Авторефераты профессионально, недорого
Скачати 385.11 Kb.
НазваАвторефераты профессионально, недорого
Сторінка1/4
Дата03.06.2013
Розмір385.11 Kb.
ТипАвтореферат
nauch.com.ua > Математика > Автореферат
  1   2   3   4

www. mydisser.com ®

Авторское выполнение кандидатских работ: диссертации, статьи,

авторефераты профессионально, недорого.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
МАРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

УДК [338.439:658.15+338.24] (477)

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Львів - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент,

^ СУХАЙ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА,

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

доцент кафедри економіки підприємства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

^ ЄРМОШЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ,

Вищий навчальний заклад „Національна академія управління”,

проректор з наукової роботи,

завідувач кафедри маркетингу, управління та економіки підприємства;
кандидат економічних наук, доцент,

^ КАРПІНСЬКИЙ БОРИС АНДРІЙОВИЧ,

Львівська державна фінансова академія,

завідувач кафедри економіки і підприємництва.
Захист відбудеться “27” березня 2008 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка ( м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “ 27 лютого 2008 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради ___________________________ А. В. Стасишин

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Із відновленням незалежності перед Україною постало завдання досягнення економічної, передусім фінансової безпеки. Ця проблема і досі не вирішена, про що свідчить: постійна збитковість понад третини вітчизняних суб’єктів господарювання; нестача власних обігових коштів, низька рентабельність операційної діяльності, активів, власного капіталу більшості з них; недостатня інвестиційна та інноваційна активність, зниження науково-технічного потенціалу країни. Розвиток ринкових відносин в Україні, її інтеграція у світовий економічний простір та зумовлене цим посилення конкуренції на товарних ринках ще більше актуалізують проблему її фінансової безпеки.

У теоретичному та методологічному аспектах економічну безпеку держави досліджували відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Геєць, І. Бінько, В. Олейников, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Шлемко; регіону – Н. Вавдіюк, А. Сундук; підприємництва та підприємства – О. Ареф’єва, Т. Гладченко, Т. Кузенко, Г. Дем’яненко, С. Ілляшенко, Д. Ковальов, Г. Козаченко, О. Ляшенко, А. Одінцов, Н. Підлужна, С. Покропивний, В. Пономарьов, Н. Реверчук та інші.

Менш вивченою у вітчизняній економічній науці є проблема фінансової безпеки. На рівні національної економіки та її ділових одиниць цій проблемі присвячені праці О. Барановського, І. Бланка, А. Єрмошенко, М. Єрмошенка, К. Горячевої, М. Крупки, Р. Папєхіна. Підґрунтям для розвитку концепції управління фінансовою безпекою стали дослідження збалансованості та ефективності функціонування фінансових систем, забезпечення фінансової стійкості, проблем антикризового управління суб’єктів господарювання, які проводили М. Білик, Є. Брігхем, В. Захарченко, Б. Карпінський, Л. Лігоненко, В. Мец, О. Павловська, О. Терещенко, С. Терещенко та інші.

Унаслідок цих наукових пошуків виявлено та класифіковано загрози, сформульовано головні теоретико-методологічні підходи до управління фінансовою безпекою на рівні держави та суб’єктів господарювання, визначено його методи та механізми.

Однак ще не знайшли належного наукового відображення особливості забезпечення фінансової безпеки у різних сферах національного господарства. Зокрема, в контексті продовольчої безпеки України надзвичайно важливими є завдання управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва, тому їх треба вирішувати на державному та господарському рівнях. Окремі важливі аспекти цієї проблеми досліджували такі відомі вчені, як Б. Пасхавер, В.Галушко, Ю. Лузан, Т. Кравченко, В. Месель-Веселяк, М. Пархомець, І.Степаненко, М. Хорунжий та ін. На підставі напрацьованого потрібно дослідити проблеми управління фінансовою безпекою в агропромисловому виробництві та обґрунтувати шляхи його вдосконалення.

Зазначені проблеми і зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, визначили актуальність, дали змогу сформулювати його мету та завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Результати дисертаційної роботи використані для виконання наукової держбюджетної теми „Управління економічними і соціальними процесами в регіоні” ( № державної реєстрації 0105U004946), зокрема аналіз виробництва і переробки молока в Західному регіоні України, а також рівня фінансової безпеки молочної промисловості Львівської області.

^ Мета і завдання роботи. Мета даного дисертаційного дослідження – розробити теоретичні положення і практичні рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах ринкової трансформації економіки України.

Для досягнення визначеної мети були поставлені такі завдання:

 • дослідити еволюцію категорії „безпека” в національній економіці, її сучасне тлумачення та нормативно-правове забезпечення;

 • визначити суть, зміст та місце фінансового складника в системі економічної безпеки;

 • з’ясувати сутність, систематизувати загрози та чинники фінансової безпеки агропромислового виробництва;

 • сформувати концепцію управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва;

 • на підставі узагальнення відповідних наукових досліджень розробити методику оцінки рівня фінансової безпеки господарюючих суб’єктів;

 • охарактеризувати розвиток молокопереробного виробництва в умовах ринкової трансформації економіки України;

 • проаналізувати та оцінити ефективність управління фінансовою безпекою молокопереробної сфери агропромислового виробництва;

 • обґрунтувати шляхи вдосконалення управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання в молочній промисловості;

 • визначити основні напрями поліпшення державного регулювання системи виробництва і переробки молока в Україні.

^ Об’єктом дослідження є економічні відносини в сфері забезпечення фінансової безпеки агропромислового виробництва України.

Предметом дослідження є методи та механізми управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в Україні.

^ Методи дослідження. У роботі застосовані такі методи наукового пізнання: системний підхід, аналіз, синтез, наукова абстракція, узагальнення (під час дослідження, уточнення та розвитку понятійного апарату економічної та фінансової безпеки, концепції управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва, наявних методик оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання ); історичний підхід (при аналізі еволюції поглядів на сутність понять економічної та фінансової безпеки); фінансовий аналіз (оцінюючи фінансовий стан молокопереробних підприємств ); економіко-математичне моделювання ( при розробленні моделі оптимізації виробничої програми у молокопереробному виробництві ), статистичний аналіз (характеризуючи стан розвитку молокопереробної галузі та дослідженні чинників її зовнішнього середовища).

Інформаційну основу дисертаційного дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти України, статистична інформація Державного комітету статистики України та матеріли Львівського обласного управління статистики, монографії, періодичні видання, дані Державної системи розкриття інформації на фондовому ринку України, фінансова звітність підприємств молочної промисловості України, планові та фактичні показники виробництва окремих підприємств молочної промисловості України.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у розробленні концептуальних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва, зокрема у його молокопереробній сфері. Наукову новизну засвідчують конкретні наукові результати.

Вперше:

 • сформульовано поняття „фінансова безпека агропромислового виробництва” як його забезпеченість достатніми фінансовими ресурсами, захищеність фінансових інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, як на загальносистемному рівні, так і на окремих стадіях повного циклу виробництва і перероблення сільськогосподарської сировини. Одночасно управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва визначено як систему її державного регулювання та господарського управління фінансовою стійкістю, захищеністю фінансового стану від різних збурень, що забезпечується виконанням відповідних функцій, застосуванням методів та механізмів;

 • проведений системний аналіз фінансового стану, зовнішнього середовища суб’єктів господарювання молокопереробного виробництва дав змогу виявити основні загрози їх фінансовій безпеці, недостатній її рівень, залежність від обсягів виробництва продукції та прибутковості операційної діяльності, а також обґрунтувати комплекс організаційно-економічних методів та стратегічних напрямів поліпшення управління фінансовою безпекою в умовах ринкової трансформації економіки України.

Удосконалено:

 • класифікацію загроз фінансовій безпеці суб’єктів господарювання за такими ознаками: безпосередністю впливу на фінансову безпеку; можливістю виявлення; тривалістю дії; об’єктивністю зумовленості. За певних обставин такою загрозою може стати будь-який чинник зовнішнього або внутрішнього середовища ділових одиниць;

 • методику аналізу та оцінки фінансової безпеки суб’єктів господарювання на підставі комплексного підходу за такими напрямами: фінансова стійкість, потенціал фінансово-економічного розвитку, загрози зовнішнього та внутрішнього середовища, захищеність від фінансових ризиків, здатність компенсувати можливі збитки в разі реалізації загроз;

 • моделювання оптимізації виробничої програми молокопереробки за критеріями: максимізації загального прибутку від виробництва продукції та середньої маржинальної прибутковості використаної одиниці молочної сировини, що дозволяє підвищити рівень фінансової безпеки операційної діяльності;

Набуло подальшого розвитку:

 • концепція управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання, яку викладено крізь призму теорії життєвого циклу господарської системи;

 • застосування фінансового механізму – „системи „взаємозв’язку витрат, обсягу виробництва і прибутку” у практиці управління фінансовою безпекою операційною діяльністю молокопереробних підприємств агропромислового виробництва;

 • обґрунтування вдосконалення системи державної підтримки молокопереробної сфери агропромислового виробництва в умовах ринкової трансформації економіки України, спрямованої на підвищення рівня його фінансової безпеки.

^ Практичне значення отриманих результатів. Наукові висновки автора використовують у викладанні курсів „Менеджмент організацій”, „Економічна діагностика”, „Організація і планування діяльності підприємства”, „Планування діяльності підприємства в ЛНУ імені Івана Франка. Автор підготував розділ „Фінансове планування” навчального посібника „Організація і планування діяльності підприємства”. – Львів, 2007. – 336 с., рекомендованого МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ( Лист Міносвіти від 25.04.2007 р. № 14/18 –г-641).

Результати наукових досліджень автора, а саме – методику комплексної оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання та результати аналізу стану фінансово-господарської діяльності підприємств молочної промисловості Львівської області за 2000-2006 рр. прийняті до уваги при розробленні Стратегії розвитку Львівської області до 2015 р., обґрунтуванні низки програмних документів з агропромислового виробництва та регуляторних рішень щодо підприємств молочної промисловості регіону ( довідка головного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації № 3-51-345 від 14.02.2008 р.).

Практичні рекомендації щодо контролю та прискорення інкасації дебіторської заборгованості, управління операційною діяльністю та оптимізації виробничої програми, розробленні планів і стратегії розвитку були використані на Філії „Львівський молочний комбінат” ПП КФ „Прометей” ( довідка від 04. 07. 2007 р.)
  1   2   3   4

Схожі:

Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Нвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності україни з міжнародними стандартами
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Організаційно-економічні засади ефективної діяльності садівницьких підприємств закарпаття
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Нан україни, завідувач відділу проблем економічного регулювання соціальних процесів
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Визначення інтеграційних пріоритетів україни в контексті використання потенціалу старопромислових регіонів
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти І науки України
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Економічне обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємств ресторанного господарства
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Ефективність наукових досліджень І використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка