План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи
НазваПлан вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи
Сторінка1/5
Дата25.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4   5


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Управління проектами»

на тему: Розробка проекту «Салон аерографії на території СТО «Зигфрид»»


пЛАН
Вступ

 1. дослідження Методів діагностики та управління проектами. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ

  1. Ефективність проекту…………………………………………………….4

  2. Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: PEST, SNW,SWOT- аналізи………………………….…5

  3. Методи аналізу та проектування системи управління ризиками ……13

  4. «Дерево цілей» …………………………………………………………..16

  5. Життєвий цикл проекту…………………………………………………..17

  6. Матриця відповідальності………………………………………………20

  7. Стилі лідерства…………………………………………..……………….21

  8. Система мотивації команди………………………………………………23

 2. Аналіз підприємства та концепція проекту на сто «Зигфрид»

  1. Інформація о підприємстві …………………………………………..….24

  2. Концепція проекту……………………………………………………….25

  3. Система комунікацій в проекті………………………………………….42

ВисновкИ

Список використаних джерел

ВСТУП
Проектний аналіз являє собою найважливіший, на мій погляд, етап у реалізації будь-яких проектів підприємства. Без планування, визначення головної мети та другорядних цілей проекту,без визначення витрат фінансових ресурсів,часу неможливо вдало реалізувати проект, тобто отримати прибуток від його виконання або досягнення поставленої мети.

Метою даної курсової роботи є створення проекту відкриття салону аерографії автосервісом «Зигфрид».

Для реалізації головної мети проекту,необхідно виконати такий перелік завдань:

 • Провести ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: PEST, SNW,SWOT- аналізи

 • Побудувати «дерево цілей»

 • Розробити життєвий цикл проекту, матрицю відповідальності

 • Визначити стиль лідерства, систему мотивації команди, систему прийняття рішень^ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ

1.1 Ефективність проекту

Виділяють такі показники ефективності проекту:


 • показники комерційної ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;
 • показники економічної ефективності, які враховують народногосподарські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;
 • показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові наслідки здійснення проекту для державного та місцевого бюджетів.


Для розрахунку цих показників можуть використовуватись однакові формули, але значення вихідних показників для розрахунків істотно відрізнятимуться.
Залежно від тривалості циклу проекту оцінка показників ефективності може бути різною. Показники комерційної ефективності можуть розраховуватися не тільки на весь цикл проекту, а й на місяць, квартал, рік.
Розрізняють три основні методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу. Вони не враховують фактор часу або враховують його не повністю:


 1. порівняння витрат;
 1. порівняння прибутку;
 1. порівняння рентабельності, до якого відноситься як спеціальний випадок статистичний метод окупності (pay-back).


До найпростіших показників ефективності проектів, які застосовуються при проведенні технічного аналізу відносять:


 • капіталовіддачу (річні продажі, поділені на капітальні ви­трати);
 • оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів);
 • трудовіддачу (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців)[1].


1.2 Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: PEST, SNW,SWOT- аналізи

Аналіз макросередовища
Макросередовище створює загальні умови перебування організації в зовнішньому середовищі і формує її довгострокову прибутковість. Фактори, віднесені до макросередовища, практично непідконтрольні з боку фірми. Вони діють на всі організації і не характеризуються якими-не-будь специфічними особливостями стосовно окремо взятої організації (рис. 1). Але разом з тим вплив макросередовища на різні організації різний, що визначається сферою діяльності, територіальним розташуванням, розмірами, потенціалом організації тощо. Можна виділити деякі специфічні характеристики макросередовища:

- макросередовище звичайно складніше, ніж мікросередовище, що обумовлюється його невизначеністю, тобто відсутністю інформації про стан і можливі зміни середовища. Останнє не дозволяє спрогнозувати наслідки впливу цього середовища на організацію;

- макросередовище впливає на діяльність організації опосередковано (побічно), тобто не так помітно, як мікросередовище. Проте цей вплив необхідно враховувати;

- процеси, що протікають у макросередовищі, досить складні, найчастіше взаємозалежні і суперечливі.

Рис. 1 Організація і середовище її діяльності

Серед великої кількості факторів, що впливають на організацію, виділяють ряд основних. Так, Ф. Котлер вважає, що макросередовище складається з таких факторів: демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних, культурних, правових, міжнародних.

У більш пізніх публікаціях, використовуючи функціональний підхід до даної проблеми, пропонується виділяти чотири основні групи факторів макросередовища: політичні, економічні, соціальні і технологічні (рис.2).Рис. 2 Напрямки аналізу факторів макросередовища

Приступаючи до аналізу факторів зовнішнього середовища, слід враховувати загальні характеристики середовища, до яких відносять: взаємозв'язок факторів - це рівень сили, з яким зміна одного фактора впливає на інші фактори; складність - кількість і різновид факторів, що значно впливають на організацію; рухливість - відносна швидкість зміни середовища"; невизначеність - відносна кількість інформації про середовище і впевненість у її точності.

Серед методів, які застосовуються для аналізу макросередовища, виділяють PEST-аналіз. Форма подання результатів, одержуваних за допомогою цього методу - таблична.

PEST-аналіз

Політичне середовище. Це один з найважливіших факторів, що необхідно вивчати у першу чергу для того, щоб мати чітке уявлення про наміри федеральних (муніципальних, місцевих) органів влади щодо розвитку суспільства, регулювання механізму обігу грошей у державі, створення умов ресурсного забезпечення для кожної організації, зміни в законодавстві, правовому регулюванні й оподатковуванні, а також про те, за допомогою яких засобів владні структури будуть проводити в життя свою політику.

Для керівництва організацій велике значення мають такі аспекти політичного фактора, як стабільність уряду, можливості і сила опозиційних політичних структур, можливі зміни щодо бізнесу після виборів у законодавчі органи. Політична стабільність держави - ключовий фактор, що дозволяє знизити економічну невизначеність діяльності організації в напрямках, визначених обраною стратегією. Фактор політичної стабільності дуже важливий для організацій, що функціонують на ринках різноманітних країн.

До джерел інформації для аналізу політичного середовища відносять: дані опитувань громадської думки, проведені різними інститутами і громадськими організаціями; доповіді і виступи політичних лідерів і урядових діячів; порядки денні засідань Верховної Ради (парламенту); приватні інтерв'ю державних діячів; програми зустрічей і візитів закордонних політиків і представників державної влади провідних країн світу та ін.

Отримана інформація дозволяє фірмі скласти загальну картину політичної обстановки в країні, розробити прогноз її розвитку на перспективу і створити власні механізми пристосування до навколишнього середовища.

Економічне середовище. Зміни стану економіки - один із найважливіших факторів, що визначають нормальне функціонування будь-якої організації. Так, стан світової економіки може сильно впливати на вартість імпортованих ресурсів і, відповідно, на спроможність організацій купувати певні товари. Слабка економіка держави різко зменшує можливості організацій на одержання кредиту й інших ресурсів, необхідних для нормального функціонування. Серед основних показників, що аналізуються при вивченні економіки, можна назвати такі: величина валового національного продукту, темпи інфляції, рівень зайнятості, платіжний баланс, темп економічного зростання, рівень безробіття, процентні ставки, продуктивність праці, рівні оподаткування, норми нагромадження тощо.

Соціальне середовище. Організація зацікавлена також в інформації, що стосується таких факторів, як: демографічні, соціальна захищеність населення, охорона праці і здоров'я трудящих, традиції, домінуючі життєві цінності й установки людей та ін. Одним із важливих аспектів є демографічний, оскільки ринки складаються з людей, і потенціал їх зростання залежить від динаміки демографічних показників.

У світлі стратегічної поведінки фірми інтерес становить інформація про: динаміку народжуваності; структуру сім'ї; тривалість життя; статевовіковий склад населення; освітній рівень; міграцію населення. Прогнозування змін указаних факторів дозволяє організації передбачати зміни очікувань у суспільстві в цілому чи окремих його верств або груп і почати дії щодо покращання їх обслуговування порівняно з конкурентами.

Технологічне середовище. Технологічний фактор макросередовища займає одне з важливих місць серед факторів розвитку суспільної кон'юнктури. Технологія є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім фактором великого значення. Швидкість зміни технології постійно збільшується. При цьому аналіз дозволяє вчасно побачити можливості науково-технічного прогресу (НТП) для виробництва нової продукції й удосконалювання тієї, що випускається, а також технології виготовлення продукції і застосування засобів маркетингу при збуті продукції.

НТП є джерелом саморозвитку фірми, що виявляється в необхідності забезпечення постійних інновацій на рівні окремих товарів, технологій і методів управління. Таким чином, основне призначення аналізу технологічного середовища - це забезпечення організації інформацією, що дозволить їй вчасно реагувати на новинки науки і техніки.

У конкретному розумінні за допомогою аналізу макросередовища організація формує свій особливий перелік ключових факторів середовища і визначається щодо методичних підходів, за допомогою яких вона буде проводити відповідний специфічний багатофакторний системний аналіз.

^ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ

Внутрішнє середовище організації являє собою частину загального середовища її діяльності, що знаходиться в межах організації. Це середовище справляє постійний і безпосередній вплив на функціонування організації. Тому після аналізу зовнішнього середовища керівництво має провести оцінку потенціалу організації з метою визначення її ефективної конкурентоспроможної стратегії. Через це аналіз внутрішнього середовища, здійснюваний заради стратегічних цілей, повинен бути системним і багатофакторним.

Організація як складна система містить окремі підсистеми (планування, маркетинг, фінанси, роботу з персоналом тощо), кожна з яких представлена певною кількістю структурних підрозділів (департаменти, відділи, сектори, бюро). Структурні особливості організації визначають підходи до аналізу внутрішнього середовища.

Мета внутрішнього аналізу - глибоке вивчення фірми і надання керівництву інформації, необхідної при виборі стратегії. У процесі проведення аналізу виявляють наявність відповідності між стратегічними устремліннями фірми та її внутрішніми ресурсами і можливостями.

SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми

Вивчення внутрішнього середовища найбільш часто здійснюється на основі SWOT-підходу, але тільки в частині SW, тобто з позиції сильних і слабких сторін організації. SNW - це абревіатура трьох англійських слів, що означають: S - Strenght - сильна сторона, N - Neautral - нейтральна позиція, W - Weakness - слабка сторона. При SNW-підході все, що стосується SW-підходу, зберігається, але при цьому ще додається особлива нейтральна, тобто N-позиція. Як нейтральну позицію звичайно розглядають середньо-ринковий стан для даної конкретної ситуації. Отже, SNW-підхід - це раціональний розвиток SW/SWOT-підходу.

У роботі A.A. Томпсона і А. Дж. Стрікленда запропонований набір характеристик, висновок за якими і повинен допомогти скласти цей список.

 • Потенційні внутрішні сильні сторонні

- повна компетентність у ключових питаннях;

- адекватні фінансові ресурси;

- хороше враження, що склалося про компанію в покупців;

- визнаний лідер ринку;

- уміння уникнути сильного тиску з боку конкурентів;

- власна технологія;

- кращі рекламні кампанії;

- досвід у розробці нових товарів;

- кращі можливості виробництва;

- чудові технологічні навички та ін.

 • Потенційні внутрішні слабкі сторони:

- немає чіткого стратегічного напрямку розвитку;

- застаріле обладнання;

- низька прибутковість;

- брак управлінського таланту й уміння;

- відсутність певних здібностей і навичок у ключових галузях діяльності;

- погано зарекомендована стратегія компанії;

- внутрішні виробничі проблеми;

- відставання в галузі досліджень і розробок;

- занадто вузький асортимент продукції;

- недостатній імідж на ринку;

- погана збутова мережа;

- незадовільна організація маркетингової діяльності;

- брак грошей на фінансування необхідних змін у стратегії;

- собівартість кожного виробу вища, ніж в основних конкурентів та ін.

  1   2   3   4   5

Схожі:

План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconПлан Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток...
Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconПлан Вступ розділ вибір огрганізаційно-правової форми підприємства...
Розділ оцінка внутрішнього І зовнішнього середовища зат «Агроресурс» за умов обраної стратегії її розвитку
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconРеферат з дисципліни: „Управління проектами” на тему: «Компоненти структуризації проекту»
Вступ
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconПлан Поняття життєвого циклу проекту Передінвестиційна фаза проекту
Ця послідовність процесів дістала назви «життєвий цикл проекту». Життєвий цикл проекту — це період часу від задуму проекту до його...
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconПлан Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності підприємства....
Сформульована місія І розроблене дерево цілей можуть бути успішно реалізовані якщо підприємство вміє ефективно пристосовувати свою...
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconВисновки Література
Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ват “Дятківці” за 1999 рік
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconАналіз вимог замовника до програмного продукуту
Жцрп може сильно відрізнятися від проекту до проекту І від керівника проекту до керівника проекту. Проте, зазвичай він складається...
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи iconЗ конкурсних торгів
Дослідження та розробка в галузі державного управління (послуги з виконання наукового дослідження «Порівняльний аналіз підходів щодо...
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи icon3 Функціональні стратегії Кожному керівникові треба розв’язувати...
Розмаїття характеристик підпри-ємств, зумовлене особливостями зовнішнього та внутрішнього середовища, типами продукції, що випускається,...
План вступ дослідження Методів діагностики та управління проектами. Розробка концепції проекту ефективність проекту Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи icon3 Функціональні стратегії Кожному керівникові треба розв’язувати...
Розмаїття характеристик підпри-ємств, зумовлене особливостями зовнішнього та внутрішнього середовища, типами продукції, що випускається,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка