Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V
Скачати 437.02 Kb.
НазваЗакон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V
Сторінка1/4
Дата04.04.2013
Розмір437.02 Kb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

Про Основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007-2015 роки

ЗАКОН УКРАЇНИ

вiд 09.01.2007 N 537-V
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні на 2007-2015 роки, що додаються.
2. Кабінету Міністрів України:
розробити механізм реалізації завдань щодо розвитку

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України

пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають

із цього Закону;
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 січня 2007 року

N 537-V

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 9 січня 2007 року

^ N 537-V
ОСНОВНІ ЗАСАДИ


РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

НА 2007-2015 РОКИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на

розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати

і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ,

користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній

людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи

суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.
Україна має власну історію розвитку базових засад

інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої школи

кібернетики; формування на початку 90-х років минулого століття

концепції та програми інформатизації; створення різноманітних

інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ) і

загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем різного рівня та

призначення.
За цей час сформовано певні правові засади побудови

інформаційного суспільства: прийнято ряд нормативно-правових

актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення

інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної

власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу,

захисту інформації.
Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих

фахівців з ІКТ, математики, кібернетики; у країні постійно зростає

та поновлюється парк комп'ютерної техніки, сучасних систем та

засобів телекомунікації, зв'язку; високою є ступінь інформатизації

банківської сфери.
Ці та інші передумови дають підстави вважати, що вітчизняний

ринок ІКТ перебуває у стані активного становлення та за певних

умов може стати фундаментом розвитку інформаційного суспільства в

Україні.
Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в

Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не

відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки:
відсутня координація зусиль державного і приватного секторів

економіки з метою ефективного використання наявних ресурсів;
ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових

ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження ІКТ у

соціально-економічну сферу, зокрема в сільське господарство, є

низькою;
наявне відставання у впровадженні технологій електронного

бізнесу, електронних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв,

використанні безготівкових розрахунків за товари і послуги тощо;
рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких

регіонів держави є низьким;
розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери

недостатній;
створення інфраструктури для надання органами державної влади

та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам

інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет відбувається

повільно;
рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності населення є

недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням

сучасних ІКТ - повільним;
рівень інформаційної представленості України в

Інтернет-просторі є низьким, а присутність україномовних

інформаційних ресурсів - недостатньою;
рівень державної підтримки виробництва засобів

інформатизації, програмних засобів та впровадження ІКТ є

недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного

життя;
спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості

доступу населення до комп'ютерних і телекомунікаційних засобів,

поглиблення "інформаційної нерівності" між окремими регіонами,

галузями економіки та різними верствами населення;
не вирішуються у повному обсязі питання захисту авторських

прав на комп'ютерні програми, відсутні системні державні рішення,

спрямовані на створення національних інноваційних структур

(центрів, технополісів і технопарків) з розробки

конкурентоспроможного програмного забезпечення.
Водночас склалися такі передумови, які вимагають прискореного

розвитку інформаційного суспільства в Україні. Насамперед це

пов'язано із соціально-економічною нерівністю, яка виникає між

розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, внаслідок

суттєвої різниці в темпах зростання обсягів та номенклатури

товарів і послуг, які виробляються та надаються за допомогою ІКТ.

Така нерівність негативно впливає на конкурентоспроможність країн

і життєвий рівень людей.
Виконання масштабного, багатогранного завдання потребує

гармонійного поєднання зусиль держави, суспільства, профспілок,

бізнесу та громадян щодо впровадження відповідних Основних засад

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

(далі - Основні засади).
^ II. ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в

Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання

сучасних ІКТ можливостей створювати інформацію і знання,

користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати

послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи

якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни на основі

цілей і принципів, проголошених Організацією Об'єднаних Націй,

Декларації принципів ( 995_c57 ) та Плану дій, напрацьованих на

Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного

суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року)

та Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року "Про

Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку

інформаційного суспільства в Україні" ( 3175-15 ).
Основні засади є концептуальною основою для розробки завдань

щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження

новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів

державної влади та органів місцевого самоврядування визначається

одним з пріоритетних напрямів державної політики.
1. Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного

суспільства в Україні:
прискорення розробки та впровадження новітніх

конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в

економіку України і в діяльність органів державної влади та

органів місцевого самоврядування;
забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності

населення, насамперед шляхом створення системи освіти,

орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно

розвиненої особистості;
розвиток національної інформаційної інфраструктури та її

інтеграція із світовою інфраструктурою;
державна підтримка нових "електронних" секторів економіки

(торгівлі, надання фінансових і банківських послуг тощо);
створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед

у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони

довкілля;
збереження культурної спадщини України шляхом її електронного

документування;
державна підтримка використання новітніх ІКТ засобами масової

інформації;
використання ІКТ для вдосконалення державного управління,

відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм

взаємодії між органами державної влади та органами місцевого

самоврядування і фізичними та юридичними особами;
досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах

становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації та

підтримки регіональних і місцевих ініціатив;
захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо

доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримки

демократичних інститутів та мінімізації ризику "інформаційної

нерівності";
вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних

відносин;
покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання

новітніх ІКТ.
2. Досягнення зазначених цілей дасть змогу:
підвищити національну конкурентоспроможність за рахунок

розвитку людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних

сферах праці, а також розширити експортний потенціал ІКТ-індустрії

України;
поліпшити життєвий рівень населення завдяки економічному

зростанню, забезпеченню прав і свобод людини, наданню рівного

якісного доступу до інформації, освіти, послуг закладів охорони

здоров'я та адміністративних послуг органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, створенню нових робочих місць і

розширенню можливостей щодо працевлаштування населення,

забезпеченню соціального захисту вразливих верств населення,

зокрема людей, що потребують соціальної допомоги та реабілітації;
сприяти становленню відкритого демократичного суспільства,

яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо

участі у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами

державної влади та органами місцевого самоврядування.
3. Основними напрямами розвитку інформаційного суспільства в

Україні визначити:
формування та впровадження правових, організаційних,

науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних,

методичних умов розвитку інформаційного суспільства в Україні з

урахуванням світових тенденцій;
всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної

інфраструктури на засадах сприяння вітчизняному виробництву

новітніх ІКТ та інформаційно-телекомунікаційних систем, подолання

технічної і технологічної залежності від зарубіжних виробників;
забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних

послуг, зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів;
збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та

бізнесу, що надаються за допомогою ІКТ;
створення загальнодоступних електронних інформаційних

ресурсів на основі врахування національних, світоглядних,

політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку

України;
надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь і

навичок з використанням ІКТ під час навчання, виховання та

професійної підготовки;
створення умов для забезпечення комп'ютерної та інформаційної

грамотності усіх верств населення, створення системи мотивацій

щодо впровадження і використання ІКТ для формування широкого

попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства;
забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного

суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства

та держави в інформаційній сфері;
розробку та впровадження системи індикаторів розвитку

інформаційного суспільства в Україні з внесенням відповідних змін

у систему державних статистичних спостережень з узгодженням їх з

міжнародними стандартами і методологією та щорічним їх

оприлюдненням.
Запровадження засад взаємодії учасників побудови

інформаційного суспільства передбачає, що це суспільство

розбудовується за умови співпраці і солідарності громадян,
  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconЗакон україни
Документ 2938-17, редакцiя вiд 13. 01. 2011, Набрання чинності вiдбудеться 09. 05. 2011
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconПро затвердження клiнiчних протоколiв надання медичної допомоги хворим...
На виконання доручення Президента України вiд 06. 03. 2003 р. N 1-1/252 (абзац другий, стор. 1), доручення Прем'єр-мiнiстра України...
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconВерховна Рада України; Закон вiд 14. 10. 1992 №2694-xii
Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconВерховна Рада України; Закон вiд 26. 04. 2001 №2402-iii
Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconВерховна Рада України; Закон вiд 13. 05. 1999 №651-xiv
Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconНака з 18. 09. 2007
Н україни №638 вiд 06. 11. 02 "Про проведення Всеукраїнських Iнтернет-олiмпiад з базових дисциплiн", з метою запровадження комп’ютерних...
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconП о с т а н о в а від 27 лютого 2008 р. N 121 Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 348 ( 348-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання...
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconМiнiстерство охорони здоров'я україни
Найбiльша ураженiсть вiдмiчається серед дитячих, пiдлiткових колективiв. Щорiчно дiти до 14-рокiв складають 80-85% вiд усiєї кiлькостi...
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V iconВерховна Рада урср; Закон вiд 23. 05. 1991 №1060-xii
Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку
Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V icon1,022*10днів (з 01. 11. 2007 (включно) по 11. 11. 2007(виключно))+1,017*20...
За призначенням свердловини діляться на такі категорії: параметричні, пошукові, розвідувальні, експлуатаційні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка