Всеукраїнський студентський архів
Скачати 163.21 Kb.
НазваВсеукраїнський студентський архів
Сторінка1/2
Дата28.01.2014
Розмір163.21 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

6.2. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності
Розглянемо деякі методи формування показників при аналізі використання засобів праці, матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці, випуску готової продукції, праці і заробітної плати, витрат на виробництво і собівартості продукції, фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

Аналіз показників використання засобів праці
Розрахунками, які виконуються при аналізі показників використання засобів праці, і у першу чергу виробничого устаткування, є такі, дані яких характеризують:

склад і динаміку руху основних засобів виробництва, технічний стан, а також темпи оновлення активної їх частини (робочих машин, устаткування , транспортних засобів тощо);

показники використання виробничих фондів – фондовіддачі і фондомісткості, а також фактори, що впливають на них (вплив використання різних засобів праці на обсяги виробництва, а також ступінь ефективності застосування засобів праці, виробничої потужності, екстенсивних і інтенсивних показників роботи найважливіших груп устаткування);

виконання плану ремонту основних засобів, виявлення причин та винуватців простоїв верстатного парку тощо.


Розглянемо порядок формування деяких показників, які застосовуються при аналізі використання основних фондів.
При аналізі показників, що характеризують обсяги, склад та динаміку основних виробничих фондів, у тому числі амортизації, ремонт основних засобів тощо (наприклад, за звітний рік по підприємству в цілому) використовують дані:

оперативний масив звітного (останнього) місяця року (прийнятих – OPPROS, вибутих - OPVBOS);

масив наявності основних засобів на поаток року - NALOS;

масиви нагромаджу вальних даних з початку року наростаючим підсумком (прийнятих - #OPPROS, вибутих - #OPVBOS) за всі попередні (до звітного) місяці.

Після того , як будуть визначені відповідні показники на кінець року, розраховують питому вагу того чи іншого засобу (величини амортизації тощо) або відповідних груп основних засобів на початок і кінець року, динаміку руху, темпи зростання і т.д.
Одержані розраховані величини (показники) висвітлюються на екрані ПЕОМ, що установлена на робочому місці користувача. У формі, що виводиться на екран при аналізі показників об’ємів, складу та динаміки основних фондів підприємства за рік, зазначається вид (а при необхідності і група) основних засобів і їх коротка назва, а також наявність на початок року: вартість (тис.грн) і питома вага (%); наявність на кінець року: вартість (тис.грн) питома вага і темпи зростання (%). На основі цих та інших показників визначають головні напрямки фінансування капітальних вкладень, а також темпи розвитку науково-технічного прогресу на підприємстві. Крім цього, важливими розрахунками є порівняння показників планової потреби основних фондів, і особливо виробничого устаткування (планової амортизації), необхідних для виконання річного плану по виробництву продукції, з аналогічними показниками фактичного їх забезпечення (фактично нарахованої амортизації).
При аналізі показників, що характеризують використання основного верстатного устаткування, наприклад за звітний період по підприємству в цілому, застосовують оперативний масив обліку простоїв устаткування (OPISOS), в якому зазначаються дані про причини та винуватців простою того чи іншого устаткування. На основі показників, що значаться у цьому масиві, можна одержати дані (на екрані або на папері) про використання виробничого устаткування, його простоях як у розрізі окремих видів цього устаткування або цехів та ділянок, так і по підприємству у цілому за будь-який період місяця.
Так, наприклад, для цехового призначення дані видаються за відповідний час по формі, в якій зазначаються коди цеху, устаткування (виду або групи), причини і винуватці простою, ефективний фонд часу роботи одиниці (групи або виду) устаткування на місяць (цей показник вводиться з клавіатури або з відповідного нормативно-планового масиву), час простою: з причини, винуватці, інвентарному номерові (групі або виду), питома вага простойного часу (%) на даному устаткуванні (групі або виду), загальний час простою устаткування на дільниці або по цеху, загальна питома вага простойного часу (%) зазначимо, що питома вага простойного часу (%) розраховується як частка від ділення показника фактичного простойного часу на ефективний фонд часу роботи одиниці (групи або виду) устаткування (з урахуванням коефіцієнта змінності) з наступним множенням одержаного результату на 100. Ці дані використовуються також і для розробки плану заходів по кращому використовуванню виробничого устаткування на робочих місцях.
При подальших розрахунках можна також визначити інші показники – коефіцієнти використання часу діючого на виробництві устаткування, погодинне виготовлення готової продукції з однієї гривні вартості діючого виробничого устаткування, середню вартість виробничого та іншого устаткування, фондовіддачу з однієї гривні вартості засобів праці або фондомісткості, суму амортизації у собівартості продукції тощо.

Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці
Основними розрахунками при аналізі показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці являються:

визначення рівня забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами за зазначений період часу;

виявлення над нормативних або дефіцитних видів матеріальних цінностей;

визначення долі транспортно-заготівельних (у тому числі і різниці в цінах) витрат у загальних затратах при надбанні матеріальних цінностей;

розрахунки показників раціонального використання матеріалів у виробничому процесі;

установлення розмірів втрат внаслідок змушених замін одних матеріалів іншими тощо;

крім того, обчислюються різні (планові, нормативні, фактичні) коефіцієнти використання матеріалів у виробництві, їх доля витрат у собівартості готової продукції тощо.


Розглянемо порядок формування деяких показників при аналізі матеріально-технічного забезпечення.
Забезпечення підприємства необхідними матеріальними цінностями належної якості і у відповідний час при мінімальних затратах – головний показник діяльності відділу матеріально-технічного забезпечення. А тому у першу чергу аналізують показники, які характеризують виконання договорів постачальниками матеріальних цінностей.
Для виконання цих розрахунків використовується інформація, яка, з одного боку, є у базі даних загального призначення як планово-договорна і характеризує постачальників, строки і номенклатуру поставок, ціни, обсяги поставок тощо (масив DOGPOSM), з другого, є в оперативному масиві OPPRM, що відображає фактичне надходження на склади матеріальних цінностей від постачальників. Використовується також аналогічної назви масив нагромаджувальних даних фактичних поставок з початку року наростаючим підсумком (#OPPRM).

Дані для аналізу формують за будь-який проміжок часу ( день, з початку місяця, кварталу, року) з наступним виводом результатів як на паперовий носій (машинограма у вигляді таблиці), так і на екран ПЕОМ користувача. Так, у формі, що виводиться на екран ПЕОМ і характеризує обсяги та ритмічність поставок матеріальних цінностей постачальникам за звітний період, є: коди і найменування постачальників та матеріальних цінностей, одиниця виміру, а також кількість по договору (усього, у тому числі за одну поставку), відповідне відхилення першого від другого, відсотки виконання договору. Інколи, крім того, в зазначену форму включають ціни і вартісні показники матеріальних цінностей.
При аналізі наявності матеріальних цінностей на складі розраховують показники рівня забезпеченості тим чи іншим матеріалом. Для цього використовують дані про фактичну наявність конкретного матеріалу (залишок матеріалу на складі на початок періоду – масив OSTM), з одного боку, і показники нормативно-планової потреби цього матеріалу для виробництва на цей же період (дані з бази даних загального призначення), з другого боку. Рівень забезпеченості визначається діленням першого показника на другий.
Важливе значення має контроль рівня запасів матеріалів на складах. Такий контроль визначається за поточним та страховим (гарантованим) запасами матеріалів на складі, у коморі цеху, та на підприємстві у цілому. Сюди відноситься також визначення номенклатури дефіцитних та наднормативних матеріалів, а також матеріалів, які довгий час на складі знаходяться без руху.
Як відомо, поточний запас складає частину виробничого запасу, яка призначена для забезпечення потреби виробництва при незбіжності строків і розмірів (обсягів) надходження і споживання матеріальних цінностей. Страховий запас створюється для забезпечення виробництва необхідними матеріалами в умовах, коли порушується встановлений режим їх надходження або споживання. На практиці, як правило, визначається загальний рівень запасів матеріалів відношенням кількості того чи іншого матеріалу, що значиться у запасі, до кількості цього ж матеріалу, що передбачено до нормативно-планової середньодобової витрати цього ж матеріалу на виробництво. Абсолютне відхилення цього показника визначається як різниця зазначених даних.
Для оперативного регулювання запасів необхідно першочергове виявлення номенклатури дефіцитних та наднормативних матеріалів, а також матеріалів, які знаходяться без руху тривалий час (більше як один-три місяці) на складах і в коморах. У зв’язку з тим, що у базі даних всі запаси зберігаються з зазначенням конкретних дат руху матеріалів, то можна відібрати усі найменування матеріалів, які знаходяться на складах тривалий час без руху, а потім прийняти рішення про їх подальший стан.
Крім зазначених, розраховуються коефіцієнти планового і фактичного використання основних матеріалів, а також питомої ваги вартості цих матеріалів у загальній вартості предметів праці; визначається ступінь виконання норм витрат матеріалів і частка затрат предметів праці у вартості готової продукції (тобто металомісткість готової продукції) і т.ін. Так, при розрахуванні коефіцієнтів використання і витрачення матеріалів на виробництво застосовується інформація, яка характеризує норми витрат матеріалів і маси, наприклад на виготовлення однієї деталі (база даних загального призначення), а також показники про фактичну кількість виготовлених деталей (оперативні масиви OPEVIRI і OPEVBRI) та фактичну кількість витрачених матеріалів на виробництво (оперативний масив OPRASM). Вихідні дані, що одержані у процесі розрахунків, видаються на екран ПЕОМ по формі, в якій є: коди матеріалу, одиниці виміру та деталі; фактична кількість усіх витрат матеріалів і виготовлених деталей; витрати матеріалів на одну деталь; середньо фактичні, по нормі та абсолютне відхилення; маса однієї деталі; загальні відходи матеріалів при виготовленні усіх деталей: розрахункові і реальні (фактичні); розрахункові коефіцієнти: використання і витрачання матеріалів.
Велике значення для зниження собівартості виготовляємих виробів має аналіз вимушених замін одних матеріалів (комплектуючих виробів тощо), яких немає на складі, другими, які є на складі. При наявності таких випадків на екран ПЕОМ користувача видаються дані, які характеризують, з одного боку, ті найменування матеріалів і їх кількості, які потрібні по технології виробництва, але які фактично відсутні, з другого боку, ті найменування матеріалів і їх кількості. Якими зроблена фактична заміна. Зазначені кількості програмно розрізняються і на екран ПЕОМ виводяться вартісні показники, у тому числі і відхилення вартості перших матеріалів від других.
Проводиться економічний аналіз показників, які характеризують матеріальні цінності з інших боків.

Аналіз показників використання праці і заробітної плати
Основними розрахунками, які виконуються при аналізі показників використання праці і заробітної плати, є такі, які характеризують:

використання робочої сили – її чисельність, склад і структура, динаміка і причини руху, рівень кваліфікації, стан підвищення культурно-технічного і освітнього рівня; використання робочого часу і трудова дисципліна; вплив чисельності робітників на виконання плану випуску продукції і її собівартості;

продуктивність праці – рівень продуктивності праці на робочих місцях, ланках, цехах і підприємству у цілому по основних професіях, а танож порівняння їх з аналогічними показниками минулих періодів; якість діючих норм виробітку, їх виконання і вплив на зріст продуктивності праці, вплив різних факторів на продуктивність праці;

використання фонду заробітної плати – дані про його витрачання яку цілому по всьому виробничому циклу, так і по окремих його структурних підрозділах та категоріях працівників;розміри та динаміка середньої заробітної плати по окремих категоріях і професіях працівників;відхилення у чисельності робітників та у середній заробітній платі і їх вплив на загальний фонд заробітної плати і виконання виробничої програми; співвідношення темпів зросту заробітної плати з темпами зросту продуктивності праці. Крім того, визначається частка основної і допоміжної заробітної плати у вартості продукції тощо.
  1   2

Схожі:

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Всеукраїнський студентський архів iconВсеукраїнський студентський архів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка