Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом
Скачати 148.6 Kb.
НазваНаведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом
Дата02.06.2013
Розмір148.6 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы


- 28-

Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам"яток історії та культури українсь­кого народу є результатом переговорів і зустрічей, що відбулися 29 червня-12 липня цього року під час візиту до Киева проф.Омеляна Пріцака, вченого із світовим ім’ям, який заснував і багато років очолював один з провідних центрів зарубіжного укра­їнознавства -Український науковий інститут Гарвардського універ­ситету. Перспе­ктиви співпраці були предметом обговорення на засіданнях вченої ра­ди Інституту історії АН УРСР, розширеного Бюро Археографічної комі­сії АН УРСР, Комісії по вивченню творчої спадщини академіка М.С.Грушевського, проблемних груп по підготовці до друку науково-довідко­вих видань, східних джерел з історії України, під час зустрічей в інститутах літератури, мово­знавства, філософії, археології, ЦНБ АН УРСР, Головархіві УРСР. Конструктивні переговори велися 5-10 ли­пня у Львові - в Інституті суспільних наук АН УРСР, ЛНБ АН УРСР, ЦЦІА УРСР у Львові.

На шляху до зближення і реального співробітництва доведеться подолати цілий ряд складних перешкод юридичного, фінансового, тех­нічного характеру; очевидно, не всі із зазначених у Декларації по­зицій вдасться реалізувати як спільні видання двох археографічних центрів під егідою Міжнародної Асоціації україністів. Але перші кроки вже зроблені. Слідом за Інститутом літератури ім. Т. Г.Шев­ченка АН УРСР - першою академічною установою на Україні, що встановила творчі контакти з Українським науковим інститутом, зокрема, у здійсненні гарвардського проекту ."Корпус української досекулярної творчості", - Археографічна комісія АН УРСР поста­вила за мету на­долужити згаяне за десятки років бездіяльності і спільно із зару­біжними колегами-українознавцями створити повно­цінний джерельний фундамент для відтворення правдивої історії нашого породу, забе­зпечення суспільствознавчих досліджень.

Археографічна комісія Академії наук УРСР

- 29 -
ДЕКЛАРАЦІЯ

про підсумки проведення зустрічей та основні принципи, форми та напрями співробітництва між Археографічною комісією Академії наук УРСР, Археографічною комісією Українського наукового Інституту Гарвардського університету і Археографічною комісією Міжна­родної Асоціації україністів у спільному виданні пам’яток історії та культури українського народу
Археографічна комісія АН УРСР, Археографічна комісія Укра­їнського наукового інституту Гарвардського університету і Архео­графічна комісія Міжнародної Асоціації україністів констату­ють важли­вість встановлення міцних творчих і ділових контактів між радянсь­кою, американською та міжнародною сторонами в галузі спільної під­готовки і видання пам’яток історії і культури українсь­кого народу з найдавніших часів до наших днів. Таке співробітниц­тво допоможе активізувати едиційну роботу в УРСР і за її межами, дозволить зберегти безцінні духовні скарби української культури для сучасни­ків і прийдешніх поколінь українців та зробити їх надбанням інших народів світу, сприятиме розвиткові україністичних студій у краї­нах світу.

В рамках проведених зустрічей обидві сторони досягли прин­ципової згоди про необхідність укладення ряду відповідних дого­ворів з конкретних питань спільної едиційної роботи по підготов­ці, виданню та перевиданню історичних джерел і найважливішої спад­щини української історіографії та інших форм наукового співробіт­ництво.

Співробітництво між сторонами може бути реалізоване в таких формах:

І, Підготовка спільних видань у рамках проекту "Корпус укра­їнської досекулярної творчості" /проект КУДТ/ та проекту Архео­графічної комісії АН УРСР "Перспективний план підготовки до дру­ку та видання джерел з історії України на період до 2000 року" /проект АК-2000/.

ІІ, Обмін мікрофільмами /мікрофішками/ архівних документів /фондів, збірок/, що стосуються історії України та суміжних зе­мель.

ІІІ. Обмін спеціалістами її галузі археографії для стажування та консультацій під час підготовки спільних видань.

- 30 -

ІУ. Обмін виданиями проектів КУДТ та АК-2000, бібліогра­фіч­ними покажчиками, каталогами та іншими україністичними публіка­ціями.

Спільні публікації в рамках вказаних проектів, можуть бути як багатотиражними гонорарними виданнями з гарантованими прибут­ками, так і малотиражними безгонорарными виданнями за рахунок дотацій /пожертвувань/.

Спільні публікації передбачається здійснювати:

1. На базі видавництва "Наукова думна".

 1. На базі Українського наукового Інституту Гарвардського університету.

 2. На базі видавництва "Наукова думна" і Українського науко­вого інституту /спільно/.

4. На мінрофішках.

Титульні сторінки спільних видань позначаються трьома обо­в'язковими грифами: Археографічної комісії Міжнародної Асоціації україністів, Археографічної комісії АН УРСР та Археографічної комісії Українського наукового інституту Гарвардського універси­тету, а також видавничими марками /емблемами/ партнерів. При необхід­ності видання можуть позначатися грифами інших установ і органі­зацій, причетних до видання.

Серії по віданнях проекту АК-2000 позначаються згідно з цим проектом.

На титульних сторінках відзначаються Можливі спонсори з обох сторін, які братимуть участь у фінансуванні конкретних видань.

Вступні частини спільних видань готуються двома мовами /за винятком видань проекту КУДТ/ - українською і англійською, резю­ме - чотирма: українською, російською, англійською та французь­кою.

Спільні редакційні колегії та остаточний склад упорядників спільних видань визначаються в кожному конкретному випадку в хо­ді підготовки видання.

Усі спільні видання апробуються до друку в Археографічній комісії АН УРСР та Археографічній комісії Українського наукового інституту Гарвардського університету. При необхідності до рецен­зування можуть залучатися фахівці інших наукових центрів.

- 31 -

Сторони зобов’язуються здійснювати постійний обмін науко­вою інформацією( це стосується також поточного і перспективного анонсування у пресі, періодичних та спеціальних виданнях публіка­цій партнерів, у тому числі і спільних видань), готувати та поши­рювати рекламні проспекти та спільні та осібні публікації, що полегшуватиме остаточне визначеній тиражів.

Орієнтовний перелік спільних видань дивись у додатку.

з радянської сторони у реалізації спільних проектів братимуть участь академічні установи /Інститут історії АН УРСР базова орга­нізація Археографічної комісії АН УРСР, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР, Інститут суспільних наук АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР, Інститут мисте­цтвознавства, фольклору та етнографії їм. М.Т. Рильського АН УРСР, Інститут філософії АН УРСР, Інститут археології АН УРСР, Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського АН УРСР, Львівська наукова бібліо­тека їм. В.Стефаника АН УРСР тощо/, Головне архівне управлін­ня при Раді Міністрів УРСР, провідні вузи республіки /Київський державний університет, Дніп­ро­петровський державний універси­тет, Львівський державний університет та ін./, з американської - Український науковий Інсти­тут Гарвардського університету, Гар­вардське університетське видавництво, Канадський Інститут українських студій та ін.

Вказані установи з радянської сторони па період підготовки угоди уповноважують Археографічну комісію АН УРСР вести пере­го­вори з американською та міжнародною сторонами і діяти при цьому від їхнього імені.

Сторони зобов’язуються протягом шести місяців від дня під­писання декларації відпрацювати механізм співробітництва, з’ясу­вати комплекс юридичних і фінансових питань, виробити відповід­ні засади, на яких базуватиметься угода про співробітництво в галузі археографії, а також представити одна одній проекти угоди.

При цьому з’ясовуються:

 • юридичні особи, правомочні укласти міжнародну угоду і підтри­мувати контакти на правах офіційних партнерів з усіма повнова­женнями лір, співвиконавців з ножної сторони;

 • конкретні позиції з переліку видань, які для ножної сторони бажано було б видавати у той чи інший спосіб на базі: 1. Видавни-

- 32 -

цтва "Наукова думка"; 2. Українського наукового Інституту Гарвадсь­кого університету; 3. Видавництва "Наукова дум­ка" і Українського наукового інституту /спільно/; 4. На мікрофішах;

 • авторські колективи і склад редакційних колегій з кожної сторони на кожну позицію, обсяги і терміни підготовки видань;

 • юридичні сторони, яким належатиме авторське право на спіль­ні видання;

 • порядок встановлення тиражів спільних видань;

 • порядок нарахування гонорарів за підготовну багатотираж­них видань і покриття видатків на підготовку збиткових малотираж­них видань;

 • порядок 1 умови відрахування партнерові валюти за реалізацію спільних видань;

 • порядок встановлення і координації цін на спільні видання для реалізації на території СРСР та США; на території інших країн; відкриття спеціальних банкових рахунків в СРСР та США, на які нараховуватимуться кошти за реалізацію видань на території відпо­відно США та СРСР, та реалізації цих коштів цільовим призначен­ням на: а/ утримання радянських спеціалістів в США та американ­ських - в СРСР; б/ розширення видавничої діяльності в рам­ках спільних проектів;

 • умови взаємного безвалютного книгообміну /в першу чергу - ви­дань за проектами КУДТ та АК-2000/, в тому числі умови пере­дачі частини тиражів спільних видань партнерів;

 • умови безвалютного обміну спеціалістами для проведення стажу­вання та наукових консультацій в ході підготовки спільних ви­дань;

 • умови, на яких можлива передача /продаж/ паперу видав­ництву "Наукова думка" для підготовки видань вказаних проектів та плів­ки для виготовлення мікрофільмів /мікрофіш/ архівних документів;

 • способи і умови транспортування частини тиражів спільних ви­дань на територію СРСР та США; умови оплати митних задатків;

 • установи, які мають право складування й наступної реалізації спі­льних видань, видрукуваних партнером;

 • можливості для встановлення пряного книгообміну між сто­рона­ми і організації прямих попередніх замовлень у видавництвах, які готують видання;

- 33 -

 • можливості передачі американською стороною Археографіч­ній комісії АН УРСР в обмін на частину тиражів видань вказаних проек­тів комп’ютерної системи в рамках розвитку радянсько-американської кооперації в галузі археографічної роботи з метою запро­вадження електронио-обчислювальної техніки і створення "банків даних" джерельної інформації, забезпечення оперативного введен­ня до наукового обігу нових масивів історичних джерел; - основні комплекси джерел з історії України /фамільні і особові архіви, фонди установ і закладів/, які зберігаються на території СРСР та США і становлять першочерговий інтерес для партнерів, і які мо­жуть бути змікрофільмовані і передані договірній стороні;

 • умови мікрофільмування і передачі вказаних матеріалів партне­рові;

 • юридичні норми, якими регулюватиметься виконання угоди обома сторонами;

 • форми обміну оперативною інформацією між партнерами;

 • перспективи укладання тристоронніх і багатосторонніх угод, зокрема між інститутами історії СРСР АН СРСР та двома договірни­ми сторонами про підготовку спільних джерельних видань, таких як "Звіт посольства В.Бутурліна" та ін,

Радянська сторона протягом вказаного шестимісячного терміну представляє проспекти і анотації на видання, пропоновані для спільної публікації, згідно з переліком.

Американська сторона з’ясовує питання про можливісгь засну­вання Асоціації допомоги архівам і бібліотекам України, а також сприяє розшукам і поверненню на Батьківщину /у вигляді мікроко­пій/ архівів українських культурних 1 наукових діячів, які опи­нилися в еміграції.


Голова

Археографічної комісії

Міжнародної Асоціації україністів,


Голова

Археографічної комісії АН УРСР член-коресиондент АН УРСР П.П.Сохань.


Голова Археографічної комісії Українського наукового Інституту Гарвардського університету проф. О.ПріцакКиїв 12 липня 1989 р.

- 34 -

Додаток I

Орієнтовний перелік

першочергових спільних видань джерел в історії України та найважливішої спадщини а української історіографії та культури

 1. Реєстр Війська Запорозького 16-19 р. У двох томах.

 2. Присяжні списки Білоцерківського та Ніжинського полків 1664 р. У двох томах.

 3. Архів Коша Війська Запорозького /Корпус документів фонду 239 Центрального державного Історичного архіву УРСР у м. Києві/.

 4. Картографічна спадщина Гійома Левассера де Боплана: Корпус факсимільних відбитків карт.

 5. Філіграні документів України ХУІІІ - поч. XX ст.: Альбом.

 6. Нотолінійні ірмелої – пам’ятки музичної культури України ХУІ -ХУІІІ ст.: Каталог рукописів.

7. Грамоти Галицько-Волинського князівства ХШ - першої половини ХУІ от.: Корпус документів.

6. Наукове товариство Імені Шевченка у Львові: Ретроспек­тивний каталог документальної спадщини.

9. Написи караїмсьних кладовищ Криму, зібрані Фірковичем.

 1. Документи вірменської громади Кам’янця-Подільського кінця ХУІ - початку ХУІІ ст.

 2. Турецькі хроніки про Україну кінця ХУ - початку ХУШ ст. У двох томах.

 3. М.С.Грушевський. Історія України-Руси. Фототипічне видання у 10-томах /14 книгах/,

 4. Листування М.С.Грушевського. 1865-1334: Корпус епісто­лярної спадщини з архівів СРСР та зарубіжних країн.

14. М.П.Драгоманов. Твори та епістолярна спадщини. У 20 томах.

І5. Листи до Івана Франка, У 4 томах.

16. Волинська метрика: Корпус регестів документів 1539-1673 pp.

17. Джерельна спадщина України: Путівник по рукописних збірках УГСР /варіант: Бібліографічний довідний по рукописних збірках УРСР/.

 1. Пам’ятки давньоукраїнської музичної педагогіки та музикознавства ХУП - початку XIX ст.: факсимільне видання.

 2. Українська історична бібліографія: Серія покажчиків літерату­ри, виданої на Україні і в діаспорі.


- 35 -


 1. Покажчики змісту україністичних періодичних видань Х1Х-ХХ ст.: Серійне видання.

 2. Довідники по фондах відділу рукописів ЦНБ АН УРСР: Серія описів фондів П.О.Куліша, О.І.Левицького, В.Л.Модзалев­оьиого, А.Ю.Кримського, М.П.Драгоманова, М.О.Максимовича, М.К.Зерова та ін.

 1. Архів Львівського ставропігійного братства ХУІ-ХУІІ ст.

 2. Епістолярна спадщина українських культурних діячів XIX - по­чатку XX от.: Серія збірників.


* * *
1. Нудьга Г.А. Світова слава і велич української пісні.

2, Дослідження української мови української діаспори.

- 36 -

Додаток 2

Програма КУДТ *


 1. Княже літописання: "Повість временних літ", "Київський літопис", "Галицько-Волинський літопис".

 2. Оригінальні твори княжої доби, ч. З /твори Нестора, княжі "Житія", "Подорож до Св.землі " Данила Паломника, "Печерський патерик" та ін./.

 3. "Палінодія" Захарія Копистенського.

 4. Літописи першої половини ХУІІ ст. /"Густинський літопис", Хро­ніка Л.Боболинського) та ін./.

 5. Феодосій Софонович "Три хроніки"

 6. "Синопсис".

 7. Твори Лазаря Барановича.

 8. Літопис Григорія Граб’янки.

9. "Опис подорожей" Василя Барського.

 1. "Вірші" /ХУІ-ХУІІІ ст./.

 2. Драматична література.

 3. Полемічні твори у двох томах. T.I Публіцистика діячів Ост­розь­кої академії. Т.2: "Лист половця Смери", "О велебной достой­ності", "Книга о вірі", "Пересторога", "Ереси отступников", поле­мічні коментарі "волинського вільнодумця".

 1. Чернеча література ХУП ст.

 2. Георгій Кониський. "Загальна філософія". У двох томах.

 3. Степан Яворськийю Твори у 5 томах.

 4. Антологія курсів "Етики" професорів Києво-Могилянської акаде­мії першої половини ХУІІІ от.

 5. Господарські та лікарські порадники України ХУІ-ХУІІІ ст.

 6. Крехівський апостол.

Іі'. Пересопницьке євангеліє.

20. Учительне євангеліє Каліста.

__________________

* Радянська сторона готує переклади українською мовою, бере участь у написанні передмов, коментарів, передає мікрокопії


Схожі:

Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconЗнищення І зруйнування пам’яток історії І культури
Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам’яток історії І культури, взятих під охорону держави, або територій та об’єктів природно-заповідного...
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconРозділ Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації,...
Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconДоговір про міжнародне міжрегіональне співробітництво Донецької області...
Договір про міжнародне міжрегіональне співробітництво Донецької області Украї
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconДоговір про дружні відносини І співробітництво між Україною та Республікою Перу
Договірні Сторони розвиватимуть взаємовигідне І всебічне співробітництво головним чином в таких сферах: в галузі торгівлі, економіки,...
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconМинуле невід'ємна частина національної культури. Шанобливе ставлення...
Минуле невід'ємна частина національної культури. Шанобливе ставлення до історичних пам'яток, творчих надбань українського народу...
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconВидання офіційне Державний комітет будівництва, архітектури
Дбн д 5-1-2001 рекн збірник Архітектурно-археологічні І земляні роботи в зонах пам’яток історії І культури
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconДоговір між Україною І Латвійською Республікою про співробітництво...
Договір між Україною І латвійською Республікою про співробітництво в галузі соці
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconМіжнародне співробітництво по захисту прав людини здійснило вирішальний...
Фундаментальним принципом цього інституту є рівноправність чоловіка та жінки в усіх сферах суспільного життя. Узагальнюючим міжнародно-правовим...
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconДоговір  між Урядом України І Урядом Естонської Республіки про співробітництво...
Уряд України І уряд Естонської Республіки, далі "Сторони", прагнучи розвивати співробітництво в галузі соціального забезпечення
Наведена нижче Декларація про міжнародне співробітництво архе­ографів у галузі публікації нам яток історії та культури українсь­кого народу є результатом iconОлега Канівця «добре серце»
Ніх програм, розвитку культури, в тому числі втілення програм національно-культурного розвитку, надання соціальної допомоги різним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка