Лекція Основними методами стандартизації
Скачати 72.95 Kb.
НазваЛекція Основними методами стандартизації
Дата14.04.2013
Розмір72.95 Kb.
ТипЛекція
nauch.com.ua > Культура > Лекція

Розділ 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Лекція 2.3.

Основними методами стандартизації.


 1. Уніфікація

 2. Типізація

 3. СимпліфікаціяОсновними методами стандартизації є уніфікація, типізація та симпліфікація.

Уніфікація полягає у раціональному скороченні кількості типів, видів і розмірів об'єктів однакового функціонального призначення.

Уніфікація походить від латинських слів: ипіо - єдність, /асеге - деталь. Тобто уніфікацію спрощено можна розуміти як використання у різних марках машин однотипних деталей (вузлів, агрегатів).

Наприклад, уніфікація велосипедів може зводитись до розроблення та виготовлення таких типів велосипедів, як звичайний, спортивний, спеціальний (одно- та багатоколісний, інвалідський тощо. Всі перелічені типи велосипедів можна поділити на підтипи: чоловічий, жіночий, підлітковий, дитячий тощо. За такою класифікацією у виробництві велосипедів було би 3 типи х 4 підтипи = 12 типорозмірів, які в основному могли б задовольнити всі потреби споживачів. У разі відсутності уніфікації кожний виробник велосипедів буде прагнути до випуску також 12 типорозмірів велосипедів, щоб задовольнити попит, але кожний, іншої (своєї) конструкції. Така ситуація зумовлює знаходження у експлуатації 12 х п типорозмірів велосипедів, де п — кількість велосипедних підпри­ємств, що розробляють і виготовляють велосипеди.

Це, з одного боку забезпечує широкий асортимент велосипедів, але їх вартість та експлуатація обійдуться споживача значно дорожче ніж у першому випадку, оскільки буде відповідно нижчою серійність їх виготовлення, більший асортимент запасних частин, нижча якість через відсутність дорогого спеціального, але високопродуктивного устатку­вання та спорядження.

Залежно від застосування розрізняють заводську (фірмову),

 • галузеву,

 • міжгалузеву,

 • державну

 • міждержавну (міжнародну) уніфікацію.

На базі уніфікації організовують відповідне кооперування та інтегрування виробництва виробів. Найбільший техніко-економічний ефект забезпечує міжнародна та державна уніфікація, що дають змогу отримувати вироби з найменшою вартістю.

Кінцевим результатом уніфікації є розроблення та затвердження відповідних стандартів на вироби. Як приклади уніфікації можна навести чинні сьогодні стандарти для кріпильних виробів (болтів, гайок, гвинтів, шпильок, шайб тощо), труб, трубопроволної арматури (кранів,' клапанів, вентилів, трійників, кутників, муфт тощо), редукторів, електродвигунів, -моторів та -генераторів, пневмо- та гідродвигунів (камер, циліндрів тощо), вальниць кочення, ланцюгів, ременів, шпонок, заготовок тощо.

Типізація полягає у розробленні типових (за видом, формою, конструкцією, розмірами тощо) предметів праці, виробів, устаткування тощо, а також технологічних процесів їх виготовлення. Наприклад, типова конструкція валу може бути східчастим салом, що має різні поверхні (циліндричні, квадратні, конічні тощо), внточення, пази (шпонкові, шліцьові, торцеві тощо), різьбові (зовнішні, внутрішні, метричні, конічні тощо). Добором заданої комбінації поверхонь та їх розмірів, шорсткості поверхонь, матеріалу, способу термооброблення, покриття тощо, відкндаючи всі інші поверхні із типової конструкції, отримують вал заданої конструкції, розмірів тощо. Маючи технологічний процес виготовлення типового вала, аналогічно (добором операцій оброблення заданих поверхонь) отримують технологічний процес оброблення заданого вала.

Як типові заготовки чи деталі у машинобудуванні найпоширенішими є вали, корпуси, кришки, фланці, зубчасті колеса, шківи, важелі, втулки, циліндри, хитуни (гонки), осі тощо. Як типову можна прийняти будь-яку конструкцію заготовки, деталі, вузла, машини; якщо передбачити виготовлення їх за розмірами заданого ряду (від найменшого до найбільшого). Тоді кожен такий виріб заданого розміру називають типорозміром. Наприклад, для кулькового радіального, підшипника (вальниці) кожного розміру заданої конструкції (типу) присвоюють відповідний номер (типорозмір).'

Для типізації будь-яких виробів спочатку їх класифікують, добирають типові представники для окремих класів (груп) виробів, що мають найбільшу кількість спільних ознак, характерних для виробів заданого класу (групи).

Залежно від сфери проведення робіт з уніфікації розрізняють міжгалузеву уніфікацію, що проводиться в межах одного підприємства (об'єднання).

У промисловості існують такі види уніфікації продукції:

 • модифікаційна - між базовою моделлю виробу і конструктивними модифікаціями, які виконані на основі базової моделі;

 • внутрітипова (розмірно-конструктивна) - між однотипними виробами, що мають різні параметри;

 • міжтипова - елементи продукції, що відрізняються конструкцією, але схожі за основними параметрами;

 • загальна - схожа за призначенням продукція, що не має конструктивно-технологічної подоби.

Уніфікація може бути повною і неповною. При повній уніфікації здійснюється уніфікація всіх елементів запроектованого або існуючого виробу, при неповній - тільки частини елементів.

Повна уніфікація передбачає уніфікацію форми, розмірів та матеріалів.

Якщо повна уніфікація неможлива, то проводять неповну, наприклад, уніфікують форму деталі, але не уніфікують розміри і матеріали деталі, а також складальні одиниці (вузли), якщо вони виконують близькі за характером функції.

Уніфікацію проводять при конструюванні виробів та їх виготовленні. Найефектив­нішою є уніфікація при конструюванні нових виробів, оскільки в цьому випадку вона може бути комплексною: уніфікують вироби, технологічні процеси та технологічнудокументацію. Під час виробництва можна проводити лише неповну уніфікацію, оскільки навіть незначна зміна конструкції тягне за собою зміну оснащення і технології.

У більшості країн набула поширення внугрітипова уніфікація, що проводиться на основі конструкторсько-уніфікованого ряду.

У конструкторсько-уніфікованому ряді виділяють базовий виріб (базову модель), що має максимальне конструктивне і технологічне наступництво, і модифікації - вироби (моделі), створені на основі базового. Важливо, щоби в основу конструктивно-уніфіко­ваного ряду був покладений базовий виріб з високими якісними характеристиками і з можливостями подальшого вдосконалення. Тоді весь конструктивно-уніфікований ряд становитиме вироби високої якості. Створення конструктивно-уніфікованих рядів сприяє прискореному оновленню виробів.

^ Рівень уніфікації деталей і вузлів як окремого виробу, так і всього уніфікованого ряду моделей характеризується коефіцієнтами:

 • уніфікації,

 • наступництва конструктивних елементів в конструктивно-уніфікованому ряді

 • повторності деталей в одному виробі.

Можливості уніфікації в промисловому виробництві вико­ристовується ще недостатньо.

Як приклад високого рівня уніфікації можна назвати трактори Т-150 і Т-150К. Майже 70% їх вузлів і деталей уніфіковані (однакові і використо­вуються на обох марках тракторів).

Високий рівень уніфікації мають також трактори МТЗ-82, МТЗ-80Х, МТЗ-70С з базовою конструкцією трактора МТЗ-80, який становить 95%, 88% і 67% відповідно.

Уніфікація є одним з найпоширеніших і ефективних методів стандар­тизації, вона полегшує виробництво, експлуатацію і ремонт машин за ра­хунок зменшення номенклатури запасних частин.

Всі деталі, з яких складається машина, поділяються на уніфіковані та оригінальні.

^ Уніфікована деталь - деталь, яка під одним і тим же позначенням (номер за каталогом) використовус.ться удвох і більше марках машин.

Оригінальна деталь - деталь, що застосовується на одній конкретній машині.

Міра застосування уніфікованих деталей у машині оцінюється рівнем ЇЇ уніфікації.

^ Рівень уніфікації - відношення кількості уніфікованих деталей до їх загальної кількості у машині і в загальному вигляді визначається за фор­мулою:

Y=ny/ni

де_Y- рівень уніфікації виробу (машини); ny - кількість уніфікованих деталей у машині; ni - загальна кількість деталей у машині.

Перед промисловістю стоїть завдання підвищення рівня уніфікації, оскільки високий рівень уніфікації сприяє підвищенню ефективності ви­робництва, однак низький рівень уніфікації може свідчити про те, що в машині використані нові оригінальні конструктивні рішення, які відпові­дають вимогам технічного прогресу, тому мова повинна йти про оптима­льний рівень уніфікації.

За ступенпм уніфікації розрізняють такі способи побудови продукціїї:

 • унікальна контструкія

 • блоковий метод – використання окремих взаємозамінних частин блоків

 • агрегатування.

Агрегатування - метод стандартизації, спрямований на:

 • можливість швидкої заміни окремих агрегатів у машині, що розши­рює галузі її використання;

 • можливість комплектування машин різного функціонального при­значення з уніфікованих взасмозамінних вузлів і агрегатів.

Прикладом агрегатування може бути зернозбиральний комбайн, який призначений для скошування і одночасного обмолочування зернових культур. Однак шляхом заміни окремих агрегатів його можна обладнати лише для скошування у валки (самохідна косарка) або обмолочування валків (самохідна молотарка).

Агрегатування як і уніфікація є найпрогресивнішими методами ство­рення машин, вони дозволяють у 2..4 рази скоротити строки проекту­вання (розроблення) І освоєння виробництва нової техніки, на 25...30%' знизити собівартість їх виготовлення, покращити експлуатацію і ремонт машин.

Стандартизація і уніфікація деталей машин, їх вузлів і агрегатів, типі­зація технологічних процесів їх виготовлення, забезпечення при виготов­ленні однорідних деталей і вузлів повної їх взасмо заміни ості є найважли­вішим завданням на сучасному етапі розвитку машинобудування.

Симпліфікація полягає у зменшенні типів виробів заданої номен­клатури до кількості, достатньої для задоволення потреб у заданий термін.

Симпліфікацію можна вважати частковою чи короткотерміновою уніфікацією.

Спеціалізація — зосередження на певних підприємствах виготовлення обмеженої кількості типів виробів. Залежно від об'єктів спеціалізація буває предметною та технологічною.


Основні роботи по уніфікації


Аналіз технічної документації

Відбір найдосконаліших або створення нових конструкцій

Встановлення оптимальних типорозмірів


Класифікація деталей вузлів за конструктивнимиобо технологічними ознаками
Розробка стандартів на конструктивно уніфікований ряд деталей


Організація спеціалізованого втробництва уніфікованих деталей
Схожі:

Лекція Основними методами стандартизації iconЛекція Основні принципи стандартизації
Процес розробки нових, перегляду старих стандартів зводять до основних принципів
Лекція Основними методами стандартизації iconСтандартизація І сертифікація продовольчих товарів
Про стандартизацію І сертифікацію. В україні створено Державний комітет стандартизації, метрології І сертифікації — Держстандарт...
Лекція Основними методами стандартизації iconЛекція 1
Весь історичний розвиток людства супроводжується принципами стандартизації. Необхідність спільного існування в суспільстві призвела...
Лекція Основними методами стандартизації iconСанітарно-харчове законодавство І організація санітарно-харчового нагляду”
Про стандартизацію І сертифікацію. В україні створено Державний комітет стандартизації, метрології І сертифікації — Держстандарт...
Лекція Основними методами стандартизації iconВсеукраїнський студентський архів
Мета роботи: ознайомлення з основними методами зменшення шуму. Вибір ефективних засобів зменшення шуму
Лекція Основними методами стандартизації iconБазову організацію по стандартизації та нормуванню дбн а 1-4-93 Видання...
...
Лекція Основними методами стандартизації iconТехнічні комітети стандартизації україни
...
Лекція Основними методами стандартизації iconТехнічні комітети стандартизації україни
...
Лекція Основними методами стандартизації iconУроку – Знаходження інтегралів різними методами інтегрування
Дидактична – продовжити формування умінь знаходити невизначені інтеграли методами інтегрування
Лекція Основними методами стандартизації iconДержавний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації нака з
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації n 498 від 30. 08. 2002
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка