Наказ
Скачати 183.54 Kb.
НазваНаказ
Сторінка1/2
Дата04.06.2013
Розмір183.54 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради
Харківський технологічний ліцей № 9

Харківської міської ради Харківської області


НАКАЗ17.04.2012 № 95

Про підсумки вивчення стану

викладання математики та фізики

у 6-11-х класах


На виконання рішення районной колегії від 15.12.2011 за темою «Управління якістю природознавчої та інформаційної освіти в навчальних закладах району» в березні 2012 року здійснено перевірку стану викладання математики та фізики у 6-11-х класах ліцею.

При перевірці вивчалися наступні питання: виконання навчальних програм з математики та физики, організація викладання предметів; аналіз якісного складу вчителів та їх фахової підготовки; вивчення якості знань рівня навчальних досягнень учнів з математики і фізики.

В ході перевірки з’ясовано, що у ліцеї розроблено заходи з реалізації Концепції державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, які включають поліпшення матеріально-технічної та методичної бази закладу з природничо-математичних предметів; фахову підготовку та підвищення рівня професійної компетентності вчителя; проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки учнів; підвищення якості та відкритості природничо-математичної освіти.

До річного та перспективного плану роботи ліцею, шкільних методичних об’єднань вчителів математики та інформатики внесені корективи відповідно до розроблених планів-заходів.

З’ясовано, що кількість годин відведених на вивчення предметів відповідає кількості, визначеній Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та робочому навчальному плану Харківського технологічного ліцею № 9 на 2011\2012 навчальний рік. Календарне планування вчителів складено відповідно до вимог чинних програм, записи в журналах відповідають календарному плануванню, рекомендаціям щодо їх заповнення.

Викладання предметів природничо-математичного циклу у ліцеї забезпечують педагоги, більшість з яких мають вищу кваліфікаційну категорію та достатній стаж роботи.

При відвідуванні уроків з’ясовано, що типи уроків, які проводять учителі, це: комбіновані уроки, нестандартні уроки; уроки засвоєння нових знань; уроки узагальнення і систематизації знань; уроки перевірки та корекції знань; уроки практичного застосування знань.

Найчастіше під час проведення уроків учителі застосовують наступні форми і методи роботи: проблемно-пошукові, методи кооперативного навчання, метод проектів, ігрові, словесні форми; педагогічні технології чи їх елементи: інформаційно-комунікаційні технології навчання; елементи модульно-розвивального навчання.

100 % учителів природничо-математичного циклу використовують у своїй роботі комп’ютер, Інтернет щодня під час підготовки до уроків та 70% учителів - під час проведення уроків. На мотивацію навчання учнів спрямовані методи: проблемно-пошукові, методи створення інтересу до навчання; інтерактивні, інформаційно-рецептивні.

Серед позитивних форм і прийомів на уроках математики та фізики:

  • організація самостійної роботи учнів;

  • алгоритмічний метод;

  • використання електронних презентацій з метою повторення основних понять теми ;

  • мотивування учнів через виконання завдань практичного змісту;

  • використання завдань у тестовій формі;

  • само оцінювання, взаємооцінювання.

Форми контролю та оцінювання, які застосовуються: тестовий контроль, фронтальне опитування, самостійні роботи, тощо.

Результати моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти учнів ліцею свідчать про оволодіння учнями навчальними програмами відповідних предметів базового компоненту на рівні державних вимог з урахуванням особистісного компоненту, пов’язаного з розвитком здібностей до самопізнання, самореалізації, самоконтролю, самоорганізації.

Разом з тим, залишається проблема наявності 5% учнів, які мають низький рівень успішності, що зумовлена багатьма причинами.

Важливим напрямком діяльності вчителів математики та фізики ліцею є організація позакласної роботи, яка формує інтерес до навчання, дає можливість використовувати резерви навчальних програм. Учні, під керівництвом вчителів, беруть участь у різноманітних конкурсах і акціях, залучаються до практичної та дослідницької діяльності. Про це свідчить результативність участі учнів ліцею у олімпіадах, конкурсах та турнірах різних рівнів.

Загальний аналіз навчально-матеріальна бази кабінетів математики та фізики свідчить про недостатню кількість технічних засобів для системного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Навчально-лабораторне обладнання кабінету фізики потребує оновлення та доукомплектації.

На підставі аналітичної довідки «Про підсумки вивчення стану викладання математики та фізики у Харківському технологічному ліцеї № 9 Харківської міської ради Харківської області» (додається) та з метою усунення виявлених недоліків, підвищення рівня навчально-методичної роботи вчителів, підвищення якості природничо-математичної освіти у ліцеї,
НАКАЗУЮ:

1. Вважати стан викладання математики та фізики у 6-11-х класах ліцею таким, що відповідає основним вимогам Державних стандартів освіти та документів

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з даних предметів.
2. Вчителям математики та фізики:

2.1. Провести індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програмний матеріал на початковому рівні.

І семестр 2012\2013 року

2.2. Розробити та використовувати на уроках завдання на формування в учнів пошукового мислення, здатності робити самостійні логічні кроки, використання базових знань з предмету для розв’язання життєвих завдань.

2012\2013 навчальний рік

2.3. Забезпечити перехід до організації навчально-виховного процесу на основі діяльністного підходу через збільшення кількості практико-орієнтованих завдань, використання активних та інтерактивних форм роботи на уроці, впровадження ефективних інформаційно-комунікативних технологій.

2012\2013 навчальний рік

2.4. Продовжувати роботу щодо поліпшення оснащення кабінетів природничо-математичного циклу сучасними засобами навчання та щорічно проводити їх огляди.

2012\2013 навчальний рік

3. Керівникам ШМО:

3.1. Довести зміст цього наказу до відома вчителів.

Червень 2012 року

3.2. На засіданні методичного об’єднання підвести підсумки ефективності проведених у 2011\2012 навчальному році заходів по підвищенню якості навчання з математики та фізики.

Червень 2012 року

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Островній Д.Л.:

4.1. Проконтролювати систематичне проведення індивідуальної роботи з учнями по ліквідації прогалин в знаннях учнів та облік цієї роботи.

Вересень-грудень 2012\2013 навчального року

4.2. Під час відвідування уроків звертати увагу на вміння учнів виконувати практичні та лабораторні роботи, користуватися лабораторним обладнанням, на експериментальну підготовку учнів при проведенні дослідів, обробки та інтерпретації результатів.

2012\2013 навчальний рік

4.3. Здійснити аналіз стану викладання та оцінювання  якості знань учнів з природно-математичних наук за результатами ЗНО, використовуючи кваліметричні моделі.

І семестр 2012\2013 навчальний рік

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Л.І. Денисюк
З наказом ознайомлені: Д.Л. Островна

Л.В. Тихонова

О.М. Данко

Є.В. Шумовська

О.І. Щербань

Островна Д.Л.

Додаток

до наказу ХТЛ № 9

від 17.04.2012 № 95


ДОВІДКА

про підсумки вивчення стану викладання математики та фізики

у Харківському технологічному ліцеї № 9 Харківської міської ради Харківської області
На виконання рішення районної колегії від 15.12.2011 за темою «Управління якістю природознавчої та інформаційної освіти в навчальних закладах району» в березні 2012 року здійснено перевірку стану викладання математики та фізики у 6-11-х класах ліцею.

Перевіркою з’ясовано, що з метою реалізації Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року у ліцеї було розроблено заходи, які включають поліпшення матеріально-технічної та методичної бази ліцею з природничо-математичних предметів; фахову підготовку та підвищення рівня професійної компетентності вчителів; проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки учнів; підвищення якості та відкритості природничо-математичної освіти.

До річного та перспективного плану роботи Харківського технологічного ліцею № 9, шкільних методичних об’єднань вчителів математики та інформатики та вчителів природознавчих наук внесені корективи відповідно до розробленого плану-заходів. Заплановано вивчення питань стану реалізації вчителями природничо-математичного циклу навчально-методичного забезпечення кабінетів щодо впровадження інноваційних технологій, використання можливостей навчальних програм для досягнення позитивних результатів навчання та виховання, формування навчальної компетенції учнів, формування наукового світогляду, критичного мислення на уроках і в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу, шляхів вирішення проблем якості знань учнів, міжпредметних зв΄язків та їх ролі у формуванні понять, використання інформаційних технологій у навчанні, інтерактивних методів під час вивчення предметів природничо-математичної освіти, проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки учнів, відповідність рівня досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін вимогам програм.

З’ясовано, що кількість годин відведених на вивчення предметів відповідає кількості, визначеній Типовими навчальними планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та робочому навчальному плану Харківського технологічного ліцею № 9 на 2011\2012 навчальний рік. Календарне планування вчителів складено відповідно до вимог чинних програм, записи в журналах відповідають календарному плануванню, рекомендаціям щодо їх заповнення.

Викладання предметів природничо-математичного циклу, а саме математики та фізики у ліцеї забезпечують педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію та достатній стаж роботи. Вчитель математики Шумовська Є.В. та вчитель фізики Тихонова Л.В. мають педагогічне звання «Старший вчитель».
^ Стаж роботи вчителів математики та фізикиТаким чином, кількісний та якісний склад членів педагогічного колективу, які викладають у ліцеї предмети природничо-математичного циклу, має високий потенціал.

Учні забезпечені підручниками на 100%, але існує проблема у якості забезпечення учнів підручниками, їх перевантаженість науковими фактами та складною мовою викладу матеріалу, або відсутність певного навчального матеріалу. Підтвердженням цьому є той факт, що учні 10-А класі працюють за підручником «Фізика. 10 клас» авторів М. Засєкіної, М. Головко, структура і концептуальні засади якого мають певні недоліки, а саме: у змісті підручника відсутні такі навчальні теми, як: «Властивості газів, рідин, твердих тіл», «Основи термодинаміки».

Проаналізовано стан оснащення кабінетів природничо-математичного циклу сучасним обладнанням, їх відповідність Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом МОН України №601 від 20.07.04 року, Типовому переліку навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 20.06.2002 р. № 367). Визначено, що загальною проблемою для кабінетів є застаріле навчальне обладнання. В кабінетах математики та фізики ліцею накопичено чимало мето­дичної, науково-популярної, довідкової літератури, використовується мультимедійний проектор (один на ліцей).

У кабінеті фізики встановлено телевізор та DVD-програвач для демонстраційних показів, та іншої навчальної роботи. Здійснено капітальний ремонт лаборантської кімнати. Сплановано обладнання робочого місця вчителя комп’ютером.

Однак, слід відзначити, що навчально-матеріальна база кабінету фізики застаріла. А саме: навчально-лабораторне обладнання потребує оновлення та доукомплектації.

Загальний аналіз свідчить про недостатню кількість технічних засобів у кабінетах математики та фізики ліцею для системного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Досягти диференціації навчально-виховного процесу для забезпечення глибокого й різностороннього розвитку здібностей кожної дитини, розкриття їх творчого потенціалу не уявляється можливим без ефективного використання педагогами інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, без залучення комп’ютерних технологій навчання, що є вимогою сьогодення.
  1   2

Схожі:

Наказ iconНаказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19. 11. 2009 n 498
Наказ iconНаказ
Наказ монмолодьспорту №630 від 25. 05. 2012 р. Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року
Наказ iconНаказ
Наказ мон №601 від 20. 07. 2004р. "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"
Наказ iconНаказ монмолодьспорт №1112 від 17. 10. 12 року міністерство освіти...
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Наказ iconМетодичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної...
Наказ мон від 20. 04. 2001 №330), Листом мон про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної...
Наказ iconПамятка до практичного використання основні регламентуючи документи...
Наказ моз україни від 20. 05. 2009р. №189-Адм «Про затвердження «Протоколу діагностики та лікування нового грипу а (Н1/N1)-Каліфорнія...
Наказ iconНаказ по Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №4 від 26....
«Євро–2012» конкурс фотографій, футбольна вікторина; «Мова моя калинова» конкурс фотографій та слоганів. Але практично працював проект...
Наказ iconВсі вже чули про Наказ монмс №1112 від 17. 10. 12 "Про опублікування...
Наказ монмс №1112 від 17. 10. 12 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук"....
Наказ iconЗолочівська районна державна адміністрація харківської області феськівська...
Положення про функціональну підсистему «Освіта І наука України» Єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні...
Наказ iconЯк скласти наказ про облікову політику
Для таких керівників ми й наводимо приблизний проект наказу та положення про облікову політику підприємства. Бухгалтерам же цей матеріал...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка