У сучасних умовах
Скачати 382.18 Kb.
НазваУ сучасних умовах
Сторінка1/4
Дата07.04.2013
Розмір382.18 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Негодченко Вадим Олександрович

УДК 343.851

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ

У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право

та кримінологія; кримінально-виконавче право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків 2003Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана на кафедрi кримiнального права та кримінології Юридичної академії Міністерства внутрiшнiх справ.
^ Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор МИСЛИВИЙ Володимир Андрійович,

Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, перший проректор з міжнародних зв’язків

^ Офiцiйнi опоненти: доктор юридичних наук, професор МУЗИКА Анатолій Ананійович, Київський інститут внутрішніх справ, проректор з наукової роботи
кандидат юридичних наук БЛАГА Алла Борисівна, Національний університет внутрішніх справ, заступник начальника кафедри кримінального права та кримінології


Провiдна установа Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра кримінального права та кримінології, Міністерство освіти і науки України, м. Львів
Захист вiдбудеться "19" листопада 2003 року о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К.64.700.03 Національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Національного університету внутрiшнiх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27)
Автореферат розiсланий " 18 " жовтня 2003 року.
Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Кириченко В.Є.

^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми визначається тим, що злочинність в Україні залишається одним з найбільш небезпечних соціальних явищ, яке швидко заповнює сфери життєдіяльності, що не мають надійної правової охорони. Якщо в 1965 році на всій території СРСР було вчинено близько 752 тисяч злочинів, то в Україні, за даними статистики, в останні десять років спостерігається близький до цього рівень злочинності: 1992 – 480,5 тис., 1993 – 539,3 тис., 1994 – 572,2  тис., 1995 – 641,9 тис., 1996 – 617,3 тис., 1997 – 589,2 тис., 1998 – 576,0  тис., 1999 – 545,4 тис., 2000 – 553,6 тис., 2001 – 503,7 тис., 2002 – 450,7 тис. злочинів.

При всій складності криміногенної ситуації на початку тисячоліття органам внутрішніх справ вдалося стабілізувати ситуацію в боротьбі зі злочинністю, розпочати реформування своїх структур. Проте на цьому тлі відбувається відставання державно-правового контролю над злочинністю, а небезпечний її рівень вимагає активного курсу на попередження злочинів. Водночас у державі поки що не сформовано надійної системи попередження злочинності, недосконалою є її законодавча основа, а засоби, що застосовуються, не завжди є ефективними. А тому все це вимагає створення надійного науково-практичного підгрунтя, вдосконалення форм, методів та заходів профілактичної діяльності.

Питання, пов'язані з розробкою проблем попередження злочинності, досліджувались у працях російських та вітчизняних учених: Г.А. Аванесова, О.М. Бандурки, А.Б.Благої, А.А.Герцензона, В.О.Глушкова, В.В.Голіни, В.К.Грищука, Н.О.Гуторової, Л.М.Давиденка, І.М.Даньшина, П.С.Дагеля, А.І.Долгової, О.М.Джужи, А.Е.Жалинського, А.П.Закалюка, В.П.Ємельянова, В.К.Звірбуля, В.С. Зеленецького, А.Ф.Зелінського, М.В.Костицького, І.І.Карпеця, М.Й.Коржанського, О.М.Костенка, В.М.Кудрявцева, Н.Ф.Кузнєцової, В.М. Куца, І.П.Лановенка, О.М. Литвака, В.Г.Лихолоба, Ф.А.Лопушанського, М.І.Мельника, П.П.Михайленка, Г.М.Міньковського, А.А.Музики, В.О.Навроцького, В.Т.Нора, П.І.Орлова, М.І. Панова, О.Б.Сахарова, О.Я.Свєтлова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація, В.М.Трубникова, І.К.Туркевич, В.Б.Харченка, В.І.Шакуна, С.А.Шалгунової, Л.В.Франка та інших фахівців. У численних працях з кримінального права та кримінології розглядалися загальні питання теорії попередження злочинності, запобігання окремих її видів, напрацьовано значний масив рекомендацій та пропозицій з цієї проблематики.

Водночас діяльність органів внутрішніх справ у сучасних умовах вимагає принципово нового підходу щодо своїх основних функцій, при цьому концептуальним є рівень реалізації головного призначення – забезпечення надійної охорони законних прав та інтересів людини, суспільства і держави.

Завданням кримінологічної науки є пошук оптимальних шляхів удосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів, розробка з цією метою відповідних теоретичних і практичних рекомендацій. Вимагає подальшого розвитку кримінологічна теорія попередження злочинів, визначення правових основ цієї діяльності, кола суб'єктів та їх класифікації, дослідження рівнів попереджувальної діяльності, поглиблення наукового аналізу арсеналу соціальних, економічних, організаційних, управлінських, політичних, правових, психологічних та інших засобів попередження злочинів.

Серед суб'єктів попередження злочинів особливої уваги потребує визначення місця системи органів внутрішніх справ, їх служб і підрозділів, які безпосередню здійснюють боротьбу зі злочинністю, удосконалення правових та організаційних основ профілактичної діяльності міліції. Кримінологічна теорія разом зі спорідненими правовими і соціальними науками повинна комплексно досліджувати проблему діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів, оскільки спеціальних досліджень з цього питання не достатньо. Попередження злочинності в сучасних умовах – це найбільш реальний внесок органів внутрішніх справ у сприяння політичній реформі та економічним і соціальним перетворенням в країні.

Актуальність і практична значущість дисертаційного дослідження обумовлюється також процесом застосування нової законодавчої бази України, накопиченням матеріалів сучасної теорії та практики діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами полягає в тому, що дана робота тісно пов’язана з реалізацією "Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр.”, затвердженої Указом Президента України від 25.12.2000 р., Указу Президента України від 18.02.2002 р. “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” та виконана у рамках програмних і директивних документів МВС України, що стосуються питань попередження злочинності.

Дослідження проблем попередження злочинності – один з пріоритетних напрямків науково-дослідної роботи в системі вищих навчальних закладів і наукових установ МВС України. Тема дисертаційного дослідження є складовою плану науково-дослідної роботи Запорізького юридичного інституту МВС України – “Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України”, а також “Пріоритетних напрямків боротьби зі злочинністю у сучасних умовах”, передбачених п.6.152 плану науково-дослідної роботи Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України.

^ Мета і задачі дослідження – це комплексна наукова розробка обгрунтованих теоретичних і практичних засад стосовно створення вдосконаленої моделі діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинності з позицій сучасних досягнень кримінологічної науки, розробка практичних рекомендацій для профілактичної діяльності органів внутрішніх справ України.

Комплексність зазначеної мети передбачає постановку і розв'язання ряду завдань, основними серед яких є:

Визначити і вирішити найбільш суперечливі питання понятійного апарату кримінологічної теорії попередження злочинності.

Дослідити питання теорії правоохоронної діяльності та визначити сутність і ознаки правоохоронних органів та зміст їх профілактичної функції.

Здійснити узагальнення та аналіз законодавства й інших нормативно-правових актів, які регулюють правові та організаційні засади попередження злочинів.

Визначити систему суб'єктів у сфері попередження злочинності в Україні.

Розробити пропозиції щодо вдосконалення системи правового регулювання діяльності з попередження злочинів.

Проаналізувати основні кримінологічні показники діяльності оперативних підрозділів та досудового слідства органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів.

Дослідити значення діяльності щодо охорони громадського порядку як засобу попередження злочинів у сучасних умовах.

Узагальнити досвід щодо визначення критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ у сфері боротьби зі злочинністю та попередження злочинів.

Розробити конкретні теоретичні і практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у сфері попередження злочинів.

Внести пропозиції щодо напрямків підвищення позитивного іміджу міліції та форм взаємодії з населенням у сфері зміцнення охорони громадського порядку і попередження злочинів.

^ Об'єктом дослідження є відносини, що виникають у сфері правоохоронної діяльності щодо здійснення функції попередження злочинності.

Предметом дослідження є діяльність служб і підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів.

^ Методи дослідження. В процесі дослідження були використані основні закони і категорії теорії наукового пізнання. У роботі застосовувались такі наукові методи: історичний, порівняльно-правовий, статистичний, логіко-порівняльний, системний, історичний, формально-логічний, структурно-функціональний та інші.

Методи дослідження використовувались у таких аспектах: 1) історичний метод дозволив дослідити генезис кримінологічної теорії щодо попередження злочинів у сфері правоохоронної діяльності; 2)  порівняльно-правовий метод – порівняти застосування норм галузевого законодавства України у сфері правоохоронної діяльності; 3) статистичний метод – проаналізувати основні кримінологічні показники діяльності органів внутрішніх справ у сфері боротьби зі злочинністю; 4) логіко-порівняльний метод – проаналізувати понятійний апарат профілактичних заходів та обґрунтувати необхідність окремих пропозицій щодо їх удосконалення; 5) соціологічний метод – провести опитування, інтерв’ювання працівників органів внутрішніх справ, а також громадян щодо питань удосконалення заходів у сфері попередження злочинності; 6) системний метод – визначити структуру та класифікацію суб'єктів попередження злочинності; 7) структурно-функціональний аналіз – дійти висновку про наявність у правоохоронних органів профілактичної функції.

^ Теоретичною базою дослідження є положення наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених з історії та теорії держави і права, філософії, логіки, теорії управління, загальної теорії держави і права, кримінального права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики, загальної та юридичної психології, інформатики та інших наук.

^ Правову основу дослідження складають: Конституція України, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, галузеве законодавство України та інших держав у порівняльно-правовому аспекті, відомчі нормативні акти, накази та інші документи Міністерства внутрішніх справ України, а також інших державних правоохоронних органів, що регулюють відносини у сфері попередження злочинності.

^ Емпіричну базу дослідження становлять матеріали слідчої і судової практики та інші матеріали (346 кримінальних справ), пов’язані з темою дослідження. Крім того, за спеціальною програмою здійснено опитування 412 працівників органів внутрішніх справ (підрозділів карного розшуку, державної служби боротьби з економічною злочинністю, дізнавачів, слідчих та інших), які здійснюють функцію попередження злочинів, а також опитуванням охоплено інших громадян.

^ Наукова новизна одержаних результатів визначається передусім тим, що воно є першим в українській юридичній науці комплексним монографічним дослідженням теоретичних і практичних проблем діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах.

Автором висунуто й аргументовано такі найбільш значущі положення, що визначають новизну дослідження:

– наведено додаткові аргументи щодо вирішення дискусійних питань понятійного апарату теорії попередження злочинності, рівнів та засобів цього виду діяльності в кримінологічній теорії;

– обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо сучасного поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів і, зокрема, органів внутрішніх справ;

– отримала подальший розвиток проблема правової основи і системи принципів діяльності правоохоронних органів і, зокрема, органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів;

– отримала подальше обгрунтування система суб'єктів профілактичної діяльності, а також роль та місце серед них органів внутрішніх справ;

– по-новому розглянуто особливості профілактичної діяльності органів внутрішніх справ з урахуванням реформування їх організаційно-штатної структури;

– з нових позицій розглянуто та запропоновано комплекс директивних, законодавчих та нормативно-правових актів, що повинні регулювати профілактичну діяльність органів внутрішніх справ;

– додатково проаналізовано кримінологічні показники діяльності оперативних підрозділів та органів досудового слідства щодо попередження злочинів, розроблено пропозиції щодо конкретних напрямків попередження злочинів працівниками провідних служб і підрозділів органів внутрішніх справ;

– отримало подальший розвиток положення щодо необхідності суттєвого посилення в сучасних умовах охорони громадського порядку, зміцнення служби дільничних інспекторів, патрульно-постової служби з метою профілактики злочинів;

– наведено додаткові аргументи щодо необхідності створення банку даних для аналізу, узагальнення та поширення в органах внутрішніх справ позитивного досвіду попередження злочинів;

– сформульовано та обгрунтовано додаткові напрямки щодо підвищення іміджу міліції серед населення, покращання її партнерства та взаємодії з громадянами у сфері попередження злочинів;

– з нових позицій конкретизовано теоретичні і практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавчої і відомчої нормативно-правової бази діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів;

– вперше запропоновано систему критеріїв оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю з урахуванням досвіду інших країн.
  1   2   3   4

Схожі:

У сучасних умовах iconІ. Природні ресурси І їх вплив на життя суспільства На всіх етапах...
В сучасних умовах посилюється взаємозалежність господарства І природи. Розвиток продуктивних сил в умовах ринкової економіки пов’язаний...
У сучасних умовах iconВ. Ф. Камінського наукові основи оптимізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату
Вся історія розвитку землеробства з давніх часів І до сьогодні є за своєю сутністю віковим процесом його адаптації до клімату І погоди...
У сучасних умовах iconОблік нематеріальних активів в умовах сучасних інформаційних систем І технологій
З метою отримання інформації, необхідної для виробничої та господарської цілей, підприємство створює бухгалтерську інформаційну систему,...
У сучасних умовах iconШановні колеги! У сучасних умовах становлення І розвитку ринкових...
...
У сучасних умовах iconІ. Природні ресурси І їх вплив на життя суспільства
В сучасних умовах посилюється взаємозалежність господарства І природи. Розвиток продуктивних сил в умовах ринкової економіки пов’язаний...
У сучасних умовах iconРеферат з курсу “Фінанси”
Податкова система Канади в сучасних умовах представлена на трьох основних рівнях
У сучасних умовах iconАктивностi регiону в сучасних умовах
Робота виконана у Національній академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь)
У сучасних умовах iconSpeech [
У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового планування, що спирається на прогнозуванні
У сучасних умовах iconРеферат з курсу “Фінанси”
Податкова система Канади в сучасних умовах представлена на трьох основних рівнях
У сучасних умовах iconДо співбесіди з питань державного управління
Основні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка