Загальна характеристика роботи
Скачати 316.39 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи
Сторінка1/3
Дата15.05.2013
Розмір316.39 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3


МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В ринкових умовах господарювання український ринок товарів і послуг має свою специфіку, яка визначена з однієї сторони особливостями аналізу, формування і розподілу фінансових ресурсів, а з іншої виявленням резервів збільшення, з метою реалізації операційної та інвестиційної діяльності для забезпечення їх стійкого фінансового розвитку. При цьому слід зауважити, що на формування цих процесів мають значний вплив як об’єктивні так і суб’єктивні чинники, а саме нестабільність податкового і регуляторного законодавства, волантивність національної валюти, вплив світової економічної кризи, зменшення наявних ресурсів оборотних коштів на підприємствах торгівлі тощо.

Таким чином, підвищення рівня нестабільності зовнішнього середовища вимагає від суб’єктів господарювання оперативності щодо прийняття управлінських рішень, які в певній мірі зменшували б вплив екзогенних та ендогенних чинників на фінансову діяльність торговельних підприємств.

На даний час у світовій науці значний внесок у вивчення даних питань зроблений такими вченими як: Р.Акофф, І.Ансофф, П.Дойль, Г.Мінцберг, М.Портер, А.Томпсон, А.Чандлер, Д.Шендел. Однак, через відмінності в механізмі регулювання економіки, результати даних досліджень не можуть бути в повній мірі адаптованими суб’єктами господарювання до умов економіки України.

Крім цього, значний внесок в дослідження проблем функціонування та розвитку торговельних підприємств внесли такі відомі вітчизняні вчені як: В.Апопій, І.Балабанова, Г.Башнянин, Я.Гончарук, Ю.Дайновський, В.Єлейко, В.Загорський, Л.Лігоненко, А.Мазаракі, В.Марцин, Б.Мізюк, Н.Міценко, К.Палагута, А.Садєков, Л.Саркісян, Н.Ушакова, М.Федотова, Ф.Хміль, В.Шевчук, О.Шубін. Як показав аналіз результатів досліджень, проблемам моделювання фінансової політики цього сегменту ринку приділено недостатньо уваги, а тому вони потребують подальшого доопрацювання.

У зв’язку з вищезазначеним розробка оптимальних варіантів організації фінансової діяльності торговельних підприємств на основі використання методів оптимізації, фінансового планування та їх практична реалізація на прикладі конкретних підприємств є актуальною задачею на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.

Актуальність даної проблеми, її теоретичне та практичне значення обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та задачі.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і є частиною комплексної теми „Моделювання соціально-економічного розвитку економіко-виробничих структур в ринкових умовах” (ДР 0102U004510) кафедри економічної кібернетики.

^ Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка комплексу економіко-математичних моделей фінансової діяльності торговельних підприємств. У відповідності зі сформульованою метою дослідження були поставлені та розв’язані наступні задачі:

– проаналізовано особливості функціонування торговельного підприємства як господарюючого суб'єкта;

– розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств;

– розглянуто концептуальні основи моделювання фінансової діяльності торговельного підприємства;

– розроблено комплекс економіко-математичних моделей фінансової діяльності торговельного підприємства, що включає модель управління оборотним капіталом, модель управлінням витратами, а також моделі прогнозного балансу та звіту про фінансові результати торговельного підприємства;

– розроблено модель оцінювання ефективності фінансової діяльності торговельних підприємств із використанням теорії нечіткої логіки;

– здійснено прогнозні розрахунки показників фінансової діяльності торговельних підприємств, на основі яких розроблено шляхи підвищення її ефективності.

^ Об’єктом дослідження є процеси оцінки, аналізу і планування фінансової діяльності торговельних підприємств.

Предметом дослідження є комплекс економіко-математичних моделей та методів аналізу і прогнозування результатів фінансової діяльності торговельних підприємств.

^ Методи дослідження. Методологічну та теоретичну основу роботи складають наукові розробки українських та зарубіжних науковців з питань управління розвитком підприємств, їх фінансової діяльності в умовах ринкової економіки. У роботі використано такі методи:

– економічного та статистичного аналізу – для визначення системи взаємозв’язків між окремими показниками, які характеризують фінансову діяльність торговельних підприємств та тенденції змін динамічних характеристик їх функціонування;

– системного моделювання – для розробки моделей фінансової діяльності торговельних підприємств;

– теорії нечіткої логіки – для побудови прогнозних моделей та визначення шляхів підвищення ефективності фінансової діяльності торговельних підприємств.

Поставлені завдання вирішувалися із застосуванням комп’ютерних програм аналізу даних Mathematica 5.1, StatSoft Statistica 6.0, Microsoft Excel.

Інформаційну основу дослідження сформували первинні та кінцеві статистичні дані, опубліковані в періодичних виданнях, матеріали обласних управлінь статистики, відділів та управлінь облдержадміністрацій, матеріали періодичних та інтернет-видань, науково-практичних конференцій, нормативні та довідкові матеріали.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці моделей фінансової діяльності торговельних підприємств. При цьому отримано наступні результати:

вперше:

– розроблено комплекс економіко-математичних моделей фінансової діяльності торговельних підприємств, побудований на модельному апараті нечіткої логіки, який, на відміну від існуючих, дозволяє сформувати ефективну систему управління фінансовими ресурсами шляхом впровадження нових напрямків їх використання;

– розроблено імітаційну модель функціонування торговельних підприємств з використанням методів системної динаміки, яка, на відміну від існуючих, дозволяє розглядати імітаційний процес у вигляді деякої структури, що сприяє структуризації капіталу за рівнями ефективності його використання;

удосконалено:

прогнозні моделі показників фінансової діяльності торговельних підприємств, на основі яких розроблено шляхи підвищення її ефективності.

одержали подальший розвиток:

– моделі управління оборотним капіталом, витратами, а також моделі прогнозного балансу та звіту про фінансові результати торговельних підприємств, побудовані на основі методів функціонального аналізу, які, на відміну від існуючих, дозволяють визначити граничні значення аналітичних коефіцієнтів, які характеризують ефективність діяльності підприємств;

– моделі визначення функціональних взаємозв’язків між основними показниками фінансової діяльності торговельних підприємств, побудованих на причинно-наслідкових зв’язках, які, на відміну на існуючих, дають змогу оптимізувати інформаційну базу для побудови комплексу моделей.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні положення в дисертації доведені дисертантом до конкретних пропозицій формування ефективної фінансової діяльності торговельних підприємств.

Методологічне положення та результати дисертації впроваджені у діяльність Торгового дому (об’єднання) „Галичина” (довідка про впровадження № 57/08 від 23.09.2008), Українсько-канадського Бізнес-центру МБРІФ (довідка про впровадження № 0-2а/ 15-А від 4.09.2008).

Теоретичні та методичні розробки дисертаційної роботи використані автором в навчальному процесі на економічному факультеті Прикарпатського національного університету ім. В Стефаника при викладання курсів «Моделювання економіки», «Стратегічний маркетинг» (довідка про впровадження № 01-08/1137 від 22.09.2008).

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід щодо вирішення проблем моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та положення, котрі отримані самим автором.

^ Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були апробовані та обговорювались: на Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика”, Дніпропетровськ, 2005 р.; Всеукраїнській науково-практичній конференції „Держава та ринок: стратегія внутрішнього розвитку промислових регіонів” 2006р.; Міжнародній науково-практичній конференції „Фінансові ресурси регіону: організація та управління” 2007р.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 10 публікаціях загальним обсягом 3,23 друк.арк , з яких автору належить 3,22 друк.арк.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних літературних джерел. Загальний обсяг роботи — 215 сторінок. Робота містить 26 таблиць, 3 рисунка та 4 додатки, які розміщені на 36 сторінках. Список використаних літературних джерел включає 159 найменувань обсягом 14 сторінок.
^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульовано предмет, об’єкт і методи дослідження, висвітлені наукова новизна, теоретична та практична цінність роботи.

У першому розділі „Теоретично-методологічні основи моделювання фінансової діяльності торговельних підприємств” проведено аналіз діяльності торговельних підприємств (ТП) в умовах нестабільного зовнішнього середовища, зроблено аналіз існуючих методів і моделей аналізу і прогнозування їх фінансових результатів.

Внаслідок проведених досліджень визначено низку функцій, які характерні для ТП як складних соціально-економічних систем, вказано на особливості їх розвитку, а також розглянуто можливість отримання синергетичного ефекту внаслідок впровадження в управлінську практику методів і моделей ведення ефективної фінансової політики.

Серед зазначених особливостей виділено наступні: величина попиту визначається рівнем доходів і асортиментом товарів; в зв’язку із сезонними коливаннями на попит продукції ТП для отримання прибутків та зміцнення свого ринкового положення вимушені надавати значні обсяги додаткових послуг; в зв’язку із максимальним наближенням до кінцевих споживачів ТП незалежно від їх розмірів достатньо автономні як від екзогенних, так і від ендогенних збурень.

Доведено, що складність і багатовекторність організації ТП зумовлена сукупністю принципів, які слід розділити на загальносистемні і принципи організації процесів. Така структуризація вказує на те, що при аналізі фінансового стану треба враховувати вплив зовнішнього середовища, яке через випадкові чинники може дестабілізувати функціонування системи. При цьому доведено, що будь-які заходи, які вжиті щодо удосконалення управління ТП зрештою зумовлені певними господарськими операціями, які виражені в грошовій формі. Тобто правильна і раціональна організація використання фінансів є одним з найважливіших чинників ефективної господарської політики, яка сприяє його високій адаптації до нестабільних умов ринку. Сформульовано низку задач, які запропоновано розглядати як сукупність взаємозв’язаних послідовних процедур спрямованих на реалізацію алгоритму вирішення задачі формування оптимальної фінансової політики. Запропоновано при побудові моделей враховувати чинники невизначеності, яким властивий подвійний характер, а саме, з однієї сторони, вони характеризують зовнішнє середовище ТП і невизначеність економічної ситуації, в якому воно функціонує, а з іншої, простір дій, який приводить до досягнення основної їх мети – отримання прибутку, як динамічної системи.

Запропоновано концептуальну модель управління фінансовою діяльністю торговельного підприємства (рис. 1).


Рис. 1. Концептуальна модель управління фінансовою діяльністю торговельного підприємства
Доведено доцільність використання для дослідження проблем управління фінансовою діяльністю ТП імітаційної моделі, побудованої з використанням методів системної динаміки, в рамках якої об'єкт моделювання розглядається як інформаційна система із зворотним зв'язком, причому реальна система описується у вигляді взаємозалежних змінних, зв'язаних між собою причинно-наслідковими зв’язками.

Вказано, що при такому підході реалізується потокова концепція побудови імітаційних моделей, в якій імітований процес розглядається у вигляді деякої структури, що складається з певних рівнів, пов'язаних між собою керованими потоками.

У другому розділі „Розробка системи моделей фінансової діяльності торговельного підприємства” розроблено комплекс економіко-математичних моделей фінансової діяльності торговельних підприємств.

Для оцінки фінансової діяльності ТП розглянуто сукупність аналітичних коефіцієнтів, що характеризують його фінансовий стан і є співвідношеннями найважливіших показників фінансової звітності.

З цією метою визначено склад показників, які за своєю суттю відображають особливості та закономірності формування оборотного капіталу і є основою для побудови моделі визначення рівні ефективності його використання. Запропоновано розглядати п’ять рівнів ефективності: оптимальний, достатній, середній, недостатній, критичний, причому значення кожного показника для оцінки рівня ефективності його використання визначається шляхом порівняння фактичних значень з еталонними.

Практичну реалізацію запропонованої моделі здійснено для різних груп підприємств (зі стабільним товарооборотом, з повільними темпами зростання товарообороту, з високим темпами зростання товарообороту, із скороченням товарообороту) (табл. 1).

Таблиця 1.

Визначення порогових значень показників ефективності

використання оборотного капіталу підприємств

з/п

Показник

Рівень ефективності використання оборотного капіталу підприємств

Оптимальний

Достатній

Середній

Недостатній

Критичний

1. Стан та структура оборотних активів

1

Питома вага товарних запасів в загальному обсязі оборотних активів

1 група

>0,207

0,054-0,207

0,005-0,054

0,001-

0,005

<0,001

2 група

>0,279

0,137-0,279

0,005-0,137

0,001-

0,005

<0,001

3 група

>0,694

0,490-0,694

0,286-0,490

0,082-0,286

<0,082

4 група

>0,708

0,291-0,708

0,005-0,291

0,001-

0,005

<0,001

2

Питома вага дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів

1 група

0,000

0,001-0,164

0,164-0,329

0,329-0,492

>0,493

2 група

<0,005

0,006-0,147

0,147-0,289

0,289-0,430

>0,431

3 група

<0,066

0,067-0,289

0,289-0,511

0,511-0,733

>0,734

4 група

<0,069

0,070-0,365

0,365-0,660

0,660-0,955

>0,956

3

Питома вага грошових коштів в загальному обсязі оборотних активів

1 група

>0,143

0,095-0,142

0,048-0,095

0,001-0,048

0,000

2 група

>0,133

0,090-0,132

0,048-0,090

0,006-0,048

<0,005

3 група

>0,207

0,138-0,206

0,070-0,138

0,002-0,070

<0,001

4 група

>0,077

0,052-0,076

0,027-0,052

0,003-0,027

<0,002

^ 2. Платоспроможність та ліквідність

4

Коефіцієнт платоспроможності

>2,0

1,6-2,0

1,2-1,6

1,0-1,2

<1,0

5

Коефіцієнт негайної ліквідності

>1,5

1,0-1,5

1,0

0,5-1,0

<0,5

6

Коефіцієнт покриття

>2,5

2,0-2,5

1,5-2,0

1,0-1,5

<1,0

^ 3. Стан та структура капіталу

7

Коефіцієнт фінансового лівериджу

>1,5

1,1-1,5

1,0

0,5-0,99

<0,5

8

Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей

<0,5

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

>2,0

9

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним капіталом

>0,4

0,3-0,4

0,3

0,2-0,3

<0,2

10

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

>0,3

0,2-0,3

0,2

0,1-0,2

<0,1

4. Прибутковість

11

Рентабельність товарообороту

>0,15

0,14-0,15

0,12-0,14

0,1-0,12

<0,1

12

Рентабельність оборотного капіталу

>0,1

0,09-0,1

0,06-0,09

0,05-0,06

<0,05
  1   2   3

Схожі:

Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дисертаційного дослідження
Саме тому, в демократичних країнах І спостерігається загальна тенденція до децентралізації публічної влади – зростання ролі регіонів...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика об’єкта практики
Склад І структура персоналу підприємства по професіях І форми залучення (постійні роботи, сумісництво тощо). Організація роботи трудових...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність роботи
Все це посилюється в зв’язку зі вступом України до сот, тому що енергоємність виробництва українських продуктів харчування в 2…4...
Загальна характеристика роботи iconЗаконодавча база
Розділ Загальна характеристика організації Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1
Загальна характеристика роботи iconКалендарний план
Державний лад. Поняття І загальна характеристика державного ладу. Види І загальна характеристика форм правління. Політичні режими:...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Необхідність розробки теоретичних положень І практичних рекомендацій щодо діагностики комплексу маркетингу промислового підприємства...
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регуляторного впливу на природокористування
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Формування І розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Спеціальність 08. 00. 11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка