Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії
Скачати 122.18 Kb.
НазваПрограма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії
Дата05.04.2013
Розмір122.18 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы

Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” і схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей.

ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ


Програма курсу

Тема 1. Що таке демократія?


Поняття демократії та її сутність. Складові демократичного порядку. Демократія пряма та представ­ницька. Демократичні ідеали та реалії суспільного життя. Проблеми й протиріччя демократичного розвитку суспільства. Багатоманітність демократії. Межі демократії та загрози від зловживання нею. Референдум як форма прямої демократії.

Розвиток демократії в історії суспільства. Теоретичні, світоглядні та суспільно-економічні передумо­ви виникнення і утвердження ліберальної демократії. Взаємозв’язок демократії та ринкової економіки. Гро­мадянське суспільство. Оптимальність інституційної побудови політичної системи суспільства. Поділ вла­ди. Поняття “громадянської культури”.

Розвиток демократії в історії України. Проблеми становлення демократичного ладу в сучасній Україні.

^

Тема 2. Ідеали й принципи демократії


Поняття суспільних цінностей. Людина як найвища соціальна цінність. Людська гідність. Автоном­ність особистості. Громадянство та громадянськість. Невід’ємність прав людини. Приватне життя (privacy). Цінність громадянської асоціації та спільної дії. Культура кооперації та конфлікту. Солідарність, довіра, відповідальність. Представництво громадських інтересів. Відкрите суспільство. Стабільність, безпека і соціальний порядок. Свобода слова. Незалежність громадської думки.

Основні принципи демократії. Свобода та рівність. Принцип забезпечення й дотримання прав і свобод людини та громадянина. Верховенство права та законопідпорядкованість політичного життя. Конституціоналізм. Подільність влади, її відкритість та доступність впливу громадян. Ротація особового складу органів влади. Конституційна обмеженість влади.

^

Тема 3. Демократія в глобальному контексті


Демократія як тенденція глобального розвитку. Феномен глобалізації. Концепції глобалізації. Причи­ни та фактори глобалізації. Глобалізація та розвиток комунікації, економічної й політичної інтеграції. Вплив глобалізації на демократію. Глобалізація та регіоналізація. Дилема політичної незалежності та еконо­мічно-фінансової залежності.

Інтеграційні та дезінтеграційні тенденції в сучасному світі. Європейська інтеграція як складова глобалізації. Вплив міжнародної політичної інтеграції на демократичний вибір в посткомуністичних суспільствах. Проблема визначення інтеграційного вектора України. Вплив міжнародних інституцій на становлення демократії в Україні. Геополітичні і соціокультурні чинники демократичного вибору України.

^

Тема 4. Права та свободи людини


Поняття прав і свобод людини та громадянина. Виникнення й розвиток ідеї прав людини й відповід­ної практики суспільної взаємодії. Природно-правова та позитивістська теорії статусу людини, її прав і свобод. Ліберальна концепція та сучасне розуміння прав людини. Правовий статус людини у сучасних незахідних культурах.

Практика кодифікації прав людини: Біль про права, Загальна декларація прав людини (1948), Євро­пейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.). Закріплення ідеалів і принципів прав людини в конституціях країн та міжнародно-правових доку­мен­тах.

Права як “негативна свобода” (заборона обмеження прав людини державою). “Позитивні права”. “Ко­лек­тивні права”. Права людини та права громадянина. Поняття обов’язку й відповідальності людини і гро­ма­дянина.

Невідчужуваність, непорушність, рівність прав і свобод індивідів. Єдність прав та відповідальності за їх дотримання. Обов’язковість забезпечення прав і свобод та недопустимість звуження їх змісту й обсягу. Стосунки особи та держави в світлі ідеалів прав людини. Методи й механізми захисту прав та свобод лю­дини. Система захисту й практичної реалізації прав і свобод людини у світі та в Україні. Економічні, полі­тич­ні, організаційні та юридичні передумови дотримання прав людини і громадянина. Повноваження і функціонування системи органів та осіб, покликаних захищати права і свободи людини й громадянина. Проблеми формування культури прав людини.
^

Тема 5. Демократія та громадянське суспільство


Громадянське суспільство: теоретична концепція та соціальна реальність. Історія концепту гро­мадянського суспільства. Українські мислителі про розвиток громади та громадського життя як про основу суспільного прогресу і національної консолідації. Сучасний дискурс з проблем громадянського суспільства в Україні та інших посткому­ністичних країнах. Громадська думка. Основні значення поняття “громадян­ське суспільство” та його аспекти (інститути; культура; форми практичної взаємодії). Громадянське та політичне суспільство: відмінність і взаємозв’язок. Ознаки розвиненого громадянського суспільства.

Становлення громадянського суспільства в Україні та інших посткомуністичних країнах: успіхи та невдачі. Громадянське суспільство в країнах Центральної і Східної Європи та в нових незалежних дер­жа­вах (порівняння передумов і тенденцій). Політико-правове та економічне реформування суспільства як основа створення соціально-економічних передумов і законодавчого середовища для громадянського суспільства (значення ліквідації однопартійності, прийняття відповідних законів (про громадські об’єднання, про партії та вибори, про стосунки держави та церкви, про пресу). Перешкоди формування громадянського суспільства в Україні.

Ініціативи “знизу” – пробудження нації і суспільства на різних етапах державотворення (“неформаль­ні” організації і розвиток “третього сектора”, незалежні ЗМІ). Сприяння міжнародних фондів та організацій розвиткові громадянського суспільства в Україні. Проблеми формування середнього класу, негативний вплив корпоративізму та “кланового” клієнтелізму на формування громадянського суспільства в Україні.

^

Тема 6. Демократизм системи урядування


Демократична політика та публічне урядування. Принцип конституціоналізму. Поняття й функції кон­ституції. Порівняльний аналіз конституцій демократичних держав. Конституція України 1996 р.

Глава держави в політичній системі сучасних демократій. Проблеми президентської влади в суспільствах, що трансформуються. Проблеми вибору форми державного правління.

Функції законодавчої влади у парламентських та президентських системах. Законодавча влада в Україні: минуле й сучасність. Репрезентація депутатами суспільних інтересів – передумова демократизму законодавчої влади.

Функції виконавчої влади в демократичних системах. Демократичні способи формування виконавчої влади. Порівняння різних моделей улаштування виконавчої влади, організації її діяльності та визначення відповідальності уряду. Роль виконавчої влади у забезпеченні стабільності та безпеки в державі. Демокра­тія, чиновництво та бюрократія. Політична роль та адміністративна діяльність виконавчої влади в Україні. Порядок призначення, звітності і звільнення урядовців всіх рівнів в Україні. Функції та обов’язки Адміні­страції Президента України, Прем’єр-міністра й уряду України. Їхні стосунки з Верховною Радою України.

Демократизація та децентралізація влади в державі. Порівняння й класифікація моделей децентра­ліза­ції влади, місцевого управління і систем правового регулювання у федеративних та унітарних державах. Демократизм місцевого самоврядування; місцева автономія. Субсидіарність та муніципальність місцевої влади. Еволюція муніципальної влади в європейській історії. Європейська Хартія місцевого самовряду­вання. Регіональна політика і регіональний розвиток як важливий аспект децентралізації. Регіон у сучас­ному розумінні. Принцип регіональної спеціалізації. Політична та адміністративна децентралізація й декон­центрація влади як перспектива демократизації місцевого самоврядування в Україні. Проблема ресурсів, повноважень і відповідальності регіонів і місцевої влади. Способи ухвалення рішень та їх виконання на місцевому рівні. Проблеми розвитку територіальних громад, місцевої демократії та культури самовряду­вання в Україні. Академічне самоврядування.

Специфіка судової влади у встановленні і дотриманні демократичних порядків. Порівняльна харак­теристика систем правосуддя. Судова система в Україні. Конституційний Суд України та його роль у демократичному суспільстві. Розв’язання конфліктів, забезпечення дотримання прав та захист громадян проти неправомірних дій органів влади у судовому порядку.

^

Тема 7. Соціальна та економічна роль держави за умов демократії


Економіка і демократія. Приватна власність і економічні свободи як необхідна умова демократії. Реформування державної власності: роздержавлення та приватизація. Форми, методи і специфічні риси приватизаційного процесу в Україні.

Ринкова економіка як складова частина демократичної системи. Ринок економічний та політичний. Свобода підприємницької діяльності та громадянське суспільство. Проблеми державного регулювання ринкової економіки. Сучасні теорії економічної ролі держави. Критика кейнсіанства неокласиками. Моне­таризм та інституціоналізм. Моделі переходу до ринку та демократизація.

Дискусії про економічну роль держави в Україні. Особливості формування ринку в Україні: теорія та практика. Перспективи подолання економічної кризи, трансформації тіньової економіки та подолання її негативних наслідків в Україні.

Соціальні функції демократичної держави. Проблема соціальних обов’язків держави у процесі рин­кових реформ. Роль держави в забезпеченні рівних можливостей і соціальної справедливості. Соціально-економічна нерівність та ефективність соціальної політики. Політика держави в сфері зайнятості, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури тощо. Соціальне партнерство.

^

Тема 8. Демократія та проблеми етно-культурної багатоманітності


Демократія та проблема національного самовизначення. Поняття національної держави. Нації етнічні та політичні. Проблеми національної та культурної ідентичності.

Феномен націоналізму: політичний, соціокультурний та ідеологічний виміри. Конструктивний та деструктивний аспекти націоналізму. Виникнення та специфіка українського націоналізму. Особливості роз­витку міжнаціональних відносин в Україні після здобуття незалежності. Проблеми міжетнічних, між культурних, міжконфесійних стосунків в сучасній Україні.

Світовий досвід розв’язання проблем етнокультурного та мовного розмаїття. Етнополітика та її особ­ливості в різних країнах. Багатокультурність та ліберальна демократія. Культурна самобутність та відкри­тість демократичного суспільства. Толерантність як принцип демократичного багатокультурного суспіль­ства. Значення мови в житті народу. Двомовність та проблема національної єдності. Поняття націо­нальної, офіційної та державної мови. Роль освіти і виховання як чинників національної єдності та розвитку багатокультурності.

^

Тема 9. Політичні партії в системі демократії


Поняття “політична партія”. Історія виникнення і перспективи розвитку політичних партій. Взаємо­залежність розвитку політичних партій та ліберальної демократії. Типи політичних партій та партійних систем. Як утворюються та функціонують політичні партії. Організаційні засади політичних парті та розвиток демократії. Функції партій у процесі законотворення. Роль партій у залучення громадян до політики – порівняльні моделі та приклад України. Роль партій у репрезентації інтересів громадян та їх електоральна підтримка. Роль партій у відборі лідерів та формуванні еліт. Ідеологічно-світоглядні функції партій.

Виникнення політичних партій та становлення демократії в Україні. Проблеми формування партійної системи в Україні (організаційна нестабільність, обмеженість впливу на діяльність органів влади). Феномен “партії влади” та “олігархічних” партій. Політична опозиція в Україні. Партійно-ідеологічний спектр в Україні.

^

Тема 10. Взаємодія громадян та політичної еліти


Поняття “політична еліта”. Критерії приналежності до політичної еліти. Співвідношення політичної еліти з іншими елітними групами суспільства (адміністративна еліта, бізнес-еліта, інтелектуальна еліта тощо). Хто і як “відбирає” політичну еліту? Необхідність відкритості та постійного оновлення політичної еліти для стабільного та ефективного розвитку демократії. Проблема компетентності політичної еліти. Політична еліта України.

Елітарна теорія демократії. Демократична теорія участі громадян в управлінні суспільством. Теорія учасницької демократії. Вплив мас на прийняття елітами політичних рішень. Причетність еліт до масових рухів.

Форми політичної участі: голосування на місцевих та національних виборах і референдумах. Участь у прийнятті рішень. Участь у виборчих кампаніях, членство у політичних партіях, у групах тиску, у політичних демонстраціях, акціях протесту, інших формах громадянської непокори. Участь у житті громад. Громадянин і “теледемократія”. Проблеми посилення ролі громадян у політичному процесі.

^

Тема 11. Представництво інтересів громадян через групову політику


Суспільство як система різноманітних та суперечливих інтересів індивідів та соціальних груп. Демократія як ефективне представництво інтересів громадян. Плюралістична модель групової політики. Захист групових інтересів та їх лобіювання. Групи за інтересами як головні політичні суб’єкти управ­лінського процесу (А. Бентлі). Розвиток теорії групової політики. Особливість ролі груп інтересів та їх відмінність від політичних партій. Моделі групової політики: плюралістична, корпоративна та некорпо­ративна. Їх переваги та недоліки.

Протиріччя між окремими інтересами громадян і соціальних груп та загальними інтересами суспіль­ства. Важливість рівних можливостей у представництві інтересів груп. Сильна держава як гарант існування збалансованої системи представництва груп за інтересами на рівні прийняття політичних рішень. Учас­ницька демократія як ефективна модель забезпечення справедливості шляхом групової політики.

Діяльність груп інтересів в Україні. Розвиток групової політики через створення недержавних орга­нізацій. Представництво груп інтересів в органах законодавчої та виконавчої влади. Особливості групової політики в посткомуністичних суспільствах. Клієнталізм, Корупція. Тенденція олігархізації групової полі­тики в Україні.

^

Тема 12. Вибори у демократичному суспільстві


Вибори як демократичний механізм формування й оновлення влади. Типи виборчих систем. Вплив ви­бор­чих систем на демократичність виборів. Критерії оцінки виборчої кампанії. Методи проведення ви­бор­чих кампаній у розвинених демократіях. Виборчі технології. Роль грошей у виборчій політиці та кон­троль витрат на виборчу кампанію. “Адміністративний ресурс”.

Проблеми становлення виборчої системи в Україні. Виборчі кампанії в Україні. Вплив виборчої си­сте­ми на розвиток партійної системи, на характер і ефективність представництва різних соціальних інте­ресів в Україні. Проблеми порушення виборчого законодавства і фальсифікації виборів. Абсентеїзм в Україні.

^

Тема 13. Роль засобів масової інформації у демократичному суспільстві


Суспільно-політичний статус та функції засобів масової інформації у демократичному суспільстві. Засоби масової інформації як канали впливу груп інтересів на політику. Проблеми свободи слова та поши­рення інформації. Контроль над державними та приватними ЗМІ в Україні. Журналістська етика та відпо­відальність. Роль ЗМІ у виборчих кампаніях. Вплив засобів масової інформації на громадську думку. Інтернет, нові комунікаційні технології та їх вплив на демократичне суспільство.

Тема 14. Перехід до демократії

Демократизація як загальносвітова тенденція. “Хвилі демократизації” за С. Хантінгтоном. Моделі демо­кратичної трансформації у світі. Порівняльна характеристика моделей переходу до демократії “третьої хви­лі” демократизації. Розвинені та проміжні форми демократії. Дилема електоральної та ліберальної демо­кратії. “Конкурентні напівдемократії”, “обмежувальні напівдемократії”, “плюралістичні автократії”, деле­гативна демократія, гібридна демократія тощо.

Фази демократичного переходу. Інституціалізація та консолідація демократичних політичних режи­мів. Теорія консолідованої демократії. Особливості посткомуністичного демократичного переходу. Про­блеми політичної корупції у перехідних суспільствах. Передумови і перешкоди демократичного переходу в Україні. Чинники стабільності української демократії. Суб’єкти демократизації в Україні. Перспективи вко­рінення демократичної громадянськості в Україні.

^

Тема 15. Роль громадян у демократичному політичному процесі


Модель громадянина демократичного суспільства. Інтерес до політики, політична обізнаність та ком­петентність громадянина. Громадянин як виборець. Проблема абсентеїзму. Оцінка здатності громадян впли­вати на політичний процес. Шляхи оптимізації стосунків владних структур та громадських орга­нізацій. Роль політичної освіти. Стан політичної та громадянської культури в Україні. Соціо-культурна традиція українців і шляхи утвердження демократичної громадянської культури.

Політична культура та легітимація влади. Сучасні типології легітимності. Легітимність та законність. Легітимність як визнання громадянами влади. Механізми легітимації. Криза легітимності в перехідних суспільствах та шляхи її подолання. Ставлення громадян до основних ліберальних цінностей. Проблеми політичної довіри і підтримки громадянами демократичних реформ в Україні.
Коментар

Курс має відрізнятися від схожих дисциплін, що вже викладаються, не повторювати їх. Однією з таких відмінностей є присутній в ньому акцент на демократії, на демократичних аспектах політичного життя.

Велика увага приділяється проблемам і перешкодам демократичного розвитку і в Україні зокрема.

Курс призначений тим, хто вже, можливо, слухав політологію й інші суспільствознавчі дисципліни. Отож – не повторювання вже відомого, а навчання демократії.

Схожі:

Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconПрограма "громадянська освіта" для загальноосвітних навчальних закладів 9 11 класи
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (протокол №1/11-2216 від 25 квітня 2001 р.). Програма розроблена у межах Проекту...
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconРобоча навчальна програма дисципліни вища освіта україни І болонський...
Робочу програму підготував викл. В. О. Штефуца на підставі навчальної  програми курсу «Вища освіта України І болонський процес» (укладачі...
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти І науки України
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства мон україни (протокол №6 від 19. 05. 2008)
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства мон україни (протокол №6 від 19. 05. 2008 р.)
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconМетодичні рекомендації для проведення лабораторних та практичних...
Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету...
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconРозвиток громадянського суспільства
Розділ, підготовлений для підручника з основ демократії (проект «Демократична освіта».) І опублікований з дозволу керівника проекту...
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconЗ англійської мови Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу 6
Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconЗ англійської мови Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу 6
Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту
Програма курсу, опрацьована в межах проекту “Демократична освіта” І схваленого вченою радою Інституту вищої освіти. Рекомендується для студентів вузів усіх спеціальностей. Основи демократії iconН. М. Духаніна аспірант Інституту вищої освіти апн україни
Духаніна Н. М. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка