Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула
НазваПрограма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула
Сторінка1/13
Дата14.04.2014
Розмір1.44 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Програма

Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

Преамбула

Громадянське суспільство та держава

Ґендерна політика

Політичні реформи

Місцеве самоврядування

Реформа публічної адміністрації

Антикорупційна політика

Судова реформа

Економічна політика

Соціальна політика

Реформи сфери охорони здоров’я

Збереження довкілля

Освіта, наука та інновації

Культурна та мовна політика

Зовнішня політика та безпека

Преамбула
Ми об’єднуємося заради перетворення України. Для цього ми пропонуємо запровадити якісно новий тип відносин між державою та громадянином. Ці відносини повинні базуватися на визнанні самодостатності та незалежності громадянина, а не на домінуванні чи примусі з боку держави.

Ми розглядаємо державу як інструмент для примноження суспільних благ, а не як самостійну цінність. Ці блага полягають, насамперед, у забезпеченні гідного і повноцінного життя громадян та гармонійних відносин у суспільстві. Межі державного впливу на суспільство визначаються спільною волею громадян та втілюються у законах. Їхнє виконання ґрунтується на верховенстві права і контролюється активним громадянським суспільством.

Держава втілює для нас ідеал справедливого порядку, який виник завдяки суспільній згоді. Він регулюється шляхом вільного волевиявлення громадян у відкритому і демократичному виборчому процесі. Водночас, прогрес держави забезпечується, насамперед, через індивідуальний розвиток її громадян. Тому своє головне завдання ми вбачаємо у створенні умов для максимальної самореалізації кожної особистості.

Ці засадничі принципи визначають програмні пріоритети політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Для побудови нових відносин між державою та громадянином нам необхідно, насамперед, змінити ціннісні орієнтири суспільства.

Ми усвідомлюємо, що існуючий культ високих посад, сили та грошей гальмує розвиток країни, розколює суспільство і дезорганізує людей. Україні необхідно відмовитись від руйнівної пострадянської моделі, яка визначає матеріальне збагачення як самоціль і виправдовує будь-які способи її досягнення.

Нам необхідно приєднатись до постматеріального світу, в якому домінують цінності самовираження та індивідуальних свобод. Ми усвідомлюємо, що сьогодні недостатньо пропонувати нові ідеї та нових лідерів. Україна потребує нових ціннісних орієнтирів. Саме міцна система цінностей стане запорукою того, що наші лідери залишаться вірними своїм словам, а наші ідеї будуть втілені у життя.

Наші цінності:

повага до ^ СВОБОДИ ЛЮДИНИ, верховенство її прав, потреб та інтересів

В Україні влада традиційно нехтує інтересами людей на користь чиновницького апарату та олігархічних бізнес-кланів. Це призводить до брутального порушення конституційних прав та свобод громадян, позбавляє їх можливості жити гідним життям, реалізовувати власні таланти та робити повноцінний внесок у розвиток власної країни.

Ми переконані, що лише вільна людина, яка існує поза диктатом з боку держави, здатна рухати суспільство вперед. Тому наша мета – вивільнити громадянина з-під надмірної державної опіки і обмежити державне втручання в його життя. Вершиною державної піраміди повинен бути громадянин, а не чиновник. Державний апарат має слугувати громадянам і бути їм повністю підконтрольним. Державна влада повинна використовуватись для надання громадянам можливостей для самореалізації та розвитку. Інтереси держави повинні відповідати виключно інтересам громадян.

^ ЄДНІСТЬ КРАЇНИ, єдність громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії

Українське суспільство досі роздроблене за етнічними, мовними, «клановими», майновими критеріями. Відсутність єдиної політичної культури і громадянської самосвідомості використовується авантюрними політиками і олігархічними кланами. Це дозволяє їм маніпулювати суспільством і гальмує його розвиток.

Ми переконані, що лише консолідована країна може бути ефективною і конкурентною у світі. Це потребує формування в Україні громадянської нації. Єдиним критерієм приналежності до неї повинно бути прагнення реалізувати себе у спільній для всіх державі. Творення громадянської нації вимагає від кожного з нас раціональних компромісів у поглядах на минуле. Воно також вимагає вироблення спільного бачення майбутнього на основі нових сучасних цінностей. Це складний і часто болісний процес. Але ми зобов’язані пройти цей шлях для того, щоб відбутися як модерна європейська держава. Ми повинні усвідомити, що цілі, які нас об’єднують, важливіші за історичні міфи та ідеології, які можуть нас розділяти.

Створення єдиної громадянської нації є головною передумовою ефективності інститутів держави. Успіх держав у сучасному світі залежить від рівня довіри між її громадянами, рівнем громадянської солідарності, активністю мереж взаємодопомоги та здатності об’єднуватися заради спільних інтересів. Усе це розвиває відчуття особистої відповідальності за майбутнє держави і готовність поступатися особистим заради певних суспільних благ.

ІНТЕГРОВАНІСТЬ у сучасний розвинений світ.

Україна залишається на узбіччі сучасних світових процесів. Її периферійний статус перетворює державу на пасивний об’єкт зовнішніх впливів, спотворює уявлення громадян про зовнішній світ та обмежує використання конкурентних переваг.

Інтеграція у розвинений світ вимагає від влади особливої уваги до таких постматеріальних проблем, як боротьба із екологічними загрозами, забезпечення політичного представництва меншин та розширення способів впливу громадян на владу. Інтеграція вимагає від громадян толерантного ставлення до інших культур та способів життя, знання іноземних мов, професійної мобільності та світоглядної відкритості. Створення інтеграційних зв’язків України з розвиненим світом сприятиме формуванню сучасних ціннісних орієнтирів, розкриватиме людський потенціал, посилить підзвітність влади, підвищить інвестиційну привабливість держави, відкриє можливості для створення високотехнологічної інноваційної економіки. В глобальному вимірі висока інтегрованість дозволить Україні адекватно відповідати на зовнішні виклики та бути активним міжнародним гравцем.

Впровадження принципів ^ СВОБОДИ ЛЮДИНИ, ЄДНОСТІ КРАЇНИ та ІНТЕГРОВАНОСТІ У СВІТ і пов’язаної з ними системи цінностей створює підґрунтя для реалізації нової політичної платформи.

Реалізація нашої платформи неможлива без зміни філософії державного управління. Модерні держави не можуть ефективно управлятися шляхом командного адміністрування. Спроби побудувати будь-яку “вертикаль влади” завжди завершуються повним безвладдям і тотальною корупцією. Тому в управлінській структурі розвинених держав визначальне місце належить локальним мережам громадської активності. Вони найкраще розуміють місцеві потреби, здатні формулювати нестандартні рішення і зацікавлені у контролі за їхнім виконанням. Без делегування широких повноважень місцевим громадам вихід України на новий рівень розвитку неможливий.

Головною метою партії є створення суспільства рівних можливостей, в якому громадяни вивільнені з-під державного пресу і самі формують прості та справедливі правила гри. Вони мають рівний та відкритий доступ до ресурсів держави та її інститутів, безвідносно до їхнього статусу чи особистих зв’язків. Громадянам гарантовані вільний доступ до інформації, можливість об’єднуватися в громадські організації та справедливе судочинство. Держава повинна виступати лише в якості нейтрального арбітра, який забезпечуватиме дотримання усіма учасниками встановлених правил рівних можливостей.

Ключові пріоритети нашої платформи націлені на якісні зміни в системі відносин держави і громадян.

^ Пріоритет І: Збалансування і модернізація системи центральної влади

Довіра громадян - головна передумова дієвості державних інститутів. Тому система центральної влади повинна користуватися суспільною легітимністю та бути більш відкритою до суспільних потреб.

Для цього суспільство повинно отримати ефективніші важелі впливу на формування владних органів та контролю за ними. Це сприятиме кращому врахуванню владою суспільних інтересів і прозорості процесу ухвалення рішень.

Першим кроком має стати зміна системи обрання представницьких органів влади.

Ми виступаємо за запровадження пропорційної системи виборів до Парламенту та органів місцевого самоврядування. Але партійні списки депутатів повинні бути відкритими для впливу громадян. Голоси виборців визначатимуть рейтинг кожного партійного кандидата, від якого залежатимуть перспективи його обрання до Парламенту.

Така система виборів посилить представницьку складову Парламенту і поверне громадянам можливість впливати на його персональний склад. Вона також вирішить проблему переходів депутатів до інших фракцій, оскільки депутати нестимуть політичну відповідальність безпосередньо перед виборцями.

Для персоналізації відповідальності за кожне рішення Парламенту ми пропонуємо позбавляти мандату всіх депутатів, які порушують норму про особисте голосування.

Розв’язати затяжну кризу легітимності влади та хронічну неефективність державних інститутів можна лише шляхом внесення змін до Конституції України, які пройдуть попереднє експертне і широке суспільне обговорення, включно з проведенням референдуму. Метою цих змін є оптимальний розподіл повноважень між гілками влади, що дозволить уникнути надмірної її концентрації та чітко відокремить сфери відповідальності.

Зміни до Конституції повинні надати Уряду визначальні повноваження щодо формування та реалізації державної політики та зробити його підзвітним виключно Парламенту. Водночас, Парламент зможе відправляти Уряд у відставку лише за умови здатності сформувати новий.

Уряд повинен бути генератором реформаторських ініціатив і водночас відповідати за їхню реалізацію. Для цього він повинен отримати вирішальний вплив на кадрову політику в усіх органах виконавчої влади. При цьому регулятори у сфері природних монополій та суміжних ринків повинні функціонувати окремо від виконавчих органів влади.

Президент повинен грати роль гаранта дотримання конституційних норм та прав громадян.

Прозорість і передбачуваність дій виконавчої влади повинна забезпечуватись обов’язковим проведенням громадських слухань щодо усіх рішень, які торкаються інтересів суспільства чи окремих його груп.

Іншою передумовою формування суспільної довіри до держави є забезпечення компетентності та високих етичних стандартів у роботі державних службовців усіх рівнів.

Тому ми виступаємо за комплексну реорганізацію державної служби для забезпечення її політичної нейтральності та професійності. З цією метою ми пропонуємо запровадити чіткі і прозорі процедури набору на державну службу та забезпечити сталість кадрів державних службовців.

Результатом здійснення цих кроків стане зростання суспільної довіри до влади, яка буде більш представницькою і надаватиме громадянам відкритий та рівний доступ до інститутів держави.

^ Пріоритет ІІ: Розширення повноважень місцевих громад

Внаслідок процесу децентралізації влади ми перетворимо територіальну громаду на первинну одиницю управління.

Громадам надамо права самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Економічною основою місцевого самоврядування має бути розпорядження місцевими фінансами, комунальним майном та землею, що призведе до фінансового зміцнення місцевого самоврядування.

Для розвитку громадянського суспільства ми дозволимо фінансувати з місцевого бюджету усі ініціативи громадських організацій, які будуть корисними для місцевих громад.

Ми змусимо чиновників працювати для суспільства, а не для окремих бізнес-груп.

Важливим інструментом визначення думки громад стануть електронні референдуми. Вони будуть ініціюватися членами громад для оцінки діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування або встановлення позицій громади з найбільш важливих поточних питань та шляхів її розвитку.

Ми також забезпечимо максимальну прозорість та відкритість у діяльності органів місцевого самоврядування. Усі їхні рішення будуть ухвалюватися поіменно і відразу розміщуватись онлайн. Відкритим буде і онлайн доступ до звітів з бюджетних витрат та надходжень. Депутатські засідання будуть транслюватися наживо в Інтернеті.

Результатом наших дій буде суттєве розширення самоврядних прав місцевих громад, максимальне залучення кожного громадянина до процесу прийняття важливих для нього рішень та зміцнення інструментів громадського контролю.
^ Пріоритет ІІІ: Економіка рівних можливостей

Сьогодні українська економіка важко хвора. Вона закрита, обмежена в розвитку та ресурсах, неконкурентоздатна. Головні симптоми цієї хвороби добре відомі – це монополізм, корупція, поляризація між багатими та бідними, нерівність умов для підприємництва.

Тому головний напрямок нашого УДАРУ – вибити з рук чиновника знаряддя корупції – розкрадання, здирництво та монополізацію.

Наша головна мета - побудувати справжню соціально-ринкову економiку, де кожен буде мати рівні умови та можливості для реалізації своїх талантів на користь собі та співгромадянам.

Ключові завдання на шляху до досягнення нашої мети:

Реформування законодавчої бази з метою наближення її до життя та радикальне спрощення процедур.

Визначення та захист прав власності кожної людини (а не лише олігархів) – основа соціально-ринкової економіки:

Тому ми виступаємо за повну і об’єктивну реєстрацію прав власності та легалізацію власності за поточною ціною.

Ми вважаємо, що власниками сільськогосподарського призначення землі повинні бути виключно фізичні особи – громадяни України.

Структура економіки повинна стати гнучкою та конкурентною. Чиновник повинен ефективно працювати на інтереси суспільства.

Для цього необхiдно:

Перейти до ефективної та необтяжливої регуляторної політики – провести повну інвентаризацію всіх існуючих дозволів та ліцензій.

Ввести в дію принцип “мовчазної згоди”.

Провести реформу системи перевірок та запровадити особисту відповідальність перевіряючих за порушення закону.

Захистити чесну конкуренцію і посилити судовий захист від нечесної конкуренції (рейдерства).

Забезпечити належне державне фінансування некомерційної діяльності, яка є фундаментом конкурентоздатності країни – інфраструктури, науки та освіти.

Зробити державний сектор економіки прозорим та підзвітним.

Ми вважаємо, що головним двигуном економічного розвитку має стати малий та середній бізнес, який буде вивільнений з-під надмірного податкового пресу та регуляторного втручання. Для цього ми забезпечимо:

Спрощення системи оподаткування, яке буде поєднуватись із рівномірним розподілом податкового навантаження між усіма категоріями платників.

Впровадження системи “єдиного вікна” у всіх типах відносин між владою та бізнесом для того, щоб мінімізувати можливості для корупції та зменшити витрати підприємців. Аналогічна система буде запроваджена і для швидкої реєстрації прав власності.

Повне “перезавантаження” податкової адміністрації -

завдяки набору нових службовців за критеріями професійної та морально-етичної відповідності.

Функціонування державних органів, спрямоване на узгодження взаємодії підприємців між собою та іншими суспільними інтересами - з наголосом на профілактичних заходах щодо дотримання законності.

Ми будемо підходити до економічних реформ як до суспільного проекту. Все, що ми будемо робити, буде спиратися на підтримку суспільства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconГорбовського Сергія Володимировича вул. Волкова, 11, корп. 4, кв. 34
Письмові роз’яснення щодо дотримання Конференцією Кіровоградської міської організації Політичної партії «удар (Український Демократичний...
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconПередвиборна програма кандидата у народні депутати України від партії...
Партія «удар», від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських...
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconКличко: Янукович м І й персональнийсу перник
«Янукович мій персональний суперник. Я викликаю його на ринг!» такі слова прозвучали від лідера партії "удар" Віталія Кличка на Майдані....
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconАнонс
Україна відбудеться прес-конференція лідера партії «удар» Віталія Кличка на тему «удар: наші союзники І опоненти на виборах»
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconВіталій кличко. Політика 5 березня відбудеться брифінг голови фракції удар віталія Кличка
У вівторок, 5 березня, о 9: 00 у кулуарах Верховної Ради на press-point відбудеться брифінг голови фракції “удар” Віталія Кличка
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconВіталій кличко. Політика 6 березня відбудеться брифінг голови фракції удар віталія Кличка
У середу, 6 березня, о 9: 30 у кулуарах Верховної Ради на press-point відбудеться брифінг голови фракції “удар” Віталія Кличка
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула icon«30» липня 2013 року Начальнику Головного управління Державної казначейської...
Депутатська фракція політичної партії «удар віталія Кличка» у Львівській міській раді
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconАнкета потенційного кандидата у народні депутати України від Політичної...
Цвк про перелік одномандатних округів на виборах народних депутатів України у 2002 році
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconВіталій та володимир клички. Політика віталій Кличко зустрівся у...
На XXV з’їзді хдс у Ганновері відбулася двостороння зустріч лідера партії «удар» Віталія Кличка з Федеральним Канцлером Німеччини,...
Програма Пол ітичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Преамбула iconЯ підтримую партію "удар віталія Кличка", я за люстрацію влади, я...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка