Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії
Скачати 74.61 Kb.
НазваУрок 22 Тема. Модернізація Російської імперії
Дата28.05.2013
Розмір74.61 Kb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Право > Урок
Урок 22

Тема. Модернізація Російської імперії

Мета: висвітлювати основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку Росії; розповідати про реформи Олександра II та їх наслідки; характеризувати зовнішню і колоніальну політику Російської імперії; описувати події Кримської та російсько-турецької війни; характе­ризувати наслідки повоєнних договорів для Росії.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-дискусія.

Основні дати: 1855-1881 рр. — Олександр II; 1881-1894 рр. — Олек­сандр III; 1894-1917 рр. — Микола II; 1853—1856 рр. — Кримська війна; 18 березня 1856 р. — Паризький мирний договір; 1861 р. — скасування кріпацтва; 1864 р. — земська та судова реформи; 1870 р. — міська реформа; 1874 р. — завершення військової реформи; 1874-1875 рр. — «ходіння в народ»; 1877-1878 р. — російсько-турецька війна; 1878 р. — Сан-Стефанський договір, Берлінський трактат; 1891-1893 рр., —оформ­лення франко-російського союзу; 1898 р. — І з'їзд РСДРП,

Історичні особистості: Олександр II, Олександр III, Микола II, С. Вітте, О. Герцен, М.Чернишевський, П. Лавров, М. Бакунін, П. Ткачов, Д. Каракозов, П. Нахімов, В. Плеханов, П. Струве.

Обладнання: підручник, карти «Світу 1840-1880 рр.», «Кримська війна 1853-1856 рр.», електронний атлас-тема «Центральна Європа у 1860-1870 рр.», контурна карта.

^ Поняття та терміни: «кріпосне право», «маніфест», «промисловий пере­ворот», «народництво», «Кримська війна», «Паризький договір», «Берлін­ський конгрес», «панславізм», «громада», «народництво», «ходіння в на­род», «Земля і воля», анархізм, тероризм, «Чорний переділ», «Звільнення праці», «РСДРП», «БУНД».

Хід уроку

^ I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

«Круглий стіл» за темою «Російська імперія у. І половині XIX ст.»

1. Пригадайте, які події відбулися у Росії у І половині XIX ст. Чи позначилася вони якось на суспільно-політичному житті в країні?

2. Які європейські події вплинули на ситуацію в Росії?

III. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

1. Доведіть, що в середині XIX ст. в Росії назріла необхідність ре­форм.

2. Чому аграрне питання було головним питанням політичного життя Росії? Чому від його розв'язання залежала доля країни?

3. Які зовнішньополітичні події прискорили реформи 60-70-х рр. XIX ст.?

Представлення теми та очікуваних результатів.

^ IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права

Робота в малих групах

Засідання експертних груп, обмін думками у групі за визначе­ною проблемою, підготовка презентації.

^ 1-а група. Які цілі ставила перед собою влада, проводячи реформи?

2-а група. Якими засобами уряд намагався досягти визначеної мети?

3-я група. Яким суспільним відносинам відкривали шлях ре­форми?

^ 4-а група. Якими засобами уряд та дворянство намагалися забез­печити власні економічні інтереси?

Презентації груп.

Реформи 60—70 рр. XIX ст. у Росії та їхні наслідки для імперії

Робота у групах

Обговорення в групах повідомлень за темами (випереджальне завдання).

^ 1-а група: «Земська реформа»;

2-а група: «Судова реформа»;

3-я група: «Міська реформа»;

4-а група: «Військова реформа»;

5-а груп а: «Реформа освіти»;

6-а група: «Фінансова реформа».

Результати занотовуються у таблицю «Реформи 60—70-х рр. XIX ст. у Росії».

Назва

Рік проведення

Буржуазні ознаки

^ Феодальні ознаки

Відміна кріпа­цтва

19 лютого 1861р.

Особисте звільнення селян. Селяни отриму­вали цивільні права і могли мати приватну власність

Земля залишалася у влас­ності поміщиків. Селяни платили викупні платежі за землю. До сплати пла­тежів відпрацьовували панщину, платили оброк, тобто були тимчасово­зобов'язаними

Земська

1 січня

1864 р.

Створення виборних всестанових органів самоврядування, які відали місцевими справами

Провідну роль відіграва­ли дворяни. Діяльність земств контролювалася царськими урядовцями

Міська

16 червня

1870 р.

Створення виборних міських дум, в яких провідне місце посіда­ли представники круп­ної буржуазії

Діяльність міських дум перебувала під контролем губернаторів

Судова

20 листопа­1864 р.

Запроваджено безста­нове судочинство; публічний змагальний судовий процес; запро­ваджено суд присяж­них, адвокатів

Для селян був створений окремий волосний суд, який міг засуджувати до тілесних покарань. Влада зберігала право заарешто­вувати і відправляти у за­слання «політичних зло­чинців» без суду

Військова


1863 - 1874 рр.


Запроваджена загальна військова повинність.

Обмежено термін служби в армії - 6 років, на флоті – 7 років. Проведено якісне переозброєння армії.

Скорочена чисельність

армії та підвищена її

боєздатність

Муштра і фізичні покарання, безправність солдатів^ Метод «Коло ідей»

Формулювання висновків щодо значення реформ.

Зовнішня та колоніальна політика Російської імперії

Заповнення хронологічної таблиці

Дата

Подія

1853-1856рр.

Кримська війна (Росія, Туреччина, Англія та Фран­ція): Синопська битва, оборона Севастополя, Па­ризький мирний договір. Поразка Росії у війні.

1863-1864 рр.

Придушення польського повстання

1864 р.

Придушення останніх осередків опору на Кавказі

1867 р.

Продаж Аляски США

1868 р.

Приєднання до Росії Кокандського царства та Бухар­ського емірату

1873 р.

Приєднання Тувинського ханства

1873 р.

Створення «Союзу трьох імператорів» (Росія, Австро-Угорщина, Німеччина)

1877-1878рр.

Російсько-турецька війна (Тирново, Щипка, Плевна).

Сан-Стефанський мир. Перемога Росії у війні

1891-1892 рр.

Консультативний пакт Росії і Франції, таємна російсько-французька конвенція

^ Робота з історичною та контурною картами

Використовуючи карти «Світу 1840-1880 рр.», «Центральна Єв­ропа у 1860-1870 рр.» і «Кримська війна 1853-1856 рр.», виконайте завдання:

а) назвати країни, учасниці Кримської війни;

б) показати місця основних битв Кримської війни, назвати їх дати;

в) назвати території, які втратила Росія згідно з Паризькою угодою 1856 р.;

г) показати території, приєднані до Росії в період 60-70-х рр. XIX ст.;

д) показати території, охоплені польським повстанням 1863-1864 рр.;

є) показати території, де відбувалися основні події російсько-турецької війни 1877-1878 рр. та польського повстання 1863-1864 рр.

^ Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії

Самостійна робота з підручником

Опрацювавши матеріал підручника, скласти опорний конспект.

Узагальнююча дискусія «Форум»

1. Що являло собою «ходіння в народ» і чому воно зазнало поразки?

2. У чому відмінність «Землі і волі», «Народної волі» та «Чорного переділу»?

3. Чим перші робітничі та соціал-демократичні організації відріз­нялися від народницьких?

^ V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Турнір промовців

«Реформи 60- 70 рр. у Росії та їхні наслідки для імперії»

Учитель розподіляє учнів за ролями: прихильники реформ, вороги реформ, сторонні спостерігачі. Залежно від ролі вони повинні скласти невеликі (до 5—6 речень) промови із викладом власної пози­ції. Кілька промов заслуховуються й оцінюються за такими умова­ми: вміння висловлювати власну думку; її аргументованість і дока­зовість; об'єктивність викладу, вміння схилити на свій бік якомога більше слухачів.

^ VI. Перевірка набутих знань і умінь

Бліцвікторина. Самоперевірка за зразком (зразок подано на дошці)

1. Що проголошувалося у Маніфесті 1861 року? (Скасування крі­пацтва)

2. Кому належить фраза: «Краще ми визволимо селян зверху, аніж очікуватимемо, коли вони самі звільнять себе знизу»? (Олек­сандру II)

3. Які реформи було проведено у 1864 р.? (Земську, судову, освіт­ню, фінансову)

4. На якій основі відбувалися вибори до міської думи? (Майнового цензу)

5. Хто опікувався початковою освітою, медичним обслуговуван­ням, благоустроєм? (Земства)

6. Як називали сучасники 60—70-ті роки. XIX ст.? (Епохою вели­ких реформ)

7. Яка війна мала розв'язати так зване «східне питання»? (Крим­ська)

8. Хто з російських воєначальників знищив турецький флот у Синопській бухті? (Адмірал П. Нахімов)

9. Відомий письменник, учасник оборони Севастополя? (Л. Толстой)

10. Сан-Стефанський мирний договір був підписаний по завершенні

(російсько-турецької війни 1877-1878 рр.).

11. Плеханов, Дейч, Степанович, Аксельрод — це члени створеної у 1879 р. народницької організації__(«Чорний переділ»).

12. Коли народовольцями був убитий імператор Олександр II? (1 бе­резня 1881 р.)

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа § 26, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Творче завдання. Скласти усний твір-роздум на тему: «Як рефор­ми другої половини XIX ст. вплинули на подальший розвиток Російської імперії? »

3. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Особли­вості розвитку Японії у XVII — І пол. XIX ст.».


Схожі:

Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconТема суспільно-політичний рух в україні в другій половині XIX ст. Урок 38
Наддніпрянській Україні; на основі аналізу різних джерел інформації визначати й характеризувати основні причини, прояви, форми та...
Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconЗанепад Російської імперії – як історичний факт

Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconВладою
У XVIII та XIX ст українців Російської імперії, як правило, називали малоросами. Ті з них, що про
Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconЧорноморський флот в період діяльності Центральної ради, Гетьманату та Директорії
На початку ХХ століття український народ як І інші поневолені народи Російської імперії отримали реальний шанс відродження власної...
Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconТема: модернізація українського суспільства в середині у другій половині ХІХ ст
Тема: модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст
Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconВсеукраїнський студентський архів
Одним з центрів відродження стала столиця Російської імперії Петербург. Тут мешкало чимало українців І сюди, після відбуття покарань,...
Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconВізантійська імперія. Утворення Візантійської імперії. Правління...

Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconУрок №11 березня 2013р. Тема. Підсумковий урок з розділу «Рукотворні системи»

Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconДоба культурно-національного Відродження (ХІХ – початок ХХ ст.)
Литовського статуту (1840) на Правобережжі поклали край виборності урядовців, неросійському судочинству, а отже, І всякій автономії...
Урок 22 Тема. Модернізація Російської імперії iconКузнецовська загальноосвітня школа I-III ст. №2
Більше двох століть кожен рік, у першу неділю великоднього посту в усіх державах Російської імперії з амвона проклинали Івана Мазепу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка