Розділ Характеристика пат «Дубномолоко»
НазваРозділ Характеристика пат «Дубномолоко»
Сторінка1/8
Дата04.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Зміст

Вступ

Розділ 1. Характеристика ПАТ «Дубномолоко»

  1. Характеристика виду діяльності підприємства………………………6

  2. Виробнича структура підприємства…………………………...……...9

  3. Технологічний процес виробництва продукції…………………......13

Розділ 2. Оптимізація виробничої структури підприємства

  1. Розробка виробничої програми………………………………………22

  2. Обґрунтування виробничого процесу………………………...…......27

  3. Організація допоміжного виробництва……………………..............35

  4. Організація обслуговуючих підрозділів……………………….........36

  5. Розрахунок чисельності працівників………………………………...41

  6. Побудова оптимізованої виробничої структури підприємства.…43

Розділ 3. Складання технологічної документації

  1. Різання як основний процес обробної стадії виробництва…………………...…...………………………………….46

  2. Проектування технологічних процесів…………………...…...……53

  3. Розробка технологічної карти………………………………..……....57

Висновок……………………………………………………………………..…...67

Список використаної літератури………………………………………………69

Додатки

ВСТУП

Основною виробничо-господарською ланкою економіки України є підприємство. Згідно з Господарським кодексом України підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності.

Виробництво матеріальних благ і послуг становить основу життя і розвитку будь-якого суспільства. Воно не тільки забезпечує людей необхідними споживчими благами, а і є рушієм технічного прогресу й розвитку людини.

Виробництво має дві важливі сторони: воно одночасно є взаємодією людини з природою і сукупністю відносин між людьми.

Елементами процесу виробництва є власне праця, предмети праці та засоби праці. Праця, або цілеспрямована діяльність, передбачає застосування здібностей та трудових навичок людей, їхніх фізичних та розумових зусиль.

Харчова промисловість — одна з провідних структуро-формуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України.

Предмети праці – це об’єкти цілеспрямованої діяльності людини. До предметів праці належать обладнання, сировина, матеріали тощо. Людина діє на предмети праці за допомогою засобів праці.

Засоби праці – це молочні продукти, інструменти обладнання, цехи, харчові добавки, тощо.

Перехід до ринкової системи господарювання тісно пов’язаний з виникненням і поширенням самостійної, ініціативної діяльності суб’єктів економічних відносин, спрямованих на виробництво продукції, надання різноманітних послуг з метою одержання прибутку. Рухливий і динамічний підприємницький сектор сприяє вирішенню низки соціально-економічних проблем, розширенню можливості працевлаштування, повнішого задоволення потреб споживачів.

Об’єктом вивчення даної роботи є підприємство – товаровиробник , як основа первинна ланка народного господарства. Підприємство не може ефективно функціонувати без належного управління, або менеджменту.

У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння домагатися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поводження інших людей. Основною складовою менеджменту є операційний менеджмент, як філософія управління.

Операційний менеджмент – це діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем на основі яких виробляється основна продукція чи послуга підприємства

Отже, об’єктом моєї курсової роботи є ПАТ «Дубномолоко» , яке займається виробленням молочно-сирних виробів.

^ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ДУБНОМОЛОКО»

1.1. Характеристика виду діяльності ПАТ «Дубномолоко» 

Відкрите акціонерне товариство «Дубномолоко» засновано на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства.

Повна назва - відкрите акціонерне товариство «Дубномолоко», скорочена – ПАТ «Дубномолоко».

Місцезнаходження товариства: Україна , Рівненська область, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 117а.

Дубненській сиркомбінат був введений в експлуатацію в 1981 р. Створене в 1992 р. ПАТ „Дубномолоко” на сьогодні має могутню сировинну зону, а саме: Тернопільська обл., Хмельницька обл., Волинська обл., Рівненська обл. На сьогодні підприємство може переробляти 360 т молока в добу.

На підприємстві працює:

- цех по виготовленню твердих сирів;

- автоматизована лінія по виробництву сирів;

- цех по виготовленню плавлених сирів;

- цех по виробництву масла;

- лінію по упаковці сирів в плівку;

- апаратний цех (устаткування якого дозволить здійснювати зберігання молока, нормалізацію, пастеризацію і бактофуговання в автоматичному режимі).;

- лінія по прийманню молока;

- цех посолки сирів;

- цех сухого молока.

Також компанія має повністю модернізовану установку сушки сироватки, місткостей і вакуум-випарювальних установок, всі цехи обладнані автоматизованою системою вентиляції і кондиціонування повітря, встановлене устаткування для очищення води. Всього на ПАТ „Дубномолоко” виготовляється до 30 видів плавленого сиру, 17 видів твердого сиру, та 4 види масла і суха сироватка. Виробничі потужності підприємства дозволяють проводити 500т сиру в місяць. Вся продукція виходить на ринок під торговими марками “КОМО” і “Економ”.

Основним напрямком діяльності є вершки, молоко сухе, сир тертий, сир у порошку, сири голубі та сири не перероблені інші, сир перероблений (у т. ч. плавлений), сироватка, послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями.

Метою діяльності є одержання прибутку від виробничо - комерційної діяльності, задоволення суспільних потреб у продукції, роботах, послугах.

Статут є єдиним установчим документом акціонерного товариства. З моменту набуття чинності Цивільним кодексом України установчий договір втратив статус установчого документу АТ.

Статут АТ є документом, обов’язковим як для всіх акціонерів цього товариства, так і для всіх його органів. Статут визначає структуру товариства, порядок управління ним, права акціонерів та інші принципові питання.01

^ Характеристика внутрішнього середовища підприємства ПАТ «Дуьномолоко»

Середовище підприємства ПАТ «Дубномолоко» є неоднорідним, тому з метою аналізу доцільно поділити його на окремі складові. За одним з підходів, середовище, в якому функціонує організація, поділяють на мікросередовище, яке включає внутрішнє середовище організації та найближче оточення, що безпосередньо і найчастіше на неї впливає; макросередовище, яке об'єднує більш віддалені сили, що не піддаються прямому управлінню з боку організації. Макросеридовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впивають на діяльність підприємства опосередковано.

Проведений аналіз і оцінка середовища мають особливо важливе значення для вибору оптимального напряму розвитку підприємства. Водночас вони ґрунтуються на використанні інформації, яка відображає теперішній і минулий стани, що для формування стратегії здебільшого буває недостатньо, тому потрібно врахувати тенденції розвитку ринкової ситуації, щоб виявити проблеми, з якими зіткнеться організація в майбутньому. Визначення тенденцій розвитку середовища є дуже відповідальним і складним процесом, особливо в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Оцінюючи фактори внутрішнього середовища організації необхідно застосувати метод оцінки сильних та виявлення слабких сторін у діяльності організації. Для цього слід розглянути основні характеристики внутрішнього середовища організації.

Внутрішнє середовище - це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Вона здійснює постійний і безпосередній вплив на функціонування підприємства. Внутрішнє середовище не залежить від організаційно-правової форми підприємства та об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження й розвиток. Внутрішнє середовище підприємства визначається внутрішніми змінними, тобто ситуаційними факторами всередині підприємства. До основних внутрішніх змінних відносять цілі, структуру, завдання, технологію і персонал.

Цілі – це конкретний стан окремих характеристик підприємства, досягнення яких є для нього бажаним і на досягнення яких спрямована його діяльність.

Структура – це його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів (служб) і систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними.

Завдання – це види робіт, які повинні виконуватися в обумовлений термін.

Технологія – це засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини тощо) у вихідні (продукт, виріб тощо).

Персонал – це найважливіший ситуаційний фактор підприємства. Від рівня знань і поведінки персоналу, його ставлення до праці залежить досягнення цілей підприємства.

Аналіз передбачає виявлення тих аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи підприємства, використання наявних потужностей і потенціалів, собівартість і якість продукції чи послуг.
1.2. Виробнича структура підприємства ПАТ „Дубномолоко”

Підприємство як відкрита система своє існування і розвиток засновує на взаємодії з зовнішнім середовищем. При цьому умовою існування системи є певна відповідність між середовищем та системою. Будь-які зміни у середовищі та (або) у самій системі призводять до порушення функціонування або руйнування цієї системи. Пристосуватися до змін у середовищі система може різними шляхами. Можна змінити кількість або якість елементів, з яких складається система. Але можна поміняти зв'язки між елементами, щоб досягти нового синергічного ефекту. Взаємодія елементів усередині системи забезпечує трансформацію входів на виходи. Отже ефективність процесу трансформації залежить не тільки від якості елементів системи, але і від способу їх поєднання, тобто від структури системи.

Структура підприємства — це його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів та систему зв'язків, підпорядкованості та взаємодії між ними. При цьому розрізняють поняття виробничої, загальної та організаційної структур управління.

Виробнича структура. Основу діяльності кожного підприємства становлять виробничі процеси, які виконуються у відповідних підрозділах. Склад цих підрозділів саме і характеризує виробничу структуру підприємства. Існує декілька принципів класифікації виробничих структур.

1. В залежності від підрозділу, на закладі якого будується структура, розрізняють цехову, без цехову, корпусну та комбінатську виробничі структури.

За цехової виробничої структури основним виробничим підрозділом є цех, тобто адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською спеціалізацією. За характером своєї діяльності цехи поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні.

Основні цехи виготовляють продукцію, що призначена для реалізації на сторону, тобто продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію підприємства.

Допоміжні цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства.

Обслуговуючі цехи та господарства виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних та допоміжних виробничих процесів.

Побічні цехи займаються, як правило, утилізацією, переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва.

У структурі деяких підприємств - існують експериментальні (дослідні) цехи, які займаються підготовкою та випробуванням нових виробів, розробкою нових технологій, проведенням різноманітних експериментальних робіт.

На невеликих підприємствах з відносно простими виробничими процесами застосовується безцехова виробнича структура. Основою її побудови є виробнича дільниця, як найбільший структурний підрозділ підприємства. Виробнича дільниця - це сукупність територіальне відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або І виготовляється однотипна продукція.

На великих підприємствах декілька однотипних цехів можуть бути об'єднані у корпус. У цьому випадку корпус стає основним структурним підрозділом підприємства. Така виробнича структура дістала назву корпусної.

На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини (металургійна, хімічна, текстильна промисловість), використовується комбінатська виробнича структура, її основу становлять підрозділи, які виготовляють завершену частку готового виробу (чавун, сталь, прокат).

2. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють технологічну, предметну та змішану виробничі структури. Ознакою технологічної структури є спеціалізація цехів підприємства на виконанні певної частки технологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу (ливарні, термічні, механообробні, складальні цехи машинобудівного підприємства). Технологічна структура використовується переважно на підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництва з різноманітною та нестійкою номенклатурою продукції.

Ознакою предметної структури є спеціалізація цехів на виготовленні певного виробу або групи однотипних виробів, вузлів, деталей з використанням різноманітних технологічних процесів та операцій (цех кузовів, задніх мостів, двигунів на автомобільному заводі). Предметна структура виробництва поширена на підприємствах великосерійого та масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами продукції. Проте на практиці — обмаль підприємств, де всі цехи спеціалізовані лише технологічно або лише предметно. Переважна більшість підприємств використовує змішану виробничу І структуру, за якої частина цехів спеціалізована технологічно, а решта — предметне.

3. В залежності від наявності основних та допоміжних процесів розрізняють підприємства з комплексною та спеціалізованою структурою виробництва. Підприємства з комплексною виробничою структурою мають всю сукупність основних та допоміжних цехів, а з спеціалізованою структурою — лише їх частину.

Формування виробничої структури здійснюється під впливом багатьох факторів. Головними з них є: виробничий профіль підприємства; обсяги виробництва продукції; рівень спеціалізації; місце знаходження підприємства.

Кількість виробничих підрозділів підприємства та їх розміри залежать також і від обсягів виробництва продукції. Якщо вони незначні, то увесь виробничий процес можна здійснювати в межах одного чи невеликої кількості підрозділів зі спрощеною системою зв'язків.

Суттєво впливає на виробничу структуру рівень спеціалізації. З розвитком та поглибленням спеціалізації - зменшується кількість виробничих підрозділів підприємства, спрощується його структура. Навпаки, чим більш універсальним є підприємство, тим складніша його структура.

Виробнича структура підприємства залежить і від місця його знаходження. Наприклад, підприємства розташовані у віддалених від промислових центрів регіонах, як правило, більш універсальні та автономні. Для таких підприємств характерна розвинута виробнича структура.

Лінійний тип використовується в системах управління виробничими ділянками, оздоб-лами, цехами. Не розрахований на управління великим підприємством, тому що не включає в себе наукові і проектні організації, розгалужену систему зв'язків з постачальниками і по-споживачеві.

До переваг ЛСУ слід віднести:

  1. простота підбору керівників кожного рівня управління;

  2. оперативність прийняття і реалізації управлінських рішень;

  3. відносна простота реалізації функцій управління.

До основних недоліків відносяться:

 1. відсутність горизонтальних зв’язків у виробничих системах;

 2. значна централізація влади;

 3. при великій кількості рівнів управління (>4) збільшується протяжність періоду прийняття та реалізації управлінських рішень;

 4. обмежені можливості за умов диверсифікації виробництва.

Організаційна структура ПАТ «Дубномолоко» (Додатку А).
1.3. Технологічні процеси виробленої продукції на підприємстві

Технологія

ТП1 + ТП2 + … ТПn

Будь яку технологію можна уявити, як сукупність технологічних процесів.

Технологічним процесом називається логічно упорядкований набір послідовних завершених ланок переробки сировини, матеріалів у проміжну або кінцеву продукцію з наявними властивостями.

Технологічні процеси постійно вдосконалюють. Це зумовлено тим, що продукцію, яку виробляють на підприємстві, періодично поліпшують.

В ТП проміжними ланками є стадії та операції. Технологічні процеси відображають у вигляді текстових описів та графічних зображень.

Основними складовими технологічних процесів є технологічні операції, кожну з яких розглядають як окремий технологічний процес.

Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, яку виконують на одному робочому місці (праці) один або кілька працівників (робітників) над одним або кількома об’єктами, які одночасно обробляються.

Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію.

В залежності від призначення продукції всі виробничі процеси діляться на:

- основні

- допоміжні

- обслуговуючі

Основні – це технологічні процеси, які перетворюють сировину і матеріали в готову продукцію, на випуску якої спеціалізуються дане підприємство.

При їх виконанні змінюються форми і розміри праці, його внутрішня структура, вид і якісна характеристика матеріалу. До них відносять і природні процеси, які проходять під дією сил природи без участі праці людини, але під її контролем.

Допоміжні процеси – допомагають безперебійному протіканню основних виробничих процесів. Отримана таким чином продукція використовується на підприємстві для обслуговування основного виробництва.

Обслуговуючі процеси – створюють умови для успішного виконання основних і допоміжних. До них відносяться між- і внутрішньоцехові транспортні операції, обслуговування робочих місць, складські операції, контроль якості продукції.

Головну роль на підприємстві займають основні процеси виробництва, але їх нормальне функціонування можливе тільки при чіткій організації всіх допоміжних і обслуговуючих процесів.

Виробничі процеси підприємства – це дуже складний процес і тому його розподіляють на стадії, фази. Кожна фаза складається з часткових процесів, які характеризуються визначеною закономірністю етапу виробництва продукції.

Часткові процеси розділяються на технологічні операції, які являють собою частину технологічного процесу і виконуються робочими або групою робочих на одному робочому місці при незамінних знаряддях праці і без переналадки обладнання.

Основна структурна одиниця виробничого циклу є операції, які діляться на основні – в результаті яких змінюється форма, розміри, властивості, взаємне розміщення деталей. Допоміжні – зв’язані з переміщенням предметів праці з одного робочого місця на інше, складування на складі і контроль якості. Операція – це закінчена частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці без переналагоджування устаткування.

В залежності від рівня технічної оснащеності всі операції діляться на ручні, машинно-ручні, машинні, автоматичні, апаратні.

По характеру об’єкту виробництва розрізняють прості і складні виробничі процеси.

Прості – це процеси, які складаються з послідовно виконаних операцій. Оброблені деталі обов’язково мають технологічну подібність. Складні – це процеси, які складаються з послідовно і паралельно виконаних операцій.

Основними виробничими елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмет та засоби праці.
image001

Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес - сукупність дій зі зміни та визначення стану предмета праці.

За перебігом часу виробничі процеси діляться на дискретні і безперервні.

Дискретні (переривані): від призначення, основні, допоміжні, обслуговуючі, від рівня технічної оснащеності, ручні, машинні, машинно-ручні, автоматичні, по характеру об’єкту виробництва, складні, прості, за перебігом часу, дискретні, безперервні.

Раціональна організація виробничого процесу і всіх його частин складається на основі ряду принципів, а саме: диференціація, концентрація, інтеграція, спеціалізація, паралельність, пропорційність, безперервність, ритмічність, прямолінійність, автоматичність, гнучкість, електронізація.

Диференціація – це розподіл виробничого процесу на окремі технологічні процеси, операції, переходи, прийоми.

Але необхідно мати на увазі, що ручні операції неможна піддавати надмірній диференціації, так як це приводить до надмірної стомлюваності на робочих місцях за рахунок монотонності і високої інтенсифікації їх праці. Крім того велика кількість операцій приводить до лишніх затрат на встановлення, кріплення, зняття деталей на робочому місці.

Інтеграція виробничих процесів фіктивного обладнання операції виконують в комплексі – обробка, зборка, транспортування деталей, усунення відходів.

Спеціалізація – на кожному виробничому підрозділі (цех, участок, робоче місце) закріплена номенклатура продукції або виконання технологічних однорідних робіт для виготовлення продукції.

Підвищення ступеня однорідності виконуючих робіт створює умови для застосування спеціального обладнання, більш прогресивної технології, а це в свою чергу дозволяє підвищити продуктивність праці і знизити затрати на виробництво.

Але ціле напрямлена організація виробництва в ряді випадків потребує оволодіння суміжними робочими професіями, які визнані монотонністю праці.

Паралельність – це одночасне виконання окремих частин виробничого процесу по виготовленню виробу. Це дозволяє одночасно виконувати декілька робіт, наприклад машинна обробка деталі і контроль якості.

Пропорційність – вимагає відповідності продуктивності в одиницю часу всіх виробничих підрозділів - основних, допоміжних, обслуговуючих. Досягнення пропорційності засноване на нормах, коли продуктивність обладнання на всіх технологічних операціях пропорційна трудомісткості обробки продукції на всіх операціях. Це забезпечує безперебійний хід виробництва.

В умовах ринкових відносин, коли часто змінюється виробництво продукції підтримання пропорційності виробництва повинно бути постійним завданням. Це вирішується шляхом впровадження організаційно-технічних міроприємств, вдосконалення організаційно-технічних міроприємств, впровадження передових методів праці.

Безперервність – скорочення переривів в процесі виробництва. Це дає можливість скорочувати терміни виготовлення продукції в заданому ритмі. Ступінь безперервності – відношення тривалості технологічної частини виробництва до його повної продовжуваності.

Ритмічність – випуск продукції в рівні проміжки часу однакової кількості. Ритмічність забезпечується високою технологічною дисципліною, раціональною організацією забезпечення робочих місць, надійна робота обладнання, застосування прогресивних систем оперативного планування і управління. Вона дає змогу раціонально використовувати всі виробничі ресурси підприємства, поліпшувати фінансовий стан підприємства.

Прямолінійність – забезпечення найкоротшого шляху проходження предметів праці по всіх стадіях і операціях виробничого процесу.

Автоматичність – автоматизація виробничих процесів, яка дає можливість збільшувати випуск продукції за рахунок економії живої праці, заміна ручної праці на інтелектуальну працю операторів, наладчиків.

Ступінь автоматизації – це відношення трудомісткості робіт виконаних автоматичним способом до загальної трудоємкості робіт.

Гнучкість – мобільний перехід на випуск нової продукції. Воно забезпечує скорочення часу і затрат на переналадку обладнання. Ступінь гнучкості – кількість затраченого часу і необхідність додаткових розходів при переході на нову продукцію.

Електронізація – використання швидкодіючих машин. В результаті цього забезпечується гнучкість, підтримується ритм і рівномірність ходу виробництва. Найбільш ефективне ЕВМ з програмним забезпеченням.

Правильне використання перечислених принципів з врахуванням методів організації виробництва забезпечує скорочення тривалості виробничого процесу і підвищення його ефективності.

Особливості діяльності підприємств, специфіка конкретних технічних та організаційних рішень залежить від типу виробництва.

Тип виробництва – це класифікаційна категорія виробництва, яка враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції. Є три типа виробницва: одиничне, серійне, масове.

Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою продукції, малим обсягом випуску однакових виробів, повторне виготовлення яких не передбачається.

Серійне виробництво має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення виробів періодично випускається певними серіями і сумарний випуск може бути досить значний.

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою продукції, великим обсягом безперервного і тривалого виготовлення однакових виробів.

Окремо виділяють дослідне виробництво, що в ньому виготовляють зразки, партії виробів для проведення дослідницьких робіт, випробувань, доопрацювання конструкції. Дослідне виробництво близьке до одиничного.

За ознаками типу виробництвава можна характеризувати виробничі підрозділи: від робочого місця до підприємства взагалі. При цьому важливою кількісною характеристикою є рівень спеціалізації робочих місць, який обчислюється за допомогою коефіцієнта закріплення операцій.

Виробництво сиру розбите на кілька основних процесів:

milk_dev


Переробка молока: для переробки на сир використовується лише сиропридатне молоко, що відповідає вимогам ДСТУ 3662-97 і технологічним інструкціям з виробництва твердих сичужних сирів.


Формування сиру: сукупність технологічних операцій, спрямованих на відділення сирного зерна від сироватки та утворення з нього монолітних індивідуальних сирних голівок або блоків потрібної форми, розміру, маси.cheese_form
Пресування: пресування сиру проводиться з метою ущільнення сирної маси, видалення залишків вільної (міжзернової) сироватки та утворення замкненого і міцного поверхневого шару (скоринки сиру).cheese_press

Посол сиру в розсолі: харчова сіль відіграє роль смакового інгредієнта, що надає продукту специфічний смак і гостроту. Також сіль є регулятором мікробіологічних та ферментативних процесів.


cheese_dry


Обсушування: обсушування сиру проводиться для видалення вологи із поверхні головки у спеціальному приміщенні або посольному відділенні протягом 1-6 доби при температурі 10(+/-2)°С і відносній вологості повітря від 90 до 95%.

cheese_packing


Упаковка сиру: сир перед визріванням пакують у полімерну плівку або полімерне покриття на спеціальному устаткування і доправляють у камери визрівання сирів.


Визрівання: визрівання сиру являє собою складний комплекс взаємопов'язаний мікробіологічних, біохімічних і фізико-хімічних процесів, що протікають у сирній масі. При цьому всі його складові частини (молочний цукор, білки, живи та інші органічні і мінеральні компоненти) проходять певні перетворення, що у кінцевому результаті обумовлює формування властивих даному виду сиру органолептичних показників.cheese_seasoning
Зберігання: сири, що досягли кондиційної зрілості, перед відправкою з підприємства сортуються і оцінюються за якістю. Оптимальні строки зберігання і реалізації при температурі від 0 до 6°С і відносній вологості повітря від 80 до 85% складають не більше 4-х місяців.cheese_store

Відкрите акціонерне товариство «Дубномолоко» засновано на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства. На сьогодні підприємство може переробляти 360 т молока в добу. Всього на ПАТ „Дубномолоко” виготовляється до 30 видів плавленого сиру, 17 видів твердого сиру, та 4 види масла і суха сироватка. Виробничі потужності підприємства дозволяють проводити 500т сиру в місяць. Вся продукція виходить на ринок під торговими марками “КОМО” і “Економ”. Головною метою діяльності є одержання прибутку від виробничо - комерційної діяльності, задоволення суспільних потреб у продукції, роботах, послугах.


^ 2. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ

2.1. Розробка виробничої програми

Розробку виробничої програми починають виходячи з того, що виробнича програма визначає кількість продукції певного асортименту, що виготовляє підприємство. Вона складається з врахуванням особливостей продукції, на якій спеціалізується підприємство і обґрунтовується виробничою потужністю виробника.

Виробнича програма – це максимально можливий випуск продукції певного асортименту в кількісному співвідношенні, який може здійснювати виробник за певний період часу при встановленому режиму роботи, повному використанні площ і всіх засобів виробництва при раціональній організації праці і виробництва.

Виробнича програма складається з метою планування потреби комплектуючих і матеріалах, які необхідні для виробництва визначеної кількості готової продукції. Для планування раціонального управління запасами, для планування потреби в персоналі і необхідності фінансових ресурсів. Розрахунок балансу робочого часу. Розрахунок балансу робочого часу проведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Розрахунок балансу робочого часу

Назва показників

Відсоток від номінального фонду

Кількість днів

1. Загальна кількість календарних днів

 

366

2. Кількість неробочих днів

 

115

2.1. святкових

 

10

2.2. вихідних

 

105

3. Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)

100

251

4. Невиходи на роботу, всього:

12,4

31

4.1. чергові і додаткові відпустки

9,6

24

4.2. відпустки по вагітності

-

-

4.3. виконання державних обов’язків

-

-

4.4. через хворобу

2,8

7

4.5. навчання

-

-

4.6. неявка з дозволу адміністрації

-

-

4.7. прогули

-

-

4.8. простої (з різних причин)

-

-

5. Корисний фонд робочого часу

87,6

220


З даної таблиці бачимо, що із загальної кількості календарних днів (366 днів) робочих днів працівника підприємства є 251 дні (тобто це і є номінальний фонд робочого часу). Кількість неробочих днів встановлених державою – складає 115 днів, з них: 10 днів – святкових, 105 дні – вихідні. Тому корисний фонд робочого часу при 31 днях (невиходів на роботу) складає 220 днів або 87,6 %.

Приймемо, що дане підприємство працює в одну зміну і тривалість робочої зміни становить 8 годин.

Використовуємо величину корисного фонду робочого часу визначаючи значення виробничої потужності по кожному виду обладнання і в цілому по підприємству за допомогою формули 2.1.

Виробнича потужність підприємства – характеризує можливий рівень обсягу (річний) випуску продукції за умови найбільш повного використання устаткування і виробничої площі.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconВсеукраїнський студентський архів
Розділ дослідження динаміки складу та структури джерел фінансових ресурсів пат «дубномолоко»
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconРозділ економіко-організаційна структура пат«Універсал Банк» розділ...
Розділ аналіз фінансових результатів І рентабельності пат «Універсал Банк»
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconРозділ Теоретичні засади формування податкового процесу в Україні
Розділ Характеристика й особливості податкових проваджень у податковому процесі за законодавством України
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconЗміст всуп 4 розділ кількісні дані як характеристика предмета
Всуп 4 розділ кількісні дані як характеристика предмета посягання злочинів у сфері економіки та
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» icon4 Розділ Фондовий ринок України: поняття та склад учасників
Розділ Загальнотеоретична характеристика адміністративно-правових засобів захисту прав власників цінних паперів
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconПат «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» пат «Полтавхіммаш» пат «Полтава-авто»
Перелік суб’єктів, у яких тов «аф «Лисенко» провела обов’язковий аудит протягом 2012 року
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconЗміст перелік умовних скорочень вступ розділ загальна характеристика...
Розділ загальна характеристика інституту клопотань у кримінальному процесі
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconРозділ Економічна сутність грошових коштів підприємства та розрахунків
Розділ Економіко-організаційна характеристика підприємства на прикладі вкф «Віта-Авто»
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconРозділ система забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві пат «волинь-цемент»
Розділ система забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві пат «волинь-цемент» 5
Розділ Характеристика пат «Дубномолоко» iconВсеукраїнський студентський архів
Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко» засновано на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка