Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на
Скачати 369.88 Kb.
НазваВпровадження компетентнісно орієнтованого підходу на
Сторінка2/3
Дата05.04.2013
Розмір369.88 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
1   2   3

Інтерактивні технології впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес

Перспективним шляхом розвитку освіти є впровадження інноваційних, рефлексивно-предметних, ігрових технологій. Найефективнішими технологіями навчання життєвим навичкам є:

• проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь з різними видами діяльності;

• ігрові технології, що формують уміння розв'язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;

• тренінгові технології, спрямовані на розвиток творчого мислення, комунікативної, психологічної компетентності учнівської молоді.

Зазначені технології ставлять дитину в позицію творця, а не виконавця чужої волі. Психологія компетентнісно орієнтованого навчання спрямована на те, як допомогти дитині пізнати себе (самопізнання), як оцінювати себе (самооцінка), як навчити самоаналізу (рефлексія), скласти життєву програму, проект (само проектування), і, звичайно, як планувати, організовувати діяльність задля досягнення мети життя, як здійснювати відповідальний життєвий вибір.

Отже, основою розвитку життєвих компетентностей повинні бути такі технології навчання, які б забезпечували пізнавальну активність та самостійність учнів, сприяли б формуванню навичок застосовувати набуті знання. Такими є інтерактивні технології. Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Це спів навчання (колективне, коопероване, навчання у співпраці), в якому вчитель та учні є суб'єктами навчання. Учитель виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.

Інтерактивні технології навчання:

• враховують глибинні психологічні закономірності розвитку творчої особистості;

• розвивають здатність дитини до пошуку нових знань, допомагають здійснити інтелектуальний прорив, формують активну життєву позицію;

• сприяють формуванню навичок критичного мислення, прийняття рішень, розв'язування проблем;

• вчать продуктивно спілкуватися, ставити питання, представляти різні точки зору, уміло й компетентне вести діалог;

• заохочують до співпраці;

• сприяють переосмисленню уявлень про свій образ Я та свої емоції, осягненню і засвоєнню дітьми духовних цінностей;

• підвищують самооцінку дітей;

• сприяють усвідомленню стартових можливостей особистості, оцінці шансів і перспектив на майбутнє;

• формують у молоді навички соціальної взаємодії, здатності до конструктивного розв'язання проблем спілкування за умов інтеграційних процесів у полі культурному середовищі.

Зупинимось на організаційно-методичних основах упровадження тренінгової технології, яка базується на методиці участі. Це означає, що всі учні є активними учасниками процесу навчання. У системі методів тренінгового навчання використовується п'ять моделей навчальної гри, що побудовані на різних методах імітації діяльності, розігрування ролей, виконання операцій, інсценування, псих одрами та соціограми.

^ 1. Імітаційні ігри. На занятті імітується діяльність організації, імітуються події, конкретна діяльність людей (проведення наради, обговорення напрямів роботи, нормативних актів, просто бесіда), обстановка, умови, в яких відбувається подія (зал засідань, кабінет). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету події, містить опис структури та призначення імітованих об'єктів, документів, нормативних актів, що визначають специфіку імітованої діяльності та змалювання обставин, за яких відбувається подія.

^ 2. Операційні ігри. Допомагають відпрацювати виконання конкретних специфічних операцій, наприклад, методику проведення дискусії, бесіди. В операційних іграх моделюється процес діяльності. Вони проходять в умовах, що імітують реальну обстановку.

^ З. Метод розігрування ролей. У такій грі відпрацьовується тактика поведінки, дії, виконання функцій, обов'язків конкретної особи. Для проведення гри з виконанням певної ролі розробляється модель - п'єса ситуації. Між учасниками розподіляються ролі з "обов'язковим змістом" відповідно до проблемної ситуації, винесеної на обговорення.

^ 4. Метод інсценування. Це своєрідний "діловий театр", коли розігруються будь-яка ситуація та поведінка людини за цих обставин. Учасники гри мають мобілізувати весь свій досвід, знання, навички, вжитися в образ певної особи, зрозуміти її роботу, оцінити обставини та правильну лінію поведінки. Головне завдання методу інсценування - навчити учасника гри орієнтуватися в різних обставинах, уміти давати об'єктивну оцінку своєї поведінки, враховувати можливості інших людей, налагоджувати з ними контакти, впливати на їхні інтереси, потреби та діяльність, не застосовуючи формальних атрибутів влади та наказу. Для методу інсценування потрібен сценарій, де описується конкретна ситуація, функції та обов'язки дійових осіб і їх завдання.

^ 5. Психодрама і соціодрама. Навчальні ігри, побудовані на методах псих одрами і соціограми, досить близькі до розігрування ролей і "методу інсценування". Це той самий "театр", але вже соціально-психологічний, в якому відпрацьовується вміння відчути ситуацію в колективі, оцінити та змінити стан іншої людини, уміти налагодити необхідний контакт.

Навчальні ігри використовуються для розвитку творчого мислення, формування практичних навичок і умінь, тренінгу. Вони дозволяють активізувати увагу та підвищити інтерес до вивчення курсу, загострити сприйняття навчального матеріалу.

Навчальна гра - це певною мірою репетиція діяльності людини. Вона дає можливість "програти" практично кожну конкретну ситуацію в особах, що дозволяє краще розуміти психологію людей, їхнє ставлення до прав людини.

^ МЕТОД "МІКРОФОН"

Метод "Мікрофон" надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення такі:

• говорити має тільки той, у кого "символічний" мікрофон;

• відповіді не коментуються і не оцінюються;

• коли хтось висловлюється, інші не можуть говорити або викрикувати з місця.

^ "МОЗКОВИЙ ШТУРМ"

Це ефективний метод колективного обговорення, пошуку рішень, що спонукає учасників проявляти свою уяву та творчість, він досягається шляхом вільного висловлювання думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.

Учитель на уроці називає тему дискусії та запрошує взяти участь в її обговоренні шляхом штурму, який організовується за такими етапами:

І.Усі учасники "штурму" пропонують ідеї щодо розв'язання висунутої проблеми (ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними).

2.Учень або учениця записує на дошці всі ідеї, що пропонуються.

З.Коли група вважає кількість поданих ідей достатньою, їх подання припиняється.

4.Після того, як майже всі ідеї зібрані, вони групуються, аналізуються, розвиваються групою.

5.Вибираються ті, що допоможуть вирішити поставлену проблему.

^ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ШД ЧАС "МОЗКОВОГО ШТУРМУ":

• намагатися зібрати якомога більше ідей щодо вирішення завдання або проблеми;

• примусити працювати свою уяву: не відкидати ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;

• ви можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників;

• не можна обговорювати та критикувати висловлювання інших і намагатися давати оцінку запропонованим ідеям.

^ МЕТОД "ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ"

Цей метод допомагає проводити дискусію за спірної теми. Надає можливість висловитися кожному, продемонструвати різні думки з теми, обгрунтувати свою позицію або перейти на іншу позицію в будь-який час, якщо вас переконали, та назвати переконливіші аргументи.

Порядок проведення:

• учитель називає тему та пропонує висловити свою думку з досліджувальної теми;

• вам потрібно стати біля того плаката, який збігається з вашою точкою зору;

• підготуйтеся до обґрунтування своєї позиції, чому само її ви обрали;

• якщо після обговорення дискусійного питання ви змінили точку зору, то можете перейти до іншого плаката і пояснити причину свого переходу, а також назвати найбільш переконливу ідею або аргумент протилежної сторони.

^ МЕТОД "ПРЕС"

Метод "Прес" використовується у випадках, коли виникають спірні думки з певної проблеми і вам потрібно зайняти та аргументувати чітко визначену позицію із суспільної проблеми, що обговорюється. Метод надасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій і стислій формі.

Метод "Прес" має таку структуру та етапи:

^ 1.Позиція, я вважаю, що (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору);

2.Обґрунтування. ...тому, що... (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому грунтуються докази на підтримку вашої позиції);

3.Приклад. ...наприклад... (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію);

4.Висновки, отже (тому), я вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто це є заклик прийняти вашу позицію). При захисті своєї позиції намагайтеся дотримуватися структури методу "Прес".

^ МЕТОД "АЖУРНА ПИЛКА"

Метод дозволяє вам працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує вас допомагати один одному вчитися навчаючи.

Під час роботи за допомогою методу "Ажурна пилка" ви повинні бути готовими працювати в різних групах:

- спочатку ви будете працювати в "домашній групі";

- потім в іншій групі ви будете виступати в ролі "експертів" з питання, над яким ви працювали в "домашній групі", та отримаєте інформацію від представників інших груп;

- ви знову повернетесь в "домашню групу" для того, щоб поділитися тією новою інформацією, яку вам надали учасники інших груп.
- кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал;

- вам бажано обрати в групі головуючого, тайм-спікера (той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, що кожний розуміє зміст матеріалу.

"Експертні групи":

- після того, як учитель об'єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з тієї теми, що вивчалася у вашій "домашній групі";

- по черзі намагайтеся за визначений учителем термін якісно і в повному обсязі донести інформацію членам нових груп та сприйняти нову інформацію від них.

"Домашні групи":

- ви повертаєтесь "додому", де маєте поділитися інформацією з членами своєї "домашньої" групи про нову інформацію, яку ви отримали в експертній групі.

^ МЕТОД "АКВАРІУМ"

Ефективним методом розвитку вмінь ведення дискусії є "Акваріум".

Після того, як учитель розподілив вас на дві - чотири групи і запропонував вам завдання для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти), утворивши внутрішнє коло.

Учасники та учасниці цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Усі інші учні мовчки спостерігають за обговоренням. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно:

• прочитати вголос інформацію;

• обговорити її в групі, використовуючи метод дискусії;

• дійти спільного рішення.

На цю роботу групі дається 3-5 хв. Усі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення, спостерігають, чи відбувається дискусія за визначеними правилами дискусії. Після закінчення терміну група займає свої місця, а вчитель ставить до класу запитання:

• Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

• Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

• Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

Після цього місце в "акваріумі" займає інша група і обговорює наступну ситуацію (проблему).

Усі групи по черзі мають побувати в "акваріумі", і результати роботи кожної з них мають бути обговорені в класі.

^ МЕТОД "КОЛО ІДЕЙ"

Цей метод є ефективним у вирішенні гострих суперечливих питань та корисним для створення списку загальних ідей.

Метою методу є залучення всіх учасників до дискусії. Він дозволяє уникнути ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію з проблеми.

Порядок проведення:

• Учитель висуває дискусійне питання та пропонує його обговорити в кожній групі;

• Після того, як вичерпався час на обговорення, кожна група висуває лише один аспект того, що вони обговорювали;

• Групи висловлюються по черзі, поки не будуть вичерпані всі ідеї;

• Під час обговорення теми складається список зазначених ідей і записується на дошці.

"ТОК-ШОУ"

Метою такої форми роботи є отримання навичок публічного виступу та дискутування.

Учитель на цьому уроці є ведучим на ток - шоу. Робота організовується так:

1. Оголошується тема дискусії.

2. Запрошуються висловитися із запропонованої теми "запрошені гості".

3. Слово надається глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою протягом 1хв. або поставити запитання "запрошеним"

4. "Запрошені" мають відповідати лаконічно та конкретно.

5. Ведучий також має право поставити своє запитання або перервати виступаючого за лімітом часу.

Ця форма роботи допоможе вам навчитися брати участь у загальних дискусіях, висловлювати та захищати власну позицію.

^ "РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ"

Робота в малих групах дозволяє набути навичок, які необхідні людині для спілкування та співпраці (співробітництва).

Після того, як учитель об'єднав учнів у малі групи і вони отримали завдання. Група за короткий час (3-5 хв.) повинна виконати це завдання та оголосити результати роботи своєї групи.

Пропонуємо правила роботи в малих групах, які допоможуть організувати свою роботу:

1.Швидко розподіліть ролі у групі:
1   2   3

Схожі:

Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconПедагогічна система Василя Сухомлинського це концептуальна основа...
Педагогічна система Василя Сухомлинського це концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу, що пролонговується у компетентнісно...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconПроблема над якою працює вчитель
Розвиток особистості в умовах компетентністно-орієнтованого підходу в навчанні та вихованні учнів
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconУроках математики
Звідси І зацікавленість у такій системі навчання, яка спрямована на розвиток індивідуальності шляхом забезпечення особистісно орієнтованого...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconМетодичні рекомендації щодо впровадження положень директив Нового...
Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження положень директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу як...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на icon«зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно- орієнтованого навчання»
Ння, виховання, розвитку учнів, сформувати здатність до самопізнання та самовизначення, прийняття себе, допомогти у формуванні позитивної...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2011-2012 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconДовідка про підсумки методичної роботи в навчальних закладах Пролетарського...
У 2012-2013 навчальному році робота нмц будувалась на вирішенні проблеми методичного забезпечення здобуття нової якості освіти в...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconТема, над якою працює шкільне методичне обєднання вчителів
Тема: «Самостійна робота учнів на уроках математики з урахуванням особисто-орієнтованого підходу»
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на iconАлгоритми І методи автоматизованої побудови об’єктних моделей
Парадигма об’єктно-орієнтованого підходу спрощує процес розробки складних програмних систем. Такі системи легше розуміти, легше підтримувати...
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на icon«Впровадження компетентнісно – орієнтовного навчання в початковій школі»
Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних І національних цінностей та відповідна сукупність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка