Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Скачати 236.46 Kb.
НазваПорядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Сторінка1/3
Дата06.04.2013
Розмір236.46 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
18.01.2011 р. N 4

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
24 березня 2011 р. за N 392/19130


Порядок
формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням


I. Загальні положення

Цей Порядок відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Закон) встановлює порядок формування, строки подання страхувальниками звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - органи Фонду) та їх форму.

^ II. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відповідальна особа органу Фонду - працівник органу Фонду, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає, здійснює перевірку заповнення (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних;

відповідальна особа страхувальника - працівник, на якого покладено обов'язки щодо здійснення комплексу робіт, пов'язаних з формуванням та поданням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Фонду;

^ Державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

звіт в електронній формі (електронний звіт) - звіт, що сформований страхувальником в електронній формі відповідно до чинного законодавства;

звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП - звіт страхувальника по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за визначеною Фондом формою;

звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП - звіт страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за визначеною Фондом формою.

2.2. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі та Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

III. Загальні правила формування та подання звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

3.1. Звіти за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП подаються до органів Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) (далі - місце обліку).

3.2. Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів:

в електронній формі;

на паперових носіях;

надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів, визначеного цим Порядком.

Страхувальник протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу Фонду другий примірник звіту.

3.3. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

3.4. Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

3.5. Звіти формуються у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Фонду про його прийняття зберігається у страхувальника, другий - в органі Фонду.

3.6. Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

3.7. Звіти страхувальника повинні подаватися в повному обсязі. У разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених цим Порядком, звіти не приймаються.

3.8. У разі ліквідації страхувальника звіти до органу Фонду можуть подаватися правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

3.9. Якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то цим днем строку вважається перший після нього робочий день.

^ IV. Форми та строки подання звітів

4.1. Страхувальники зобов'язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Базовим звітним періодом для них є квартал.

Звіти подаються за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку.

4.2. Відповідальна особа органу Фонду, яка приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття звіту та обов'язково засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

4.3. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
від 16.11.2011 р. N 56)

наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 652 у звітному кварталі.

(абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
від 16.11.2011 р. N 56)

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду.

4.4. У разі якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

4.5. У разі неподання за даний звітний період страхувальником звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП до зведеного звіту включається звіт цього страхувальника за попередній звітний період (при звіті за I квартал - залишки коштів цього страхувальника на початок звітного року).

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

^ V. Формування звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

5.1. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 до цього Порядку складається наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

5.3. У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, найменування страхувальника (прізвище та ініціали фізичної особи - страхувальника), реєстраційний номер страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), банківські реквізити (МФО, номер поточного рахунку страхувальника, найменування банку), місцезнаходження та телефон.

5.4. У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

5.5. Таблиця I "Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування" заповнюється у гривнях з копійками.

У рядку 1 "Зобов'язання страхувальника на початок року" відображається сума зобов'язання страхувальника перед Фондом, яка відповідає сумі зобов'язання страхувальника на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Рядок 2 "Зобов'язання страхувальника згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та має зобов'язання за попереднім місцем обліку.

У рядку 3 "Виправлення помилок минулих років" відображаються суми самостійно донарахованих або зменшених страхувальником (за період до 01.01.2011) страхових внесків та суми зайво нарахованих допомог.

У рядку 4 "Підлягає перерахуванню за результатами перевірок" відображаються суми донарахованих страхових внесків за період діяльності страхувальника до 01.01.2011, пені та штрафів, нарахованих спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки страхувальника, за винятком адміністративних стягнень, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства, а також суми неправомірно витрачених страхових коштів.

У рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" вказується сума, яка була отримана як часткова сплата вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи.

У рядку 6 "Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:" відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду з початку року.

У рядку 7 "для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011" відображається сума коштів, отриманих від Фонду для погашення заборгованості за Фондом, що мала місце на 01.01.2011.

У рядку 8 "Списано згідно із законодавством" відображаються зобов'язання страхувальника перед Фондом, списані органами Фонду згідно з чинним законодавством, та суми внесків, штрафів, пені та неправомірно витрачених страхових коштів за скасованими у встановленому порядку рішеннями органів Фонду.

У рядку 9 "ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 7 - р. 8)" відображається сума даних рядків 1 - 7 за мінусом даних рядка 8.

У рядку 10 "Зобов'язання Фонду на кінець звітного періоду (р. 12 + р. 13 + р. 21 - р. 6), у т. ч.:" наводяться дані про загальну суму зобов'язань по страхових коштах, яка не перерахована Фондом на кінець звітного періоду.

У рядку 11 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011" наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.

У рядку 12 "Зобов'язання Фонду на початок року" відображається сума зобов'язання Фонду перед страхувальником, яка відповідає сумі зобов'язання Фонду на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 12 залишаються без змін.

Рядок 13 "Зобов'язання Фонду згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та залишаються невідшкодовані зобов'язання за Фондом.

У рядку 14 "Перераховано з початку року, у т. ч.:" відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів з початку року з розшифровкою, наведеною у рядках 15 - 20 звіту.

Сума даних рядків 15 - 20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів (р. 14 таблиці I) на суму повернутих страхувальником невикористаних страхових коштів.

У рядку 15 "заборгованість минулих років та донараховані внески" відображаються суми перерахованих страхових внесків, донараховані страхувальником самостійно (за період до 01.01.2011) та за результатами перевірок, а також сума заборгованості, яка мала місце на початок року.

У рядку 16 "суми помилок минулих років" відображаються перераховані суми помилок, які самостійно виявлені страхувальником як переплата на допомогу у минулих роках (після 01.01.2011).

У рядку 17 "пені" відображаються суми перерахованої пені, нарахованої спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки та нарахованої страхувальником самостійно за період до 01.01.2011.

У рядку 18 "штрафів" відображаються суми перерахованих штрафів, нарахованих спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки страхувальника.

У рядку 19 "неправомірно витрачених коштів" відображається перерахована сума неправомірно витрачених страхувальником коштів, виявлених спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки.

У рядку 20 "часткову сплату за путівки" відображається перерахована сума часткової сплати за путівки.

У рядку 21 "Витрати з початку року" відображається загальна сума нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Розшифровка даних рядка 21 таблиці I за видами витрат надається у таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду".

Показник рядка 21 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту.

У рядку 22 "ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)" відображається загальна сума даних рядків 12, 13, 14 та 21 звіту.

У рядку 23 "Зобов'язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + … + р. 5 - р. 8 - р. 14), у т. ч.:" наводяться дані про загальну суму зобов'язань по страхових коштах, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

У рядку 24 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011" наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.

(пункт 5.5 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 р. N 56)

5.6. У таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів" наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Інформація у цій таблиці заповнюється у гривнях з копійками.

Рядок 1 "По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)"

Вносяться дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи - страхувальника, та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) у звітному періоді (колонка 4).

Рядок 2 "По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї"

Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

Рядок 3 "По вагітності та пологах"

Проставляються дані щодо кількості календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності (колонка 3) та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду (колонка 4).

У колонках 5 та 6 таблиці "У тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи" вказуються кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до статей 35, 37, частини першої статті 38 Закону, пункту 16 частини першої статті 20 та пункту 2 частини першої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон N 796), та суми цих витрат.

У наведеній таблиці перелічено, коли і в якому порядку потрібно проставляти відповідні суми допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах.

Таблиця
  1   2   3

Схожі:

Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах...
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Положення про комісію(уповноваженого ) підприємства, установи, організації...
Про внесення змін до Положення про комісію(уповноваженого ) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Заступник директора з навчальної роботи
Джерела формування та напрямки використання фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Затверджено постанова правління Фонду
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Тарифний пакет
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Закону із змінами, внесеними згідно із Законом n 107-vi
...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов\Розрахунково-касового обслуговування
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка