Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваНавчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/8
Дата14.04.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ Узагальнення та систематизація знань за рік. (2 години)/(1 година)

10-й клас (70 годин, 2 години на тиждень) / (35 годин, 1 година на тиждень)

^ Зміст навчального

матеріалу


Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів


9. ^ Лінійні та багатовимірні

масиви (8 годин) / (4 години)

Знаходження найбільшого

(найменшого) елементу масиву. Формування масивів. Основні методи формування: метод "бульбашки", прямого вибору вставлення, обміну.

Багатовимірні масиви. Двомірний масив. Введення і виведення елементів двомірного масиву. Пошук і сортування в двомірному масиві.

Практична робота № 1.

"Розробка і виконання

програм з масивами чисел".


^ Учень описує:

• поняття лінійного і двовимірного масиву;

поняття формування масиву;

розпізнає:

• задачі на використання лінійних - одномірних

та двомірних масивів;

пояснює:

• алгоритм знаходження найбільшого

(найменшого) елементу масиву;

• основні методи формування

масиву: "бульбашка", прямого

вибору, вставлення, обміну;

наводить приклади:

• різних методів формування

масивів;

• задачі на використання лінійних і

двомірних масивів;

уміє:

• реалізовувати алгоритми пошуку

найбільшого (найменшого)

елементів масиву;

• реалізовувати алгоритми

формування масивів;

• здійснювати введення та виведення

елементів двомірних масивів;

використовує:

• алгоритми пошуку найбільшого

(найменшого) елементів масиву при

розв’язуванні задач;

• алгоритми формування масивів

при розв’язуванні задач.

^ 10. Обробка рядкових

величин (10 годин) / (5год)

Рядкові величини. Структура опису величин рядкового типу. Операції над рядковими величинами. Стандартні функції для роботи з величинами рядкового типу. Вставка і виключення елементів строкових величин. Пошук у рядку. Перетворення рядкових і числових величин.

^ Практична робота № 2.

"Розробка і виконання програм з рядковими величинами".


Учень описує:

• поняття рядкової величини;

• структуру опису величини рядкового типу;

• стандартні функції для роботи з величинами рядкового типу;

пояснює:

• особливості виконання операцій з рядковими величинами;

• алгоритми пошуку в рядку;

• специфіку перетворення рядкових і числових величин;

наводить приклади:

• завдань на застосування рядкових величин;

уміє:

• використовувати стандартні функції для роботи з величинами рядкового типа;

• здійснювати пошук в рядку;

• виконувати перетворення рядкових і числових величин;

• розв’язувати завдання на обробку рядкових величин.


11. Допоміжні

алгоритми

(10 год.) / (5год.)

Поняття і види допоміжних алгоритмів. Правила описування і звернення до допоміжних алгоритмів у мові програмування. Локальні і глобальні змінні. Передача параметрів у підпрограму. Фактичні і формальні параметри. Поняття рекурсії та її використання для розв’язування завдань Практична роботі № 3.

"Розробка і виконання програм з використанням допоміжних алгоритмів".


^ Учень описує:

• поняття і види допоміжних алгоритмів;

• поняття локальних і глобальних змінних;

• поняття формальних і фактичних параметрів;

• поняття рекурсії;

розпізнає:

• локальні і глобальні змінні в

програмах;

• формальні і фактичні параметри;

пояснює:

• правила опису допоміжних

алгоритмів на мові програмування;

• правила звернення до допоміжних алгоритмів мовою програмування;

• методи передачі параметрів у підпрограму;

• особливості опису і виконання рекурсивних функцій;

наводить приклади:

• завдань на застосування допоміжних

алгоритмів;

• завдань на застосування рекурсії;

вміє:

• коректно виділяти в задачах локальні і глобальні змінні;

• описувати допоміжні алгоритми;

• звертатися з програми до програми і коректно передавати параметри;

• описувати рекурсивні функції і звертатися до них;

використовує:

• підпрограми при розв’язанні завдань;

• рекурсивні функції при розв’язуванні завдань.


12. Аналіз і побудова

алгоритмів

(40 год.) / (20год.)

^ 12.1 Методика побудови та оцінка ефективності алгоритмів (4 год.) / (2год.)

Вибір методу вирішення

завдання. Аналіз ефективності алгоритму вирішення задачі. Класифікація алгоритмів. Пошук оптимального алгоритму рішення. Покрокова деталізація планування і представлення алгоритму. Допоміжні завдання. Узагальнення й аналіз екстремальних ситуацій. Добірка системи тестів.

12.2 Елементи

обчислювальної геометрії

(10 год.) / (5год.)

Основні формули аналітичної геометрії. Знаходження довжини відрізку в N- вимірному просторі. Відстань від точки до прямої. Координати точок перетину відрізків і прямих. Визначення положення точки відносно багатокутника. Знаходження площі

багатокутника: метод тріангуляції, метод трапецій. Векторна геометрія. Перевірка приналежності точок прямої. Векторний добуток. Напрямок повороту. Знаходження порядку обходу вершин випуклого багатокутника. Завдання мінімізації в геометричній інтерпретації.

Практична робота № 4.

"Розробка і виконання програм з елементами обчислювальної геометрії".

^ Практична робота № 5.

"Розробка і виконання

програм з елементами

векторній геометрії".


Учень описує:

• класифікацію алгоритмів;

розпізнає:

• приналежність алгоритму до певного виду;
пояснює:

• етапи розробки алгоритму;

• поняття ефективності та результативності алгоритму;

• методи оцінювання ефективності

алгоритму;

наводить приклади:

• алгоритмів певних видів;

• методів оцінювання ефективності алгоритму.

уміє:

• аналізувати ефективність алгоритмів;
• здійснювати покрокову деталізацію

алгоритмів;

• аналізувати екстремальні ситуації;

• вибирати систему тестів для аналізу

вирішення задачі;

використовує:

• методи оцінки ефективності алгоритму при розв’язуванні завдань.


Учень описує:

• основні формули обчислювальної геометрії;

• основні формули векторної геометрія;

пояснює:

• метод визначення положення точки відносно багатокутника;

• методи знаходження площі багатокутника: метод тріангуляції,метод трапецій;

• методи перевірки приналежності точок прямій;

• методи знаходження порядку обходу вершин випуклого багатокутника;

• методи визначення координат вершин випуклого багатокутника;

наводить приклади:

• формул з обчислювальної і векторної геометрії;

уміє:

• застосовувати формули обчислювальної і векторної геометрії для розв’язування задач;

• реалізовувати методи знаходження площі багатокутника;

• реалізовувати методи перевірки належності точок прямій;

• реалізовувати методи знаходження порядку обходу вершин випуклого багатокутника;

• реалізовувати методи визначення координат вершин випуклого багатокутника

• розв’язувати і налагоджувати задачі мінімізації в геометричній інтерпретації;

використовує:

• формули і методи з обчислювальної і векторної геометрії для розв’язування задач.


^ 12.3 Алгоритми на графах

(10 год.) / (5год.)

Основні поняття теорії графів. Матричне представлення графів. Матриця зв'язності, матриця інцидентності і матриця відстаней на графі. Пошук в ширину і в глибину. Перевірка зв'язності графів. Пошук найкоротших шляхів та оптимальних маршрутів у графах. Алгоритм «Дейкстрі».

Знаходження мінімального

центрального дерева графу з допомогою «алгоритму Пріма-Краскала». «Алгоритм Тар’яна»

знаходження найменшого

спільного кратного.

^ Практична робота № 6.

"Розробка і виконання програм з елементами теорії графів".

Учень описує:

• основні поняття теорії графів;

розпізнає:

• основні елементи графу;

• матрицю зв'язності, інцидентності та

відстаней графу;

пояснює:

• основні способи представлення графів;

• алгоритми пошуку в ширину і в глибину, побудови остового дерева мінімальної довжини, визначення найкоротшого шляху в графі, перевірки зв'язності по графові;

знаходження найменшого спільного кратного;

наводить приклади:

• графів та відповідних їм матриці

зв'язності, інцидентності та відстаней;

• задач на застосування графів;

уміє:

• будувати відповідні графу матриці

зв'язаності, інцидентності та відстаней;

• реалізовувати алгоритми пошуку в ширину і в глибину, побудови центрального дерева мінімальної довжини, визначення найкоротшого шляху в графі, перевірки зв'язаності до графу, знаходження найменшого спільного кратного;

• розв’язувати і налагоджувати задачі з використанням

представлення даних у вигляді графів;

використовує:

• представлення даних у вигляді графів для розв’язування задач.


^ 12.4 "Жадібні" алгоритми

(8 год.) / (4год.)

Поняття "жадібного" алгоритму. Теоретичні основи "жадібних" алгоритмів. Переваги і недоліки "жадібних" алгоритмів.

Класичні приклади "жадібних" алгоритмів. Рішення задач із застосуванням "жадібних" алгоритмів. Геометричні, транспортні економічні задачі.

^ Практична робота № 7.

"Розв’язування задач за допомогою "жадібних" алгоритмів".


Учень описує:

• сутність "жадібних" алгоритмів;

пояснює:

• основні принципи побудови "жадібних" алгоритмів;

• критерії застосування "жадібних" алгоритмів;

• переваги і недоліки "жадібних" алгоритмів;

• ідеї розв’язування класичних завдань на застосування "жадібних" алгоритмів;

наводить приклади:

• задач на застосування "жадібних" алгоритмів;

уміє:

• оцінювати можливості застосування "жадібних" алгоритмів до розв’язування задач

• реалізовувати "жадібні" алгоритми;

• розв’язувати і налагоджувати задачі з застосуванням "жадібних" алгоритмів;

використовує:

• "жадібні" алгоритми для розв’язування завдань.


12.5 Динамічне

програмування

(8 год.) / (4год.)

Основні поняття, задач динамічного програмування. Критерії застосування. Матричне числення.

Перемножування декілька матриць. Знаходження найбільшої спільної підпослідовності множин.

Визначення оптимальної тріангуляції багатокутника.

Практична робота № 8.

«Розв’язування задач методом динамічного програмування».


Учень описує:

• основні поняття завдань динамічного програмування;

пояснює:

• критерії застосування динамічного програмування;

• етапи побудови алгоритмів заснованих на принципах динамічного програмування;

• поняття незалежних задач і підзадач, які перекриваються;

• різницю у використанні динамічного програмування і "жадібних" алгоритмів;

• різницю у використанні повнопереборного методу

методу "розділяй і володій" і динамічного програмування;

наводить приклади:

• задач на застосування динамічного програмування;

уміє:

• оцінювати ефективність алгоритмів динамічного програмування;

• розбивати задачу на кроки будувати рекурентне співвідношення між параметрами підзадач

• складати і реалізовувати алгоритми класичних задач динамічного програмування;

• розв’язувати задачі методом динамічного програмування.

використовує:

• динамічне програмування для розв’язування задач.


^ Узагальнення і систематизація знань за рік (2 год.) / (1 год)

11-й клас

(70 год., 2 години на тиждень)


^ Зміст навчального

матеріалу


Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів


13. Програмування у візуальній середовищі

(56 год.) /(28 год.)
^ 13.1 Основи роботи у

візуальному середовищі

(6 год.) / (3 год.)

Історія розвитку технологій програмування. Принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Об'єкти, властивості об'єктів, методи і події. Інтерфейс візуального середовища програмування. Поняття проекту. Збереження проектів. Файли проекту. Поняття інтерфейсу користувача. Екранна форма об'єкти типу "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт" та їх властивості.

Практична робота № 1.

"Робота у візуальному середовищі програмування. Запуск програми на виконання".

Практична робота № 2.

"Використання графічних об'єктів, міток і текстових полів у проектах".


^ Учень описує:

• історію розвитку технологій програмування;

• структуру екрану середовища програмування;

• поняття проекту;

• файли проекту;

• особливості використання об'єктів типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт"

розпізнає:

• поняття об'єкту, властивості методи, події;

• об'єкти типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт";

пояснює:

• різницю у використанні різних технологій програмування;

• особливості візуального середовища програмування;

• поняття проекту при програмуванні у візуальному середовищі;

• поняття інтерфейсу користувача при програмуванні у візуальному середовищі;

• призначення й основні властивості об'єктів типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт";

наводить приклади:

• об'єктів, їх властивостей, методів подій;

• об'єктів інтерфейсу при програмуванні у візуальному середовищі;

уміє:

• завантажувати візуальне середовище програмування;

• проектувати інтерфейс користувача з використанням об'єктів типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт";

• змінювати властивості об'єктів типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт";

• зберігати і завантажувати проект;

використовує:

• візуальне середовище програмування для розробки інтерфейсу користувача.

^ 13.2 Розробка простих

проектів (8 год.)/(4год)

Поняття події. Процедури обробки подій. Створення програмного коду.

Поняття методу. Використання методів у проектах. Методи об'єктів типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт". Командні кнопки та їх використання в проектах. Величини, типи величин. Опис, оголошення і використання змінних. Арифметичні операції і математичні функції. Операції і функції обробки рядкових величин. Перетворення типів.

^ Практична робота № 3.

"Процедури обробки подій".

Практична робота № 4.

"Створення простих проектів"


Учень описує:

• поняття події та методу;

• поняття змінної, типи змінних;

• арифметичні операції та математичні функції;

• операції та функції обробки рядкових величин;

• особливості використання об'єктів типу "командна кнопка";

розпізнає:

• об'єкти інтерфейсу і відповідні їм властивості, методи, події;

пояснює:

• особливості створення програмного коду при програмуванні у візуальному середовищі;
• поняття процедури обробки

подій;

• особливості використання змінних при розробленні програмного коду;

• правила запису математичних виразів і пріоритети виконання математичних операцій;

• потребу у перетворенні типів при розробленні програмного коду;

• призначення й основні властивості об'єкту "командна кнопка";

наводить приклади:

• об'єктів і відповідних їм методів подій;

уміє:

• визначати типи змінних і використовувати їх при розробленні програмного коду;

• коректно записувати математичні вирази;

• створювати прості проекти у візуальному середовищі програмування;

• застосовувати методи до об'єктів типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт";

• використовувати об'єкт управління типу "командна кнопка";

використовує:

• об'єкти типу "форма", "мітка", "текстове поле", "графічний об'єкт", "командна кнопка", їх властивості, методи та події, при розробленні простих проектів.


^ 13.3 Базові алгоритмічні структури та їх використання в об'єктно-орієнтованому програмуванні

(8 годин) / (4часа)

Умовні оператори. Об'єкти типу "перемикач", "група перемикачів", "прапорець", їх властивості і методи. Об'єкт "геометрична фігура" і його властивості. Оператор вибору. Організація циклу. Різні типи цикли та їх особливості.

Об'єкти типу "список", "поле з списком", їх властивості і методи.

Практична робота № 5.

"Створення і реалізація проектів з операторами розгалуження і повторення".


Учень описує:

• умовний оператор, оператор вибору, різні типи циклів;

• особливості використання об'єктів типу "перемикач", "група перемикачів", "прапорець", "список", "поле з списком";

розпізнає:

• об'єкти типу "перемикач", "група перемикачів", "прапорець", "список", "поле з списком", "геометрична фігура" і відповідні їм властивості, методи, події;

пояснює:

• призначення, основні властивості і методи об'єктів типу "перемикач", "група перемикачів", "прапорець", "список", "поле з списком", "геометрична фігура";

• особливості вживання базових алгоритмічних структур в

об'єктно-орієнтованому програмуванні;

уміє:

• використовувати в проектах об'єкти типу "перемикач", "група

перемикачів", "прапорець", "список", "поле з списком", "геометрична фігура";

• опрацьовувати події, пов'язані зі зміною властивостей об'єктів типу "перемикач", "група перемикачів" "прапорець", "список", "поле з списком", з допомогою операторів розгалуження і повторення;

• створювати проекти з операторами розгалуження і повторення;

використовує:

• оператори розгалуження і

повторення при створенні проектів.

^ 13.4 Допоміжні алгоритми (8 годин)/(4 години)

Підпрограми користувачів. Передача параметрів. Використання елементів типу "головне меню" і "спливаюче меню" та їх властивості. Створення меню різних типів.

^ Практична робота № 6.

"Створення і реалізація

проектів з користувацькими підпрограмами"


Учень описує:

• особливості використання меню

різних типів у проектах;

пояснює:

• особливості використання

підпрограм у візуальному

середовищі програмування;

• правила запису підпрограм;

• методи передачі параметрів у підпрограми;

• призначення і основні властивості об'єктів типу "головне меню" і "спливаюче меню";

уміє:

• організовувати в проекті інтерактивний діалог;

• створювати меню різного типу;

• створювати проекти з використанням призначених для користувача підпрограм;

використовує:

• підпрограми користувачів при створенні проекту.


^ 13.5 Робота з файлами

(6 годин)/(3 години)

Робота з текстовими файлами.

Функції для роботи з текстовими файлами. Використання об'єктів типу "поле з списком", "список каталогів", "поле зі списком фільтрів", "список файлів". Використання системних діалогів типу "вікно вибору файлів", "вікно збереження файлів" і їх властивості. Використання багаторядкових полів введення та їх властивості.

^ Практична робота № 7.

«Створення і реалізація проектів з використанням текстових файлів".


Учень описує:

• функції для роботи з текстовими

файлами;

• компоненти візуального середовища для роботи з файлами;

• різновиди системних діалогів для роботи з файлами;

пояснює:

• принципи роботи з текстовими файлами;

• специфіку багаторядкових полів введення та їх властивості;

• особливості об'єктів для роботи з файлами;

• особливості системних діалогів для роботи з файлами;
наводить приклади:

• функцій і об'єктів для роботи з текстовими файлами;

• системних діалогів для роботи з файлами;

уміє:

• працювати з текстовими файлами;

• коректно використовувати функції і системні діалоги для роботи з текстовими файлами;

• використовувати текстові файли для введення і виведення даних;

• застосовувати об'єкти візуального середовища для роботи з файлами;

використовує:

• текстові файли для введення і виведення даних.

^ 13.6 Табличні величини

(8 годин) / (4 години)

Масиви. Статичні і динамічні масиви. Процедури обробки масивів. Методи виключення динамічних масивів. Передача масивів у підпрограми. Використання об'єкту "таблиця рядків" і його властивості.
Практична робота № 8.

"Створення і реалізація проектів із використанням табличних величин".

Учень описує:

поняття лінійного і двомірного масиву;

процедури обробки масивів;

пояснює:

• відмінності статичних і динамічних масивів;

• специфіку використання статичних і динамічних масивів, необхідність зміни динамічних масивів;

• принципи передачі масивів у підпрограми;

• особливості використання об'єкту "таблиця рядків";

• можливості використання компоненту "таблиця рядків" для представлення табличних величин;

уміє:

• визначати необхідність використання статичних і динамічних масивів у кожній конкретній ситуації;

• використовувати методи виключення динамічних масивів;

• застосовувати компонент "таблиця рядків" для представлення табличних величин;

• створювати проекти з використанням табличних величин;

використовує:

• табличні величини при створенні проектів.

^ 13.7 Налагодження програми

(4 години) / (2 години)

Типи помилок (синтаксичні

логічні і помилки часу

виконання). Редагування

програми. Засоби обробки

виключень. Стандартні засоби налагодження програми -

проміжний висновок даних

і трасування. Робота

вбудованого середовища розробки.

Учень описує:

• типи помилок;

розпізнає:

• тип помилки, яка виникає в

процесі створення і реалізації

проекту;
пояснює:

• правила і принципи редагування

програми;

• засоби перегляду виключень;

• стандартні засоби налагодження програми;
• принципи роботи вбудованої

налагоджувального середовища розробки;
уміє:

• аналізувати типи помилок, що

виникають при створенні і

виконанні програми;

• застосовувати стандартні засоби

налагодження програми;

• використовувати засоби

перегляду виключень;

використовує:

• засоби перегляду виключень

при реалізації проектів.

^ 13.8 Візуальні і невізуальні компоненти (8 годин)/(4часа)

Багатосторінкові панелі та їх використання в проектах. Модальні і немодальні форми. Створення проектів з декількома формами

Передача параметрів між формами. Невізуальні компоненти. Таймер. Використання таймера при створенні проектів.

Практична робота № 9.

"Створення і реалізація проектів з візуальними і невізуальними компонентами".


Учень описує:

• особливості використання

багатосторінкових панелей;

• поняття модальних і немодальних

форм;

пояснює:

• призначення й основні властивості компонентів типу "багатосторінкові панелі";

• особливості модальних і немодальних форм;

• принципи створення доповнень з декількома формами;

• принципи передачі параметрів між формами;

• відмінності між візуальними і не візуальними компонентами;

• призначення і основні властивості компоненту "таймер";

уміє:

• використовувати в проектах багатосторінкові панелі;

• створювати проекти з декількома формами;

• передавати параметри між формами в проекті;

• керувати виконанням програми з допомогою таймера;

• розробляти проекти з використанням багатосторінкових панелей і таймера;

використовує:

• декілька форм, багатосторінкові панелі і таймер при створенні проектів.

^ 14. Розробка навчальних проектів (14 годин)/(7часов)

Вимоги до оформлення роботи. Критерії оцінювання програмного засобу. Вибір теми і визначення мети проектного завдання. Постановка задачі. Створення сценарію і розробка інтерфейсу. Розробка алгоритму. Створення програмного засобу.

Налагодження і тестування

програмного засобу. Експериментальна перевірка роботи програмного засобу та упровадження його в навчальний процес. Підготовка до захисту програмного засобу.

Практична робота № 10.

"Захист учбового проекту".

;

Учень описує:

• основні етапи роботи над

створенням програмного засобу

• вимоги до оформлення проектного завдання;

• критерії оцінювання створеного

програмного засобу;
пояснює:

• тему і мету проектного завдання;

• доцільність упровадження програмного засобу в навчальний процес;

вміє:

• розробляти програмний засіб;

• оформляти програмне забезпечення

у відповідності з вимогами;

• готувати і виконувати презентацію програмного засобу;

використовує:

• компоненти інтегрованого середовища розробки для реалізації проектного завдання.

^ Узагальнення і систематизація знань за рік(2 година)/(1час)

4- й рік навчання (12-й клас) – (32 години)

^ 15.Объектно-ориентоване програмування (14 годин)

15.1 Елементи поглибленого програмування (7 годин)

Елементи управління і форми ACTIVEX. Використання майстрів ACTIVEX. Доповнення з декількома формами. Інтерфейс MDI і SDI.

Скріплення і упровадження об'єктів. Технологія OLE. Динамічний обмін даними. Технологія DDE. Елементи управління і форми ACTIVEX. Використання майстрів ACTIVEX. Доповнення з декількома формами. Інтерфейс MDI і SDI.

Скріплення й упровадження об'єктів. Технологія OLE. Динамічний обмін даними. Технологія DDE.

Практична робота № 11.

"Створення об'єктів".

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6...

Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconУ 5 класі Інформатика вивчатиметься за програмою «Інформатика. Навчальна...
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе Н. В., Ломаковська...
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconНавчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Навчальна програма курсу за вибором «Олімпіадне програмування» для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка