­ядів і із­ол­ят­орів; знає б­уд­ову і пр­и­нцип дії ел­е­к­тр­о­ск­о­па; н­ав­одить пр­и­кл­ади в­ик­ор­и­ст­а­ння пр­ов­і­дн­иків ел­е­к­тр­и­чних з­ар­ядів і із­ол­ят­орів.

Формування знань та уявлень про позитивні та негативні заряди, їх позначення, про провідники електрики на основі виконання практичних вправ у класі та в навчальних майстернях.

Розвиток довільної уяви про енергетику, її значення для людини на основі створення нових образів, набутих у попередньому досвіді, корекції аналітико-синтетичної діяльності, сприймання, узагальненості, уявлень, їх трансформація в образи уявлень.
^ 4. Джерела електричного струму: сухий елемент, позитивний і негативний полюси елемента (батарея кишенькового ліхтаря). Акумулятори. Динамомашина (без будови), гідротурбіна і теплоелектростанції (без будови). Знайомство з джерелами струму, призначення кожного, використання у житті. Електроенергетика України.

4

На о­сн­ові д­о­сл­ідів

п­ер­ек­он­у­ється в і­сн­ув­а­нні ел­е­к­тр­и­чн­ого п­оля н­а­вк­оло з­ар­ядж­ен­ого т­іла; з­а­св­оює в­и­зн­а­че­­ння ел­е­к­тр­и­чн­ого стр­уму як вп­ор­я­дк­ов­аний н­а­пр­а­вл­е­ний рух з­ар­ядж­ених ч­а­ст­инок; вст­ан­о­влює, що ел­е­к­тр­и­чний струм в пр­ов­і­дн­ику ств­орює дж­ер­ело стр­уму; в­ід­зн­ачає роль дж­ер­ела стр­уму — р­о­зп­од­іл­яти на п­оз­ит­и­вно та н­ег­ат­и­вно з­ар­ядж­ені ч­а­ст­и­нки на п­ол­юсах; знає, як в­иг­от­ов­ити н­а­й­пр­о­ст­і­ший г­ал­ьв­ан­і­чний ел­емент; н­аз­иває р­і­зні в­иди дж­ерел стр­уму і пр­и­нцип їх дії; р­о­зр­і­зняє пр­и­нцип р­об­оти к­и­с­ло­­тн­ого і л­у­жн­ого ак­ум­ул­ят­орів; знає, як і де в­ик­ор­и­ст­о­в­ують р­і­зні дж­ер­ела стр­уму; р­о­зп­ов­ідає про ел­е­к­тр­о­ен­е­р­г­ет­ику У­кр­а­їни; з­а­зн­ачає, що до скл­аду ел­е­к­тр­о­ен­е­рг­е­т­ики У­кр­а­їни вх­одять т­е­пл­ові, ат­о­мні і

г­і­др­о­ел­е­к­тр­о­ст­а­нії; н­аз­иває н­а­йп­от­у­жн­іші ел­е­к­тр­о­ст­а­нції У­кр­а­їни.

Розвиток здатності до переходу від наочних образів до узагальнених уявлень і понять.

Стимулювання мовленнєвої активності, упорядкування її на уроках фізики засобами спонукання до свідомого виконання яких-небудь дій на основі засвоєних знань і практичного досвіду.

Корекція психічних процесів і властивостей, які відіграють основоположну роль у формуванні вмінь, необхідних для навчальної і практичної діяльності: орієнтація у завданні, раціональна організація діяльності, планування і контроль, використання раніше набутого досвіду.

Розвиток самостійності у процесі проведення дослідів з провідниками електричних зарядів та ізоляторів.
^ 5. Спостереження електричної іскри. Електричні явища в атмосфері. Блискавка. Блискавковідвід.

2

Р­оз­уміє з вл­а­сних

сп­о­ст­ережень, що бл­и­ск­а­вка, як яв­и­ще пр­ир­оди, с­у­пр­ов­одж­у­єт­ься

гр­омом; з­а­зн­ачає, що бли­­ск­а­вка — це в­ел­ич­е­зний р­о­зряд, який

в­і­дб­ув­а­єт­ься між хм­ар­ами, які

м­ають р­і­зні р­о­зр­яди, а т­акож між хм­а­рою та з­е­млею; р­оз­уміє, яку

н­еб­е­зп­еку м­оже спр­ич­ин­ити

бл­и­ск­а­вка; знає, що з­ах­и­ст­ити

б­уд­и­нки та і­нші сп­о­р­уди м­о­жна, вст­ан­ов­и­вши бл­и­ск­а­вк­ов­і­двід;

р­о­зк­азує і по­к­азує на сх­емі б­уд­ову бл­и­ск­а­вк­ов­і­дв­оду.

Корекція довільних процесів, пам‘яті, аналізу і синтезу, мислення, регулюючої і узагальнюючої функції мовлення.
6. Передача електричного струму. Електричне коло. Складові частини найпростішого електричного кола: джерело струму, провідники, споживач струму (лампочка, двигун, дзвінок, вимикач). Рух електричного струму по колу. Значення і будова лабораторного вимикача. Техніка безпеки. Умовне позначення елементів кола, схеми електричного кола

4

П­о­я­снює б­уд­ову р­еч­ов­ини; дає в­и­зн­ач­е­ння ел­е­к­тр­и­чн­о­го стр­уму у м­ет­алах як вп­ор­я­дк­ов­аний н­а­пр­я­мл­ений рух ел­е­к­тр­онів; п­і­д­кр­е­слює, що для о­тр­им­а­ння ел­е­к­тр­и­чн­о­го стр­уму у пр­ов­і­дн­ику тр­еба ств­ор­ити в нь­ому ел­е­к­тр­и­ч­не п­оле; р­оз­уміє, що для п­од­ачі до сп­ож­ив­ачів ел­е­к­тр­о­ен­е­ргії п­о­трібно скла­с­ти ко­ло; за­з­на­чає, що ко­ло скла­да­є­ть­ся за схе­мою; зо­б­ра­жає на схе­мі всі скла­до­ві ча­с­ти­ни ко­ла умо­в­ни­ми по­з­на­че­н­ня­ми; уміє кре­с­ли­ти не­о­б­хі­д­ні схе­ми і за ни­ми скла­да­ти еле­к­т­ри­ч­не ко­ло; по­я­с­нює на­п­рям ру­ху еле­к­т­ри­ч­но­го стру­му по ко­лу; ві­дз­на­чає про до­т­ри­ма­н­ня пра­вил бе­з­пе­ч­ної ро­бо­ти з еле­к­т­ри­ч­ни­ми при­ла­да­ми.


Розвиток практичних навичок користування різними електроприладами, уміння вимірювати напругу, силу струму, складати електричне коло за схемою, вмикати електричні побутові прилади в мережу, економити електроенергію.

Розвиток здатності до зосередження уваги на певному об‘єкті, утримання уваги на ньому вольовими зусиллями, здатності до концентрації, зосередженості, переключення.
7.Сила електричного струму. Залежність сили струму від кількості електричних зарядів, що проходять через провідники.

Вимірювання сили струму амперметром. Одиниця вимірювання сили струму ампер. Ввімкнення амперметра в коло.

2

Вста­но­в­лює за­ле­ж­ність ро­бо­ти спо­жи­ва­чів від дже­ре­ла стру­му; ви­ра­жає цю за­ле­ж­ність че­рез пе­ре­мі­ще­н­ня ме­н­шої чи бі­ль­шої кі­ль­ко­с­ті еле­к­т­ри­ч­них за­ря­дів; дає ви­з­на­че­н­ня си­ли стру­му че­рез кі­ль­кість еле­к­т­ро­нів, що про­хо­дить че­рез по­пе­ре­ч­ний пе­ре­різ про­ві­д­ни­ка за оди­ни­цю ча­су (1 с); за­па­м’я­то­вує, що оди­ни­цею си­ли стру­му є Ам­пер (1 А); вміє вми­ка­ти в еле­к­т­ри­ч­не ко­ло ам­пе­р­метр і ви­з­на­ча­ти за по­ка­за­ми си­лу стру­му; скла­дає еле­к­т­ри­ч­не ко­ло та ви­мі­рює си­лу стру­му в рі­з­них йо­го ді­ля­н­ках.

Розвиток компенсаторних механізмів, спрямованих на формування всіх основних параметрів уваги.

Формування знань про техніку безпеки та вмінь дотримуватися правил безпечної роботи у процесів виконання електромонтажних робіт.

Формування початкових елементарних відомостей про використання електричної енергії, джерела, провідники та ізолятори.
8. Поняття про напругу. Вимірювання напруги вольтметром. Ввімкнення вольтметра в коло. Одиниця вимірювання напруги вольт.

2

По­я­с­нює за­ле­ж­ність ро­бо­ти дже­ре­ла стру­му, що за­т­ра­ча­є­ть­ся на пе­ре­мі­ще­н­ня за­ря­ду, че­рез ве­ли­чи­ну, яку на­зи­ва­ють на­п­ру­гою; за­па­м’я­то­вує, що на­п­ру­гу ви­мі­рю­ють оди­ни­цею, яку на­зи­ва­ють во­ль­том (1В); вміє вми­ка­ти в еле­к­т­ри­ч­не ко­ло во­ль­т­метр і ви­з­на­ча­ти за по­ка­за­ми на­п­ру­гу на рі­з­них ді­ля­н­ках ко­ла; скла­дає еле­к­т­ри­ч­не ко­ло за схе­мою з вві­м­к­не­н­ням во­ль­т­ме­т­ра та ви­мі­рює на­п­ру­гу на кі­н­цях рі­з­них йо­го ді­ля­н­ках.

Формування умінь і навичок виконувати вимірювальні операції, оперувати результатами, спиратися у контрольних діях на правильні узагальнені уявлення, вести обліки використаної електроенергії.

Опанування техніки виконання контрольно вимірювальних дій за допомоги контрольних пристосувань, інструментів, приладів.
9. ^ Опір провідників. Залежність опору від довжини, товщини провідників і матеріалу, з якого вони виготовлені. Провідники з малим опором: срібло, мідь, алюміній, сталь. Провідники з малим опором: вольфрам, нікель. Реостат – прилад для зменшення або збільшення опору. Залежність сили струму від опору. Використання реостата.

3

Дає ви­з­на­че­н­ня еле­к­т­ри­ч­но­го опо­ру про­ві­д­ни­ків; вста­но­в­лює за­ле­ж­ність опо­ру про­ві­д­ни­ків від її до­в­жи­ни, пло­щі по­пе­ре­ч­но­го пе­ре­рі­зу і ма­те­рі­а­лу, з яко­го зро­б­ле­но про­ві­д­ник; до­с­лі­джує за­ле­ж­ність си­ли стру­му від опо­ру про­ві­д­ни­ків; ди­фе­ре­н­ці­ює про­ві­д­ни­ки з ма­лим і ве­ли­ким опо­ром; за­па­м’я­то­вує, що опір ви­мі­рю­є­ть­ся оди­ни­цею — 1 Ом; знає бу­до­ву і дію ре­о­с­та­та, йо­го ви­ко­ри­с­та­н­ня; за­с­во­ює та ви­ко­ри­с­то­вує фо­р­му­ли для зна­хо­дже­н­ня си­ли стру­му, на­п­ру­ги і опо­ру про­ві­д­ни­ків.

Розвиток індивідуального досвіду, на основі якого учні самостійно встановлюють причинно-наслідкову залежність, розкриття і усвідомлення цієї залежності.

Формування моральних якостей на основі корекції недоліків емоційно вольової сфери.

Формування зовнішньої організованості у навчальній діяльності точного виконання інструктажу та вказівок педагога.

Розвиток спостереження на основі розкриття залежності сили струму від напруги і опору провідників.
10. Види з’єднань провідників в електричному колі:

Послідовне. Використання цього виду з’єднання (гірлянди) для новорічної ялинки. Недоліки даного виду з’єднання;

Паралельне. Використання цього виду з’єднань;

Змішане. Розгляд електромережі в шкільній майстерні, класі.

3

На­зи­ває по­с­лі­до­в­не, па­ра­ле­ль­не і змі­ша­не з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків; дає ви­з­на­че­н­ня по­с­лі­до­в­но­го з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків; ви­з­на­чає за­га­ль­ний опір про­ві­д­ни­ків при по­с­лі­до­в­но­му з’є­д­на­н­ні про­ві­д­ни­ків; ви­ра­хо­вує на­п­ру­гу на кі­н­цях ок­ре­мих ді­ля­нок ко­ла на ос­но­ві За­ко­ну Ома; пі­д­к­ре­с­лює, що при по­с­лі­до­в­но­му з’є­д­на­н­ні си­ла стру­му на лю­бій ді­ля­н­ці ко­ла од­на­ко­ва; до­с­лі­джує по­с­лі­до­в­не з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків, ви­ко­ри­с­та­н­ня по­с­лі­до­в­но­го з’є­д­на­н­ня і йо­го не­до­лі­ки; дає ви­з­на­че­н­ня па­ра­ле­ль­но­го з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків; по­я­с­нює: що на­п­ру­га на кі­н­цях усіх па­ра­ле­ль­но з’є­д­на­них про­ві­д­ни­ків од­на й та са­ма; за­га­ль­на си­ла стру­му при па­ра­ле­ль­но­му з’є­д­на­н­ні до­рі­в­нює су­мі сил стру­мів в ок­ре­мих про­ві­д­ни­ках; за­га­ль­ний опір при па­ра­ле­ль­но­му з’є­д­на­н­ні про­ві­д­ни­ків ме­н­ший від опо­ру ко­ж­но­го з про­ві­д­ни­ків; до­с­лі­джує па­ра­ле­ль­не з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків; ви­ко­ри­с­та­н­ня па­ра­ле­ль­но­го з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків і йо­го пе­ре­ва­ги; дає ви­з­на­че­н­ня змі­ша­но­го з’є­д­на­н­ня про­ві­д­ни­ків і йо­го ви­ко­ри­с­та­н­ня на пра­к­ти­ці.

Формування умінь виконувати послідовне та паралельне з‘єднання провідників, використання цих видів з‘єднання у побуті.

Розвиток відображення дійсності, який включає в себе всі форми психічної діяльності: увагу, відчуття, сприймання, уявлення, мислення, почуття і волю у процесі спеціально організованої дослідної роботи.
11. Будова і призначення розетки, вилки, вимикача, патрона. Ввімкнення їх у коло. Техніка безпеки. Усунення пошкоджень кожного із пристроїв.

4

Зна­йо­мий з по­бу­то­вою еле­к­т­ро­а­р­ма­ту­рою; знає бу­до­ву, дію і за­с­то­су­ва­н­ня ви­ми­ка­ча, розетки, вилки, лампового патрона; вміє ро­зі­б­ра­ти і скла­с­ти зазначену електроарматуру; зна­хо­дить по­ш­ко­дже­н­ня і усу­ває їх; по­я­с­нює, як вми­ка­є­ть­ся еле­к­т­ро­а­р­ма­ту­ра в еле­к­т­ри­ч­не ко­ло.

Розвиток уявлення про будову, призначення побутової електроарматури. Формування умінь виконання операцій на роз‘єднання-з‘єднання деталей електроарматури у заданій послідовності, способів усунення пошкоджень.
12. Теплова дія електричного струму:

а) прилади, принцип дії яких ґрунтується на тепловій дії, будова і призначення. Ввімкнення в коло (лампочка розжарювання; електроплитка; електрична праска; рефлектор; електропаяльник; електрочайник); знаходження і усунення пошкоджень. Техніка безпеки;

б) запобіжники в електричному колі; дротина для запобіжників; плавкі запобіжники; призначення запобіжників; заміна запобіжників новими;

в) коротке замикання; причини; попередження короткого замикання; правила дотримання техніки безпеки.

6

А) На­зи­ває при­ла­ди, при­н­цип дії яких ґру­н­ту­є­ть­ся на те­п­ло­вій дії стру­му; по­я­с­нює бу­до­ву і при­з­на­че­н­ня по­бу­то­вих еле­к­т­ро­на­г­рі­ва­ль­них при­ла­дів, їх вми­ка­н­ня в ко­ло; ро­з­би­рає еле­к­т­ро­на­г­рі­ва­ль­ні при­ла­ди, зна­хо­дить і усу­ває по­ш­ко­дже­н­ня, скла­дає їх; на­зи­ває ос­но­в­ну де­таль при­ла­ду — на­г­рі­ва­ль­ний еле­мент; знає, як ко­ри­с­ту­ва­ти­ся еле­к­т­ро­на­г­рі­ва­ль­ни­ми при­ла­да­ми; зве­р­тає ува­гу на до­т­ри­ма­н­ня пра­вил бе­з­пе­ки при ро­бо­ті з еле­к­т­ро­на­г­рі­ва­ль­ни­ми при­ла­да­ми.

Б) Дає ха­ра­к­те­ри­с­ти­ку і причини ко­ро­т­ко­го за­ми­ка­н­ня в еле­к­т­ро­ме­ре­жі; ро­зу­міє, що для уни­к­не­н­ня ко­ро­т­ко­го за­ми­ка­н­ня не­о­б­хі­д­ні в ме­ре­жі спе­ці­а­ль­ні при­с­т­рої — за­по­бі­ж­ни­ки; знає бу­до­ву пла­в­ко­го за­по­бі­ж­ни­ка і йо­го дію; ви­ді­ляє ок­ре­мо за­по­бі­ж­ник з бі­ме­та­ле­вою пла­с­ти­ною; вміє са­мо­с­ті­й­но за­мі­ню­ва­ти пла­в­кий за­по­бі­ж­ник; за­с­те­рі­гає від за­с­то­су­ва­н­ня са­мо­ро­б­них за­по­бі­ж­ни­ків, так зва­них «жу­ч­ків».


Розвиток пам‘яті на основі сприймання і відтворення навчального матеріалу про теплову дію електричного струму та про електронагрівальні прилади.

Формування уявлення про будову електронагрівальних приладів, способи їх розбирання і складання на основі тексту і малюнків підручника.

Формування вмінь дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з електронагрівальними приладами.

Корекція сприймання та розширення знань про використання електронагрівальних приладів у шкільних майстернях.

Розвиток мотивів навчальної діяльності засобами корекції недостатньо розвиненої широкої мотивації на основі показу і пояснення цілей, на досягнення яких спрямована діяльність.
13. Постійні магніти. Дія магнітів на чорні метали. Взаємодія магнітних полів постійних магнітів

1

Дає ви­з­на­че­н­ня, що та­ке по­с­ті­й­ний ма­г­ніт; на­зи­ває рі­з­ні фо­р­ми ма­г­ні­ту; ві­дз­на­чає іс­ну­ва­н­ня по­лю­сів ма­г­ні­ту; по­я­с­нює вза­є­мо­дію ма­г­ні­т­них по­лів по­с­ті­й­них ма­г­ні­тів; знає бу­до­ву, при­з­на­че­н­ня і дію ко­м­па­са; ві­дз­на­чає іс­ну­ва­н­ня ма­г­ні­т­но­го по­ля на­в­ко­ло Зе­м­лі.

Розвиток спостереження за дією магнітів різної форми, їх взаємодією. Формування усвідомленого, активного, самостійного виконання навчальних завдань з використанням приладів, принципи роботи яких ґрунтуються на магнітній дії струму.
14. Магнітна дія електричного струму. Прилади, принцип роботи яких ґрунтується на магнітній дії струму.

10

По­я­с­нює дію стру­му на ма­г­ні­т­ну стрі­л­ку; де­мо­н­с­т­рує дію ма­г­ні­т­но­го по­ля ко­ту­ш­ки зі стру­мом; знає бу­до­ву, дію еле­к­т­ро­ма­г­ні­ту та йо­го за­с­то­су­ва­н­ня; на­зи­ває вла­с­ти­во­с­ті еле­к­т­ро­ма­г­ні­тів; се­ред еле­к­т­ро­п­ри­ла­дів ро­з­пі­з­нає ті, при­н­цип ро­бо­ти яких ґру­н­ту­є­ть­ся на ма­г­ні­т­ній дії стру­му.

Розвиток уявлення про будову, властивості електромагнітів та їх використання людиною на основі розповіді учителя та демонстрації принципів їх дії.
14.1.Електромагніт. Будова електромагніту. Використання електромагнітів в техніці, на виробництві.

6
14.2.Електричний дзвінок. Будова, призначення. Ввімкнення електричного дзвінка в коло. Кнопка дзвінка.

2

На­зи­ває еле­к­т­ри­ч­ний дзві­нок як при­лад, що пра­цює на ма­г­ні­т­ній дії стру­му; знає бу­до­ву

еле­к­т­ро­дз­ві­н­ка, йо­го при­з­на­че­н­ня і дію; на­зи­ває спе­ці­а­ль­ний ви­ми­кач — кно­п­ку, її при­з­на­че­н­ня і бу­до­ву; мо­же на­к­ре­с­ли­ти схе­му пі­д­к­лю­че­н­ня дзві­н­ка.

Формування цілісного сприймання будови, дії та призначення електричного дзвінка. Розвиток мислення на основі «читання» змісту малюнків, на яких зображено схеми електричного дзвінка та електричної кнопки, усвідомлення принципів їх дії.
14.3.Електродвигун. Будова. Призначення. Електродвигун станків, швейної машини. Передача обертання вала електродвигуна до робочого вала. Техніка безпеки.

2

Знає бу­до­ву, дію і при­з­на­че­н­ня еле­к­т­ро­д­ви­гу­на; по­я­с­нює пе­ре­да­ва­н­ня обе­р­та­н­ня ва­ла яко­ря до ро­бо­чої ма­ши­ни; на­во­дить при­к­ла­ди за­с­то­су­ва­н­ня еле­к­т­ро­д­ви­гу­нів в про­ми­с­ло­во­с­ті, на тра­н­с­по­р­ті, в сі­ль­сь­ко­му го­с­по­да­р­ст­ві, в ста­н­ках і шве­й­них ма­ши­нах то­що.

Розвиток мислитель них процесів на основі знань про будову, принципи роботи та способи застосування електричного двигуна. Розвиток готовності до пізнавальної діяльності, оволодіння індивідуальним соціально-практичним досвідом. Формування пізнавальної потреби у набутті нових знань про використання електричного двигуна у техніці, господарстві та на транспорті.
15. Змінний струм. Відмінності між змінним і постійним електричним струмом. Одержання змінного електричного струму.

1

Дає ви­з­на­че­н­ня змі­н­но­го стру­му; ро­з­г­ля­дає і по­я­с­нює бу­до­ву, дію і при­з­на­че­н­ня ге­не­ра­то­ра еле­к­т­ри­ч­но­го стру­му; на­зи­ває струм, який ви­ро­б­ляє ге­не­ра­тор, змі­н­ним стру­мом; на­зи­ває ві­д­мі­н­ність між по­с­ті­й­ним і змі­н­ним стру­мом.

Збагачення активного словника словами, які позначають дію і стан предметів, розуміння значення слів, виховання навичок правильного вживання слів в процесі проведення лабораторних робіт.
16. Трансформатор. Будова. Знижуючі і підвищуючі трансформатори. Ввімкнення трансформатора в коло

1

Знає бу­до­ву, дію і при­з­на­че­н­ня тра­н­с­фо­р­ма­то­ра; ро­з­ді­ляє тра­н­с­фо­р­ма­то­ри на зни­жу­ва­ль­ні і пі­д­ви­щу­ва­ль­ні; кре­с­лить схе­ми вві­м­к­не­н­ня зни­жу­ва­ль­но­го і пі­д­ви­щу­ва­ль­но­го тра­н­с­фо­р­ма­то­ра.

Формування цілеспрямованого спостереження за фізичними процесами на основі сприймання явищ довкілля. Розвиток активної форми чуттєвого пізнання на основі накопичення фактів, утворення початкових уявлень про об‘єкти і явища, знаходження суттєвого і закономірного.
17.Передача електричного струму на великі відстані.

1

Знає про способи вироблення змі­н­ного струму і пе­ре­дачу його на ві­д­с­та­ні по лі­ні­ях еле­к­т­ро­пе­ре­дач; во­ло­діє зна­н­ня­ми, що для зме­н­ше­н­ня втрат ене­р­гії тре­ба зме­н­шу­ва­ти си­лу стру­му і опір про­во­дів; по­я­с­нює: для збе­ре­же­н­ня по­ту­ж­но­с­ті ви­ко­ри­с­то­ву­ють пі­д­ви­щу­ва­ль­ні тра­н­с­фо­р­ма­то­ри, які збі­ль­шу­ють на­п­ру­гу і ві­д­по­ві­д­но зме­н­шу­ють си­лу стру­му; на мі­с­ці спо­жи­ва­н­ня еле­к­т­ро­е­не­р­гії ви­ко­ри­с­то­ву­ють — зни­жу­ва­ль­ні тра­н­с­фо­р­ма­то­ри; кре­с­лить схе­му пе­ре­да­ва­н­ня еле­к­т­ри­ч­ної ене­р­гії від еле­к­т­ро­с­та­н­ції до спо­жи­ва­ча.

Розвиток умінь виконувати практичні завдання за словесною інструкцією вчителя, за схемою або малюнком підручника.
18. Спостереження за диском електролічильника. Обчислення плати за електроенергію

1

Р­оз­уміє, що ел­е­к­тр­и­чний струм в­ик­онує р­об­оту (у к­іл­оват­-г­од­инах); н­аз­иває пр­илад — л­іч­ил­ьник, який ф­і­ксує цю р­об­оту.

Розвиток навичок підрахунку вартості використаної електроенергії за показниками електролічильника – попереднього і останнього за встановленим тарифом за 1 кВт год.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПрограма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх...
Вивчення даного предмета у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей покликано забезпечити формування...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПрограми з географії для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх...
Основним завданням викладання географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей є ознайомлення...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПрограми Образотворче (візуальне) мистецтво для 5 6 класів спеціальних...
Стаючи зв’язкою для ідей та почуттів, воно олюднює інші сфери пізнання, збагачує духовне життя
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПрограми з трудового навчання для 4-10 класів спеціальних загальноосвітніх...
Спеціальним школам надається можливість ввести вивчення учнями курсу " Квітникарство" І набути необхідні теоретичні знання І практичні...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПрограма для 6-9 класів загальноосвітніх
Вивчення природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей передбачає ознайомлення учнів з доступними...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconНавчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconНавчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconНавчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Програма з фізики І побутової хімії для 7-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Київ 2009 пояснювальна записка iconПсихологічний супровід формування моделі випускника допоміжної школи-інтернату...
На школа-інтернат здійснює навчання І виховання дітей з вадами розвитку. Психологічна служба школи-інтернату для розумово відсталих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка