Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ
НазваГалузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ
Сторінка11/34
Дата12.04.2013
Розмір3.81 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34
^

1. Галузь використанняДія цього нормативного документу ОКХ поширюється на підготовку в ХДТУБА фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму підготовки 0401 “Екологія”

освітнього рівня базова вища освіта

кваліфікації 2211.2 технік-лаборант

з узагальненим об’єктом діяльності захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); охорона і раціональне використання, екологічно безпечна діяльність

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-96:

^ Промислове та цивільне будівництво

Секція К - Дослідження та розробки;

Розділ 73 - Дослідження та розробки;

Група 73.1 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Група 73.10 - Систематичне вивчення, творча діяльність досліджень та розробки у галузевих технічних та природничих наук (математики, фізики, астрономії, космічних технологій, хімії, біологічних наук, медичних наук, наук про Землю, агрохімії, енергетики .....)

Підклас 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Секція L – Державне управління

Розділ 75 - Державне управління;

Клас 75.12 - Курирування діяльності в суспільній сфері

Підклас 75.12.0 - Державне керівництво реалізації програм, спрямованих на зростання добробуту населення: у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, довкілля, охорони навколишнього середовища

Секція О - Асенизація, прибирання вулиць та оброблення відходів

Розділ 90 - Асенизація, прибирання вулиць та оброблення відходів;

Клас 90.00 - Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

Підклас 90.00 1 - Діяльність з оброблення твердих відходів, оброблення та знищення токсичних відходів, включаючи очищення зараженого грунту

Розділ 91 - Громадська діяльність

Група 91.3 - Інші громадські організації

Клас 91.33 - Діяльність організацій, які підпорядковані безпосередньо будь-якій політичній партії і захищають громадські інтереси з деяких питань та проблем шляхом впливу на громадську думку для того, щоб учинити тиск на політичні кола, рухи з захисту навколишнього середовища та екологічні рухи; діяльність об’єднань спеціального характеру: студентські асоціації, університетські клуби, студентські братства, клубів природничо-наукових, та науково-технічних музеїв

Фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 професійну роботу:

3212 “Інспектор з охорони природи “

3211 “Технік-лаборант (біолог. досліджень)”

3439 “Молодший державний інспектор, фахівець”

3449 “Інспектор державний”

3159 “Інженер інспектор”

3111 “Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)”

3431 “Консультант в апаратні органи державної влади”

3441 “Інспектор митниці”

3412 “Технік проектування”

3119 “Технолог, технік-лаборант”.

Може займати первинні посади: інспектор з охорони природи, технік-лаборант (біолог. досліджень), молодший державний інспектор, державний інспектор інженер інспектор, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), консультант в апаратні органи державної влади, інспектор митниці, технік проектування, технолог, технік-лаборант.

Ця ОКХ встановлює:

- професійне призначення і умови використання випускників ХДТУБА спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

- освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників ХДТУБА у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;

- вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників ХДТУБА;

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

ОКХ є обов’язковою для ХДТУБА, при підготовці фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними ХДТУБА кваліфікації та спеціальності, згідно з чинним законодавством.

ОКХ придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників ХДТУБА.
^ 2. Нормативні посилання
В цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

НДУ 01–2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти. Внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення;

ГСВОУ___________03 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 »Екологія»;

ГСВОУ___________03 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма бакалавра напряму підготовки 0708 „Екологія”;

-ДК 003-95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій;

-ДК 009-96 Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності;

-ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

-ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

Довідник класифікаційних характеристик професій працівників. Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. Видавництво центру продуктивгості. Краматорськ – 1995 р.
3. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002. У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення:

А

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

В

Вид діяльності (людини) - характеристика діяльності залежно від способів і форм її здійснення.

Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом діяльності протягом усього циклу існування об’єкту.

Валідність – комплексна характеристика психодіагностичної методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури стосовно до них.

Вимога норма, правило, якому хто -, що-небудь повинні бути підпорядковані.

Виробнича функція (трудова, службова) - сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.

Розрізняють такі виробничі функції:

проектувальна (проектно-конструкторська) - здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об'єктів, розробки документації на їх виготовлення);

організаційна - упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування - часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків виконання);

управлінська функція, що спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціонування й розвитку систем завдяки інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень);

виконавська (технологічна, операторська) - функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології;

технічна - виконання робіт нижчих кваліфікаційних рівнів.

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Г

Галузь (в економіці) - сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності.

Галузь знань - група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності узагальнених структур діяльності.

Д

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.

Дія – одиниця діяльності, що не розкладається на більш прості, у наслідок якої досягається конкретна усвідомлена мета.

Діяльність (діяльність людини) - динамічна система взаємодій людини із навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються внаслідок виникнення у неї певних потреб.

У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності.

Діяльність інноваційна - див. Інноваційна діяльність.

Е

Економічна діяльність* - процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності (вид економічної діяльності) має місце тоді, коли об’єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг.

З

Задача діяльності - потреба, що виникає в певних умовах і може бути задоволена в результаті визначеної структури діяльності, до якої належить:

предмет діяльності (праці) – елементи навколишнього середовища, що суб’єкт має до початку своєї діяльності і які підлягають трансформації у продукт;

засіб діяльності (праці) - об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на предмет діяльності, або те, що, звичайно, називають “знаряддям праці”, і стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління;

процедура діяльності (праці) - технологія (спосіб, метод) одержання бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді програми або алгоритму на певних матеріальних носіях;

умови діяльності (праці) - характеристика оточення суб’єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники);

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   34

Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconОсвітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю...
...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconД одатки
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму «менеджмент»” гсво мон]
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки україни луцький національний технічний...
Вступних фахових випробувань абітурієнтів, які вступають на напрям підготовки 050503 -„Машинобудування" для навчання за освітньо-професійною...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconПлан. Вступ. Загальна характеристика підприємства: Характеристика...
Згідно з законом України “Про освіту” та галузевою складовою дер-жавного стандарту України з вищої освіти за напрямком підготовки...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconКафедра філософії та політології
Навчальна програма дисципліни «Політична культура» розроблена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Комп’ютерні системи та мережі” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму „Комп’ютерна інженерія” фахового...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconПрограма державного екзамену за освітньо-професійною програмою бакалавра...
Державний екзамен повинен перевірити систему знань та умінь студентів напряму підготовки 050103 "Програмна інженерія" освітньо-кваліфікаційного...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки україни
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconЦії, видання та скасування нормативних документів дбн а 1-3-93 Видання...
Дбн а 1-3-93 порядок проведення експертизи,узгодження,затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
Галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0708 “екологія” Видання офіційне міністерство освіти І науки україни київ iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка