Чернівецька міська рада Виконавчий комітет
Скачати 62.45 Kb.
НазваЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
Дата10.02.2014
Розмір62.45 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Математика > Документы


У к р а ї н а
Чернівецька міська рада

Виконавчий комітет

У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т И


вул. Червоноармійська, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87,

E-mail: edu@osvitacv.com. Код ЄДРПОУ №02147345


19.09.2013 № 01-15/1725Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів


На виконання Постанови Верховної Ради України від 16.05.2013 №269 VII «Про відзначення 150-річчя з дня народження Ольги Кобилянської», Указу Президента України від 11 квітня 2012 року № 257 «Про додаткові заходи щодо підготовки і відзначенню 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка», відповідних заходів, затверджених Департаментом освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, управлінням освіти Чернівецької міської ради, враховуючи вагомий особистий внесок Ольги Кобилянської та Тараса Шевченка у розвиток української культури, з метою гідного вшанування ювілеїв видатних особистостей, розвитку креативності школярів, залучення їх до дослідницької діяльності, виявлення і підтримки обдарованих і здібних дітей, стимулювання їх до творчої роботи, реалізації потенціалу обдарованих учнів, пропаганди кращих досягнень школярів 14 листопада 2013 року на базі Чернівецького багатопрофільного ліцею №4 проводитиметься літературна учнівська науково-практична конференція для учнів 9-11 класів, присвячена 150-річчю від дня народження Ольги Кобилянської та 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.

Просимо проінформувати учнів про проведення конференції та залучити їх до участі в ній. До ^ 01 листопада 2013 року в управління освіти (каб. 112) подати в паперовому та електронному варіантах учнівські доповіді (до 8 друкованих сторінок) та тези до них з дотриманням відповідних вимог щодо їх оформлення.

При підготовці та оформленні матеріалів науково-практичної конференції рекомендуємо скористатися рекомендаціями, поданими в додатку.
Додаток на 2 арк.
Начальник управління освіти

Чернівецької міської ради В.С. Малишевська

Ткач А.В.,

3-30-94

Пам’ятка

щодо порядку підготовки доповіді на науково-практичну конференцію
1. Визначте тему виступу та сформулюйте його основну думку.

2. До­беріть літературу з даного питання (ви­користавши бібліографічні посібники, бібліотечні каталоги та інші джерела книжкової інформації). Проконсуль­туйтесь у педагога. Теми доповідей мають бути конкретними.

2. Уважно прочитайте першоджере­ло (книгу, статтю, документ), в якому найповніше розкрито тему. Складіть план виступу на основі цього джерела.

3. ^ Вивчаючи додаткову літературу, довідкові видання, робіть виписки на окремих аркушах, зазначаючи їх тему — це полегшить подальше використан­ня матеріалу. Доповідь повинна враховувати літе­ратурні першоджерела (як правило, не менше трьох), а також містити власні міркування доповідача щодо викладе­ного матеріалу.

4. ^ Закінчивши підготовчу роботу, переходьте до оформлення виступу, пам’ятаючи, що основним правилом будь-якого дослідження (повідомлен­ня, доповіді, реферату) є строга дока­зовість фактів і висновків:

• уточніть план виступу, врахував­ши додаткові матеріали;

• складіть докладний розгорнутий план, указавши в дужках фактичний матеріал, на який будете посилатися, проконсультуйтесь у педагога;

• не забувайте посилатися на вико­ристані джерела, висновки;

• пам’ятайте, що у слухачів повин­но залишитися чітке уявлення про те, у чому Ви збиралися їх переконати. Тому закінчуйте виступ короткими ви­сновками, які ретельно аргументуйте.

  1. Кілька разів „проговоріть” текст удома, щоб звикнути до себе як до оратора та проконтролювати час ви­ступу.

6. ^ Доповідь має носити дослідницький характер ( по-перше, її пишуть на основі аналізу й узагальнення літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій і т.п. Можна використовувати офіційні статистичні дані, Інтернет-ресурси та інші джерела інформації, які мають бути достовірними. Учень повинен узяти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, викласти його сутність та дати оцінку опрацьованим джерелам, тобто висловити свою точку зору стосовно проблеми, логічно обґрунтувати обрану тему, її наукову та практичну актуальність, викласти власні ідеї, пропозиції, зробити наукові або методичні висновки, корисні для суспільної практики; по-друге, оскільки робота має дослідницький характер, учень використовує як науково-методичну літературу, так і власні спостереження, зібрані фактичні дані, може висувати власні гіпотези й перевіряти їх обґрунтованість експериментально. Доповідь повинна мати теоретичну частину (до 30-49 % загального обсягу), виклад методики дослідження, особисто отриманих експериментальних даних, їх аналіз та узагальнення, порівняння з іншими науковими даними, висновки). Перевага на­дається виступам за результатами учнівських досліджень.

7. У вступі до доповіді вказується наступне:

актуальність досліджуваної проблеми;

об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, яку й обрано для вивчення у процесі пошукової діяльності;

предмет дослідження – це те, що перебуває в межах об’єкта дослідження в певному аспекті розгляду. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Тобто визначаючи об’єкт дослідження, потрібно з’ясувати, що розглядається, і відповідно предметом дослідження буде якийсь конкретний аспект розгляду цього об’єкта;

мета дослідження – це запланований результат, який має бути відображений у висновках наукової роботи. Для формулювання мети дослідження з літератури доречно використовувати такі дієслова: «дослідити, проаналізувати, визначити, розглянути, порівняти, зіставити, дати власну інтерпретацію, встановити взаємозв’язки тощо»;

загальна мета дослідження конкретизується у завданнях, які мають бути ретельно продумані, адже опис їх виконання має складати зміст розділів наукової роботи, тобто сформульовані завдання мають розкривати зміст теми дослідження. Тому варто попіклуватися, щоб вони були чітко визначені та розташовані у такий спосіб, коли кожне з наступних завдань логічно випливає з попереднього;

методи дослідження – це науковий інструментарій для забезпечення фактичного матеріалу й реалізації поставленої в роботі мети. Серед методів дослідження з літератури можна виокремити теоретичні (критичний аналіз, узагальнення, систематизація досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел); емпіричні (діагностичні – анкетування, опитування, інтерв'ювання, бесіди; прогностичні – експертних оцінок, моделювання; праксиметричні – аналіз ефективності результатів діяльності).

Наукові міркування доцільно будувати на конкретному аналізі фактичного матеріалу. Слід пам’ятати, що робота не повинна мати абстрактний характер. Не слід допускати безсистемного нагромадження фактів без достатнього їх критичного осмислення й узагальнення.

8. ^ У доповіді можна представити різноаспектні точки зору на певні дослідження,  підібрати цікавий допоміжний матеріал. Їх можна супроводжувати практичною частиною, використанням слайдових і мультимедійних презентацій.

9. Поради доповідачеві:

  • Повідомлення має складатися з трьох частин: вступу, основної частини (доказів) і висновків.

  • Повідомлення має бути образним, стислим, але вичерпним і відповідати літературним вимогам.

  • Використовуйте наочність, підготовлену заздалегідь.

  • Повідомлення треба унаочнювати двома-трьома прикладами. Вони мають бути яскравими та ґрунтовно обміркованими.

  • Не втрачайте самоконтролю, відповідайте переконливо, сміливо, чітко вимовляючи кожне слово.

  • Під час повідомлення обов’язково робіть висновки, акцентуючи на них увагу словами: „отже”, „таким чином”, „зважаючи на все сказане”.

  • Супроводжуйте виступ доречним жестами.

  • Після закінчення повідомлення обов’язково скажіть: „Я закінчив (-ла). Дякую за увагу”.

  • Підготуйтеся до відповіді на можливі запитання своїх колег-дослідників.

10. Намагайтеся вільно орієнтуватися в матеріалі та вміти ви­кладати його своїми словами. Три­валість виступів доповідачів не повинна перевищу­вати 5-8 хв.

11. Вимоги до оформлення наукової статті (доповіді):

1. Під час оформлення статті слід дотримуватись таких технічних вимог: формат А4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний (Normal); міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг 10-12 стор. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 1,5 см; абзац – 1,25 см.

2. У тезах (текст обсягом 1-2 сторінки) дається стисла характеристика змісту виступу з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Схожі:

Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
З метою запобігання травматизму, збереження життя І здоров’я працівників та учнів в 2012-2013 навчальному році
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
Про роботу гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів на базі шкіл у 2012/2013 навчальному році
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconУкра ї н а Чернівецька міська рада Виконавчий комітет управл I нняосв I т и
Створити комісію з перевірки будівель та споруд, теплових та електричних систем, мереж водопостачання та водовідведення в складі
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
«Чемпіонат зі спортивного туризму І спортивного орієнтування серед шкіл І позашкільних навчальних закладів Чернівецької області»
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
«Чемпіонат зі спортивного туризму І спортивного орієнтування серед шкіл І позашкільних навчальних закладів Чернівецької області»
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
«Чемпіонат зі спортивного туризму І спортивного орієнтування серед шкіл І позашкільних навчальних закладів Чернівецької області»
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає порядок І терміни звітування загальноосвітніх навчальних закладів на початок...
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
З метою розвитку, пропаганди та популяризації спортивного туризму серед учнівської молоді та на виконання плану роботи управління...
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
З метою розвитку, пропаганди та популяризації спортивного туризму серед учнівської молоді та на виконання плану роботи управління...
Чернівецька міська рада Виконавчий комітет iconЧернівецька міська рада Виконавчий комітет
З метою розвитку, пропаганди та популяризації спортивного туризму серед учнівської молоді та на виконання плану роботи управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка