1. Сутність І зміст менеджменту
Скачати 452.66 Kb.
Назва1. Сутність І зміст менеджменту
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір452.66 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії

Луцького НТУ
_______________ В.В.Божидарнік

“_____” __________ 2010 р.

ПРОГРАМА

вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямом підготовки 030507 „Маркетинг”

(освітньо-професійна програма „бакалавр”)Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № ___ від "___" _____ 2010р.)

^ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЛУЦЬК 2010


ЗМІСТВступ

3

Програма навчальної дисципліни „Менеджмент”

3

Програма навчальної дисципліни „Маркетинг”

9

Програма навчальної дисципліни „Економіка підприємства”

13

Програма навчальної дисципліни “Розміщення продуктивних сил”

21

Програма навчальної дисципліни “Економічний аналіз”

25

ВСТУП
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю „Маркетинг”, проводиться за результатами вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу нормативної підготовки: „Менеджмент”, „Маркетинг”, “Економіка підприємства”, „Розміщення продуктивних”, „Економічний на наліз”.

^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕНЕДЖМЕНТ”
Тема 1. Сутність і зміст менеджменту

Поняття про менеджмент і зміст його основних значень. Менеджмент як функція, вид самостійної професійної діяльності. Менеджмент як інтеграційний процес. Менеджмент як специфічний орган або апарат управління сучасними організаціями. Менеджмент як певна категорія людей. Менеджмент як специфічна галузь знань: її об’єкт, предмет, структура і роль у розвитку суспільного виробництва. Визначення понять «менеджмент» і «управління», їх схожість і відмінність. Характеристика основних цілей та завдань менеджменту на сучасному етапі суспільного розвитку.
Тема 2. Передумови виникнення та етапи розвитку теорії і практики менеджменту

Умови зародження менеджменту та його перших інститутів. Значення політичних, економічних, соціальних, оборонних (або захисних) та інших факторів у виникненні і подальшому розвитку менеджменту. Поняття про управлінські прориви (або революції) в історії розвитку людської цивілізації та їх сутність. Основні етапи історичного розвитку управлінської думки. Характеристика стародавнього та індустріального періодів, періоду систематизації, інформаційного періоду розвитку теорії та практики менеджменту.
Тема 3. Основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту

Виникнення наукового менеджменту. Поняття про одновимірні та синтетичні теорії і концепції менеджменту. Система поглядів на класифікацію наукового менеджменту. Зародження перших наукових шкіл менеджменту. Характеристика школи наукового менеджменту. Сутність адміністративної або класичної школи управління. Зміст теорії «ідеальної бюрократії». Роль і значення школи людських відносин у подальшому розвитку теорії менеджменту. Емпірична школа науки управління та інституалізація менеджменту. Характеристика нової школи науки управління або кількісної школи. Школа соціальних систем науки управління та розвиток системного підходу в менеджменті. Сутність ситуаційних теорій і концепцій менеджменту та їх роль у розвитку теорії і практики управління на сучасному етапі. Основний зміст наукових концепцій управління по цілях і результатах. Зміст теорій адаптації та глобальної стратегії. Характеристика теорії «7-С» і теорії «Z». Основний зміст теорії «організаційної культури» та її роль у розвитку сучасних наукових поглядів на менеджмент.
Тема 4. Сучасна система поглядів на менеджмент

Зміст сучасної системи поглядів на менеджмент. Синтез основних наукових положень та ідей європейської, американської та японської моделей управління, інтеграція, інтернаціоналізація та інновація світової теорії і практики менеджменту. Необхідність зміни парадигми і розробки нової системи управління в державі в умовах переходу до демократичного, ринково-підприємницького суспільства. Характеристика основних положень нової системи управління в державі на сучасному етапі. Передумови і особливості подальшого розвитку вітчизняної теорії і практики менеджменту.
Тема 5. Закономірності і принципи управління та їх характеристика

Поняття закономірностей і принципів менеджменту та їх класифікація. Принципи управління як основні закономірності і правила діяльності суб’єктів (органів управління та менеджерів) управління різними процесами, діями та організацією в цілому. Характеристика загальних, спеціальних і особливих принципів менеджменту, їх зміст, процедура застосування і шляхи розвитку.

Визначення класичних принципів менеджменту. Значення класичних принципів менеджменту в сучасних умовах. Сучасні принципи менеджменту. Особливості розвитку сучасних принципів менеджменту в Україні та за кордоном.
Тема 6. Сутність основних функцій управління

Поняття функцій менеджменту та їх класифікація. Сутність функціонального підходу до управління організацією. Функції управління як конкретні організації. Функції управління як основні стадії процесу управління організацією та основні види управлінської діяльності. Сукупність функцій управління як основа змісту процесу менеджменту. Характеристика основних функцій управління: планування, організація, мотивація, контроль, їх сутність, зміст і взаємозв’язок.
Тема 7. Планування як функція менеджменту

Зміст функцій планування. Принципи планування. Необхідність планування. Директивне та індикативне планування, причини планування. Планування у мінливому середовищі, критика формального планування. Види планів. Часовий період існування планів. Характеристика стратегічних, тактичних, поточних, оперативних планів. Особливості стратегічного та тактичного планування.

Управління за допомогою встановлення цілей (МВО). Система формування каскаду цілей у програмі МВО. Оцінювання ефективності МВО. Особливості стратегічного планування. Поняття місії організації. Вимоги та механізм формування стратегічних цілей. Стратегічний аналіз. Оцінка впливу факторів середовища. Діагностика стану організацій, стратегічний баланс. Прогнозування впливу факторів середовища організацій. Обґрунтування стратегічного вибору організацій. Стратегічний план, його характеристика. Характеристика тактичних, поточних та оперативних планів.

Бюджетування., правила, процедури, тактика, політика та стратегія. Розробка бюджетів в системі планування. Стратегія і тактика. Політика організації процедури та правила.
Тема 8. Характеристика і типи організацій

Поняття організації і характеристика її основних елементів. Формальні і неформальні організації, єдність цілі і сумісна праця як найважливіші елементи організації. Концепція життєвого циклу організації. Характерні риси організаційних систем, ресурси, розподіл праці, залежність від зовнішнього середовища, необхідність управління. Взаємодія людини і організації. Ролевий та особистісний аспекти взаємодії людини і колективу. Адаптація людини до організаційного оточення. Сучасна типологія організацій та їх сутність. Великі і малі організації, державні, недержавні організації. Економічні, освітні, громадські організації. Організації, які виробляють і передають інформацію. Владні організації та правові інститути. Механічні та органічні організації. Традиційні, дивізіональні і матричні організації. Едхократичні, багатовимірні і партисипативні організації. Корпоративні та індивідуалістичні організації. Підприємницькі організації та організації, зорієнтовані на ринок.
Тема 9. Природа менеджменту усередині організації

Сутність менеджменту усередині організації. Внутрішньо-організаційний менеджмент як координуючий початок, що формує і надає руху всім ресурсам організації для досягнення нею своїх цілей. Поняття про внутрішнє середовище і внутрішнє життя організації, суб’єкт і об’єкт внутрішньо-організаційного менеджменту. Основний зміст виробничого менеджменту (управління виробництвом), менеджменту маркетингу (управління маркетингом), фінансового менеджменту (управління фінансами), кадрового менеджменту (управління персоналом), менеджменту еккаунтингу (управління господарською діяльністю), їх відмінності і взаємозв’язок. Поняття про генеральний менеджмент організації та рівні управління.
Тема 10. Менеджмент і зовнішнє оточення організації

Залежність організації від зовнішнього середовища. Менеджмент як процес впливу на навколишнє середовище організації. Сутність навколишнього оточення організації, його вид і міра впливу на організацію. Поняття стратегічного менеджменту, його цілі і завдання. Стратегічний менеджмент як адаптація організації до навколишнього оточення, як встановлення довгострокових широких і міцних зв’язків з зовнішнім середовищем. Поняття механічного та органічного типів управління та їх характеристика.
Тема 11. Організація як функція менеджменту

Зміст організаційної функції в менеджменті. Підвищення рівня організованості. Елементи поняття «організація», фази організаційного процесу. Закон синергії, ефект синергії. Основні аспекти організаційної функції, практичний результат виконання організаційної функції. Організація як процес створення структури підприємства. Поняття делегування. Відповідальність. Повноваження. Влада. Лінійні та штабні повноваження. Консультативний, обслуговуючий та особистий апарат. Основні види штабних повноважень, їх використання. Принципи делегування повноважень. Норми керованості. Причини небажання керівників делегувати повноваження своїм підлеглим та причини уникнення додаткових повноважень підлеглими.
Тема 12. Проектування організацій

Поняття організаційної структури. Організаційна структура як логічне взаємовідношення вертикального і горизонтального розподілу праці в організації. Основні види організаційних структур (лінійна, функціональна, штабна, дивізіональна, матрична, змішана або конгломеративна), їх характеристика, властивості, переваги і недоліки. Поняття проектування організацій. Проектування як постійний процес пошуку найефективнішого поєднання організаційних змінних. Ситуаційний характер організаційних змінних (або факторів) проектування організації. Сутність основних організаційних змінних (або ситуаційних факторів), стан зовнішнього середовища, технологія роботи, стратегічний вибір, поведінка працівників, їх характеристика. Зміст основних елементів процесу проектування організації: розподіл праці та спеціалізація; департаменталізація та кооперація; зв’язки між частинами і координація; масштаб керованості і сфера контролю; ієрархічність організації та її ланковість; розподіл прав та відповідальності; централізація та децентралізація; диференціація та інтеграція. Взаємозв’язок і взаємо-залежність елементів процесу проектування організації та організаційних змінних (або ситуаційних факторів).
Тема 13. Мотивація як функція менеджменту

Поняття мотивації та їх необхідність в управлінні. Мотиваційний процес. Класифікація потреб. Стимулювання. Винагороди. Складність управління мотивацією. Еволюція мотиваційного менеджменту. Мотиви і потреби. Класифікація мотивів. Мотиваційна сфера особи. Класифікація стимулів. Класифікація інтересів. Очікування. Цінності.

Початкові теорії мотивації: «ХY –теорія» Мак-Грегора, «теорія Z» Оучи. Змістовні теорії: теорія А.Маслоу, теорія К.Альдерфера, теорія Д.Мак-Клелонда, теорія двох факторів Ф.Герцберга. Процесівні теорії мотивації: теорія очікувань, теорія справедливості, теорія встановлення цілей, теорія Портера Лоулера, теорія посиленої мотивації Скиннера. Методи мотивації в управлінні. Оплата праці мотивації. Сучасні системи оплати праці. Мотивація колективів.
Тема 14. Контроль як функція менеджменту

Зміст, визначення і необхідність контролю. Мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти та типи контролю. Сучасні підходи до контролю: ринковий, бюрократичний і клановий контроль. Види контролю. Процес контролю. Вимірювання та визначення прийнятного діапазону відхилень. Корегувальні дії: термінові та фундаментальні. Превентивний контроль. Супутній контроль. Контроль за принципом зворотного зв’язку. Етапи контролю. Системи контролю та механізм їх дії. Характерні риси ефективної системи контролю. Ситуаційні чинники контролю. Функціональний бік контролю. Контроль та контролінг, аудит, екаутінг.
Тема 15. Зміст методів управління та їх класифікація

Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види. Методи управління як основні способи, прийоми, засоби здійснення керуючих дій на об’єкти, процеси і задіяних у них людей з боку органів управління і менеджерів. Взаємозв’язок та відмінність методів науки управління і методів управління організаціями, їх класифікація. Сутність методів загального та безпосереднього керівного впливу. Характеристика методів прямого і непрямого впливу на керовані об’єкти. Поняття колективних, одноосібних і демократичних методів управління. Сутність і характеристика адміністративних (організаційно-нормативних), економічних і соціально-психологічних методів управління, їх специфіка, відмінність та взаємозв’язок.
Список рекомендованої літератури


 1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебн. – М., 1999.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Практикум. – М., 1991

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Изд. Объединение «Юнити», 1994. – 686с.

 4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. – Львів, 2001.

 5. Гелрічел Д., Слокум Д., Вудмен Р. Організаційна поведінка. – К.: Основи, 2001.

 6. Грейсон Дж. Младший О’Дейл К. Американский менеджмент на пороге XX века. – М.: Экономика, 1991.

 7. Гончаров С.Н., Дуншек В.Д. Основы менеджмента и маркетинга. – М., 1992.

 8. Как работают японские предприятия: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 262с.

 9. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.

 10. Колпаков В.М.. Теория и практика принятия управленческих решений. – К, 2000.

 11. Кунц Г. Управление. Системный и ситуацыонный анализ управленческих функций. – М.: Прогрес, 1981.

 12. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. – М.: Молодая гвардія, 1989. – 239с.

 13. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоари. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 70с.

 14. Менеджмент организации: Учебн. пособ. под ред. З.П.Румянцевой. – М., 1997.

 15. Монден Я. Тоёта. Методы эфективного управления: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 268с.

 16. В.Немцов, Л.Довгань. Менеджмент організацій. – К., 2000.

 17. Белоусова Р.А., Попова Г.Х. Новая система управления экономикой: Учеб. пособ. – М.: Экономика, 1989. – 245с.

 18. Обэр-Крие Дж. Управление предприятием. – Пер. с фр. – М.: Прогрес, 1973.

 19. Омаров А.М. Руководитель. Размышления о стиле управления. – М.: Политиздат, 1987.

 20. Основа управления производством. – Под. ред. Н.А.Сероштана. – Харьков: Выща шк., 1987. – 256с.

 21. Основы управления производством: Учебн. / Под ред. Г.Л.Таукача, В.П.Дубоноса. – К.: Выща шк., 1989. – 303с.

 22. Основы управления / Под ред. В.Г.Радукина. – М.: Высш. шк., 1986. – 271с.

 23. Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту. – К.: Основи, 2002.

 24. Н.Сауков Методы и приёмы деятельности менеджера и бізнесмена. – М.: Институт парапсихологии, 1993. – 400с.

 25. В.Сладкевич. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К., 2001.

 26. Тарнавська Н., Пушкар Р. Менеджмент: теорія і практика: Підручн. – Тернопіль, 1997.

 27. Тимошенко И., Соснин А. Менеджер организаций. – К., 1999.

 28. Хміль Ф. Менеджмент. – К., 1996.

 29. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. – К., 2002.

 30. Щепкин Г.В. Практическая психология менеджера. – К.: Ікранта, 1994. – 398с.^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МАРКЕТИНГ”
Тема 1. Суть маркетингу та розвиток його концепції

Ринок як умова і об’єктивна економічна основа маркетингу. Основні етапи еволюції маркетингу. Види маркетингу в залежності від стану попиту на ринку. Концепції маркетингової діяльності.
Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства. Функції маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища.
Тема 3. Система маркетингової інформації та маркетингові дослідження

Роль дослідницької функції маркетингу. Система маркетингової інформації та її підсистеми.

Сутність та етапи маркетингового дослідження: визначення мети, розробка цільових програм, збирання даних, аналіз зібраної інформації, розробка рекомендацій. Принципи маркетингових досліджень. Основні напрямки досліджень в маркетингу. Кабінетні і польові методи досліджень. Методи збирання первинної інформації.
^ Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів
  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Сутність І зміст менеджменту iconПлан Сутність та значення менеджменту. Цілі та завдання менеджменту....
Термін „менеджмент” походить від англ. „to manage” І оз­начає „керувати”, „очолювати”, „завідувати”, „бути здатним впоратися з чимось,...
1. Сутність І зміст менеджменту icon1. Сутність І зміст менеджменту
Управління інноваційною діяльністю”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів,...
1. Сутність І зміст менеджменту icon1. Сутність І зміст менеджменту
Менеджмент організацій”, проводиться за результатами вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання...
1. Сутність І зміст менеджменту icon1 сутність та категорії менеджменту
Одним із головних завдань менеджменту є встановлення цілей, заради досягнення яких формується, функціонує І розвивається організація...
1. Сутність І зміст менеджменту icon“Планування як функція менеджменту” зміст
Сутність стратегічного планування І його в місце системі стратегічного управління
1. Сутність І зміст менеджменту iconТема операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту
Сутність операційного менеджменту слід визначати виходячи з базових принципів сучасних управлінських підходів, зокрема – системного...
1. Сутність І зміст менеджменту icon1. Сутність І зміст менеджменту
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Менеджмент”, „Маркетинг”, “Економіка...
1. Сутність І зміст менеджменту icon12: Основи ризик менеджменту
Сутність ризик-менеджменту полягає в дослідженні всіх можливих ризиків, з яким стикається підпр., оцінювання їх ймовірності, ступеня...
1. Сутність І зміст менеджменту icon1. Сутність І значення менеджменту Предмет, об’єкт І суб’єкт вивчення менеджменту
Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформували три чинники – автомобілі, автомобільні...
1. Сутність І зміст менеджменту icon1. Сутність І зміст менеджменту
Менеджмент організацій”, „Менеджмент інноваційної діяльності”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка