Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 451.13 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/4
Дата21.05.2013
Розмір451.13 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Формування ринкових відносин в Україні супроводжується суттєвими змінами в механізмі функціонування підприємств.

У сучасних умовах господарювання значна частина вітчизняних промислових підприємств, а особливо підприємств вуглевидобувної галузі, зіштовхнулась з проблемами як виробничого, так і фінансового характеру й знаходиться в кризовому стані. Підприємства функціонують в умовах дефіциту оборотних активів, мають значні диспропорції в їхніх джерелах фінансування, зіштовхуються з труднощами в забезпеченні безперервності процесів постачання, виробництва та реалізації продукції, нездатні підтримувати платоспроможність та фінансову стійкість. Негайне подолання цих кризових явищ потребує змін у політиці управління оборотними активами з метою підвищення ефективності процесу управління підприємством, вирішення фінансових проблем та забезпечення загальної ефективності функціонування промислових підприємств.

Різним аспектам управління оборотними активами та джерелами їх фінансування присвячено роботи таких вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, як О. Алимов, В. Андрійчук, І. Балабанов, І. Бланк, Є. Брігхем, Ван Хорн Дж. К., О. Галушко, О. Гусєва, А. Кабанов, Г. Кірейцев, В. Ковальов, Б. Коласс, Е. Куліш, М. Марченко, С. Покропивний, Л. Соляник, Є. Стоянова та ін.

Дослідженню питань ефективного функціонування промислових підприємств та підприємств вуглевидобувної галузі України присвятили роботи такі вітчизняні учені-економісти, як А. Амоша, Л. Байсаров, Б. Биренберг, О. Вагонова, А. Вовченко, Н. Жикаляк, О. Кузьмич, А. Назаренко, В. Саллі, О. Терещенко, Н. Чумаченко та інші.

Вітчизняними та зарубіжними ученими зроблено значний внесок у дослідження питань управління оборотними активами та підвищення ефективності функціонування вуглевидобувних підприємств. Разом із тим слід відзначити, що ще існують теоретичні, методичні та практичні питання, які потребують подальшого розвитку та удосконалення. До таких питань слід віднести відсутність єдності щодо характеристики сутності та класифікації оборотних активів, системності у підходах до формування та фінансування оборотних активів, розробки політики управління ними. Потребують удосконалення методичні підходи до оптимізації обсягу й структури оборотних активів вугільних шахт та джерел їхнього фінансування з метою забезпечення адекватності сучасним умовам господарювання.

Актуальність вищевикладених аспектів та той факт, що наукове вирішення дискусійної проблеми організації ефективного управління оборотними активами на вітчизняних промислових підприємствах далеке від завершення й відстає від потреб практики, обумовили вибір теми дисертації, її мету, завдання і напрямки дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертацію виконано у відповідності до плану науково-дослідних і наукових робіт кафедри управління виробництвом Донецького національного технічного університету. А саме дослідження за темою №Д-8-02 "Розробка наукових основ моделювання вуглевидобувної промисловості як множини економіко-технологічних об’єктів (шахт) з метою оптимального розподілу інвестицій" (номер держреєстрації ДР 0102V001152), де особисто автором надано характеристику підходів до формування оборотних активів промислового підприємства з позиції залежності їх суми від обсягів виробництва, досліджено особливості управління та використання оборотних активів вуглевидобувних підприємств у ринкових умовах господарювання.

^ Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в розробці теоретичних та методичних положень до формування політики управління оборотними активами промислових підприємств, адекватних сучасним умовам господарювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні теоретичні, науково-методичні та практичні задачі:

уточнено сутність економічних категорій "оборотні активи" та "оборотний капітал" промислових підприємств;

удосконалено класифікацію оборотних активів промислових підприємств;

розроблено матрицю управління оборотними активами;

досліджено особливості управління оборотними активами вуглевидобувних підприємств у ринкових умовах господарювання;

розроблено підходи до формування та фінансування оборотних активів, що відповідають сучасному виробничо-фінансовому стану вугільних шахт;

розроблено критерії визначення типу підходів до формування та фінансування оборотних активів;

розроблено економіко-математичну модель управління оборотними активами, що дозволяє встановити оптимальний обсяг і структуру оборотних активів та джерел їх фінансування, що відповідають обраній політиці управління оборотними активами;

розроблено критерій оцінки результатів корегування політики управління оборотними активами.

^ Об’єктом дослідження є процес управління оборотними активами промислових підприємств у сучасних умовах господарювання.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти управління оборотними активами промислових підприємств.

^ Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є положення сучасної економічної теорії, дослідження вітчизняних і закордонних учених із питань управління оборотними активами вугільних шахт.

Для досягнення сформульованої мети і вирішення поставлених задач у дисертаційній роботі було використано такі загальнонаукові і спеціальні методи: методи теоретичного узагальнення, критичного аналізу, синтезу – для дослідження теоретичних аспектів управління оборотними активами; методи групування та класифікації – для удосконалення класифікації та аналізу видів оборотних активів; системний і аналітичний підходи – при створенні матриці формування політики управління оборотними активами; методи статистичного аналізу – для дослідження особливостей формування й фінансування оборотних активів вугільних шахт Донбасу; кореляційно-регресійний аналіз – для визначення характеру залежності прибутковості підприємства від суми оборотних активів підприємства; економіко-математичні методи – для розробки моделі управління оборотними активами з метою формування (корегування) політики управління оборотними активами.

Обробку даних і розрахунки здійснено за допомогою ЕОМ з використанням редактора Excel 7.0, MathCAD 2000, Windows XP Professional.

Інформаційною базою дослідження були законодавчо-нормативні акти України, опубліковані матеріали Кабінету Міністрів України, матеріали Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету статистики України, матеріали фінансової звітності 13 вуглевидобувних підприємств Донбасу.

^ Наукова новизна одержаних результатів. У роботі розроблено, уточнено та доповнено науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо формування (корегування) політики управління оборотними активами. До найбільш суттєвих результатів, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, відносяться такі:

уперше:

розроблено матрицю формування політики управління оборотними активами, що враховує допустимі комбінації підходів до формування (агресивний, помірний, консервативний, ірраціональний) та фінансування (ідеальний, агресивний, компромісний, консервативний, ірраціональний) оборотних активів; визначає напрям корегування політики управління оборотними активами, який найкращим чином забезпечує компроміс між ризиком втрати прибутковості підприємства й ризиком втрати фінансової стійкості та платоспроможності;

запропоновано критерій оцінки результатів корегування політики управління оборотними активами, який являє собою відношення фактичної суми оборотних активів до суми коштів, що необхідні для формування (корегування) політики управління оборотними активами за їх джерелами фінансування;

удосконалено:

класифікацію оборотних активів промислових підприємств, яка відрізняється від існуючих більш повним охопленням класифікаційних ознак і враховує: склад елементів фінансування, види, функціональну форму стадій кругообігу оборотних активів, характер участі в операційному процесі, характер участі в різних видах діяльності, період функціонування, методи планування, ступінь ліквідності, рівень ризику вкладання капіталу, характер використання в поточній діяльності, ступінь агрегованості, характер перебування стосовно підприємства;

класифікацію підходів до формування та фінансування оборотних активів, а саме: обґрунтовано, що крім існуючих підходів до формування (агресивний, помірний, консервативний) та фінансування (ідеальний, агресивний, компромісний, консервативний) оборотних активів доцільно використовувати поняття "ірраціональний" підхід до формування, при якому підприємство знаходиться у стані нестачі ресурсів формування оборотних активів і має такий їх обсяг, котрий є недостатнім для забезпечення заданого обсягу постачання, виробництва та реалізації продукції, платоспроможності та фінансової стійкості, та "ірраціональний" підхід до фінансування, при якому довгострокові пасиви як джерела фінансування оборотних активів відсутні, поточні пасиви є джерелами фінансування оборотних активів і частково необоротних активів;

критерії визначення типу підходів до формування та фінансування оборотних активів, а саме обґрунтовано необхідність використання у якості критеріїв визначення типів підходів до формування та фінансування наступні: питома вага оборотних активів в загальній вартості активів підприємства та коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами відповідно;

дістали подальшого розвитку:

теоретичні основи економіки підприємства, а саме уточнено категорії: оборотні активи промислових підприємств (сукупність таких матеріальних та грошових цінностей, котрі обслуговують його поточну фінансово-господарську діяльність, внаслідок високого рівня ліквідності забезпечують платоспроможність підприємства, знаходяться у постійному кругообігу й в повному обсязі переносять свою вартість на виготовлену продукцію протягом одного календарного року або одного операційного циклу); оборотний капітал промислових підприємств (та частка капіталу промислового підприємства, яка авансована в елементи оборотних активів, шляхом платежів регулює їх обсяг та темпи кругообігу з метою забезпечення безперебійності процесів постачання, виробництва та реалізації продукції);

методичні підходи до оптимізації обсягу і структури оборотних активів вугільних шахт та джерел їх фінансування (що відповідають обраній політиці управління оборотними активами) на основі розробленої економіко-математичної моделі, яка базується на мінімізації альтернативної вартості додатково залучених елементів оборотних активів та витрат по додатковому залученню й обслуговуванню використовуваних джерел фінансування.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці на основі отриманих наукових положень методичних рекомендацій щодо формування політики управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах з урахуванням допустимих комбінацій підходів до формування та фінансування оборотних активів, напрямків збільшення ризику втрати прибутковості підприємства й напрямків збільшення рівню ризику втрати фінансової стійкості та платоспроможності; використанні напряму управлінського впливу при формуванні (корегуванні) політики управління оборотними активами, котрий найкращим чином забезпечує компроміс між ризиком втрати прибутковості підприємства й ризиком втрати фінансової стійкості та платоспроможності; розрахунку обсягів і структури оборотних активів та джерел їх фінансування, що відповідають обраній політиці управління оборотними активами та забезпечують заданий рівень фінансової стійкості та платоспроможності.

Результати дослідження є практичним внеском в систему управління оборотними активами на основі оптимізації обсягів і структури оборотних активів промислових підприємств та джерел їх фінансування.

Основні наукові положення дисертації, які мають прикладний характер, знайшли практичне використання в діяльності вуглевидобувних підприємств ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" (акт про впровадження №3/88 від 10.11.05 р.).

Результати досліджень, а саме теоретичні положення і розроблена автором економіко-математична модель управління оборотними активами промислових підприємств, використовуються при викладанні дисциплін "Економіка підприємства", "Контролінг", "Фінансовий аналіз", "Операційний менеджмент" для студентів за напрямом підготовки 0502 – Менеджмент, які викладаються у Донецькому національному технічному (довідка №42-01 від 14.12.2007).

^ Особистий внесок здобувача. Автору належить наукові ідеї роботи, теоретичні розробки, результати обробки інформації, вибір методів дослідження. Наведені результати досліджень були отримані самостійно і відображають авторський підхід до проблеми управління оборотними активами з метою вирішення поточних проблем, з якими зіштовхнулися вугільні шахти Донбасу. Автор є безпосереднім учасником практичних впроваджень і наукових досліджень. Результати роботи знайшли відображення в опублікованих роботах.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та рекомендації теоретичних та практичних розробок дисертанта обговорювалися зі спеціалістами вуглевидобувних підприємств, а також доповідалися на ряді всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та наукових конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Економіка підприємства: проблеми теорії та практики" (м. Дніпропетровськ, 2003 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми економіки підприємства" (м. Дніпропетровськ, 2003 р.), І Міжнародна науково-практична конференція "Науковий потенціал світу ‘2004" (м. Дніпропетровськ, 2004 р.), 6-та Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Економіка і маркетинг в XXI сторіччі" (м. Донецьк, 2005 р.).

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 12 наукових працях загальним обсягом 6,01 д.а., з яких особисто автору належить 4,56 д.а., з них 7 – у наукових фахових виданнях обсягом 4,56 д.а., з яких автору особисто належить 3,4 д.а.

^ Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (144 найменування на 13 сторінках). Зміст викладено на 191 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 17 таблиць, 19 рисунків, 6 додатків на 68 сторінках.

  1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка