Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення
НазваЗаконність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення
Сторінка1/3
Дата21.04.2013
Розмір321 Kb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Право > Закон
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАГОРНИЙ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ

УДК 351.741
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконаленняСпеціальність 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право

і процес; фінансове право; інформаційне право

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

КИЇВ — 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ України.

Науковий керівник  доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України РИМАРЕНКО Юрій Іванович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри адміністративної діяльності

^ Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України НИЖНИК Ніна Романівна, Українська академія державного управління при Президентові України, перший проректор
кандидат юридичних наук, доцент Коваль Микола Васильович, Національна академія державної податкової служби, професор кафедри адміністративного права, адміністративної та кримінальної діяльності
Провідна установа  Національний університет внутрішніх справ України (м. Харків)

Захист відбудеться " 27 " листопада 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1.

Автореферат розісланий " 27 " жовтня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лук'янчиков Є.Д.

^

загальна характеристика роботиАктуальність теми дослідження полягає у тому, що сучасний етап державотворення знаменується наповненням різноманітних суспільних відносин новим змістом, зумовленим змінами, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві. Конституція України, Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: Поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 - 2004 роки”. Концепція адміністративної реформи та документи, прийняті на їх розвиток, виходячи з фундаментальної ідеї пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини, становлять методологічно-правову основу побудови правової держави, створення громадянського суспільства, забезпечення режиму законності та реальної протидії негативним явищам відповідно до існуючих демократичних стандартів.

Водночас у процесах модернізації українського суспільства після проголошення державної незалежності України надзвичайно важливе місце посідає реформа правової системи, головною метою якої є найповніше забезпечення конституційних засад організації державної влади, втілення в життя принципу верховенства права, гуманістичних вимог щодо діяльності держави.

Концептуальні засади реформування МВС України безпосередньо випливають із положень, передбачених Європейським кодексом поліцейської етики, прийнятого у грудні 2001 року Комітетом міністрів Ради Європи.

У Кодексі зазначено: “система кримінальної юстиції відіграє визначну роль у захисті верховенства права, а поліція повинна відігравати у цій системі найважливішу роль...” і далі: “у демократичних державах поліція сприяє підтримці цінностей демократії і сама сповідує цю мету”.

Сам же предмет діяльності поліції, за Кодексом включає у себе забезпечення, дотримання принципів правової держави, підпорядкування закону та його вплив на загальний стан суспільного спокою, захист та збереження верховенства права.

Метою поліції згідно Кодексу є: забезпечення громадського спокою, дотримання закону та порядку у суспільстві; захист та дотримання основних прав і свобод людини у тому вигляді, у якому вони закріплені, зокрема, в Європейській конвенції про права людини; попередження злочинності та боротьба з нею; надання допомоги та послуг населенню1.

Для вирішення цих завдань велике значення має і реформа адміністративного права. Поряд з іншими цілями, вона має на меті трансформування змісту і системи чинного адміністративного законодавства відповідно до потреб якісної зміни ролі адміністративного права у регулюванні відносин між державою і людиною, а також більш ефективного здійснення державного управління в різних сферах суспільного життя.

Все це спрямовано безпосередньо на подальше зміцнення законності і правопорядку, забезпечення безпеки особистості, надійну охорону конституційних прав, свобод і законних інтересів як громадян, так і самих співробітників міліції.

Важлива роль у реалізації цього завдання належить адміністративній діяльності міліції - організуючій виконавчій і розпорядчій діяльності, спрямованій на безпосереднє, повсякденне, практичне здійснення завдань і функцій по охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки. Очевидно, що її ефективність прямо залежить від неухильного дотримання законності всіма учасниками правовідносин, що складаються в даній сфері.

Зміст адміністративної діяльності міліції, на нашу думку, складають не тільки адміністративно-правові відносини, що складаються в ході повсякденної безпосередньої охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки (зовнішня діяльність), але і ті, що розвиваються всередині органів міліції в процесі організації практичного вирішення цих задач (внутріорганізаційна діяльність). Успішна реалізація цих відносин зумовлена належним рівнем гарантування. Тому, на наш погляд, зміцнення законності і правопорядку як у зовнішній, так і у внутріорганізаційній адміністративній діяльності міліції повинно супроводжуватися, надійними гарантіями. Оскільки цю сферу діяльності регламентують правові норми, то об'єктом і предметом розгляду є саме правові (юридичні) гарантії законності, тому що тільки вони можуть відновити порушене право, забезпечити належне виконання юридичних обов'язків і притягнення винних до відповідальності.

Разом з тим проблема юридичних (правових) гарантій законності саме в сфері адміністративної діяльності міліції залишилася недостатньо розглянутою. Об'єктами досліджень названих і інших фахівців були, як правило, загальні питання гарантій законності, як правило, у сфері охорони громадського порядку і, забезпечення громадської безпеки. Проблемам же правових гарантій законності у внутріорганізаційній діяльності приділялася явно недостатня увага. Крім того, згадані дослідження і публікації були підготовлені на основі раніше діючого (в основному союзного) законодавства, що сьогодні об'єктивно знижує їхню актуальність, не конкретизована система даних гарантій, поки що не створений досить ефективний механізм їхньої реалізації.

Проблема, в цілому, поки що не розглянута у контексті міжнародно-правових документів, передусім, Європейського кодексу поліцейської етики.

Вищевикладене, як нам уявляється, зумовлює наукову і практичну значимість даного дисертаційного дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (“Пріоритетні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 2000-2004 рр.”) та Національної академії внутрішніх справ України (“Основні напрями наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на 2000-2004 рр.”). Актуальність цього напряму досліджень випливає із Концепції адміністративної реформи в Україні, Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 2000-2004 роки, Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 роки, Концепції розвитку органів внутрішніх справ в XXI столітті, Програми Міністерства внутрішніх справ “Народ і міліція -партнери”.

^ Метою та задачами даної роботи є дослідження конкретних правових норм, які визначають гарантії законності у сфері адміністративної діяльності міліції, зміст і види даних гарантій, особливості, характерні ознаки й основні форми їхньої реалізації, а також розробка науково обгрунтованих пропозицій правового характеру по удосконаленню зазначених гарантій законності в сфері аналізованої діяльності міліції.

Досягнення цієї мети обумовило постановку і рішення наступних задач:

а) здійснити теоретико-правовий аналіз таких категорій, як “законність” і “правова гарантія”;

б) визначити характерні ознаки і сформулювати поняття “правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції”;

в) розглянути зміст і цільове призначення цих гарантій;

г) здійснити наукову класифікацію гарантій законності в даній сфері суспільних відносин і розкрити специфічні особливості виділених груп;

д) розкрити механізм реалізації правових гарантій суб'єктами і (співробітниками міліції, громадянами й іншими особами) правовідносин у сфері адміністративної діяльності міліції;

е) проаналізувати основні форми реалізації гарантій суб'єктами правовідносин у цій сфері;

є) розробити конкретні пропозиції і рекомендації з удосконалення правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції.

^ Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері управління, які виникають у зв'язку із адміністративною діяльністю міліції щодо забезпечення правових гарантій законності.

Предметом вивчення стали правові норми, які безпосередньо визначають гарантії законності в розглянутій сфері, механізм і форми їхньої реалізації, а також шляхи їх удосконалення та покращення. Вони являють собою юридичне складне, комплексне явище, що характеризується якісною визначеністю, характерними ознаками та специфічними рисами.

^ Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дослідження в роботі використана сукупність методів наукового пізнання. Головним у цій системі виступає загальнонауковий діалектичний метод, що дає можливість дослідити проблему в єдності соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз правових розпоряджень в адміністративній сфері. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, визначене загальне поняття законності у діяльності державних органів. Системно-структурний та порівняльно-правовий методи дозволили дослідити питання адміністративно-юрисдикційної діяльності, інформаційно-аналітичного забезпечення та планування, а також узагальнити взаємодію органів внутрішніх справ з іншими органами, установами та організаціями у забезпеченні законності. Використання соціологічного та статистичного методів дозволило узагальнити юридичну практику, провести анкетування співробітників практичних органів внутрішніх справ, проаналізувати емпіричну інформацію, що стосується теми дослідження. Історико-правовий метод застосовувався для вивчення розвитку законодавства щодо забезпечення законності в діяльності відповідних державних органів в Україні.

Емпіричну базу дослідження складають узагальнені дані практики стосовно забезпечення і дотримання законності, статистичні та інші матеріали, відомча звітність, публікації у пресі. Автором проанкетовано близько 600 співробітників міліції. Для одержання зворотного зв'язку автором опитано близько 500 громадян і інших осіб з питань забезпечення гарантій їхніх прав і свобод у сфері адміністративної діяльності міліції. Крім того, опитано 20 суддів; 24 працівника прокуратури, а також 27 адвокатів різних юридичних консультацій у тому числі з міських колегій адвокатів. Дисертантом були також вивчені матеріали міськрайорганів внутрішніх справ щодо 250 затриманих в адміністративному порядку правопорушників.

Нормативну базу дослідження складають міжнародно-правові документи з прав людини, Конституція України, законодавство, яке забезпечує дотримання законності усіма сторонами управлінських відносин в Україні, а також відомчі нормативні акти, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ по забезпеченню законності в їх діяльності. Певна увага приділена програмі Кабінету Міністрів України “Відкритість, дієвість, результативність” (2003 р.).

Теоретичною основою дисертації послужили дослідження вчених, присвячені проблемам, що вирішувалися автором у процесі дослідження. У роботі дістала широке відображення наукова література вчених-юристів загальної теорії права Зайчука О.В., Козюбри М.І., Копейчикова В.В., Мурашина О.Г., Назаренко Є.В., Орзіха М.Ф., Рабіновича П.М., адміністративного права Авер'янова В., Андрійко О.Ф., Бандурки О.М., Битяка Ю.П., Голосніченка І.П., Додіна Є.В., Калюжного Р.А., Комзюка А.Т., Ківалова С.В., Колпакова В.К., Кондратьєва Я.Ю., Коренева А.П., Мироненко Н.М., Нижник Н.Р., Остапенка О.І., Олефіра В.І., Опришка В.Ф., Римаренка Ю.І., Рябченко О.П., Селіванова О., Селіванова В.Н., Сущенка В.Д., Тищенка М.М., Шамрая В.О., Шкарупи В.К, конституційного права Гуренко М.М., Колодія А.М., Погорілка В.Ф., Фрицького О.Ф. міжнародного права Забігайла В.К., Денисова В.Н., а також російських вчених Алексєєва С.С., Альохіна О.П., Бахраха Д.Н., Вітрука Н.В., Веремеєнка І.І., Воєводіна Л.Д., Єропкіна М.І., Козлова Ю.М., Нефьодова В.І., Новосьолова В.І. та інших.

^ Наукова новизна одержаних результатів обумовлена актуальністю теми дисертації, її змістом та проблемами, що безпосередньо досліджені. Дисертація являє собою комплексне дослідження законності у діяльності органів внутрішніх справ. Вона також визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей і тенденцій розвитку відносин в адміністративній діяльності міліції та напрямів удосконалення законодавства.

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку положень, які відрізняються науковою новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення:

- визначено місце правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції в загальній системі гарантій законності;

- уточнені характерні ознаки правових гарантій законності в аналізованій сфері діяльності;

- вироблена науково-теоретична конструкція поняття “правові гарантії законності в адміністративній діяльності міліції”;

- узагальнена наукова класифікація юридичних гарантій законності в даній сфері;

- розроблений механізм реалізації правових гарантій законності, в адміністративній діяльності міліції і його елементи;

- оновлені форми реалізації гарантій законності всіма суб'єктами правовідносин у розглянутій сфері діяльності;

- вироблені конкретні пропозиції по удосконаленню правових норм, які закріплюють гарантії законності в адміністративній діяльності міліції.

Це дозволило по новому підійти до дослідження значного кола проблем, які поки що залишаються поза увагою вчених, але мають важливе теоретичне та практичне значення

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що за ініціативою і при безпосередній участі автора були розроблені і впроваджені у навчальний процес кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ України наукові розробки стосовно навчальних дисциплін, де, зокрема, йдеться про забезпечення законності в діяльності ОВС. Пропозиції дисертанта були певною мірою використані при підготовці "Концепції розвитку органів внутрішніх справ в XXI столітті", "Концепції створення програми Міністерства внутрішніх справ “Народ і міліція - партнери”.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані також при:

- подальшому впровадженні в життя Концепції адміністративної реформи і Концепції реформи адміністративного права України, стосовно контролю держави за діяльністю органів виконавчої влади, а також у процесі реформування системи органів внутрішніх справ;

- викладанні курсів “Адміністративне право” та “Адміністративна діяльність”, “Забезпечення законності у діяльності міліції громадської безпеки”, а також інших спеціальних курсів у навчальному процесі юридичних навчальних закладів;

- вдосконаленні адміністративного законодавства, відомчих нормативних актів, що регламентують питання законності;

- вдосконаленні внутрішньо-організаційної роботи органів внутрішніх справ з метою поліпшення взаємодії з іншими державними органами і громадськими об'єднаннями в забезпеченні правил перебування іноземців у нашій країні;

- застосуванні адміністративно-примусових заходів для забезпечення законності у діяльності міліції.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження були обговорені на спільному засіданні кафедр адміністративної діяльності, адміністративного права та проблем управління Національної академії внутрішніх справ України і дістали позитивну оцінку. Окремі з них були оприлюднені у формі доповідей на науково-практичних конференціях: - 21-25 лютого 2000 року на науково-практичній конференції “Забезпечення захисту прав людини у правоохоронній діяльності” (м. Київ); - 13-15 травня 2002 року на регіональному семінарі “Робота поліції під час проведення масових заходів та демонстрацій” (м. Київ); - 9-11 грудня 2002 року на семінарі “Попередження тортур в Україні” (м. Київ).

Основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що містяться у дисертації, відображені в 4 одноособових наукових публікаціях у фахових виданнях.

^ Структура дисертації. Специфіка теми дослідження, сформульовані мета і завдання визначили структуру дисертації, послідовність та логіку викладення матеріалу. Вона містить вступ, 3 розділи, які поділяються на __ підрозділів, висновки, список використаних джерел (214 найменувань), додатки (обсягом 2 сторінки). Обсяг роботи становить 205 сторінок.

Названі обставини зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його структуру, зміст, а також характер опрацювання наукового, нормативно-правового та емпіричного матеріалу.

^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИУ вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, її зв'язок із науковими програмами, планами, темами, висвітлено ступінь розробки та методи наукового аналізу, визначено мету та завдання дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано відомості щодо публікацій, апробації та впровадження здобутих результатів.

^ Перший розділ - "Поняття, зміст, і система гарантій законності у сфері адміністративної діяльності міліції" - складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню юридичної природи поняття “законність” у системі правовідносин та аналізу чинного законодавства України й наукових досліджень з метою чіткого визначення понять “законність”, “гарантія” та “системи правових гарантій законності”.

^ У підрозділі 1.1. "Загальна характеристика законності і гарантії в теорії адміністративного права" на основі аналізу точок зору науковців та змісту нормативних актів визначаються поняття “законність”, “гарантії” та “гарантії законності”, їх категоризація у процесі розвитку, виділяються складові цих понять. Дисертант підкреслює, що основна складність узагальнення понять полягає у тому, що думки науковців, які впливають на їх визначення є досить таки різноманітними, а місцями навіть суперечать одна одній. Але при цьому варто виходити з того, що обставини, які впливають на ці поняття, не можна розглядати у відриві одна від одної і тому автором пропонується свої узагальнені поняття “законності”, “гарантій”, а також виділяються характерні ознаки юридичних гарантій законності.

При цьому ми виходимо із положень Європейського кодексу поліцейської етики, який зазначає, що поліція є державним органом, який повинен створюватися законом; поліцейські операції завжди повинні здійснюватися у відповідності із внутрішнім законодавством країни та із тими міжнародними нормами, з якими країни погодилися; регулююче поліцію законодавство повинно бути достатньо зрозумілим та конкретним, при необхідності воно повинно доповнюватися іншими нормативними актами, також зрозумілими для громадян; співробітники поліції підпадають під дію тих же законів, що й звичайні громадяни, виключення із цього принципу можуть бути виправдані лише тоді, коли вони спрямовані на забезпечення нормальної діяльності поліції у демократичному суспільстві.

^ У підрозділі 1.2. "Поняття, зміст і види правових гарантій законності у сфері адміністративної діяльності міліції" проведено всебічний аналіз понять та змісту “правових гарантій законності в адміністративній діяльності міліції”. Для найбільш повного розкриття їх змісту автором проведено детальний аналіз правових норм, які визначають юридичні гарантії і їхні види у розглядаємій сфері діяльності міліції; розглядаються проблеми юридичної діяльності як форми реалізації правових гарантій законності (у тому числі і способів її здійснення); юридичної відповідальності як засобу забезпечення правових гарантій законності в адміністративній діяльності міліції.

Автором зроблено висновок про те, що до правових гарантій законності в розглянутій сфері діяльності можна віднести: а) норми матеріального права, що мають безпосередньою метою забезпечення законності в адміністративній діяльності міліції (тобто сама наявність таких норм - уже гарантія законності); б) адміністративно-процесуальні норми, що безпосередньо "обслуговують" дію матеріальних норм права, тобто забезпечують правомірну реалізацію останніх шляхом свого застосування.

Виходячи з аналізу думок науковців, автор робить висновок, що гарантії законності - це також і спеціально закріплені правом способи, за допомогою яких забезпечується законність у сфері адміністративної діяльності міліції. Таким чином, поряд з нормами права, що визначають зміст аналізованих гарантій законності, до складу розглянутої правової Інституції необхідно включити і юридичну діяльність, у тому числі і способи її здійснення, за допомогою якої відбувається забезпечення законності в розглянутій галузі.

^ У підрозділі 1.3. "Система правових гарантій законності у сфері адміністративної діяльності міліції" аналізується поняття “система”, а також притаманні їй ознаки. Класифіковано систему правових норм, які визначають гарантії законності у сфері адміністративної діяльності міліції передусім за функціональними ознаками. З огляду на те, що у правовідносинах, які складаються у сфері розглянутої діяльності, беруть участь громадяни, співробітники міліції, посадові особи органів державної влади і управління, громадські об'єднання й інші суб'єкти, для розподілу правових гарантій на групи обрано певні критерії і у відповідності до яких детально охарактеризована кожна група гарантій.

Погоджуючись із наробками вчених-юристів, автор узагальнює їх праці і з урахуванням прийнятих останнім часом законодавчих актів, окреслює особливості тих чи інших груп гарантій, і робить висновок, що наведені класифікації не є вичерпними, знаходяться в тісному взаємозв'язку одна з одною і складають собою певну системну єдність.

^ Другий розділ - "Реалізація гарантій законності у сфері адміністративної діяльності міліції" - складається з двох підрозділів.

У підрозділі 2.1. "Реалізація гарантій правового положення і правомірної поведінки громадян, інших осіб у сфері адміністративної діяльності міліції" досліджуються складові елементи механізму реалізації гарантій громадян і інших осіб у сфері адміністративної діяльності міліції. Дається визначення “правового механізму" у зазначеній сфері діяльності, виявлені його елементи і розкрито зміст, який являє собою визначену систему адміністративно-правових засобів, що спрямована на охорону, захист прав, свобод громадян і інших осіб, їхнє забезпечення в сфері адміністративної діяльності міліції. При розгляді механізму реалізації юридичних гарантій громадян і інших осіб у зазначеній сфері суспільних відносин, визначено елементний склад механізму реалізації гарантій громадян і інших осіб, в структуру якого входять норми права, акти дотримання, акти виконання, акти використання й застосування; правовідносини; діяльність державних органів і їхніх посадових осіб. В процесі розгляду автором елементів механізму, виявлені прогалини в законодавстві України, зокрема пропонується внести доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно участі адвоката та випадків його обов’язкової участі у провадженні по справах про адміністративні правопорушення.

^ У підрозділі 2.2. "Реалізація правових гарантій законності співробітниками міліції у їхній адміністративно-службовій діяльності" визначено, що реалізація гарантій законності в адміністративній діяльності міліції здійснюється, по-перше, у внутріорганізаційній діяльності органів внутрішніх справ (міліції) у процесі підбору, розміщення і навчання кадрів, вироблення рішень по охороні громадського порядку і громадської безпеки, здійснення функцій контролю; по-друге, у ході повсякденної безпосередньої охорони громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки силами міліції. У першому випадку йдеться про реалізацію юридичних (адміністративно-правових) гарантій законності діяльності співробітників міліції у внутрішньоорганізаційних відносинах. В другому - про реалізацію співробітниками міліції даних гарантій законності в зовнішній сфері їхньої адміністративної діяльності.

В процесі розгляду автор пропонує внести зміни до Закону України “Про міліцію” стосовно закріплення та деталізації у законодавчому порядку деяких прав та обов’язків співробітника міліції, а також внести зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення стосовно більш детального закріплення підстав для адміністративного затримання особи.

^ Третій розділ - "Реформування міністерства внутрішніх справ України як шлях до забезпечення дотримання законності" - складається з двох підрозділів в яких розглядаються питання покращення стану із забезпеченням законності у діяльності міліції шляхом її реформування.

^ У підрозділі 3.1. "Вдосконалення правового регулювання адміністративної діяльності органів внутрішніх справ як засіб покращення законності в діяльності міліції" аналізується механізм правового регулювання адміністративної діяльності міліції у ракурсі виявлення елементів які необхідно і можливо вдосконалювати в першу чергу. Наголошується також на тому, що до цих елементів слід підходити досить виважено і раціонально.

Обґрунтовується необхідність прийняття Закону України “Про охорону громадського порядку”, адже в охороні громадського порядку бере участь не тільки міліція, а й ряд інших органів і громадських формувань. До того ж у законах України, які встановлюють компетенцію цих правоохоронних органів застосовуються бланкетні норми, з відсиланням на Закон України «Про міліцію», де врегульовано порядок використання цих засобів, або цих законах фактично дублюються норми вищевказаного закону і таким чином невиправдано розширяють обсяг нормативного матеріалу.

Звернена увага на те що законодавцем не усунута невідповідність Закону “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” новому Кримінальному кодексу України стосовно поняття “особливо небезпечний рецидивіст”.

Також у цьому підрозділі досліджуються основні аспекти діяльності служб міліції з метою визначення факторів, які впливають на зміст роботи та вносяться пропозиції стосовно покращання її якості та ефективності.

^ У підрозділі 3.2. "Реформування системи служб міліції, що здійснюють адміністративну діяльність" обґрунтовуються потреба, цілі та завдання такого реформування адміністративної служби міліції. Зокрема висвітлюється їх діяльність під кутом подальшої демократизації суспільних відносин в Україні і відповідності організації цих підрозділів тим перетворенням, які передбачені в Концепції адміністративної реформи, особливо, щодо запровадження механізму юридичних гарантій прав і свобод громадян та інших суб'єктів адміністративного права. Аналізуються також функції міліції, які у демократичних країнах виконуються цивільними установами, розроблені пропозиції щодо позбавлення служб Міністерства внутрішніх справ невластивих їм функцій.

Зупиняючись на відповідних положеннях законодавчого врегулювання діяльності органів внутрішніх справ по реформуванню адміністративних служб міліції, автор робить висновок щодо необхідності та шляхів проведення кардинальних змін у системі Міністерства внутрішніх справ та у зв’язку з цим пропонує конкретні заходи.

  1   2   3

Схожі:

Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconРоль правоохоронних органів
Законність — багатогранне І багатозначне поняття. Вона є елементом політичної системи, розглядається як принцип діяльності державних...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconОргани внутрішніх справ та служби безпеки України
Завдання І функції органів внутрішніх справ. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconДозвільної діяльності щодо підприємництва
Робота виконана на кафедрі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconУправління виробничо-збутовою діяльністю та шляхи удосконалення в...
Удосконалення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками містить значний потенціал росту ефективності діяльності...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconЗасади діяльності дільничних інспекторів міліції
Робота виконана на кафедрі адміністративного права І адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconМіністерство внутрішніх справ україни університет внутрішніх справ...
Україні та проведення реформації системи спеціальних органів, уповноважених на здійснення контролю за доходами держави. Насамперед...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconМіграційних процесів в україні
Рябченко олена Петрівна, Національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права та адміністративної...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconОхорони земельних відносин в україні
Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Комзюк анатолій Трохимович, Національний університет внутрішніх справ України, м. Харків, професор кафедри адміністративного права...
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх страв та шляхи її удосконалення iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Після проголошення незалежної української держави відбулися докорінні зміни в соціально-економічних, політичних, культурних відносинах,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка