Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»?
Скачати 66.62 Kb.
НазваЯкі елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»?
Дата13.05.2013
Розмір66.62 Kb.
ТипВопрос
nauch.com.ua > Математика > Вопрос
ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З ХІМІЇ

11 КЛАС

2000

1. Які елементи в художній літературі називають елементами «життя і смерті»? Дати обґрунтовану відповідь.

2. Чи можуть існувати сполуки двох елементів А і В, які мають склад АхВу і АуВх? Якщо такі сполуки існують, наведіть приклади і розкажіть про їх властивості.

3. Три різні вуглеводні А, Б, В мають однакову кількість атомів Карбону в молекулі. Вуглеводень В можна одержати з як з А, так і з Б. Відомо також, що тільки вуглеводень Б знебарвлює бромну воду при кімнатній температурі. Вуглеводень В реагує з концентрованою нітратною кислотою в присутності концентрованої сульфатної кислоти, утворюючи рідину з мигдалевим запахом. Знайдіть структуру вуглеводнів А, Б, В і наведіть схеми реакцій.

4. Скільки металічного срібла виділиться при взаємодії ацетальдегіду з аміачним розчином Аргентум оксиду, якщо відомо, що ацетальдегід утворений за реакцією Кучерова із ацетилену, утвореного, в свою чергу, із 6,4г карбіду кальцію.

5. Нижче наведені формули сполук, що є проміжними в синтезі тетрабромдихлоретану. Виходячи з наведених формул, вкажіть послідовність стадій синтезу:

  • С2Н4;

  • СНСІ2-СНСІ2;

  • ССІВr2-ССІВr2;

  • С2Н2;

  • СН3-СН3;

  • С2СІ2;

  • СН2СІ-СН2СІ.


2002

1. Фероманган (сплав заліза з манганом) масою 1г розчинили в 8,17мл 15%-ного розчину (ρ = 1,075) хлоридної кислоти, при чому утворились ферум (ІІ) хлорид і манган (ІІ) хлорид. Визначте процентний вміст заліза в сплаві.

2. Суміш фенолу і стиролу знебарвлює 300г бромної води з масовою часткою брому 3,2%. Обчисліть масову долю фенолу у вихідній суміші, якщо така сама маса суміші реагує з 3,6мл 10%-ного водного розчину натрій гідроксиду

(ρ = 1,11г/мл).

3. Розмістіть речовини в порядку збільшення ступеня дисоціації, обґрунтуйте свою відповідь. НСООН, СН2СІСООН, СН2FСООН, СН3СООН, СН2ВrСООН, С2Н5ОН, СНСІ2СООН, СН3СНО.

4. При взаємодії одноатомного насиченого спирту А з хлоридної кислотою в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворилася речовина В, на яку подіяли спиртовим розчином КОН. Газ С, який при цьому утворився, пропустили в розчин калій перманганату, в результаті чого отримали речовину D з масовою часткою Оксигену 42,11%. Визначте молекулярну формулу А, якщо для нього можливе існування двох ізомерів.

5. На підставі теорії хімічної будови запропонуйте хімічні властивості для речовини СН2=СН-СООН. Запишіть відповідні рівняння реакцій, вкажіть їх умови.

6. Залізну сітку масою 10г занурили в 200г 20%-ного розчину купрум (ІІ) сульфату. Коли реакція пройшла на 10%, сітку витягли, промили водою і висушили. Визначте масу сітки після реакції і масову частку купрум (ІІ) сульфату в новому розчині.
2006

1. А. Фаворський у 1887 році провів такі дослідження:

а) при взаємодії 2,2-дихлорбутану з порошкоподібним КОН утворився вуглеводень складу С4Н6, який при обробці аміачним розчином аргентум оксиду утворює срібне похідне;

б) при обробці 2,2-дихлорбутану спиртовим розчином лугу утворюється вуглеводень того ж складу, але який не вступає в реакцію з аміачним розчином аргентум оксиду.

Дайте пояснення цим явищам.

2. Один моль суміші чадного газу та водню з густиною за гелієм 1,7 нагріли за 400ºС і 30 мПа в замкненому реакторі в присутності цинк оксиду та хром (ІІІ) оксиду. Після закінчення процесу температура не змінилася, а тиск зменшився на 30%. Обчисліть:

а) вихідні кількості речовин;

б) рівноважну кількість речовин;

в) вихід реакції;

г) константу рівноваги, виражену за допомогою мольної частки.

3. У склянках без етикеток – безбарвні 5%-ні розчини фенолу, бензойної кислоти, та бензилового спирту. За допомогою неорганічних реактивів та індикаторів установіть, яка речовина знаходиться у кожній склянці. Опишіть методику експерименту та наведіть рівняння реакцій.

4. Газоподібний вуглеводень спалили у надлишку кисню. При цьому кількість речовини в системі не змінилася. Знайдіть формулу вуглеводню.

5. При нагріванні органічного розчинника Х (густина за азотом 2,79) з неорганічним сульфатом А (масова частка Сульфуру 26,67%) утворюється сильна органічна кислота В (20,25% Сульфуру). Плавлення В з натрій гідроксидом веде до утворення солі С жовтого кольору, при обробці якої кислотою отримують D (76,6% Карбону). Повне нітрування D нітруючою сумішшю призводить до утворення вибухівки Е (31,4% Карбону), яку активно використовували під час Російсько-Японської війни 1904 – 1905 рр. (мелініт, шимоза). Визначте зашифровані речовини, наведіть механізми реакцій. Чому реакції утворення В та С йдуть за таких жорстких умов? Чому С та аніон Е (у лужному середовищі) забарвлені?
2008

1. Органічна сполука А приєднує гідроген бромід з утворенням сполуки В. Від дії вологого аргентум оксиду на сполуку В утворюється сполука С, яка при окисненні утворює речовину Д. Остання розкладається при нагріванні до температури плавлення. При цьому виділяється вуглекислий газ і летка кислота Б, в якій масові частки С, Н і О відповідно дорівнюють 40,0:6,7:53,3. Визначте невідомі сполуки й напишіть рівняння відповідних реакцій.

2. Виберіть із наведених варіантів правильні відповіді.

  1. Сукупність атомів з однаковим зарядом ядра називається:

а) нуклідом; б) нуклоном; в) ізотопом; г) хімічним елементом.

2. У молекули SF6 гібридизація атома Сульфуру:

а) sp³; б) sp²; в) sp³d²; г) sp³d.

3. Величина константи рівноваги може бути використана для розрахунку:

а) осмотичного тиску; б) ентальпії процесу;

в) ступеня дисоціації речовин; г) енергії зв’язку.

4. До зміни величини константи швидкості реакції приводять:

а) зміна температури; б) зміна концентрації реагентів;

в) зміна об’єму реакційної ємності; г) додавання каталізатора.

5. Уперше синтез аніліну провів:

а) Берцеліус; б) Зінін; в) Велер; г) Бертло.

6. Насадка на кінець холодильника, який з’єднаний із приймачем, називають: а) алонжем; б) сифоном; в) насосом; г) кристалізатором.

7. Прилад для отримання газів називають апаратом:

а) Дюара; б) Мора; в) Вюрца; г) Кіппа.

8. При нітруванні ізопентану переважно утворюється:

а) 2-метил-1-нітробутан; б) 2-метил-2-нітробутан;

в) 2-метил-3-нітробутан; г) 2-метил-4-нітробутан.

9. Електроліз водних розчинів солей карбонових кислот носить назву:

а) реакція Дюма; б) реакція Зелінського;

в) реакція Кольбе; г) реакція Коновалова.

10. Дегідратація спиртів відбувається за правилом:

а) Зайцева; б) Гофмана; в) Марковникова; г) буравчика.

11. Озонування алкенів носить назву:

а) реакція Вюрца; б) реакція Фаворського;

в) реакція Гаррієса; г) реакція.

12. Якісною реакцією на кінцевий потрійний зв'язок є взаємодія:

а) з бромною водою; б) з реактивом Толенса;

в) з реактивом Неслера; г) з водним розчином КМnО4.

3. Газоподібний вуглеводень С3Нх об’ємом 10см³ спалили в надлишку кисню, внаслідок чого об’єм збільшився на 5см³ (н. у.). Визначте молекулярну формулу вуглеводню. Скільки ізомерів має цей вуглеводень? Який ізомер має промислове значення? Які розчини добувають з нього?

4. Установіть відповідність між реакцією та ім’ям вченого, який її відкрив.

А) С6Н14 → С6Н6 + 4Н2 (300ºС, Рt) 1. Зінін М. М.

Б) С2Н2 + Н2О → СН3СНО (солі Нg (ІІ)) 2. Марковніков В. В.

В) С6Н5NО2 + 6Н → С6Н5NН2 + 2Н2О 3. Вюрц А.

Г) 2СН3СІ + 2Nа → С2Н6 + 2NаСІ 4. Кучеров М. Г.

5. Лебедєв С. В.

6. Зелінський М. Д.

5. Речовина масою 2,7г, що складається з трьох елементів, була оброблена газоподібним хлором. У результаті вийшла суміш хлоридів металів і виділилося 4,48л гідрогенхлориду (н. у.). Визначте формулу речовини, якщо масова частка одного з елементів-металів у вихідній речовині складає 42,59%, а у хлориді цього металу – 39,32%.
2010

1. Речовини А, В, С і D при згорянні в надлишку кисню утворюють однакову суміш речовин: СО2 і Н2О в мольному співвідношенні 2:3. Речовини А і В стійкі до дії гарячої сульфатної кислоти, речовина С в цих умовах перетворюється на газ Е, а речовина D може утворювати полімер F. Запропонуйте формули усіх речовин, що згадуються в задачі.

2. У середині 18-го століття дантисти, а потім і хірурги почали використовувати різні гази для анестезії (знеболювання). Одним із класичних анестетиків був газ А, одержаний розкладом солі В при 180ºС за рівнянням:

1В = 1А + 2Н2О. Сучасний газ – анестетик С (був відкритий на 100 років пізніше А) можна одержати розкладом сполуки D при 0ºС за рівнянням:

1D = 8С + 46Н2О. Гази А і С не реагують з кислотами і лугами і не горять, однак А здатен підтримувати горіння, а С – ні. Слід зазначити, що густина газу С при н. у. складає 5,86кг/м³. Напишіть формули усіх речовин, що згадуються в задачі.

3. Солі А і В мають однаковий якісний і кількісний склад і завжди приваблюють хіміків своїми незвичайними хімічними властивостями. Сіль В одержують при відновленні солі А. Їх склад: А – С(21,88%), N(25,53%), К(35,56%) і метал Х, що входить до складу гема – небілкової частини гемоглобіну; В – С(19,57%), N(22,83%), К(42,39%) і Х.

1. Визначте формули солей А і В, вкажіть їх тривіальні і систематичні назви. Ці солі використовуються у аналітичній хімії як реактиви на йони Феруму (ІІ) і (ІІІ), з якими вони утворюють осад (турнбулева синь і берлінська лазур), які застосовують як пігменти. Хоча недавні дослідження довели, що це одна речовина, а різниця зумовлена гідратним складом.

  1. Напишіть рівняння усіх зазначених реакцій.

4. При спалюванні 20л суміші метану й етану утворилося 24л вуглекислого газу. Визначте об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.

5. Три тестових завдання, наприклад: встановити послідовність послаблення основних властивостей речовин: а) С6Н5NН2; б) NН3; в) СН3NН2;

г) (С6Н5)2NH.

Схожі:

Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? icon«Життя І творчість Миколи Лисенка (1842 -1912)» Виконали: учениці 9 класу Дудник Ірина
В українській художній літературі, театрі, музиці найповніше І найглибше віддзеркалюються душа народу, його найбільш заповітні прагнення...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconДо обговорення пропонуються такі питання
Бердянського державного педагогічного університету відбудеться Міжнародна наукова конференція «що водить сонце й зорні стелі»: поетика...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconПлан Вступ. І. Образи І символи смерті в культурі с. 8-23 §1
Кошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні уявлення про трагізм життя. “Смерть не має образу, говорить...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? icon"Життєвий І творчий шлях Михайла Стельмаха"
Писав вірші, але починаючи 1940-их — у прозовому жанрі. Автор поетичних книжок для дітей. Член Спілки письменників України. Одним...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconТренінг з елементами гри для учнів 2-3 класів
Мета та завдання: поглибити знання учнів про традиційні свята, звичаї, обряди, народні ігри та забави українців, які сприяють зміцненню,...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconСенс смерті
Уже у знайомій усім нам "Діалектиці природи" Ф. Енгельс писав: "Заперечення життя, по суті, у самому житті, тож життя завжди мислиться...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconПро сенсі смерти как би там не було, відповіді питання: Що таке життя?
Що таке життя? є занадто багато. Таке враження, що жодне з тлумачень суті життя нічого очікувати переконливим до того часу, доки...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconУроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна
Літературна казка авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності І фантастики....
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconЯкий запис вносити до трудової книжки у разі смерті працівника закла­ду...
...
Які елементи в художній літературі називають елементами «життя І смерті»? iconКошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні...
Кошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні уявлення про трагізм життя. “Смерть не має образу, говорить...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка