Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Скачати 236.71 Kb.
НазваПорядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Сторінка1/2
Дата26.04.2013
Розмір236.71 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
18.01.2011 р. N 4

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
24 березня 2011 р. за N 392/19130

Порядок
формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням


I. Загальні положення

Цей Порядок відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Закон) встановлює порядок формування, строки подання страхувальниками звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - органи Фонду) та їх форму.

^ II. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відповідальна особа органу Фонду - працівник органу Фонду, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає, здійснює перевірку заповнення (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних;

відповідальна особа страхувальника - працівник, на якого покладено обов'язки щодо здійснення комплексу робіт, пов'язаних з формуванням та поданням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Фонду;

^ Державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

звіт в електронній формі (електронний звіт) - звіт, що сформований страхувальником в електронній формі відповідно до чинного законодавства;

звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП - звіт страхувальника по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за визначеною Фондом формою;

звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП - звіт страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за визначеною Фондом формою.

2.2. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі та Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

III. Загальні правила формування та подання звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

3.1. Звіти за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП подаються до органів Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) (далі - місце обліку).

3.2. Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів:

в електронній формі;

на паперових носіях;

надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів, визначеного цим Порядком.

Страхувальник протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу Фонду другий примірник звіту.

3.3. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

3.4. Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

3.5. Звіти формуються у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Фонду про його прийняття зберігається у страхувальника, другий - в органі Фонду.

3.6. Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

3.7. Звіти страхувальника повинні подаватися в повному обсязі. У разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених цим Порядком, звіти не приймаються.

3.8. У разі ліквідації страхувальника звіти до органу Фонду можуть подаватися правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

3.9. Якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то цим днем строку вважається перший після нього робочий день.

^ IV. Форми та строки подання звітів

4.1. Страхувальники зобов'язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Базовим звітним періодом для них є квартал.

Звіти подаються за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку.

4.2. Відповідальна особа органу Фонду, яка приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття звіту та обов'язково засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

4.3. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

відсутності у страхувальника заборгованості по субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;

наявності заборгованості за Фондом на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 652 у звітному кварталі.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду.

4.4. У разі якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

4.5. У разі неподання за даний звітний період страхувальником звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП до зведеного звіту включається звіт цього страхувальника за попередній звітний період (при звіті за I квартал - залишки коштів цього страхувальника на початок звітного року).

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

^ V. Формування звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

5.1. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 до цього Порядку складається наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

5.3. У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, найменування страхувальника (прізвище та ініціали фізичної особи - страхувальника), реєстраційний номер страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), банківські реквізити (МФО, номер поточного рахунку страхувальника, найменування банку), місцезнаходження та телефон.

5.4. У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

5.5. Таблиця I "Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування" заповнюється у гривнях з копійками.

Рядок 1 "Заборгованість за страхувальником на початок року"

Відображається сума заборгованості за страхувальником, яка відповідає сумі заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Рядок 2 "Заборгованість за страхувальником згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та має заборгованість за попереднім місцем обліку.

Рядки 3 та 4 "Донараховано самостійно (за період до 01.01.2011 р.) внесків, пені"

Відображаються суми самостійно донарахованих страхувальником страхових внесків, виявлених за минулі роки, та нарахованої пені на всю суму недоїмки за весь період прострочки платежу.

Рядки 5, 6 та 7 "Нараховано за актами перевірок внесків, штрафів, пені"

Відображаються суми донарахованих страхових внесків за період діяльності страхувальника до 01.01.2011 р., штрафів та пені, нарахованих спеціалістами органу Фонду під час перевірки страхувальника, за винятком адміністративних стягнень, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства.

Рядок 8 "Не прийнято до зарахування витрат"

Відображаються не прийняті до зарахування суми витрат страхувальника, що були здійснені з порушеннями чинного законодавства до 1 січня 2011 року та віднесені за рахунок коштів Фонду, сума вартості путівок, отриманих страхувальником від органу Фонду та використаних з порушенням Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 р. за N 339/16355 (далі - Порядок N 12), та неправомірно витрачені після 01.01.2011 р. суми страхових коштів.

Рядок 9 "Отримано від часткової оплати за путівки"

Вказується сума, яка була отримана як часткова оплата вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи.

Рядок 10 "Отримано від Фонду з початку року"

Відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, та часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Рядок 11 "у т. ч. для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011 р."

Відображається сума коштів, отриманих від Фонду для погашення заборгованості за Фондом, що мала місце на 01.01.2011 р.

Рядок 12 "Списано згідно з законодавством"

Відображаються суми заборгованості страхувальника перед Фондом, списані органами Фонду згідно з чинним законодавством, та суми внесків, штрафів, пені та не прийнятих до зарахування витрат за скасованими у встановленому порядку рішеннями органів Фонду.

Рядок 13 "ВСЬОГО (р. 1 +...+ р. 10 - р. 12)"

Відображається сума даних рядків 1 - 10 за мінусом даних рядка 12.

Рядок 14 "Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 21 - р. 13)"

Наводяться дані про загальну суму заборгованості по страхових коштах, яка не перерахована Фондом на кінець звітного періоду. Визначається як різниця показників рядків 21, 13.

Дані рядка 14 не можуть мати від'ємного значення. Якщо дані рядка 21 дорівнюють даним рядка 13, у рядку 14 проставляється прочерк.

Рядок 15 "у т. ч.: непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011 р."

Наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011 р.

Рядок 16 "Заборгованість за Фондом на початок року"

Відображається сума заборгованості за Фондом, яка відповідає сумі заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Рядок 17 "Заборгованість за Фондом згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та залишається невідшкодована заборгованість за Фондом.

Рядок 18 "Перераховано з початку року"

Відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів з початку року.

Рядок 19 "у т. ч. заборгованість станом на 01.01.2011 р."

Відображається погашена сума заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011 р.

Рядок 20 "Витрати з початку року"

Відображається загальна сума нарахованих страхувальником витрат за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Розшифровка даних рядка 20 таблиці I за видами витрат надається у таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду".

Показник рядка 20 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту.

Рядок 21 "ВСЬОГО (р. 16 + р. 17 + р. 18 + р. 20)"

Відображається загальна сума даних рядків 16, 17, 18 та 20 звіту.

Рядок 22 "Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 13 - р. 21) = (р. 23 + р. 28)"

Наводяться дані про загальну суму заборгованості по коштах Фонду, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

Якщо сума нарахованих надходжень до Фонду за звітний період (рядок 13) більша за суму витрат і перерахованих до Фонду коштів (рядок 21), виникає заборгованість за страхувальником, сума якої відображається в рядку 22.

Дані рядка 22 не можуть мати від'ємного значення. Якщо дані рядка 13 дорівнюють даним рядка 21, у рядку 22 ставиться прочерк.

Слід зазначити, що сума показників рядків 13 та 14 має дорівнювати сумі даних рядків 21 та 22. Ця перевірка може застосовуватися для контролю балансу звіту.

Рядок 23 "у т. ч. заборгованість поточного року"

Наводяться дані про суму заборгованості по коштах Фонду, які не сплачені страхувальником, з розшифровкою, наведеною у рядках 24 - 27 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Сума даних рядків 24 - 27 може не відповідати загальній сумі заборгованості поточного року (р. 23 таблиці I).

Рядок 28 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011 р."

Наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011 р.

За наявності заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011 р. суми, відображені страхувальником у рядках 3 - 8 таблиці, зараховуються як погашення цієї заборгованості (зменшується показник рядка 15).

5.6. У таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів" наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Інформація у цій таблиці заповнюється у гривнях з копійками.

Рядок 1 "По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)"

Вносяться дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи - страхувальника, та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) у звітному періоді (колонка 4).

Рядок 2 "По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї"

Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

Рядок 3 "По вагітності та пологах"

Проставляються дані щодо кількості календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності (колонка 3) та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду (колонка 4).

У колонках 5 та 6 таблиці "У тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи" вказуються кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до статей 35, 37, частини першої статті 38 Закону, пункту 16 частини першої статті 20 та пункту 2 частини першої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон N 796), та суми цих витрат.

У наведеній таблиці перелічено, коли і в якому порядку потрібно проставляти відповідні суми допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах.

Таблиця

^ Пільги з виплати допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виплати допомоги на загальних підставах, передбачених Законом

^ Підлягають відображенню 
в колонках 5 та 6 звіту

Застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу (стаття 37 Закону)

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;
80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;
100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років (стаття 37 Закону)

Наприклад, якщо в постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60 відсотків, але йому оплачують його в розмірі 100 відсотків. Саме цю суму різниці 
в оплаті лікарняного листка (40 відсотків) потрібно відобразити у колонці 6 таблиці II звіту. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4. При цьому кількість днів, зазначених у колонках 3 і 5, повинна збігатися

Жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності і пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів) 
(абзац другий частини першої статті 38 Закону)

Допомога по вагітності і пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів (абзац другий частини першої статті 38 Закону)

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту потрібно відобразити різницю в кількості днів та сумі допомоги (виплаченої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 - 4 категорій. (У колонках 3 і 4 зазначають загальну суму допомоги і днів)

Особам, віднесеним до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку (пункт 16 частини першої статті 20 Закону N 796)

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або в разі направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) (частина десята статті 35 Закону).

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображаються дні та сума допомоги, яка виплачена по листку непрацездатності, виданому на період санаторно-курортного лікування особам, віднесеним до 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ці самі дні і сума відображаються в колонках 3 і 4

У випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров'я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку (пункт 2 частини першої статті 30 Закону N 796)

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів (абзац перший частини третьої статті 35 Закону).
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною (абзац другий частини третьої статті 35 Закону).
Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею (абзац третій частини десятої статті 35 Закону)

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах. Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05.04.2010 р. по 23.04.2010 р. включно. Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю за 15 робочих днів (при п'ятиденному робочому тижні). За цих умов у колонках 5 і 6 відображається сума допомоги, виплаченої за період із 19 по 23 квітня, тобто за 5 робочих днів, що оплачені понад передбачені законодавством на загальних підставах. А у колонках 3 і 4 зазначають загальну кількість втрачених робочих днів (15) і суму допомоги
  1   2

Схожі:

Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах...
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Положення про комісію(уповноваженого ) підприємства, установи, організації...
Про внесення змін до Положення про комісію(уповноваженого ) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Заступник директора з навчальної роботи
Джерела формування та напрямки використання фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Затверджено постанова правління Фонду
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Тарифний пакет
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Закону із змінами, внесеними згідно із Законом n 107-vi
...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка