Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Скачати 283.13 Kb.
НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Сторінка3/3
Дата10.09.2013
Розмір283.13 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
1   2   3

3

Тема 22. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть.

Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

^ Практичні роботи:

„Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України”;

„Нанесення на контурну карту України основних елементів перспективної екомережі”.

Учень:

розуміє багатоаспектність категорії „біорізноманіття”;

пояснює причини і наслідки деградації біорізноманіття;

знає основні категорії природозаповідання;

має уявлення про екомережу, як цілісну природоохоронну систему;

розглядає основні структурні елементи екомережі;

аналізує роль міжнародних та національних програм у збереженні біорізноманіття.

2

Тема 23. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території.

Категорія „оптимізація”. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій. Оптимізація „природного каркасу” території. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.

^ Практичні роботи:

„Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками”;

„Модель ландшафтно-екологічної оптимізації земельних угідь своєї місцевості”.

Учень:

знає сутність категорії „оптимізація”;

пояснює етапність оптимізації геосистем;

вміє визначати ландшафтно-екологічні пріоритети розвитку регіону з допомогою ранжування видів функцій геосистем;

аналізує територіальну структуру місцевих геосистем на предмет її оптимальності;


13

Розділ ІV. Екологічні аспекти здоров’я.

2

^ Тема 24. Екологічна безпека.

Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки. Безпека територіальних виробничих комплексів. Безпека урбанізованих систем. Безпека геосистем. Екологічна безпека людини. Екологічна експертиза. Гарантії екологічної безпеки.

^ Практичні роботи:

„Оцінка ступеня напруженості екологічного стану території”;

„Аналіз стану екобезпеки індустріалізованих територій України”.

Учень:

знає сутність поняття „екобезпека”;

критерії екологічної безпеки;

оцінює безпеку територіальних комплексів за аналізом основних критеріїв екобезпеки;

розуміє безпеку геосистеми, як її стійкий стан;

розглядає екобезпеку людини через призму функції здоров’я;

2

Тема 25. Екологічно допустимий ризик. Категорія „екологічно допустимий ризик”. Стандарти якості навколишнього середовища. Методи визначення екологічного ризику. Співставлення ризиків. Управління ризиком. Оцінка впливу на навколишнє середовище.

^ Практичні роботи:

„Визначення параметрів допустимого ризику урбанізованого середовища для людини”;

„Аналіз схеми процедур аналізу ризику і управління ризиком”.

Учень:

розуміє сутність категорій „екологічний ризик”, „гранично допустимі концентрації”, „гранично допустиме екологічне навантаження”;

знає методи визначення і види аналізу екологічного ризику;

аналізує стрес-індекси для різних груп забруднювачів.

4

Тема 26. Екологія і здоров’я.

Категорія „здоров’я” та його основні критерії. Реакція організму на вплив факторів середовища. Основні абіотичні фактори. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини. Основні біотичні фактори. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини. Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини. Контроль стану середовища.

^ Практичні роботи:

„Складання і аналіз схеми впливу факторі середовища на організм людини”;

„Доведіть справедливість твердження, що на 50% захворюваність визначається способом життя”.

Учень:

знає категорію „здоров’я” та його залежність від факторів зовнішнього середовища;

аналізує структуру захворюваності, питому вагу кожного захворювання;

оцінює „найвпливовіші” антропогенні чинники здоров’я.


3

Тема 27. Урбанізоване середовище і здоров’я.

Категорія „урбосередовище”. Переваги і привабливість міського життя. Негативні впливи міського середовища на населення. Канцерогенні фактори середовища. Тератогенні дії фізичних і хімічних факторів середовища. Ембріотропна дія факторів середовища. Екологічні проблеми міст України. Управління екологічною безпекою міста. Урбосередовище і здоров’я населення.

^ Практичні роботи:

„Аналіз гостроти екологічних проблем індустріальних міст України”;

„З’ясування передумов виникнення деяких видів захворювань у міських жителів”.

Учень:

знає категорії „урбанізація”, „урбанізоване середовище”;

визначає особливості змін природних компонентів в умовах урбанізованого середовища;

розуміє негативні впливи міського середовища на населення, переваги і привабливість міського життя;


2

Тема 28. Просторовий „психологічний” комфорт.

Поняття просторового комфорту. Комфортність природних умов життєдіяльності. Критерії комфортності природних умов життєдіяльності людей. Оцінка ступеня комфортності природних умов життєдіяльності. Ступінь комфортності природних умов життєдіяльності в Україні.

^ Практична робота:

„Розрахунок і аналіз забезпечення просторовими ресурсами жителів адміністративних районів своєї області”;Учень:

знає категорію просторовий комфорт, критерії комфортності природних умов;

оцінює ступінь комфортності природних умов життєдіяльності;

уявляє вплив комфортності природних умов на тривалість і якість життя.

21

Розділ V. Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз.

3

^ Тема 29. Екоосвіта ХХІ століття.

Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України. Розвиток особистої відповідальності за стан довкілля. Формування навичок фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтується на унікальній цінності природи. Формування у суспільстві світоглядних засад дбайливого ставлення до природи, відповідальності за збереження Життя на Землі.

^ Практична робота:

„Результативність екологічної освіти і виховання у нашій школі”.

Учень:

знає мету та завдання екологічної освіти, загальної середньої екоосвіти;

розуміє необхідність особистої відповідальності за стан довкілля;

розвиває вміння прийняття відповідальних екологічних рішень;


2

Тема 30. Екологічне просвітництво.

Екологічне просвітництво як важливий компонент неформальної екологічної освіти. Різноманітність форм і засобів пропаганди екологічних основ виваженого природокористування. Традиції природокористування – максимально ефективне пристосування етносів до природи. Традиційні форми господарювання в Україні. Традиції природокористування – це різноманітність культур і способів природокористування. Традиції природокористування корінних етносів в Україні. Нехтування традиціями природокористування у радянський період. Необхідність і доцільність відродження народних традицій.

^ Практичні роботи:

„Традиції природокористування корінних етносів України”;

„Якими були традиції природокористування наших пращурів?”

Учень:

має уявлення про форми неформальної екоосвіти;

знає традиції природокористування корінних етносів в Україні;

пропагує необхідність узгодженого природокористування, відродження народних традицій.

3

Тема 31. Екологічна обумовленість економіки.

Зміна парадигми економіки: екологізація. Еколого-економічні системи. Екологічна регламентація господарської діяльності. Екологізація виробництва на принципах його ресурсоємності і відходності. Екологізація основних сфер економіки. Економічні затрати обумовлені екологічними потребами. Економічне стимулювання середовище захисних функцій. Риси постіндустріальної екоцивілізації.

^ Практична робота:

„Еколого-економічні системи як прообраз збалансованого природокористування у регіоні”.

Учень:

розуміє необхідність екологізації економіки;

знає категорію „еколого-економічна система”;

розглядає екологічні нормативи, що регламентують інтенсивність і якість технологічних процесів.

3

Тема 32. Управління екорозвитком.

Пріоритети і умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління екорозвитком. Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням. Основні принципи системи екологічного менеджменту. Види екологічного аудиту. Сучасні системи управління охороною та використанням природних ресурсів.

^ Практична робота:

„Екоситуація у вашому населеному пункті, складання екологічного паспорту населеного пункту з розробкою екологічної картосхеми території”.

Учень:

знає категорію „екорозвиток”; принципи екорозвитку;

аналізує принципи організації управління екорозвитком;

розуміє зміст екологічного паспорта підприємства і екологічного паспорта території;

вміє проводити громадську екологічну експертизу.

3

Тема 33. Правове забезпечення екорозвитку.

Екологічне законодавство. Особливості його формування і розвитку. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України у їх реалізації. Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи та загальні засади екологічного законодавства і права України. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000-2015 років”. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

^ Практична робота:

„Міжнародні природоохоронні домовленості України та їх реалізація”.

Учень:

знає принципи природоохоронного законодавства;

відтворює основні положення міжнародних природоохоронних конвенцій;

вивчає основні законодавчі екологічні акти України;

розуміє про відповідальність за порушення природоохоронного законодавства;

уявляє доцільність перспективи

формування національної екомережі.

3

Тема 34. Світова екологічна політика.

Всесвітня стратегія сталого розвитку. „Порядок денний на ХХІ століття”. Концепція переходу України до сталого розвитку. Індикатори і показники екорозвитку. Основні напрями і механізми забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів. Роль освіти у забезпеченні збалансованого розвитку. Участь України у забезпеченні переходу до сталого розвитку на міжнародному рівні.

^ Практична робота:

”Відтворювальні механізми екологізації економіки”.

Учень:

знає категорії ”екологічна політика”, „екологічна стратегія”, „екологічна тактика”;

розуміє тенденції еволюції екологічної політики;

уявляє основні напрямки забезпечення збалансованого розвитку України.

4

Тема 35. Міжнародні еколого-економічні програми.

Основні напрямки і форми міжнародного співробітництва. Міжнародні екологічні програми і проекти. Міжнародні програма „людина і біосфера”, глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Всесвітня кліматична програма, всесвітня програма дослідження клімату. Міжнародна геосферно-біосферна програма, глобальні зміни природного середовища. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування всеєвропейської екомережі. Програма моніторингу і оцінки стану природного середовища Арктики. Стратегічний план дій із захисту Чорного моря.

Практична робота:

„Аналіз головних завдань Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття”.

Учень:

аналізує основні напрямки міжнародного природоохоронного співробітництва;

знає завдання міжнародних природоохоронних програм;

розглядає участь України у реалізації даних програм.
1   2   3

Схожі:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПерелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПерелік програм, основної та додаткової літератури для використання...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. Видавничий дім «Освіта». 2012
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПерелік програм, основної та додаткової літератури для використання...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. Київ. Видавничий дім «Освіта». 2012
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconВидавництво
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconВидавництво
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconВидавництво
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика 10-11 клас»
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПерелік програм, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (збірник)
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПерелік навчальних програм червонодонецької гімназії балаклійської...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка