Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 318.64 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/4
Дата28.04.2013
Розмір318.64 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Відносини між найманим працівником і роботодавцем були і залишаються вагомою складовою частиною суспільних відносин. Праця у будь-якій суспільно-економічній формації визначає можливість досягнення певного рівня достатку людини. Разом із цим, на кожному історичному етапі розвитку трудових відносин, виникає потреба у правовому регулюванні трудових обов’язків працівника відповідно до соціально-економічних та політичних умов, розвитку суспільства, що обумовлює існування такого інституту трудового права, як дисципліна праці.

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка поряд з іншими галузями перебуває на стадії реформування. На сучасному етапі, у період інтенсивної підготовки до вступу України до ЄС, окрім внутрішніх факторів, необхідно враховувати вплив зовнішніх обставин у вигляді глобалізації економіки та уніфікації трудового законодавства. Становлення України як правової держави потребує перегляду попередніх підходів до розуміння суті та юридичної природи дисципліни праці, а також питань її організації на правовому рівні.

Просування України в напрямку ринкових перетворень обумовлює закріплення якісно нових підходів до визначення правового статусу учасників трудових відносин. Передусім, це стосується обсягу прав та обов’язків, які повинні мати і виконувати наймані працівники та роботодавці у трудових правовідносинах, а також можливості застосування до них юридичної відповідальності. Будь-яка суспільно корисна праця передбачає узгодженість дій її учасників, що стає можливим тільки за наявності обґрунтованого та виваженого нормативно-правового забезпечення, у тому числі, сукупності елементів, з яких складається інститут дисципліни праці.

Безпосередньою основною метою функціонування правового інституту дисципліни праці на сучасному етапі ствердження і подальшого розвитку в Україні ринкових відносин необхідно вважати забезпечення кожному працівникові можливості реалізації права на працю, адже впевненість працівника не тільки у своїй особистій, але і в дисципліні всього трудового колективу плідно впливає на його активність і ініціативність, і як результат – на підвищення якості трудової діяльності суб'єктів трудових правовідносин.

Аналіз етапів економічного розвитку царської Росії, українських держав періоду визвольних змагань, СРСР і незалежної України дозволяє виявити окремі етапи, які характеризуються різними методами правового впливу на стан дисципліни праці. В умовах ринкової економіки значним фактором розвитку виробництва є прискорення темпів вироблення продукції, досягнення світового рівня організації праці та чесна конкуренція. Однією з важливих ланок у досягненні поставленої задачі є забезпечення оптимального рівня дисципліни праці.

У контексті розробки нового Трудового кодексу України правове регулювання трудових відносин нагально потребує критичного переосмислення інституту дисципліни праці з метою приведення у відповідність до нових потреб суспільного та економічного розвитку країни.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до Державної наукової програми “Правові засади розбудови державності”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2001 р. № 1716 “Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002–2006 роки”, згідно з планами наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ (п.п. 1.3.1. Головних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України на період 2001–2005 р. р.), а також планами наукових досліджень кафедри трудового, екологічного та аграрного права.

^ Мета і задачі дослідження визначені з врахуванням актуальності й прикладного значення теми. Мета дослідження полягає у з’ясуванні загальних і особливих рис розвитку законодавства щодо дисципліни праці та його застосування на території сучасної України, виявленні закономірностей, визначенні перспектив його подальшого розвитку. Дослідження здійснювалося на підставі порівняльно-правового аналізу нормативно-правової бази у галузі дисципліни праці кожного етапу історичного розвитку нашої держави, вивчення фактичних матеріалів, які публікувалися переважно у засобах масової інформації або спеціалізованих виданнях, а також опрацювання теоретико-практичних розробок вчених, які працювали в цьому напрямку.

З огляду на поставлену мету дисертації визначено такі завдання дослідження:

- розробити переодізацію законодавства з дисципліни праці, починаючи з 1886 р. і закінчуючи сьогоденням;

- конкретизувати зміст правового інституту дисципліни праці, механізму його реалізації, способи забезпечення;

- виявити загальні тенденції розвитку законодавства про дисципліну праці залежно від суспільно-політичної ситуації та напрямку економічного розвитку країни;

- визначити зміст і особливості таких понять, як дисципліна праці, службова дисципліна, заходи заохочення, дисциплінарний проступок, дисциплінарна відповідальність і дисциплінарні стягнення;

- розробити конкретні пропозиції до діючого законодавства України про дисципліну праці.

Об'єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини в сфері регулювання дисципліни праці.

Предметом дисертаційного дослідження є етапи розвитку законодавства про дисципліну праці і правовий механізм її реалізації в сучасних умовах становлення та розвитку ринкової економіки в Україні.

^ Методи дослідження охоплюють сукупність загальних та спеціальних методів наукового дослідження. У роботі використовувався діалектичний загальнонауковий метод. Під час розв’язання поставлених завдань застосовувалися також спеціальні методи дослідження, такі як: порівняльно-правовий (підрозділи 1.1, 1.2), формально-логічний (підрозділи 2.1, 2.2), структурно-функціональний (підрозділи 2.2, 2.3), статистичний, системний.

Порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу законодавства щодо дисципліни праці в Україні у різні історичні періоди, а також компаративного аналізу відповідних норм вітчизняного та європейського права. За допомогою методу формально-логічного аналізу юридичних актів виявлено зміну співвідношення змісту і форми законодавства про дисципліну праці, особливості окремих нормативно-правових актів. З позицій структурно-функціонального аналізу було досліджено нормативно-правові акти щодо дисципліни праці, відповідність їх норм реальним суспільним відносинам у цій сфері. Метод статистичного аналізу було використано під час роботи з офіційно-статистичними матеріалами щодо дисципліни праці. Системний аналіз було закладено в основу виділення різноманітних форм дисципліни праці.

Проблеми дисципліни праці були досліджені у працях багатьох вчених, зокрема: А.А. Абрамової, М.Г. Олександрова, О.І. Процевського, В.С. Андрєєва, О.Т. Барабаша, Б.К. Бегічева, К.М. Варшавського, А.В. Венедіктова, А. Герценштейна, П.Д. Камінської, В.М. Лебедева, А.Е. Пашерстника, Л.А. Сироватської та ін. У дисертації використано доробок, зокрема методологічний, вітчизняних дослідників дисципліни праці: В.С. Венедіктова, М.І. Іншина, А.Р. Мацюка, М.І. Донченка, В.І. Прокопенка, Г.І. Чанишевої, Н.Б. Болотіної, Н.М. Хуторян, І.Д. Копайгори, П.І. Жигалкіна, П.Д. Пилипенка, О.В. Лавриненка та ін.

Емпіричну базу дослідження становлять: Конституція України, міжнародно-правові акти, КЗпП України та інші закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, постанови, нормативні акти радянського періоду, нормативні акти інших країн та іноземна наукова література, присвячена цій тематиці.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних положень щодо особливостей правових засобів забезпечення дисципліни праці, а також в удосконаленні норм чинного законодавства про дисципліну праці. В результаті проведеного дослідження сформульовано такі наукові положення і висновки:

- вперше на основі історичного аналізу нормативно-правового матеріалу у сфері регулювання трудових правовідносин запропоновано періодизацію становлення і розвитку законодавства про дисципліну праці, виявлено особливості правового регулювання дисципліни праці на кожному етапі становлення та розвитку цього інституту трудового права;

- обґрунтовано, що дисципліну праці слід розглядати в чотирьох аспектах: як один з основних принципів трудового права, як інститут трудового права, як один з елементів трудових відносин, як фактичну поведінку учасників трудового процесу;

- вперше подано авторське визначення поняття «дисципліна праці», – це заснована на принципах моралі система нормативно-правових актів, що регулює порядок належного виконання суб’єктами трудових правовідносин своїх трудових обов’язків за допомогою методів заохочення та примусу;

- удосконалено поняття «службова дисципліна», під яким розуміється сукупність загальних та спеціальних нормативно-правових розпоряджень, що регулюють порядок належного виконання державними службовцями службово-трудових функцій і встановлюють заходи заохочення та дисциплінарної відповідальності цієї категорії працівників;

- обґрунтовано і вперше запропоновано класифікацію нормативно-правових актів, що регулюють сферу дисципліни праці;

- обґрунтовано та розкрито зміст правового механізму реалізації законодавства про дисципліну праці, сформульовано поняття механізму реалізації законодавства про дисципліну праці;

- удосконалено поняття системи заходів заохочення працівників, розкрито зміст морального та матеріального стимулювання як домінуючих методів впливу на стан дисципліни праці в умовах ринкової економіки;

- сформульовано поняття та досліджено особливості дисциплінарної відповідальності як елементу дисципліни праці за загальним законодавством;

- досліджено спеціальне законодавство про дисципліну праці з метою виявлення спільних рис та відмінностей щодо застосування дисциплінарної відповідальності до деяких категорій працівників;

- внесено пропозиції до чинного трудового законодавства та проекту Трудового кодексу України з деталізацією розділу “Дисципліна праці” за такими напрямками: встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку, який координує процес праці шляхом закріплення загальних і спеціальних трудових обов'язків, правил поведінки працівника; визначення порядку стимулювання дисципліни праці працівника; визначення дисциплінарної відповідальності працівників з конкретизацією розмірів санкцій матеріального характеру та порядку притягнення до неї.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені у дисертації висновки і пропозиції можуть використовуватися:

а) в галузі науково-дослідної роботи – для подальшого опрацювання загальних і спеціальних питань дисципліни праці за трудовим законодавством України;

б) у правотворчості – від час розробки проекту Трудового кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів України, покликаних регулювати трудові відносини, зокрема відносини у галузі застосування правових засобів стимулювання дисципліни праці;

в) у правозастосуванні – рекомендації, які обґрунтовані в дисертації мають за мету вдосконалення практики застосування правових засобів забезпечення належного рівня дисциплінарни праці;

г) у навчальному процесі – під час підготовки відповідних розділів підручників і навчальних посібників з трудового права України, у викладанні навчальної дисципліни “Трудове право”, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів. Висновки та пропозиції дисертації також можуть бути використані для удосконалення навчальних програм перспективного і поточного характеру, навчальних та тематичних планів із дисципліни “Трудове право”.

^ Апробація результатів дисертації. Дисертацію підготовлено і обговорено на кафедрі трудового, екологічного та аграрного права Харківського національного університету внутрішніх справ, а також на кафедрі правознавства Криворізького економічного інституту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Основні положення дисертації оприлюднені на науково-практичних конференціях: “Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю” (Кривий Ріг, 30 березня 2005 р.); “Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах” (Суми, 2–4 червня 2005 р.); “Право в системі соціальних норм” (Чернівці, 14 червня 2005 р.); “Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні” (Жовті Води, 10–11 листопада 2005 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у семи наукових статтях, чотири з яких розміщені у фахових наукових журналах.

^ Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, до складу яких входить десять підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Повний обсяг дисертації становить 182 сторінки, з них основного тексту – 166 сторінок. Список використаних джерел складається з 217 найменувань.
  1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка