1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства
Скачати 365.9 Kb.
Назва1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства
Сторінка1/4
Дата03.05.2013
Розмір365.9 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2   3   4
ПРАКТИЧНА 1/2

4.2. Витрати на виробництво. Собівартість продукції
Витрати підприємства


 • Загальна характеристика витрат підприємства.

 • Класифікація витрат підприємства.

 • Поняття собівартості продукції.

 • Планування собівартості продукції підприємства.

 • Калькулювання собівартості продукції.

 • Значення і шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринко­вої економіки.

Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює певні затрати (матеріальних, нематеріальних, грошових і трудових ресурсів), пов'язані з простим і розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, виробництвом і реалізацією про­дукції, наданням послуг, виконанням робіт, соціальним розвитком колективу тощо.

Розрізняють витрати, пов'язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства (рис. 1).

Витрати, що зумовлюються основним видом діяльності підпри­ємства (виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням ро­біт), або такі, що забезпечують її здійснення, називаються операційними.

^ Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, підприємство здій­снює при довготерміновому вкладанні капіталу з метою отримання прибутку (капітальне будівництво, розширення та розвиток вироб­ництва, придбання цінних паперів тощо).

^ Витрати, пов'язані з фінансовою діяльністю, підприємство здій­снює в разі сплати відсотків за отримані від інших юридичних і фі­зичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при первин­ному розміщенні на ринку цінних паперів акцій, облігацій власної емісії тощо.

Найбільшу питому вагу в загальних витратах підприємства ма­ють операційні витрати. За функціями розрізняють витрати на виробництво, управління (адміністративні), збут та інші.


Пов'язані з операційною діяльністю: Пов’язані з ін вест. діял-тю Пов’язані з фін. діяльністю

 • на виробництво

 • адміністративні

 • на збут

 • інші.

Рис. 1.
За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати під­приємства:

 • матеріальні;

 • на оплату праці;

 • на соціальні потреби;

 • амортизаційні відрахування;

 • інші.

Класифікацію операційних витрат за різними ознаками наведено на рис. 9.

З метою визначення фінансового результату діяльності підприєм­ства операційні витрати поділяють на закінчені (спожиті) і незакінчені, витрати на продукцію і витрати періоду, прямі й непрямі, ос­новні й накладні.

На практиці не всі витрати пов'язані безпосередньо з виробницт­вом. Тому розрізнюють витрати на продукцію та витрати періоду.

^ Витрати на продукцію безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції: це витрачені сировина і матеріали, заробітна плата з нара­хуваннями на неї, амортизація виробничого обладнання.

^ Витрати періоду безпосередньо не стосуються виробництва і роз­глядаються як витрати періоду, в якому їх було здійснено.Класифікація операційних витрат


З метою визначення фінансового результату діяльності підприємства


З метою планування, аналізу і обгрунту­вання прийняття економічних рішень


За можливістю

контролю

за рівнем витрат

. Це витрати на управління, маркетинг, дослідження ринку тощо, тобто всі операційні витрати, крім витрат на виробництво. •

^ За способом віднесення на окремі види продукції витрати поділяють на прямі та непрямі.

Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виготовленням певного виду продукції і можуть бути прямо віднесені на одиницю продукції. Якщо на підприємстві виробляється один вид продукції, то всі витра­ти на її виробництво є прямими. Якщо ж виробляється кілька видів продукції, то окремі витрати неможливо прямо віднести до вироб­ництва якогось одного виду продукції. Ці витрати називаються не­прямими. Наприклад, амортизація виробничого обладнання, енергія, спожита на технологічні цілі, тощо.

Виробничі витрати традиційно поділяють на основні й накладні.

Основні витрати — це сукупність прямих витрат на виробництво продукції. Розрізняють прямі матеріальні витрати, на оплату праці та інші.

^ До прямих матеріальних витрат належать вартість витрачених матеріалів, які стали частиною готової продукції і можуть бути пря­мо віднесені до певного виробу. Наприклад, вартість витрачених до­щок на виготовлення меблів.

Прямі витрати на оплату праці включають заробітну плату робі­тників, які безпосередньо виготовляють продукцію. Витрати на оп­лату праці інших категорій працівників, які забезпечують або обслу­говують виробничий процес, належать до вирббнйчих накладних витрат.

Інші прямі витрати — це ті, що не належать до прямих матеріаль­них витрат і прямих витрат на оплату праці. Наприклад, це аморти­зація або платежі за оренду спеціального виробничого обладнання, нарахування на заробітну плату робітників, які безпосередньо виго­товляють продукцію (відрахування на соціальні потреби).

Виробничими накладними називають витрати, пов'язані з проце­сом виробництва, які не можуть бути віднесені прямо до певного ви­ду виробу. Це витрати матеріалів, на утримання, ремонт і амортиза­цію приміщень виробничих цехів, витрачена з технологічною метою енергія та ін.

Виробничі накладні витрати розподіляють за видами виробів пропорційно вибраній базі розподілу.

На основі вибраної бази(кількість продукції, кількість годин роботи основних працівників, машино-години роботи обладнання, прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, основні витрати) обчислюють, ставку розподілу накладних витрат — відношення сумарних накладних витрат(НВ) до загальної величини, бази їх розподілу:

КНВ = НВ:Б,

де НВ — загальна сума накладних витрат, гр. од.; Б - показник, узя­тий за базу (шт.,год, машино-год, гр. од.).

Звідси сумарні накладні витрати, що відносяться до певного виду продукції, визначають так:

НВпродпродн.в.

де Бпрод — взятий за базу показник, що належить до певного виду продукції .
З метою планування, аналізу і обґрунтування прийняття економічних рішень операційні витрати поділяють на :

 • релевантні та нерелевантні;

 • одноелементні й комплексні;

 • постійні й змінні;

 • маргінальні й середні.

До релевантних належать витрати, які можуть зменшитися внаслі­док прийняття певних рішень, до нерелевантних — витрати, які не за­лежать від прийняття того чи іншого рішення.

^ Одноелементні (або прості) витрати мають єдиний економічний зміст і є первинними. Наприклад, це витрати сировини і матеріалів, заробітна плата, амортизаційні відрахування тощо.

^ Комплексні витрати різнорідні за складом і охоплюють кілька одноелементних витрат. Наприклад, це витрати на утримання і експлу­атацію устаткування, що містять кілька елементів витрат, зокрема це витрати сировини і матеріалів, заробітна плата працівників, які обслуговують устаткування, відрахування на соціальні заходи тощо. До комплексних належать також витрати загально виробничі, за­гальногосподарські, на усунення браку тощо.

Постійними вважають витрати, що не залежать від обсягу виго­товленої продукції, а змінюються лише з часом. Наприклад, витрати на орендну плату за приміщення зростатимуть не зі збільшенням обсягу виробництва, а зі збільшенням терміну оренди.

Змінними називають витрати, що змінюються зі зміною обсягу ви­робництва продукції (надання послуг, виконання робіт).

При нульовому обсязі виробництва змінні витрати підприємства на виробництво продукції дорівнюють нулю. Вони зростають із збільшенням обсягів виробництва.

Постійні витрати є при будь-якому обсязі виробництва продукції.

Співвідношення постійних і змінних витрат називають структурою витрат підприємства.

Залежність сумарних витрат і виручки підприємства від обсягу ви­робництва ілюструє рис. 10.

У точці перетину ліній виручки і сумарних витрат (D) витрати підприємства збігаються з отриманою виручкою. Обсяг виробницт­ва, що відповідає цій точці, називається беззбитковим, або критич­ним (Nкр ). Якщо підприємство реалізовуватиме продукцію в обсязі, меншому за критичний обсяг виробництва, воно зазнає збитків, ос­кільки витрати перевищуватимуть виручку. Якщо обсяг реалізації продукції перевищуватиме критичний обсяг виробництва, підприєм­ство отримуватиме прибуток, оскільки виручка перевищуватиме витрати.Аналітичне беззбитковий (критичний) обсяг виробництва обчис­люється за формулою

Nкрпост:(Ц-Сзм1),

де Спост — постійні витрати, гр. од.; N — обсяг виробництва в нату­ральних одиницях; Ц — продажна ціна одиниці продукції, гр. од.; Сзм1 — змінні витрати на одиницю продукції.

Маргінальними називають витрати підприємства на виробництво однієї додаткової одиниці продукції.

^ Середні витрати визначають, скільки в середньому витрат припадає на виготовлення однієї про­дукції.

За можливістю контролю за рівнем розрізняють контрольовані та неконтрольовані підприємством витрати.

До контрольованих належать витрати, які керівництво підприєм­ства може безпосередньо контролювати або на які може суттєво впливати: ступінь корисного використання матеріалів, робочого часу та ін.

До неконтрольованих належать витрати, які підприємство не може контролювати або суттєво на них впливати. Наприклад, це витрати, спричинені дією руху ринкових цін на сировину, тарифів на енергію тощо.

СОБІВАРТІСТЬ.

Найбільшу питому вагу серед витрат підприємства мають опера­ційні витрати, тобто пов'язані з основною діяльністю підприємства і операціями, що її забезпечують. Ці витрати формують собівартість продукції, яку виготовляє підприємство.

Отже, собівартість продукції— це вираження у грошовій формі поточних витрат під­приємства на підготовку виробництва продукції, її виготовлення і збут.

Для забезпечення беззбиткової виробничо-господарської діяльності підприємства ці витрати повинні відшкодовуватись за рахунок виручки від продажу виготовленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт). і

Собівартість продукції відображує рівень витрат підприємства на її виробництво і комплексно характеризує ефективність використання ним ресурсів, організаційний і технічний рівень виробничого процесу, рівень продуктивності праці тощо. 1

Розрізняють собівартість продукції індивідуальну і галузеву. Індивідуальна собівартість продукції характеризує витрати конкретного підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Застосовують її при плануванні й оцінюванні діяльності конкретного підприємства. Галузева собівартість відбиває середньогалузеві витрати на виробництво і реалізацію продукції, тобто

,

де і — кількість підприємств галузі, і = 1, т; Si— собівартість оди- 1 ниці певного виду виробу на i-му підприємстві, гр. од.; Ni — обсяг виготовленої продукції певного виду на i-му підприємстві.

З метою здійснення економічного аналізу рівня витрат підприєм­ства розрізняють собівартість продукції нормативну, планову, фак­тичну і кошторисну.

Нормативна собівартість продукції формується з витрат на ви­робництво і реалізацію продукції, які визначають за діючими норма­ми витрат ресурсів.

Планову собівартість визначають перед початком планового пе­ріоду за прогресивними нормами витрат ресурсів і діючих цін на ре­сурси в момент складання плану. Найчастіше її приймають нижчою від нормативної собівартості або такою, що дорівнює їй.

Фактична собівартість відбиває фактичні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції за даними бухгалтерського обліку. Вона може бути нижчою від планової собівартості або пере­вищувати її.

Кошторисна собівартість відбиває витрати підприємства на виріб або замовлення, які виконуються в одиничному (індивідуаль­ному) виробництві або в разовому порядку.

Залежно від послідовності формування витрат на виробництво і збут продукції розрізняють собівартість продукції цехову, виробни­чу та повну. Формування собівартості продукції підприємства ілю­струє рис. 11.
  1   2   3   4

Схожі:

1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconОб’єктами бухгалтерського обліку в процесі виробництва є витрати підприємства
Окрім цього, підприємство здійснює витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва й управлінням. Всі ці витрати в сукупності складають...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconТаблиця 5 Динамічний аналіз витрат на дп «Клесівський лісгосп»
Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати,...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconПринципи визначення валових витрат підприємства
Таким чином, у валові витрати будуть включені мате­ріальні витрати І витрати на оплату праці. Слід звернути увагу, що включення у...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconЗадачі удосконалювання обліку витрат на виробництво І формування облікової політики
Собівартість продукції – один з головних економічних показників діяльності промислових підприємств І виражає в грошовій формі усі...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconВитрати виробництва, їх сутність І види
Вона є для багатьох дарунком природи. Тому витрати — це не просто витрати, а витрати ресурсів, що набувають на ринку вартісної форми....
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconПланування собівартості одиниці продукції рослинництва
Собівартість продукції (робіт, послуг) це витрати підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconРеферат на тему: “Витрати виробництва”
...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconПоточні витрати та ціни
Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок а ї; ціною. Це...
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconРеферат з дисципліни „ Витрати підприємства” на тему: «управління...
Внутрішньовиробничі резерви як невикористані можливості зниження витрат на виробництво промислової продукції
1/2 Витрати на виробництво. Собівартість продукції Витрати підприємства iconСутність І види витрат виробництва
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка