2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3
Скачати 82.12 Kb.
Назва2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3
Дата03.06.2013
Розмір82.12 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
23. Поняття ліквідності.

Ліквідність буває:

1. Ліквідність активів;

2. Ліквідність балансу;

3. Ліквідність підприємства.

Розглянемо більш детально кожну з визначених категорій.

Досліджуючи економічну літературу можна виділити наступні види визначень ліквідності активів:

1. Ліквідність активів трактується як аналітична величина, що характеризує розподіл активів на часові осі;Ліквідність активів – величина зворотна часу необхідна для перетворення їх в гроші (Поляк Г. Б. «Фін менеджмент»);

Ліквідність активів – величина зворотна до ліквідності балансу за часом перетворення активів в грошові засоби тобто чим більше часу потрібно щоб даний актив набув грошової форми тим нижча його ліквідність.

2.Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби.

Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду.

3.Ліквідність розуміють як характеристику активів, яка визначає незначні затрати при перетворені їх в грошові засоби.

Ліквідні активи – це активи, які можуть швидко перетворюватись в гроші без значного зниження своєї вартості. Таким чином підсумовуючи наведені визначення ліквідності логічно під ліквідністю активів розуміти:

Ліквідність активів підприємства – це комплексна, аналітична категорія, яка характеризує здатність кожного конкретного активу трансформуватись в грошові засоби при цьому ступінь ліквідності визначається 2-ма факторами:

- швидкістю трансформації;

- затратами власника від зниження вартості активу в результаті екстреної її продажі.

2. Ліквідність балансу трактується більш однозначно ніж ліквідність активу. Ліквідність балансу це можливість суб’єкта господарюв. перетворити активи в готівку і погасити свої платіжні зобов’язання.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов’язання.

Ліквідність балансу підприємства – це характеристика балансу підприємства, яка показує теоретичну облікову можливість підприємства перетворити активи в готівку і погасити свої зобов’язання, а також ступінь покриття зобов’язань активами на різних платіжних горизонтах.

3. ^ Ліквідність підприємства доцільно згуртувати в декілька блоків за визначеннями:

Ліквідність підприємства трактується з точки зору загальної можливості здійснення необхідних витрат.

Ліквідність підприємства – здатність суб’єкта господарства в будь-який момент здійснювати необхідні витрати.

Міжнародні стандарти фін звітності трактують так:

^ 1. Ліквідністю називають наявність грошей в найближчому майбутньому після відрахувань фінансових зобов’язань за період.

2. Дана категорія розглядається як здатність підприємства погашати свої виключно короткострокові зобов’язання. Ліквідність – ступінь готовності компанії погасити свої короткотермінові зобов’язання ліквідними активами.

3. Ліквідність підприємства розуміють як здатність погашати вимоги контрагентів, як за рахунок власних так і за рахунок залучених засобів.

Ліквідність – здатність фірми:

- швидко реагувати на несподівані фінансові проблеми і можливості.

- збільшувати активи при зростанні об’єму реалізації.

- повертати короткострокові борги шляхом перетворення активів в готівку.

На основі наведених визначень сформулюємо: Ліквідність підприємства – це синтетичний, обліково аналітичний показник, який характеризує здатність підприємства погашати установлений час, а в окремих випадках із порушенням термінів сплатити свої зобов’язання, як за рахунок власних, так і за рахунок позикових засобів.

Поняття платоспроможності підприємства є дуже близьке до поняття ліквідності і деякі автори ототожнюють ці поняття, що є не коректним з фінансової точки зору.
^ 24. Ліквідність активів.

Ліквідність активів підприємства – це комплексна, аналітична категорія, яка характеризує здатність кожного конкретного активу трансформуватись в грошові засоби при цьому ступінь ліквідності визначається 2-ма факторами:

- швидкістю трансформації;

- затратами власника від зниження вартості активу в результаті екстреної її продажі.

У залежності від ступеню ліквідності активи поділяються на наступні групи:

А1 – найбільш ліквідні активи – всі статті гроші підприємства і поточні фінансові інвестиції. Розраховується в такий спосіб: А1=Р220+230+240.

А2 – швидко реалізовані активи до цієї групи відносять активи для перетворення яких у грошову форму потрібно більш тривалий час, готова продукція, товари, векселі отримані, дебіт. заборгов. До цієї групи відносять наступні рядки: А2=130+…+210

А3 – Повільно реалізовані активи. До цієї групи належать виробничі запаси і витрати майбутніх періодів і оборотні активи, які не ввійшли до перших 2-х груп. А3=100+110+120+250+270

А4 – важко реалізовані активи – до цієї групи відносять необоротні активи підприємства, вартість яких відображена в рядку А4=080


^ 25. Ліквідність балансу.

Ліквідність балансу підприємства – це характеристика балансу підприємства, яка показує теоретичну облікову можливість підприємства перетворити активи в готівку і погасити свої зобов’язання, а також ступінь покриття зобов’язань активами на різних платіжних горизонтах.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів активу згрупованих за ступенем ліквідності із зобов’язуваннями по пасиву згрупованими за ступенем зменшення термінів погашення і розташованих в порядку зростання цих термінів.

Пасив балансу групується за ступенем настання терміну їхньої сплати. Але за даними балансу достовірно таке групування зробити неможливо. Уточнити його можна користуючись формою №5.

При проведенні внутрішнього аналізу таке

групування можна зробити дуже точно:


Четверта група буде представлена довгостроковими пасивами, віднесення до 2 і 3 групи, викон. За даними БО.

Якщо у розпорядженні аналітика є тільки баланс використовується більш стандартний підхід і зобов’язання групуються відповідно до прогнозів термінів погашення, використовуючи загально визнані уявлення про терміновість того чи іншого виду зобов’язання. Використовуючи такий підхід пасиви групуються:

П1 – найбільш термінові зобов’язання представлені рядочком 530 кредит. заборгованість за товари, роботи, послуги.

П2 – короткострокові пасиви – відносяться короткострокові поточні зобов’язання, за «-» 530 рядка. Крім того сюди відносять забезпеченість майбутніх витрат і платежів та доходів майбутніх періодів у частині сум планованих до виплати протягом 12 місяців.

П3 – Довгострокові пасиви – це група пасивів представлена довгостроковими відображеннями в 3-му розділі пасиву + 2-й і 5-й розділ в частині сум до виплати терміном більше 12 місяців.

П4 – Постійні пасиви відображені в 1-му розділі пасиву балансу.

Для визначення ліквідності балансу необхідно співставити відповідні групи активів і пасивів:

П1<А1

П2<А2

П3<А3

П4>А4

Б=Б

^ 26. Ліквідність підприємства.

Ліквідність підприємства – це синтетичний, обліково аналітичний показник, який характеризує здатність підприємства погашати установлений час, а в окремих випадках із порушенням термінів сплатити свої зобов’язання, як за рахунок власних, так і за рахунок позикових засобів.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за допомогою розрахунку насупних коефіцієнтів:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності, характеризує спроможність підприємства погасити свої поточні зобов’язання одно моментно і розрахувати за наступною формулою:

Кабс.л=А1/(П1+П2) (0,2-0,35)

2. коефіцієнт проміжної ліквідності. При визначенні цього коефіцієнта до уваги береться дебіторська заборгованість та інші найбільш ліквідні оборотні активи:

Кпром.л=(А1+А2)/(П1+П2) (0,7-0,8)

3. коефіцієнт покриття, розрах. як віднош. оборот. активів до поточ. зобов’язань:

Кпокр=(А1+А2+А3)/(П1+П2) (1-1,5).
^ 28. Суть фінансової стійкості і фінансової стабільності

Фін. стабільність п-ства є однією знайважливіших характеристик фін. стану п-ства. Вона повязана з рівнем його залежності від кредиторів та інвеститорів. За різних умов в яких здійснює свою діяльність п-ство, фін. стабільність проходить різні етапи: 1) ліквідація поточної неплатоспроможності п-ства (оперативний механізм стабільності); 2) відновлення фін. стійкості(фін. рівноваги) у короткостроковому періоді (тактичний механізм фін. стабільності). Кожному етапу фін. ста-льності відповідають певні внутрішні механізми; 3)забезпечення фін. рівноваги у довгостроковому періоді (стратегічний механізм фін. стабільності).

Визначення стандартизованої межі фін. стійкості є складним процесом. Кожне п-во здійснює свою операц. д-ть в умовах певного економ. середовища. Як економ. категорія, фін. стабільність – це сукупн. економ. відносин,які забезпечують умови зберігання п-вом абсол. або нормальної фін. стійкості та одночасно спроможність до стійкого економ. зрост. при врахуванні
Фін. стійкість п-ства – один з головних чиників, що впливає на фін. стабільність п-ства та досягнення п-ством стану фін. рівноваги.

Фін. стійкість - це такий стан фін. ресурсів п-ва, за якого раціональне розпорядженя ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення
^ 29. Підходи до розвязання задачі кількісної оцінки фін. стійкості

Єдиного загальновизнаного підходу до оцінки фін. стійкості п-ва у цифровому вираженні, а також усталених алгоритмів немає.

Існує 2 підходи:

1) При оцінки фін. стійкості п-ва орієнтуються винятково на структуру джерел засобів п-ва, тобто на пасив балансу; 2) Прихильники цього підходу оцінюють фін. стійкість п-ва аналізуючи взаємозвязок між активом і пасивом, тобто відслідковують напрямки використання коштів п-ва. Безумовно показники розраховані за пасивом балансу є основними у цьому блоці фін. аналізу, але характеристика фін. стійкості за допомогою тільки цих показників навряд чи буде повною. Важливо не тільки те звідки залучені засоби, але і те в яку групу активів вони вкладені, тобто дослідження структури вкладень. Інакше кажучи 2-гий підхід доповнює висновки зроблені з розрахунку 1-шої групи коефіцієнтів.

Розрізняють 2-і групи коефіцієнтів: 1) коеф-ти капіталізації; 2) коеф-ти покриття.
^ 30. Коефіцієнти капіталізації

Коефіцієнти капіталізації характеризують фін. стан п-ва з позицій структури, джерел, засобів. Серед коеф, доцільно розглянути наступні:

1) коеф. автонономії(коеф. фін. стійкості) – розрах. як віднош. власного капіталу до валюти балансу і показує, яка частина власних засобів у загальній сумі засобів авансованих в його діяльність. ; =; Чим вище значення цього коеф., тим стабільніше вважається п-ство. Критичне значення вважається 0,5, оптимальне від 0,5 до 1.

2) коеф. фін. залежності є оберненим до коеф. фін. стійкості, розраховується як відношення валюти балансу до власного капіталу п-ства. Зростання цього показника означає збільшення частки позикових засобів в фінансуванні п-ства.

3) коеф. фін. ризику – розраховується як відношення залучених засобів до власного капіталу і показує скільки одиниць (в грошовому вираженні) залучених засобів припадає на 1 грош. од. власного к-лу. Зростання показника свідчить про посилення залежності п-ства від залученого к-лу

4) коеф. маневрування власного капіталу – розрах. як відношення власного оборотного капіталу до загальної суми власного капіталу і показує, яка частина власного капіталу приймає участь в операційному циклі або задіяна в обороті, а яка частина капіталізована. Власний оборотний капітал розраховується як різниця між сумою власного капіталу і необоротних активів. Власний оборотний к-л визнач як різниця: оборот. активи - позикові кошти. Таким чином формула має такий вигляд:

==.

5) коеф. забезпечення власними оборотними засоби – розрах. як відношення власного оборотного капіталу до заг. величини оборотного капіталу і показує, яка частина оборотних засобів придбана за рахунок власних коштів: =.

Схожі:

2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconВсеукраїнський студентський архів
Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують...
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 icon10 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства
Ліквідність підприємства – це його спроможність швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань, тобто це...
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconМодель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування
Грошові платежі здійснюють також між окремими суб’єктами внутрі кожної групи, зокрема між фірмами, між сімейними господарствами тощо....
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconM0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. М1
Залежно від зниження ступеня ліквідності фінансові активи групують у різні грошові агрегати М0, М1, М2 та м ]Відповідно до методологічних...
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconСитуація, зазначена в параграфі 18 б) (коли суб'єкт господарювання...
У цьому випадку фінансові активи кваліфікуються для припинення визнання, якщо виконуються умови параграфів 19 та 20
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconВсеукраїнський студентський архів
Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconПолітика ліквідності має справу з вирішенням дилеми ліквідність рентабельність....
А коли вона виникне, можна тільки почати дію на основі вже заздалегідь створеного заділу резервів; особливої структури активів І...
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 icon2. Підприємство повинно застосовувати цей Стандарт в обліку для витрат на позики
Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу формують частину...
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 iconТемою мого реферата: «Порядок формування економічної політики банку»
...
2. Ліквідність активів розуміють як внутрішню притаманну активу властивість трансформуватись в грошові засоби. Ліквідність активу – це здатність його трансформуватись в грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю грошового періоду. 3 icon1. Загальна характеристика підприємства
Необхідно добре знати, як управляти фінансами, глибоко розуміти такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка