Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 427.43 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/4
Дата09.05.2013
Розмір427.43 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського персоналу і його ефективного використання.

Ситуація, яка склалася у вітчизняному машинобудуванні з обсягами виробництва машинобудівної продукції і її експортом, показує, що в цілому динаміка має тенденцію до зниження, внутрішні і зовнішні ринки слабко розвинуті через надмірні економічні складнощі. Саме зниження активності внутрішнього ринку вимагає вжиття заходів щодо посилення конкурентоспроможності машинобудівної галузі на зовнішньому ринку.

Хоча останнім часом спостерігається активність у сфері інвестиційної діяльності, в цілому ситуація не відповідає завданням масштабного технологічного оновлення машинобудівних підприємств. Забезпечення ефективності роботи підприємства в сучасних умовах вимагає корінної зміни в діяльності управлінського персоналу.

Теоретичні і методичні основи управління персоналом, розглянуто в працях зарубіжних учених: Р. Дафта, Г. Десслера, Р. Гутгарца, М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, Монді Р. Уейна, Роберта М. Ноу, Шейна Р. Премо, та вітчизняних: Т.Ю. Базарова, Б.Л. Єрьоміна, І.Ф. Зінов’єва, А.Я. Кібанова, Є.В. Маслова, Р.Б. Тяна, Г.В. Щьокіна.

Організаційні, правові, соціально-економічні аспекти формування та розвитку управлінського персоналу висвітлено в роботах: М. Армстронга, Г.Х. Бакірова, Р. Беккера, Н.Л. Гавкалова, Дж. Іванцевіча, А.А. Лобанова, Е.А. Ісайчева, А.С. Кріклія, Г.В. Ліча, В. Щетініна, Л.А. Янковської.

Проте питання щодо раціонального використання управлінських кадрів ще недостатньо досліджені в працях науковців. На сьогодні уся система обліку і звітності на підприємствах сформована таким чином, що здійснюється жорсткий контроль за використанням матеріальних ресурсів, але використання кадрового потенціалу не оцінюється. Розробка концептуальних підходів до розгляду діяльності управлінського персоналу ускладнена через відсутність достатньої інформації.

Тому існує необхідність подальшого розвитку теоретичних і прикладних досліджень з формування та розвитку управлінського персоналу. Теоретична і практична значущість названих проблем зумовила вибір теми, актуальність і цільову спрямованість дослідження.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми Класичного приватного університету «Механізми управління об'єктами і процесами ринкової економіки» (№ державної реєстрації 0105U002566). Особистий внесок здобувача полягає в оцінці трансформації функцій кадрового менеджменту і розробці методики оцінювання рівня організації праці управлінського персоналу. Дослідження також пов’язано з темою «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах інформаційної економіки» (№ державної реєстрації 0108U000415), в якій автору належить розробка функціональних положень для співробітників відділу управління персоналом. Крім того, автор брав участь у науково-дослідній роботі Таврійського державного агротехнологічного університету «Формування організаційно-економічних механізмів створення конкурентноспроможної продукції» (№ державної реєстрації 0107U008972), де автором розроблена методика оцінювання кадрових ризиків.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних основ, обґрунтування і розробка організаційно-методичних рекомендацій щодо вдосконалення формування та розвитку управлінського персоналу машинобудівних підприємств в умовах інформаційної економіки. Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання:

- розкрити трансформацію теорій управління персоналом і систематизувати сучасні підходи, розробити концепцію формування та розвитку управлінського персоналу;

- виявити зміни трансформації функцій, принципів і методів управління персоналом у нових умовах господарювання;

- запропонувати методичні підходи щодо дослідження процесу формування та розвитку управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах;

- визначити перелік пріоритетних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та оцінити рівень їх впливу на управлінський персонал підприємств;

- розкрити легальну і латентну мотивацію в діяльності управлінського персоналу;

- сформулювати кадрову стратегію підприємств та запропонувати методи формування та розвитку управлінського персоналу як основу для ефективного управління;

- оцінити кадрові ризики і запропонувати заходи щодо їх мінімізації.

^ Об'єктом дослідження є процес формування і розвитку управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні підходи до формування та розвитку управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах.

^ Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії і теорії управління, які висвітлені в працях зарубіжних і вітчизняних науковців. У дисертації використані такі методи: метод парних порівнянь на основі багатовимірного шкалування – для побудови ряду пріоритетних чинників, які здійснюють вплив на управлінський персонал підприємства (розділ 2, підрозділ 2.1); метод визначення розміру кадрових ризиків у формуванні управлінського персоналу – для кількісного визначення кадрових ризиків з метою їх мінімізації (розділ 3, підрозділ 3.3); метод оцінювання легальної і латентної мотивації управлінського персоналу – для зіставлення величини легальних доходів і величини загального доходу (розділ 2, підрозділ 2.2); метод експертних оцінок – для визначення тенденцій у розвитку управління персоналом (розділ 2, підрозділ 2.2); метод оцінювання культури праці управлінського персоналу – для оцінювання організаційної культури управлінського персоналу (розділ 2, підрозділ 2.4); метод оцінювання кадрового розвитку підприємства – для виявлення основних недоліків у розвитку персоналу (розіл 2, підрозділ 2.1).

Інформаційною базою дослідження є наукова, спеціальна література з проблеми теорії і практики діяльності управлінського персоналу, дані оперативних і річних звітів машинобудівних підприємств, статистичні дані Головного управління статистики у Запорізькій області, а також аналітичні розробки автора.

^ Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі здійснено постановку та вирішення актуального завдання щодо формування та розвитку управлінського персоналу машинобудівних підприємств у нових умовах господарювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

- розроблено концептуальний підхід до формування та розвитку управлінського персоналу, оснований на принципах системності, адаптивності, гнучкості, вірогідності, гуманізації й ефективності, який дає змогу структурувати складові і виділити ті, які відповідають сучасним умовам економіки і галузевим особливостям підприємств. На відміну від існуючих підходів, запропонований дає змогу комплексно визначити етапи формування та розвитку персоналу;

удосконалено:

- сутність трансформації функцій з формування та розвитку управлінського персоналу машинобудівних підприємств, які здійснюються службами управління персоналом у ринкових умовах господарювання;

- підходи до визначення раціональності використання робочого часу управлінським персоналом порівняно з умовами діяльності, що надаються;

набуло подальшого розвитку:

- трансформація управлінської думки, яка дає змогу сформулювати шляхи вдосконалення функцій щодо формування та розвитку управлінського персоналу з урахуванням підвищення ролі управлінського персоналу;

- комплекс методів управління персоналом підприємств, який включає: кадровий маркетинг, методи підбору і розстановки кадрів, мотивацію, адаптацію кадрів, підготовку персоналу, формування кадрового резерву, покращення умов праці, управління кар’єрою, формування критеріїв оцінки діяльності персоналу, контроль за діяльністю тощо;

- оцінювання кадрових ризиків формування управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах, яке дає змогу оцінити їх стан на підприємстві і розробити заходи щодо їх мінімізації.

^ Практичне значення одержаних результатів. Результати аналізу теоретичних і методичних положень, що викладені в дисертації, доведені до стадії, яка дає змогу використовувати їх у практичній діяльності машинобудівних підприємств. Методики оцінювання рівня культури праці управлінського персоналу і рівня кадрових ризиків, пропозиції щодо їх зниження, функціональне положення відділу управління персоналом і рекомендації з вдосконалення його діяльності передано для практичної реалізації ДПМЗ «Гідромаш» (довідка № 132/093 від 26.12.2007 р.). Пропозиції з вдосконалення мотивації праці управлінського персоналу, методика оцінювання впливу зовнішнього і внутрішнього факторів на діяльність управлінського персоналу, методика оцінювання використання робочого часу управлінським персоналом з урахуванням наданих умов праці передані для практичної реалізації ВАТ «Автокольорлит» (довідка № 048/015/1 від 17.01.2008 р.).

^ Особистий внесок автора. Наукові результати, що викладені в дисертації, відобразили погляди автора на дослідження теоретичних і практичних аспектів формування та розвитку управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах та виносяться на захист. Опубліковані роботи за темою дисертації підготовлені автором особисто.

^ Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних наукових конференціях: «Теорія і практика економіки і підприємництва» (м. Алушта, 2006 р., 2007 р.); «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (м. Алушта, 2006 р., 2007 р.); «Актуальні проблеми управління розвитком об'єктів і процесів ринкової економіки» (м. Запоріжжя, 2006 р.); Конференція молодих науковців (м. Запоріжжя, 2007 р.); «Сучасні наукові досягнення» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); «Модифікація сучасного управління як основа потенціалу розвитку держави» (м. Запоріжжя, 2006 р.); «Формування ринкових механізмів господарювання» (м. Запоріжжя, 2007 р.).

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 наукових робіт, у тому числі один розділ у монографії, 7 статей у фахових наукових виданнях, 9 тез доповідей – в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 5,01 д. а., у тому числі у фахових наукових виданнях – 2,89 д. а.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг дисертації становить 157 сторінок тексту. Робота містить 21 таблицю, 21 рисунок. Список використаних джерел – 160 найменувань.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі подано загальну характеристику дисертації, визначено актуальність і рівень розробки теми, її зв’язок з науковими програмами, визначено мету і завдання дослідження, наукову новизну, практичну цінність одержаних результатів, висвітлено апробацію і публікації.

^ У першому розділі «Теоретико-методичні основи формування та розвитку управлінського персоналу» розглянуто теоретико-методичну базу досліджень з управління персоналом, висвітлено еволюцію управлінскої думки, виявлено та обгрунтовано принципи, функції і методи формування та розвитку управлінського персоналу підприємства, критерії і показники оцінки рівня організаційної культури праці управлінського персоналу.

Еволюція управлінської думки – це трансформація сукупності поглядів на формування та розвиток управлінського персоналу відповідно до об'єктивних умов і потреб економіки протягом відносно тривалого періоду часу. Сукупність принципів, концептуальних підходів, переконань стосовно того, як вирішувати економічні завдання – все це визначає сутність моделей управління, які на момент їх формування є вершиною еволюції управлінської думки.

Встановлено, що поділ еволюційного процесу управління персоналом на етапи досить умовний, оскільки вони тісно пов’язані і перегукуються за змістом. Серед них виділено такі підходи до управління:

  • школи управління (наукового управління, адміністративна школа, школа людських відносин, «кількісна» школа);

  • концепції (використання трудових ресурсів, управління персоналом, управління людськими ресурсами, управління людиною);

  • мотиваційні теорії (класичні, змістовні і процесуальні);

  • моделі працівника (економічна, соціальна, професійна, людина та, що навчається і складна).

Оцінка трансформації управлінської думки дала змогу сформулювати базові основи управління персоналом підприємства (рис. 1) з урахуванням мотиваційного підходу, який виступає основою для формування кадрової політики підприємства і підвищення його конкурентспроможності.

Принципи:
Загальні:

системність, адаптивність, гнучкість,

вірогідність, гуманізація;

Спеціальні:

- корпоративний демократизм;

- конкурентоспроможність;

- соціальне партнерство;

- професіоналізм;

- соціальна відповідальність;

- ефективність

Функції:
- вивчення ринку праці;

- управління формуванням персоналу;

- планування кадрової роботи;

- мотивація;

- управління професійною підготовкою кадрів;

- організація робочих місць і діяльності персоналу;

- координація дій^ Критерії оцінки:

- якість управлінського персоналу;

- умови праці;

- дотримання стандартів діяльності;

- виконання покладених обов’язків;

- соціально-економічна ефективність діяльності


Методи:

- вивчення попиту та пропозиції на ринку праці;

  • формування корпоративної культури;

- мотивації, адаптації кадрів;

- вивчення громадської думки про діяльність персоналу, планування кар'єри;

- підвищення кваліфікації персоналу;

- формування кадрового резерву;

- розв’язання конфліктних ситуацій;

- контроль і оцінка праці;

- соціальні і правові гарантії


Управління персоналом

Рис. 1. Базові основи управління персоналом підприємства
Таким чином, визначаено нові принципи фомування та розвитку управлінського персоналу: корпоративний демократизм, конкурентоспроможність, соціальне партнерство, професіоналізм, соціальну відповідальність, ефективність. Сутність цих принципів полягає в прагненні запобігти соціальним потрясінням, забезпеченні інтересів усіх сторін і знаходженні компромісів. Роботодавці і працівники повинні стати рівноправними партнерами, зацікавленими в участі в договірних відносинах, що розуміють обов'язковість виконання колективних договорів, угод і несуть відповідальність за їх виконання.

Одночасно зі змінами економічного стану країни проходить трансформація функцій кадрових служб. Раніше ці служби були зайняті виключно технічними функціями, а зараз їх переорієнтовано на роботу з персоналом. На служби управління персоналом покладені нові обов’язки: дослідження ринку кадрів, визначення потреби в кадрах та їх підбір, формування корпоративної культури на підприємстві, впровадження індивідуальних методів мотивації персоналу, організація підготовки і перепідготовки управлінських кадрів, запобігання конфліктним ситуаціям, управління кар’єрою.

Серед основних методів управління персоналом, які раніше не використовувались, виділимо:

- дослідження ринкової кадрової ситуації (визначення попиту і пропозиції на ринку праці);

- формування корпоративної культури (системи ціностей, норм поведінки, традицій, зовнішніх символів, які прийняті і реально діють на підприємстві, відрізняють його від усіх інших);

- адаптації кадрів (знайомство з традиціями підприємства, деталізація поточної роботи, знайомство з внутрішнім розпорядком, наставництво);

- мотивації (участь у капіталі, розподілі прибутку тощо);

- запобігання конфліктним ситуаціям (дослідження мікроклімату в підрозділах і формування лідерів);

- планування й управління діловою кар’єрою (оцінка здібностей і потенціалу робітника, його додаткова підготовка, організація професіонального зростання).

Цілісна система критерієв оцінки формування та розвитку управлінського персоналу включає як кількісні, так і якісні показники, сгруповані за певними ознаками: якість управлінського персоналу (рівень освіти, кваліфікації, стаж роботи на підприємстві, досвід роботи, середній вік); культура праці (яка відповідає стандартам корпоративної культури); результативність та ефективність діяльності (виконання обов’язків, трудовий вклад, соціально-економічна ефективність діяльності); задоволеність діяльністю (рівень життя, соціальні і правові гарантії).
  1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка