Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки
Скачати 77.31 Kb.
НазваОсновні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки
Дата04.06.2013
Розмір77.31 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ»

(15-16 березня 2012 р.)


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі періодичної Інтернет-конференції «Альянс наук: вчений – вченому», яка відбудеться 15-16.03.2012. Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою з наданням ISBN, УДК і ББК, який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші вищі та науково-технічні бібліотеки. Поштова розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 31.03.2012.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
^ ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

 1. Ефективні інструменти управління підприємством.

 2. Питання фінансово-кредитної системи.

 3. Ринкова орієнтація інвестиційної діяльності.

 4. Системне вдосконалення організації та управління виробництвом.

 5. Розвиток системи ринкового взаємодії.

 6. Регіональні особливості розвитку АПК. Формування і використання трудових ресурсів.

 7. PR-технології та рекламні проекти.

 8. Інші питання економіки.


^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Теорія і методологія управління.

 2. Управління державою в умовах світової фінансової кризи.

 3. Сучасні стратегії в регіональному управлінні та місцевому самоврядуванні.

 4. Підготовка управлінських кадрів.


^ ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 1. Підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі.

 2. Теорія і методика професійної освіти.

 3. Навчання в аспірантурі та докторантурі.

 4. Інформаційні технології в освітньому процесі.

 5. Бізнес-психологія. Тренінги.

 6. Загальна педагогіка. Загальна психологія.


^ ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

 1. Історія світової та російської літератури і мистецтва.

 2. Функціональне вивчення мови та літератури.

 3. Переклад: сучасні методики.

 4. Актуальні питання філології.


^ ІСТОРІЯ. ФІЛОСОФІЯ. ПРАВО

 1. Проблеми вітчизняного та іноземного конституціоналізму.

 2. Правове регулювання місцевого самоврядування.

 3. Відповідальність керівників та юридичних осіб при порушеннях податкового законодавства.

 4. Соціально-історичні, цивілізаційні та соціально-психологічні передумови виходу людства на новий рівень культури.

 5. Мистецтво, культура, творчість.

 6. Інші аспекти суспільних наук.


^ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТЕХНІЧНИХ ОБЛАСТЯХ

 1. Розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних та економічно виправданих технологій.

 2. Удосконалення технологічних процесів.

 3. Експлуатація транспорту.

 4. Точні науки.


^ ДОСЯГНЕННЯ І НОВИНИ МЕДИЦИНИ

 1. Фізіологія і патологія серцево-судинної системи.

 2. Фізіологія і патологія нервової системи.

 3. Методичні розробки у сфері охорони здоров’я.

 4. Наукові основи організації навчального процесу, підвищення кваліфікації наукових співробітників і лікарів.

 5. Розробка нових методів лікування та реабілітації.

 6. Інші питання в галузі медицини.


БІОЛОГІЯ

 1. Біохімія та біофізика.

 2. Молекулярна біологія.

 3. Ботаніка.

 4. Мікробіологія.

 5. Екологія.

 6. Фізіологія рослин.

 7. Фізіологія людини і тварин.

 8. Генетика і цитологія.

 9. Біотехнологія.

 10. Мікологія.


КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 1. Теорія та історія культури.

 2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки.

 3. Українська культура.

 4. Прикладна культурологія. Культурні практики.


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 1. Театральне мистецтво.

 2. Музичне мистецтво.

 3. Кіномистецтво. Телебачення.

 4. Образотворче мистецтво.

 5. Декоративне і прикладне мистецтво.

 6. Дизайн.


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

 1. Олімпійський і професійний спорт.

 2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

 3. Фізична реабілітація.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:

Корецький М.Х. – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління.
^ Члени оргкомітету:

 • Бакуменко С.Д. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;

 • Дацій О.І. – д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління;

 • Бутко М.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та державного управління Чернігівського державного технологічного університету;

 • Шепель Ю.О. – д.філол.н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.


^ Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон в робочі дні с 900 до 1700:

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна

^ ДОПОВІДАЧІ ТА АУДИТОРІЯ

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та співробітники ВНЗів і наукових організацій України та інших країн СНД.
^ УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції "Альянс наук: вчений – вченому" (15-16 березня 2012 р.) необхідно не пізніше 12 березня 2012 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу 9729071@gmail.com:

 1. текст доповіді, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;

 2. рецензію-рекомендацію матеріалів до друку (тільки для студентських робіт, підписану керівником та завірену в установленому порядку);

 3. заявку на участь у запропонованій формі (студентам необхідно вказати контактний телефон свого наукового керівника, без цієї інформації робота не буде прийнята до розгляду);

 4. копію документа про оплату або його реквізити (номер, дату і суму платежу).

 • У темі листа необхідно вказати номер вибраної секції та підсекції та прізвище першого автора (наприклад, «Економіка 2, Іванов А.В.»).

 • ^ Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – продублюйте роботу, або уточніть питання про отримання за вищенаведеним номером телефону.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою факультету). Також необхідно вказати контакти керівника (телефон і e-mail), тому що без цих даних роботи студентів не розглядаються.

^ Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.

Приклад оформлення заголовка тез

Д.е.н. Иванов И.И., к.е.н. Губа А.О.

Донецький національний університет, Україна

^ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУРисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

^ Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Список літератури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

^ Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірка тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 25 грн.
^ ФОРМА ЗАЯВКИ

для участі у конференції

«АЛЬЯНС НАУК: ВЧЕНИЙ – ВЧЕНОМУ»

(15-16 березня 2012 р.)


ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва тез
Обрана секція і підсекція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в наступному форматі:

^ ПІБ одержувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

Індекс

КРАЇНА
Контактний телефон
e-mail
Кількість оплачених додаткових збірок (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)
Контактний телефон та адресу електронної пошти наукового керівника (обов'язково вказувати студентам)


^ Реквізити для зарахування коштів

для громадян України

Вартість участі в роботі конференції складає 25 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції і доставка замовленим листом авторського примірника збірки по території України) та перераховується на розрахунковий рахунок 26009060004523 в КБ "Приватбанк", МФО 305299 м. Дніпропет­ровськ, код ОКПО 2904010382, одержувач – ПП Біла К.О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ________________(вказати ПІБ першого автора доповіді). Платіж без ПДВ.

При неправильному заповненні графи "Призначення платежу" публікація не буде вважатися сплаченою. Поштовим переказом оплату не робити.
З повагою,

координатор проекту

Капуш Ольга Євгенівна

Схожі:

Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconI. Основні наукові напрямки діяльності
Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки та службової діяльності
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки icon15-16 березня 2012 року. Тематичні напрямки роботи Конференції (секції)
Для участі в роботі конференції Вам необхідно до 1 березня 2012 року надіслати на електронну адресу та поштою
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки icon12 квітня 2013 року. Тематичні напрямки роботи Конференції (секції)
Надіслані матеріали будуть розміщені в розділі «Наука» сайту факультету бізнесу Луцького нту за адресою
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconСтруктура витрат державного бюджету на основні освітні та наукові напрямки (тис грн.)

Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки icon«мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»
Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції),...
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconОсновні напрямки І програми підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Це характерний для певної галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями, а також однієї фірми галузі над...
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconНаукові дослідження в медсестринстві
Саме наукові дослідження в медсестринстві дозволяють медичним сестрам знайти найкращі способи догляду за пацієнтом, визначити зв’язки...
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconВимоги до оформлення матеріалів
...
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconОрієнтовний регламент роботи конференції
Наукові повідомлення учасників повинні посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції, за умов надання...
Основні тематичні напрямки конференції: наукові дослідження в галузі економіки iconНауково-методичної конференції «Реалізація принципів І завдань Болонського...
Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої І післядипломної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка