В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Скачати 140.72 Kb.
НазваВ. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Сторінка1/2
Дата14.04.2013
Розмір140.72 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
  1   2
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 28.11.2012 р. N 18/1-12/8

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату України
В. О. Піщейко


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 

N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції"

1. Загальні положення

1.1. Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" (далі - звіт) стосовно окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій.

1.2. Звіт вміщує дані за підсумками календарного року у цілих числах в одиницях вимірювання, які вказані у формі.

1.3. Звіт включає інформацію за фактичними показниками, які визначаються на підставі показів засобів вимірювальної техніки та з додержанням вимог відповідних нормативних документів.

^ 2. Розділ 1 "Загальні відомості"

2.1. Графа 1 відображає дані про установлену електричну потужність електростанції станом на 1 січня наступного за звітним року.

Установлена електрична потужність електростанції визначається як сума номінальних (заводських або перемаркованих) значень потужностей усіх прийнятих в експлуатацію первинних механічних двигунів, з'єднаних з електричними генераторами і призначених для виробництва електроенергії. Показник включає також потужність первинних теплових двигунів з генераторами власних потреб електростанції.

Якщо номінальна потужність електричного генератора менша номінальної потужності первинного двигуна, то показник містить установлену потужність агрегата, визначену за номінальною потужністю генератора.

За встановлену потужність теплофікаційних турбоагрегатів приймається найбільша потужність, яка розвивається на клемах генератора під час роботи турбоагрегата з номінальним тепловим навантаженням і номінальними значеннями основних параметрів.

За встановлену потужність теплофікаційних турбоагрегатів, що мають подвійне позначення потужності (через дріб), приймається потужність, яка зазначена в чисельнику.

Установлена потужність електростанції не включає потужність парових турбін та інших первинних теплових двигунів, які обслуговують повітродувні агрегати та інші вторинні механічні двигуни.

Установлена потужність гідроелектростанції включає дані за сумою значень номінальної електричної потужності всіх установлених на гідроелектростанції гідравлічних турбін, уключаючи потужність гідравлічних турбін, які працюють для рибоходів, судноплавних шлюзів та інших потреб гідроелектростанції.

Установлена потужність вміщує потужність устаткування, яке тимчасово не працює і знаходиться в ремонті, реконструкції, консервації, резерві або працює у режимі синхронного компенсатора, а також потужність прийнятого в експлуатацію енергетичного устаткування по електростанціях, будівництво яких не закінчене. Показник не включає встановлену потужність за новими електростанціями, які знаходяться в роботі або перебувають у пусковому періоді, але не прийняті в експлуатацію; за новими агрегатами, не прийнятими за відповідними документами в експлуатацію, і за агрегатами, що знаходяться в роботі, але за документами про демонтаж виведені з експлуатації. За електростанціями, що використовуються на умовах договору оренди, показники щодо потужностей вміщують дані учасника договору, в експлуатації якого вони перебувають, станом на 1 січня наступного за звітним року.

Установлена потужність (електрична та теплова) електростанції вміщує дані з урахуванням змін потужності при введенні нового, демонтажу старого або перемаркуванні устаткування, що діє, за наявністю оформленого відповідним чином документа. Інші причини (стан генератора, перебування його в ремонті, резерві, на реконструкції, консервації, невідповідність потужності генератора іншим елементам, крім первинного двигуна) не впливають на значення показника установленої потужності станції.

2.2. Графа 2 вміщує установлену теплову потужність електростанції по турбоагрегатах із регульованим відбором пари, протитиском і погіршеним вакуумом, які відпускають тепло споживачам безпосередньо або через водогрійні, редукційні, пароперетворювальні установки; конденсаційних турбоагрегатах, які відпускають тепло з нерегульованих відборів, станом на 1 січня наступного за звітним року.

Установлена теплова потужність турбоагрегата відповідає сумі номінальних потужностей регульованих відборів, протитиску і теплової потужності конденсатора, що використовується для підігріву мережної або сирої води (яка поповнює втрати у тепломережі або пароводяному циклі електростанції), нерегульованих відборів і приймається за даними технічного паспорта або перемаркування.

За відсутності даних про встановлену теплову потужність для теплофікаційних турбоагрегатів показник включає її значення (Qyiт, Гкал/год.), визначене за формулою:

  

,де  - номінальна витрата пари понад потреб регенерації в кожний з регульованих відборів, протитиску, конденсатора, нерегульованих відборів, яка установлюється заводом-виробником або проектом реконструкції за умови включення всіх регульованих відборів і при номінальній витраті пари на турбоагрегат, т/год.;

iвідбj - ентальпія пари кожного з регульованих відборів, протитиску, нерегульованих відборів, яка надійшла у конденсатор, ккал/кг;

iкj - ентальпія конденсату пари кожного з регульованих відборів, протитиску, нерегульованих відборів, з якою він повертається у теплову схему турбоагрегата, ентальпія конденсату в конденсаторі, ккал/кг.

Установлена теплова потужність нерегульованих відборів конденсаційних турбоагрегатів вміщує дані за номінальною теплопродуктивністю підключених до них теплофікаційних установок або за максимальним (але не більше дозволеного заводом-виробником) значенням відпуску пари споживачам.

2.3. Графа 3 відображає електричну потужність електростанції, яка є у її розпорядженні станом на 1 січня наступного за звітним року.

Графа 4 вміщує теплову потужність електростанції по турбоагрегатах, яка є у її розпорядженні станом на 1 січня наступного за звітним року.

Потужність електрична (теплова), яка є у розпорядженні електростанції, - це та потужність, яка може бути використана електростанцією для виробництва електроенергії (теплоенергії).

Електрична (теплова) потужність, яка є у розпорядженні електростанції, визначається шляхом віднімання від установленої електричної (теплової) потужності існуючих обмежень потужності.

Обмеження установленої електричної (теплової) потужності - це вимушене недовикористання установленої електричної (теплової) потужності. За наявності декількох причин обмежень установленої потужності визначається значення обмежень за кожною з причин та встановлюється величина загального обмеження (по сумі окремих одночасно діючих причин) для устаткування з однаковими початковими параметрами пари і т. ін. та для електростанції в цілому.

Значення і технічні причини обмеження потужності визначені у відповідних нормативних документах.

Потужність (електрична/теплова), яка є у розпорядженні електростанції, може дорівнювати установленій, якщо відсутні причини розриву між ними.

Основними причинами обмеження електричної потужності є використання непроектного палива та палива погіршеної якості, знос устаткування, яке відпрацювало розрахунковий ресурс часу, конструкційні дефекти устаткування, незадовільний технічний стан устаткування, недостатня проектна продуктивність загальностанційного обладнання й устаткування та ін.

Обмеження теплової потужності турбоагрегатів можуть бути зумовлені незадовільним станом основного і допоміжного устаткування (технологічні та заводські дефекти, недостатній рівень експлуатації та ремонту та ін.), невідповідність теплопродуктивності теплофікаційних установок теплової потужності відборів турбоагрегатів.

Обмеження теплової потужності турбоагрегатів через недостатню паропродуктивність енергетичних котлів буває тільки у випадку, коли встановлена теплова потужність не може бути досягнута при роботі всіх теплофікаційних турбоагрегатів по тепловому графіку навантаження або при роботі котла з турбоагрегатом по блочній схемі.

^ 3. Розділ 2 "Експлуатаційні дані"

3.1. Рядок 01 відображає кількість електроенергії, виробленої електростанцією за рік, за показниками лічильників генераторів, включаючи виробництво електроенергії агрегатами, які знаходяться на стадії пуску і наладки, але ще не прийняті в експлуатацію.

Ніякі поправочні коефіцієнти до показників лічильників генераторів, крім постійних коефіцієнтів, зазначених на лічильниках, не застосовуються.

При роботі генератора з тиристорним або резервним збудженням для схем живлення збудників від трансформаторів власних потреб або окремих трансформаторів показник уключає кількість виробленої електроенергії відповідним генератором, яка зменшена на наявну за звітний період витрату електроенергії на збудники, тому що ця витрата включається до втрат генератора. При живленні збудження генераторів від трансформаторів власних потреб витрата електроенергії на власні потреби, визначена за показниками лічильників трансформаторів власних потреб, зменшується на величину витрати електроенергії на зазначені збудники. Показник відображає кількість виробленої електростанцією електричної енергії (E, тис. кВт·год.), визначеної за формулою:

E = Eв - Eтз - Eрз,

де Eв - кількість електроенергії, виробленої генераторами, яка включає і витрату електроенергії на тиристорне і резервне збудження, тис. кВт·год.;

Eтз, Eрз - витрати електроенергії на тиристорне і резервне збудження з урахуванням втрат у трансформаторах, тис. кВт·год.

Витрати електроенергії на збудження генераторів відносяться до втрат у них.

Показник "Вироблено електроенергії" не включає обсяги купованої електроенергії на власні виробничі потреби електростанції.

3.2. Рядок 02 відображає дані про кількість відпущеної електроенергії, які дорівнюють різниці між виробленою електроенергією та витратами електроенергії на власні виробничі потреби електростанції (за винятком купованої електроенергії на власні виробничі потреби електростанції) і втратами електроенергії, пов'язаними з її відпуском.

Між відпущеною та виробленою електроенергією витримано співвідношення:

ряд. 02 = ряд. 01 - (ряд. 04 + ряд. 05 - ряд. 06) - ряд. 07.

Обсяг відпуску електроенергії електростанцією включає електричну енергію, що відпущена з шин (від трансформаторів) власних потреб споживачам, які розташовані на її території або поблизу неї, а також витрати електроенергії на господарські потреби.

3.3. Рядок 03 відображає відпущену електростанцією теплоенергію зовнішнім споживачам із парою різних параметрів, мережною і хімічно очищеною (знесоленою) водою, конденсатом і дистилятом, за винятком теплової енергії, поверненої у цикл з відробленою парою, конденсатом, мережною водою, а також початковою водою, що поповнює неповернення конденсату і втрати мережної води.

Показник уключає відпуск теплоенергії від енергетичних котлів (свіжа пара, пара від редукційно-охолоджувальних установок (РОУ або ШРОУ), з відборів, протитиску або від конденсаторів турбоагрегатів), а також пікових водогрійних котлів, призначених для додаткового підігріву мережної води після мережних підігрівачів турбоагрегатів. Також уключає теплову енергію, відпущену споживачам за рахунок пари, частково або повністю відпрацьованої у турбінах: пари виробничого та теплофікаційного відборів, протитиску, нерегульованих відборів (безпосередньо споживачам або на основні та пікові підігрівачі мережної води; на підігрівачі сирої та хімічно очищеної води для підігріву додаткової води, яка поповнює неповернення конденсату від споживачів, підживлювальної води тепломережі); пари, що надійшла у конденсатор (підігрів мережної води, води для поповнення неповернення конденсату і підживлення тепломережі).

Відпуск теплової енергії зовнішнім споживачам уключає також відпуск її на господарські потреби електростанції (опалення, вентиляція будівель, споруд, які знаходяться на території електростанції або прилеглій до неї території, витрати на які не включаються до власних потреб електростанції або технологічних втрат теплоенергії, пов'язаних з її відпуском).

3.4. Рядок 04 відображає витрати електроенергії на власні виробничі потреби електростанції на виробництво електроенергії, визначені за показниками лічильників трансформаторів власних потреб. Ніякі поправочні коефіцієнти до показників лічильників, крім постійних коефіцієнтів, зазначених на них, не застосовуються.

Для електростанцій, які виробляють електро- та теплоенергію, показник вміщує витрати електроенергії на власні виробничі потреби електростанції, пов'язані з виробництвом електроенергії (Eевп, тис. кВт·год.), визначені за формулою:

Eевп = Eтвп + Kе · Eквп,

де Етвп - витрати електроенергії на власні потреби турбоагрегатів, тис. кВт·год.;

Еквп - витрати електроенергії на власні потреби енергетичних котлів, тис. кВт·год.;

Kе - коефіцієнт віднесення витрат палива енергетичними котлами на виробництво електроенергії (розраховується з точністю до четвертого знака після коми) (при зміні методики розподілу витрат палива на відпущену електричну і теплову енергію розрахунок коефіцієнта здійснюється згідно з новою затвердженою методикою):

Kе =

Qе + Qтвп + D Qекв
 ___________________________________________________
Qе + Qтвп + Qвідп - Qпвк + Qвідпвтр - D Qвідпнас

,
  1   2

Схожі:

В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження про виробництво та реалізацію...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження n 1-туризм (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\П. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 2-3 нк (один раз на рік)...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
П "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного...
В. О. Піщейко Роз\Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №13-зв’язок (квартальна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 1-кзр (річна) "Звіт про...
В. О. Піщейко Роз\В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження
Розділ 1 "Капітальні інвестиції" форм державного статистичного спостереження n 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка