Урок №23 Тема уроку
Скачати 75.96 Kb.
НазваУрок №23 Тема уроку
Дата05.05.2013
Розмір75.96 Kb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Математика > Урок
Тема:Основи структурного програмування

Урок №23

Тема уроку: Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм.

Мета: вдосконалити вміння та навички роботи

Сформувати поняття:

Підпрограми;

Формувати вміння:

Працювати в середовищі програмування;

Створювати проект та налагоджувати його;

Змінювати значення властивостей елементів керування;

Редагувати код обробників подій;

Використовувати середовище програмування для створення проектів;

Створювати проект для власного використання;

Виховувати:

Уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК.

Тип уроку: застосування нових знань.

Базові поняття й терміни: функція,процедура підпрограма.

Структура уроку:

I. Організаційний етап

II.Перевірка домашнього завдання

III.Актуалізація опорних знань

IV.Мотивація навчальної діяльності

V.Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

VI. Первинне закріплення знань

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання

Хід уроку

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Підготовка класу до занять. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з елементами опитування

 1. Як створити проект?

 2. За допомогою яких елементів користувач може вводити дані в програму?

 3. Як ввести дійсне число?

 4. За допомогою яких елементів користувач може вивести результат?

 5. Як вивести ціле число? дійсне? текстовий рядок?

 6. Які властивості елементів керування ви знаєте?

 1. ^ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час створення програм інколи виникає необхідність повторно використати частини коду. Якщо така необхідність виникає декілька разів, код можна просто скопіювати. Що ж робити, коли код необхідний досить часто?

^ V. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Підпрограма(subroutine) – частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звертатися до неї з різних частин загальної(головної) програми.

Підпрограму часто використовують для скорочення розмірів програм у тих задачах, у процесі розв’язування яких необхідно виконати декілька разів однаковий алгоритм при різних значеннях параметрів. Оператори(команди), які реалізують відповідну підпрограму, записують один раз, а в необхідних місцях розміщують оператори передавання керування на цю програму.

^ Процедури користувача в Delphi

Під час творення програм можна включати до проекту процедури, не пов’язані з подіями. Такі процедури називаються процедурами користувача.

Процедура користувача, як й інші процедури, - це відокремлена частина програми, яка має своє ім’я та може бути викликана для виконання в будь-якій іншій частині програми.

Процедури користувача можуть бути:

Без аргументів і без результатів;

З аргументами і без результатів;

Без аргументів і з результатами;

З аргументами і з результатами;

Аргументи процедури – це змінні, які отримують свої значення в команді виклику перед початком виконання команд процедури.

Результати процедури – це змінні, які передають свої значення з процедури певним змінним у команді виклику процедури.

Найчастіше використовують процедури останнього типу. Загальний вигляд процедур у Delphi такий:

Procedure<ім’я>(<списки аргументів з їхніми типами>; var <списки результатів з їхніми типами>);

Var (<списки локальних змінних процедури з їхніми типами>);

Begin

<команди>

End;

Загальний вигляд команди виклику процедури з аргументами і результатами такий:

<ім’я>(<списки виразів,з начення яких передаються аргументам процедури>,<списки змінних, яким передають свої значення результати процедури>);

У команді виклику процедури порядок виразів, значення яких передаються аргументам процедури, і змінних, яким передають свої значення результати процедури, повинен строго відповідати порядку запису аргументів і результатів процедури в рядку її заголовка.

Приклад 1.Скласти програму знаходження площі чотирикутника за його сторонами та діагоналлю, використовуючи підпрограму обчислення площі трикутника за формулою Герона.

Нехай сторони чотирикутника a,b,c,d, а діагональ – m. Знайдемо площу чотирикутника як суму площ двох трикутників.


cca=

dc

^ P
mc
rocedure geron(x,y,z:real; var f:real);


Var p:real;

Begin

P:=(x+y+z)/2;

F
b
:=sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z));


End;
1.В основній програмі викликати підпрограму geron для обчислення площі першого трикутника можна, наприклад, такою командою geron (6, 12,10,s1). Змінні x,y,z отримають значення x:=6;y:=12;z:=10, в підпрограмі знаходиться площа першого трикутника, результат обчислень в основній програмі заноситься в s1; при повторному зверненні до підпрограми geron (6, 8, 10,s2). формальним параметрам х, у,z надаються значення x:=6;y:=8;z:=10, в підпрограмі знаходиться площа другого трикутника, результат обчислень в основній програмі заноситься в s2. Площу чотирикутника знаходять як суму площ трикутників: s:=s1+s2;

Параметри, які передаються у процедуру чи функцію при її виклику, називаються фактичними(знаходяться в точці виклику).

Параметри, що вказуються у заголовку підпрограми і які при її виконанні набувають значень фактичних параметрів, називаються формальними.

2. Формальні параметри процедури geron розділені на дві групи:

a) перша х, у,z – це довжина сторін трикутника, які передаються в підпрограму для виконання обчислень. Ці параметри називаються параметрами- значеннями і описуються без зарезервованого слова var.

b) друга група містить один параметр f – обчислену площу. Його значення буде «забиратися» з процедури, а тому цей параметр при описі повинен починатися з зарезервованого слова var і називається він параметром – змінною.

^ Функції користувача в Delphi

Як зазначалося вище, процедура може не мати результатів, а може мати один або більше результатів. Якщо процедура має один результат, то її зручніше оформити і викликати як функцію користувача.

Функція користувача, як і процедура користувача - це відокремлена частина програми, яка має своє ім’я та може бути викликана для виконання в будь-якій іншій частині програми.

Відрізняється функція від процедури таким:

1. Рядок заголовка функції виглядає так:

^ Function<ім’я > (списки аргументів з їхніми типами >):<тип результату>;

2. Значення, яке функція повинна повернути(передати) команді, яка її викликає, у тексті самої функції має бути присвоєно змінній, ім’я якої збігається з іменем функції.

3. Функція може бути викликана або в правій частині команди присвоєння, або в команді виведення.

Приклад 2.Скласти програму знаходження значення функції:

Z:=x! – y!

Оскільки значення факторіалу – це число, підпрограму можна оформити як функцію. Назвемо її factorial.

Function factorial(n:integer):longint;

Var i:integer; f:longint;

Begin

F:=1;

For i:=1 to n do f:=f*i;

Factorial:=f;

End;

В основній програмі при зверненні до функції factorial перший раз формальному параметру надається значення х factorial(x), в підпрограмі знаходиться х! і результат повертається в основну програму, потім при повторному зверненні до функції factorial параметру n присвоюється значення y factorial(y); і в підпрограмі обчислюється y!, результат повертається в основну програму. На завершенні змінній z:= factorial(x)- factorial(y), тобто z:= x!-y!.

^ Стандартні процедури та функції в Delphi

У мові програмування Delphi можна використати великий набір стандартних процедур і функцій, призначених для виконання різноманітних операцій над числами, текстами, елементами керування, графічними об’єктами, файлами та ін.

Приведемо приклади стандартних функцій у Delphi

Функція

Результат

Abs(x)

Модуль числа

Arctan(x)

Арктангенс числа(в радіанах)

Cos(x)

Косинус числа

Exp(x)

Експонента числа ex

Frac(x)

Дробова частина числа

Int(x)

Ціла частина числа

Ln(x)

Натуральний логарифм числа

Sqr(x)

Квадрат числа

Sqrt(x)

Квадратний корінь числа

Sin(x)

Синус числа

StrToInt

Переведення тексту в ціле число

FloatToStr

Переведення дійсного числа в текст

Навчальний матеріал пояснюється на реальному прикладі.

Створити проект для обчислення Z:=x! – y! При x=5,y=3.Код проекту:

unit UFUN;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Button1: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

function fact(n:integer):longint;

Var i:integer; f:longint;

Begin

F:=1;

For i:=1 to n do f:=f*i;

Fact:=f;

End;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x,y:integer;z:longint;

begin

x:=STRTOINT(edit1.Text);

y:=StrToint(edit2.Text);

z:=fact(x)-fact(y);

Edit3.text:=IntToStr(z);

end;

end.

^ VI.ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Практичне завдання.

Інструктаж із техніки безпеки.

Створіть проект, який обчислює площу чотирикутника за його сторонами та діагоналлю.

Інструктивна картка

 1. Завантажити середовище програмування.

 2. Створити проект із назвою Project-Func.

 3. Додати необхідні об’єкти на форму, використавши як зразок проект, розглянутий у ході уроку.

 4. Змінити властивості об’єктів.

 5. Написати код обробників подій.

 6. Запустити проект на виконання та перевірити його працездатність.

 7. Зберегти проект у власній папці.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

1.Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.

Схожі:

Урок №23 Тема уроку iconТема уроку. Урок одного рівняння Мета уроку
Ми з вами вивчили тему „ Тригонометричні рівняння І способи їх розв’язання”, а сьогодні я хочу, щоб ви свої знання проявили під час...
Урок №23 Тема уроку iconУрок проект тема уроку
Тема уроку: «Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету»
Урок №23 Тема уроку iconУрок з декоративно-прикладного мистецтва. Тема уроку
Тема уроку: Оздоблення одягу. Технологія оздоблення виробів вишивкою, китицями, мережею
Урок №23 Тема уроку iconУрок 5/3 Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із принципом дії й практичним застосуванням електромагнітів
Урок №23 Тема уроку iconУрок 64 Тема уроку
Мета уроку: Вивчення властивостей обернених тригонометрич­них функцій: у = arcsin Х, у = arccos Х
Урок №23 Тема уроку iconУрок 11/6 Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів із проблемами ядерної енергетики (на прикладі аварії на Чорнобильської аес)
Урок №23 Тема уроку iconУрок виробничого навчання Тема. „Штукатурні роботи” Тема уроку. Ремонт...
Розвиваюча: розвивати самостійність, охайність, творче відношення до виконаної роботи, планувати послідовність виконання завдань
Урок №23 Тема уроку iconУрок 63, c. 83-86. Тема уроку: Professions
Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю., Захарова С. А. Англійська мова: Підручник для 9 класу середньої школи. К.: Освіта, 1996. Урок 63,...
Урок №23 Тема уроку iconУрок 27, с. 45. Тема уроку: Famous English Writers and Poets
Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова: Підручник для 8 класу середньої школи. К: Освіта, 1997. Урок 27, с. 45
Урок №23 Тема уроку iconУрок 32 Тема
Тема уроку: Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження І освоєння материка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка