Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
Скачати 119.27 Kb.
НазваБігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник
Сторінка1/2
Дата05.05.2013
Розмір119.27 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > География > Документы
  1   2
Тема: Формування граматичних навичок.

Мета:

 • набути декларативних знань про суть процесу засвоєння граматичного матеріалу, етапи формування граматичної навички та систему вправ;

 • спрямувати студентів на творчій пошук під час практичної діяльності у школі.

Література:

 • Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. кол. авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002. - 328с./ст. 72-92.

 • Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2006. - 200 с./ст. 60-75

 • Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Київ, "Радянська школа". - 1989

 • 3латогорская Р.Л. В помощь будущему учителю немецкого языка. - М.: "Просвещение" – 1978

План:

1. Активний і пасивний граматичний мінімум. Граматичні навички мовлення. Поняття "граматична структура" і "зразок мовлення". Етапи формування граматичної навички.

2. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

3. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

Завдання для студентів:

 • вивчити базову термінологію з теми;

 • конкретизувати знання про зміст навчання граматики в початковій школі;

 • набути уявлення про шкільний граматичний мінімум;

 • набути уявлення про одиницю навчання граматичного матеріалу;

 • конкретизувати знання про етапи навчання граматики;

 • конкретизувати знання про систему вправ для навчання граматики.

Понятійний апарат:

граматична компетенція

активний граматичний мінімум

пасивний граматичний мінімум

граматичні навички мовлення

граматична структура

зразок мовлення

I Активний та пасивний граматичний мінімум.

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, - це оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання.

Зміст навчання граматики

Граматичний матеріал

Граматичні навички

■ активний граматичний мінімум,

■ пасивний граматичний мінімум.

■ репродуктивні (говоріння, письмо),

■ рецептивні (аудіювання, читання).

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного та пасивного граматичного мінімуму:

Шкільний граматичний мінімум

^ Активний граматичний мінімум

Пасивний граматичний мінімум

■ для вираження власних думок в усній (говоріння)
чи письмовій (письмо) формах;

■ для розуміння чужих думок, сприйнятих в усній
(аудіювання) чи письмовій (читання) формах.

■ для розуміння чужих ду­мок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмо­вій (читання) формах.

Щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти як активним, так і пасивним граматичним мінімумом.

Граматичні навички мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися такими ознаками, як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно.

Сформованість репродуктивної граматичної навички - одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі. Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить/пише, має спочатку вибрати граматичну структуру (ГС), яка б відповідала даній ситуації мовлення. Обрану ГС потрібно оформити відповідно до норм даної мови (синтаксичні та морфологічні особливості ГС). Вибір та оформлення ГС здійснюються паралельно: засвоюючи форму, учень повинен мати певний комунікативний намір (запитати, попросити, заперечити тощо).

Сформованість рецептивної граматичної навички - одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній та письмовій формах. В цьому випадку першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є сприймання звукового або графічного образу ГС, що супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з певним значенням.

^ Граматична структура і зразок мовлення

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру; їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень.

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відбиває певні зв'язки між її компонентами. Розрізняють

п'ять рівнів мовленнєвих одиниць:

Рівень словоформи

(слово в граматичній формі)

Рівень вільного слово­сполучення

Рівень фрази / речення

Рівень понадфразової

єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний)

Рівень цілого тексту

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту навички мають вже функціонувати, а не формуватись.

Питання: Як зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі?

Відповідь: за допомогою

 • вербальних правил (описових і правил інструкцій);

 • моделей-схем і, нарешті,

 • мовленнєвих зразків.

Правило-інструкція:

Щоб побудувати речення з дієсловами з відокремлюваними префіксами у Präsens, Imperfekt необхідно поставити відокремлюваний префікс в кінці речення. Приклад:...

Модель-схема:

Модель-схема ГС спеціального запитання у Present Simple (рівень фрази):Трикутник означає питальне слово, маленьке коло — допоміжне дієслово, квадрат — підмет, велике коло — першу форму смислового дієслова

Найпоширенішим способом організації одиниць мовлення з метою засвоєння їх структури є зразки мовлення (ЗМ).

ЗМ - це типова одиниця мовлення, що служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, які мають таку саму структуру. ЗМ рівня словоформи, словосполучення і речення:

^ ЗМ рівня словоформи

ЗМ рівня словосполучення

Was malst du?

1) ein Buch.

2) Eine Fahne.

3) Einen Hund

Was trinkt ihr gern?

1) kaltes Wasser.

2) Starken Kaffee.

3) Warme Milch.

^ ЗМ рівня фрази

1) Ich trinke am liebsten schwarzen Kaffe.

2) Mein Bruder trinkt am liebsten warme Milch.

Етапи формування репродуктивної граматичної навички

(за підручником Бігич О.Б.)

/. Ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС)

Мета: продемонструвати нову ГС, її функцію і форму

Зміст етапу:

 1. Демонстрація вчителем нової ГС в ситуації - пояснення функції нової ГС

 2. Перевірка розуміння значення нової ГС (відповіді на запитання вчителя)

 3. Демонстрація графічної форми нової ГС (пояснення правил утво­рення, особливостей вимови, інтонування тощо)

 4. Фонетичне опрацювання нової ГС (вправи в імітації)

//. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фрази

Мета - навчити учнів вживати нову ГС на рівні фрази

Зміст етапу:

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовлен­нєвих вправ

 • в імітації ГС,

 • на підстановку до ГС,

 • на трансформацію ГС,

 • на завершення ГС,

 • на розширення ГС,

 • відповіді на запитання,

 • самостійне вживання нової ГС.

///. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні понадфразової єдності

Мета - навчити учнів вживати нову ГС в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру

^ Зміст етапу:

Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовлен­нєвих вправ

 • на об'єднання зразків мовлення у мікромонолозі,

 • на об'єднання зразків мовлення у мікродіалозі.


ІІ Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

ГС, що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються в усіх видах МД, тому потрібно формувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Мовлення за своєю природою ситуативне, отже учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення. З цією метою можна використовувати реальні та уявні ситуації, створені різними засобами:

 • за допомогою вербального опису,

 • ілюстративного, предметного або дійового унаочнення.

/. Ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС)

Мета: продемонструвати нову ГС, її функцію і форму

Зміст етапу:

 1. Демонстрація вчителем нової ГС в ситуації - пояснення функції нової ГС

 2. Перевірка розуміння значення нової ГС (відповіді на запитання вчителя)

 3. Демонстрація графічної форми нової ГС (пояснення правил утво­рення, особливостей вимови, інтонування тощо)

 4. Фонетичне опрацювання нової ГС (вправи в імітації)

Фрагменти уроку:

Англійська мова.

Сьогодні ви навчитесь говорити про те, що знаходиться в зазначеному місці (на парті, на столі, у портфелі, у класі, на вулиці тощо) і чого там немає.

Зараз я розповім вам англійською мовою про те, що лежить на моєму столі. Слухайте уважно. Зверніть увагу на нове слово, яке я вживатиму на початку кожного речення. :

Look here. There is a book on the desk. There is a piece of chalk on the desk. There is a ruler on the desk, too. There is no map on the desk. There is no bag on it.

Ви, напевно, звернули увагу на те, що кожне речення починається словом there. В англійській мові цим словом завжди починаються речення, в яких повідомляється, що щось або хтось знаходиться у певному місці. Послухайте мою розповідь удруге.

А тепер перевіримо, чи добре ви зрозуміли мою розповідь.

1) Give laconic answers to my questions.

Teacher (T): Is there a ruler or a pencil on the desk?

Pupil (P1): A ruler.

T: Is there a bag or a ball on the chair?

P2: A bag. Etc.

2) Translate my statements into Ukrainian.

T: There is a map on the wall.

P1: На стіні — карта.

T: There is no picture on the wall.

P2: На стіні немає картини.

Тепер послухайте моє твердження і скажіть, скільки в ньому наголошених слів: There is a book on the desk.

Так, правильно, два: book та desk. А яке з цих двох слів я наголошую сильніше? Desk. Цей наголос називають логічним.

А зараз ми разом скажемо, що лежить на письмовому столі. Повторюйте за мною лише ті твердження, що відповідають дійсності.

(Учитель повторює розповідь, вставляючи деякі твердження, що не відповідають дійсності.) А тепер послухайте, що є у нашій книжковій шафі, у Пінокіо в портфелі тощо.

Німецька мова.

Сьогодні ми навчимося говорити про те, що кожний з вас буде робити після уроків, завтра, наступного тижня тощо. Послухайте уважно мою розповідь.

Kinder! Heute ist Sonnabend. Wir arbeiten heute. Morgen ist aber Sonntag. Sonntags arbeite ich nicht. Am Sonntag habe ich frei. Ich werde viel Freizeit haben. Ich werde am Sonntag zum Fluß gehen. Ich werde dort in der Sonne liegen. Ich werde auch viel baden. Am Abend werde ich ins Kino gehen. Ich werde also den Sonntag gut verbringen.

Якими словами передається майбутній час?

Правильно, дієсловом werden та будь-яким смисловим дієсловом:

Ich werde am Sonntag ins Kino gehen.

Послухайте ще раз і визначте, на який із двох компонентів падає наголос. Тепер скажіть, що в неділю ви зробите те саме, що й я.

Lehrer (L): Ich werde den Sonntag am Fluß verbringen.

Schuler(Sch): Ich werde den Sonntag auch am Fluß verbringen. Usw.
  1   2

Схожі:

Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconПлан: Вступ Розділ І. Теоретичні передумови професійної підготовки...
Основні структурні елементи професійно- методичної діяльності вчителя іноземної мови
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconПлан: Вступ Розділ І. Теоретичні передумови професійної підготовки...
Основні структурні елементи професійно- методичної діяльності вчителя іноземної мови
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconСхема методичноі роботи кафедри іноземних мов Луцькоі спеціалізованоі...
Самовдосконалення вчителя І. м.” “ Формування оцінки та самооцінки учнів “ Практика співпраці “
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconНавчальні програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних...
Державний стандарт початкової загальної освіти про вивчення іноземної мови в початкових класах
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconШестірнянська середня загальноосвітня школа
Мета уроку: формування життєвої компетенції, а саме компетенції навчатися, соціальної компетенції, комунікативної компетенції, інформаційної...
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconТематика засідань методичної ради на 2013 – 2014 навчальний рік засідання №1 (серпень)
Про організацію роботи методичної ради школи над новою науково-методичною темою школи: «Формування позитивного ставлення до навчальної,...
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconСоціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства...
Ноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують особливості...
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconПлан Поняття концепції дошкільного навчання іноземної мови. Педагогічна...
Лекція Методика навчання іноземних мов як компонент загальної методики навчання іноземної мови
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує взяти участь у Міжнародній...
Бігич О. Б. Теорія І практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський...
Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує взяти участь у Міжнародній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка