Бюлетень нових надходжень
Скачати 146.74 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень
Дата05.04.2013
Розмір146.74 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
БІБЛІОТЕЧНИЙ СЕКТОР

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

(ЖОВТЕНЬ 2010 р.)


ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ

1

03:101

Б 90

Булатов М.О.

Філософський словник / Булатов М.О. — К. : Стилос, 2009. — 575 с.

2

159.9

O-63

Орбан-Лембрик Л.Е.

Психологія управління : навч. посіб. / Орбан-Лембрик Л.Е. — 2-ге вид., доп. — К. : Академвидав, 2010. — 544 с.

3

159.9

С 42

Скібіцька Л.І.

Конфліктологія : навч. посіб. / Скібіцька Л.І. — 2-е вид. — К. : Кондор, 2009. — 384 с.

4

16

К 63

Комунікативна логіка : опор. консп. лекцій. — К. : КНТЕУ, 2009. — 99 с.

5

16

Т 50

Тофтул М.Г.

Логіка : підр. / Тофтул М.Г. — 2-ге вид., перероблене, доповнене. — К. : Вид. центр "Академія", 2008. — 400 с.

6

17

В 64

Вознюк Н.М. Етика / Вознюк Н.М. — К. : ЦУЛ, 2008. — 212 с.

АВТОРЕФЕРАТИ

7

08.00.07 П 19

Пасска А.С.

Продуктивність праці в Україні: стан та організаційно-економічний механізм підвищення : автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.00.07 / Пасска А.С. — К. : КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2010. — 20 с.

8

25.00.01 Л 29

Лахижа М.І.

Модернізація публічної адміністрації в Україні в умовах євроінтеграції: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Лахижа М.І. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. — 36 с.

9

25.00.01 Н 39

Небожук Р.А.

Державна політика щодо релігії та церкви: порівняльний аналіз українського і російського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Небожук Р.А. — К. : НАДУ, 2010. — 20 с.

10

25.00.01 Т 34

Теплова Н.А.

Державне управління процесом соціалізації людей з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Теплова Н.А. — Х. : ХарРІ НАДУ, 2010. — 20 с.

11

25.00.02 П 54

Полякова Л.П.

Державне управління інформаційно-освітнім середовищем інноваційних університетських комплексів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Полякова Л.П. — Донецьк : Донецький держ. ун-т управл., 2010. — 36 с.

12

25.00.03 А 86

Артеменко Н.Ф.

Управління професіоналізацією кадрів державної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 / Артеменко Н.Ф. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. — 20 с.

13

25.00.04 А 91

Астапова Т.О.

Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевоо самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / Астапова Т.О. — Х. : ХарРІ НАДУ, 2010. — 20 с.

14

25.00.04 С 45

Скрипченко Н.М.

Організаційно-інструментальне забезпечення управління стійким розвитком адміністративних районів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / Скрипченко Н.М. — Днiпропетровськ : ДРIДУ НАДУ, 2010. — 20 с.

15

25.00.04 С 50

Сметанін Р.В.

Управління процесом децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 / Сметанін Р.В. — Донецьк : Донецький держ. ун-т управл., 2010. — 20 с.

СТАТИСТИКА, ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ

16

311 (076) С 12

Саврас І.З.

Статистика : метод. вказ. до викон. індивід. завд. для студ. спец. "Управління персоналом та економіка праці" і "Менеджмент організацій" / Саврас І.З., Кірєєва Н.С. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 32 с.

17

311(076) С 12

Саврас І.З.

Статистичні методи в державному управлінні: метод. реком. для виконання контрольних робіт для слухачів спец. "Державне управління" / Саврас І.З. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 28 с.

18

316.42

С 70

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. № 6(80). — Львів : ІРД НАН, 2009. — 544 с.

19

316.42

С 70

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. № 1(81). — Львів : ІРД НАН, 2010. — 591 с.

ПОЛІТИКА

20

32.001

П 56

Понеделков А.В.

Политическая наука в этикологическом измерении / Понеделков А.В. — М.; Ростов н/Д : СКАГС, 2010. — 512 с.

21

32.001 (470)(063)

П 49

Политическая наука на юге России: становление, современное состояние и основные направления развития : матер. межд. науч.-практ. конф. (Ростов-на-Дону, 11-12 марта 2009г.). Вып. 1. — Ростов н/Д : СКАГС, 2009. — 360 с.

22

323.1

В 12

Вавринчук М.П.

Етнопoлітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення : моногр. / Вавринчук М.П. — К. : Правова єдність, 2009. — 288 с.

23

327.3

Г 45

Голуб Н.В.

Україна та міжнародні організації : інформ.-дов. вид. / Голуб Н.В., Клімкін П.А. — К. : Кондор, 2010. — 212 с.

24

327:061.1 П 34

Писареко С.

Організаційно-економічний механізм формування та реалізації спільної регіональної політики Європейського Союзу / Писареко С. — Львів : ІРД НАН, 2009. — 152 с.

ЕКОНОМІКА

25

330.101.542(076)

Д 75

Дробот І.О.

Мікроекономіка: : методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності "Менеджмент організації" денної та заочної форми навчання / Дробот І.О. — [б. м.] : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 14 с.

26

330.341.1 І- 73

Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в констексті євроінтеграції : монографія. — Львів : ІРД НАН, 2009. — 483 с.

27

330.8

Л 63

Лісовицький В.М.

Історія економічних вчень : навч. посіб. / Лісовицький В.М. — 3-тє вид. випр. та доп. . — К. : ЦУЛ, 2009. — 240 с.

28

331.103.1 К 47

Класифікатор професій : ДК 003:2005. — К. : КНТ, 2009. — 512 с.

29

332.1

Л 67

Лишиленко В.І.

Регіональна економіка : підр. / Лишиленко В.І. — К. : ЦУЛ, 2009. — 384 с.

30

332.122 Б 77

Бойко Є.І.

Стан та перспективи соціально-економічного зростання сільських територій / Бойко Є.І., Горин М.П. — Львів : ІРД НАН, 2010. — 46 с.

31

332.122

Г 12

Габрель М.М.

Концептуальні підходи до просторового розвитку гірських районів Львівщини / Габрель М.М., Гоблик А.В., Демченко В.В. — Львів : ІРД НАН, 2009. — 104 с.

32

332.122 П 75

Притула Х.М.

Особливості розвитку сільських територій Карпатського регіону / Притула Х.М. — Львів : ІРД НАН, 2010. — 61 с.

33

336.1

С 89

Сунцова О.О.

Місцеві фінанси / Сунцова О.О. — 3-тє вид., перероблене та доповнене. — К : Центр учбової лiтератури, 2010. — 487 с.

34

336.14

Ч-16

Чала Н.Д.

Бюджетна система : навч. посіб. / Чала Н.Д., Лазоренко Л.В. — К. : Знання , 2010. — 223 с.


35

338.1 Е 45

Економічна безпека : навч. посіб. — К. : Знання, 2009. — 647 с.

36

338.2

Б 75

Бодров В.Г.

Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / Бодров В.Г., Сафронова О.М., Балдич Н.І. — К. : Академвидав, 2010. — 520 с.

37

338.49

І-74

Інфраструктурний комплекс західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку. — Львів : ІРД НАН, 2010. — 242 с.

38

338.49

Р 51

Маслак В.О.

Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та практичні засади : моногрвфія / Маслак В.О., Маслак В.О., Жежуха В.Й. — Львів : ІРД НАДУ, 2010. — 204 с.

39

339.1

М 80

Мороз Л.А.

Маркетинг : підр. / Мороз Л.А., Чухрай Н.І. — Львів : Інтелект-Захід, 2009. — 244 с.

40

339.543 Д 79

Дубініна А.А.

Митна справа : підр. / Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. — К. : ЦНЛ, 2010. — 320 с.

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

41

341

Ч-48

Черкес М.Ю.

Міжнародне право : підр. / Черкес М.Ю. — К. : Правова єдність, 2009. — 392 с.

42

341.1

Т 31

Теліпко В.Е.

Міжнародне публічне право : навч. посіб. / Теліпко В.Е., Оачаренко А.С. — К. : ЦУЛ, 2010. — 608 с.

43

342.5

Б 28

Батанов О.В.

Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики / Батанов О.В. — К. : Юрид. думка, 2010. — 656 с.

44

347.6(477)

М 64

Мироненко В.П.

Сімейне право України : підр. / Мироненко В.П. — К. : Правова єдність, 2008. — 477 с.

45

347.7 У 45

Україна. Закони

Бюджетний кодекс України : зі змінами та допов. на 25 серпня 2010 року / Україна. Закони. — К. : Правова єдність, 2010. — 110 с.

46

349.4

Ш 49

Шеремет А.П.

Земельне право України / Шеремет А.П. — 2-е вид. — К. : ЦУЛ, 2009. — 632 с.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

47

35

Т 33

Теорія та практика державного управління : Зб. наук. праць. Вип. 2(39). — Х : ХарРI НАДУ "Магiстр", 2010. — 495 с.

48

35

Т 33

Теорія та практика державного управління : Зб. наук. праць. Вип. 1(28). — Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр" , 2010. — 443 с.

49

35(063)

Р 45

Реформування системи державного управління та деравної служби: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (22 жовтня 2010 р.): у 2 ч. Ч. 2. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 344 с.

50

35(075)

Д 36

Мельник А.Ф.

Державне управління : підр. / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю. — К. : Знання , 2009. — 582 с.

51

35(082)

Е 94

Ефективність державного управління : зб. наук. пр. . Вип. 22. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 410 с.

52

35(63)

Р 45

Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (22 жовтня 2010 р.): у 2 ч. Ч. 1. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 468 с.

53

35:340

П 88

Публічна служба в Україні : Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Законодавство. Судова практика. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 384 с.

54

35:352 (076)

Л 17

^ Лазор О.Д.

Основи державного управління та місцевого самоврядування : метод. реком. для семінарських і практичних занять з дисципліни / Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 62 с

55

351.746.1(075.8)

М 19

Малик Я.Й.

Національна безпека : навч. посіб. / Малик Я.Й., Береза О.І., Криштанович М.Ф. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 280 с.

56

352

М 53

Местное самоуправление в мнениях и оценках населения: взгляд из регионов : информационно-аналитические материалы. — М.; Ростов н/Д : СКАГС, 2010. — 240 с.

57

352(470)(430)

М 53

Местное самоуправление в России и Германии: история и современность : матер. междун. науч-практ. конф. (Ростов-на_Дону. 3 апреля 2010г.). — М.; Ростов н/Д : СКАГС, 2010. — 960 с.

58

351.746.1 B55

Bezpieczeństwo i Ochrona : kwartalnik Naukowy. No. 1-2/2009. — Warszawa : Wyzsza Szkoła Bezpiecheństwa i Ochrony, 2009. — 222 s.

59

351.746.1 B55

Bezpieczeństwo i Ochrona : kwartalnik Naukowy. No 3-4/2009. — Warszawa : Wyzsza Szkoła Bezpiecheństwa i Ochrony, 2009. — 162 s.

60

351.746.1 B55

Bezpieczeństwo i Ochrona : kwartalnik naukowy. No. 1-2/2008. — Warszawa : Wyzsza Szkoła Bezpiecheństwa i Ochrony, 2008. — 232 s.

61

351.746.1 B55

Bezpieczeństwo i Ochrona. kwartalnik naukowy. No. 3-4/2008. — Warszawa : Wyzsza Szkoła Bezpiecheństwa i Ochrony, 2008. — 173 s.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

62

366.5

Д 71

Дочинець Н.

Консюмеризм в Україні: соціально-економічні реалії та перспективи розвитку / Дочинець Наталя. — Львів : ІРД НАДУ, 2009. — 280 с.

ОСВІТА

63

37

Ф 66

Фіцула М.М.

Педагогіка : навч. посіб. / Фіцула М.М. — 3-тє вид., стереот. — К. : Академвидав, 2009. — 560 с.^ МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

64

504

Р 51

Ринкові механізми у сфері природокористування : (концепція модернізації). — Львів : ІРД НАДУ, 2010. — 119 с.

МЕДИЦИНА

65

61(075.8) Х 64

Хміль І.Ю.

Закондавче забезпечення лікарської діяльності : навч. посіб. / Хміль І.Ю., Михайличенко Б.В., Артеменко О.І. — К. : ВСВ Медицина, 2010 — 184 c.

^ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. МЕНЕДЖМЕНТ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ І ТРАНСПОРТУ

66

65

М 48

Мельник А.Ф.

Менеджмент державних установ і організацій : навч. посіб. / Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Кривокульська Н.М. — Тернопіль : Економічна думка, 2006. — 320 с.

67

65.012.1 Т 19

Тарасюк Г.М.

Управління проектами : навч. посіб. / Тарасюк Г.М. — 3-тє вид. — К. : Каравела, 2009. — 320 с.

68

651.7

Ш 37

Шевчук С.В.

Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / Шевчук С.В. — 3-тє вид. — К. : Арій, 2008. — 424 с.

69

657

Л 46

Лень В.С.

Звітність підприємства : підр. / Лень В.С., Гливенко В.В. — 3-тє вид. — К. : Каравела, 2010. — 672 с.

70

658.1

В 48

Виноградська А.М.

Основи підприємництва : навч. посіб. / Виноградська А.М. — 2-ге вид. — К. : Кондор, 2008. — 544 с.

71

658.3

М 91

Мурашко М.І.

Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Мурашко М.І. — К. : Знання , 2008. — 435 с.

72

658.3

С 42

Скібіцька Л.І.

Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Скібіцька Л.І. — К. : ЦУЛ, 2009. — 192 с.

73

659

П 18

Партико З.В.

Теорія масової інформації та комунікації : навч. посіб. / Партико З.В. — Львів : Афіша, 2008. — 292 с.

74

659.1

В 57

Владимирська Г.О.

Реклама : навч. посіб. / Владимирська Г.О., Владимирський П.О. — К. : Кондор, 2009. — 334 с.

ОБЛАДАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ

75

681.3

К 49

Клімушин П.С.

Електронне урядування в інформаційному суспільстві / Клімушин П.С., Серенок А.О. — Х. : ХарРІ НАДУ " Магістр ", 2010. — 253 с.

76

681.3(076)

Р 69

Ромашко С.М.

Інформатика та комп'ютерна техніка: завд. та метод. вказ. для виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання / Ромашко С.М. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 52 с.

^ Мовознавство. Літературознавство. Художня література

77

811 (076) Х 20

Харітонова Г.М.

Іноземна (англійська) мова : метод. рек. для аспір. та здоб. спец. "Державне управління" денної та заочної форми навчання / Харітонова Г.М., Карпук Х.Ю. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 32 с.

78

8

G 15

Gallier Thierry

Belleville 2 : methode de francais / Gallier Thierry, Grand-Clement Odile. — Janvier : CLE International, 2008. — 143 p.

79

8

V 88

Volte Aline

Belleville 2 : Methode de francais. Cahier d'exercices / Volte Aline. — Janvier : CLE International, 2010. — 127 p.

Схожі:

Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень
Словник-довідник термінів з європейської інтеграції / Мудрий Я. – К. Міленіум, 2009. – 588 с
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень
Фiнал третього Риму. Кн. Осторонь Азiопи / Iн-т народознавства нану. — Львiв : Лiтопис, 2007. — 505 с
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень
Комплексний підхід до експертизи дисертаційних робіт: економічні спеціальності / Загорський В. С., Кизим М. О., Тищенко О. М. – Х....
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень
Стан наукової думки в сучасних реаліях : моногр. / Сохнич А. Я. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 152 с
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. – К. Наду, 2009. – 292 с
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень
Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління / ред. В. В. Корженко – Х. Харрі наду магістр,...
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень липень-серпень
Енциклопедія Сучасної України. – К. Нан україни. Ін-т регіональних досліджень, 2009. – 710 с
Бюлетень нових надходжень iconСектор культури Вознесенської райдержадміністрації
Пропонуємо Вашій увазі бюлетень нових надходжень літератури до бібліотек Вознесенської цбс
Бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень до бібліотечного відділу
Здоров'я дітей та молоді. Доповідь стану у Кемдені та Айлінгтоні у 1999 р. Лондон, 1999. 80 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка