Виробничих кооперативів
Скачати 331.83 Kb.
НазваВиробничих кооперативів
Сторінка1/3
Дата07.04.2013
Розмір331.83 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

ГАФУРОВА Олена Вікторівна


УДК 349.422.2


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ


Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.


Науковий керівникдоктор юридичних наук, професор,

академік АПрН України

^ Янчук Василь Зіновійович,

Національний аграрний університет, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права.


Офіційні опоненти:


доктор юридичних наук, професор

^ Статівка Анатолій Миколайович,

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри аграрного права;


кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник ^ Проценко Тамара Павлівна,

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, старший науковий співробітник.Провідна установа –


Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, кафедра цивільного та трудового права, Міністерство внутрішніх справ України, м. Одеса.


Захист дисертації відбудеться « ____ » червня 2005 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
Автореферат розісланий « ____ » травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор юридичних наук І.М. Кучеренко

Підписано до друку 10.05.2005 р. Зам. № 1/05-2005.

Обсяг 0,9 друк. арк. Формат 60  90/16. Наклад — 100 прим.

Видавничий центр Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Конституція України проголосила людину найвищою соціальною цінністю, права і свободи якої та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Але проблема захисту прав людини в нашій країні продовжує залишатись не вирішеною. Особливо гостро вона постала для українського селянства в процесі реформування, який супроводжувався чисельними порушеннями його прав на землю та майно. Вирішення зазначених проблем можна досягти лише шляхом відродження та розвитку виробничої кооперації на селі, яка є невід’ємною складовою кооперативної системи взагалі. Зважаючи на те, що соціальний фактор у діяльності таких кооперативів є визначальним, а також на історичний досвід українського селянства, для якого ця форма господарювання є найбільш зрозумілою і традиційною, перспективи її розвитку важко переоцінити. Створення крупних суб’єктів господарювання, які б володіли сучасною матеріально-технічною базою, великими обсягами виробництва, а також були орієнтовані на створення найбільш сприятливих умов для своїх працівників, дає можливість в умовах інтеграції країни до Європейського Співтовариства не тільки селу «вижити», а й вирішити проблему безробіття та забезпечити високу якість вирощуваної сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження.

Прийняття Законів України від 17 липня 1997 року «Про сільськогосподарську кооперацію» та від 10 липня 2003 року «Про кооперацію» свідчить про підвищення ролі зазначених організаційно-правових форм господарювання. Але основним недоліком цих нормативно-правових актів є недостатня увага до особи селянина, який власною працею бере участь у виробничому кооперативі, неврегульованість ряду питань, що стосуються членства в ньому. Все це дає підстави стверджувати, що кооперативне законодавство потребує подальшого вдосконалення і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, пріоритеті прав і свобод людини.

Теорія кооперації будується на дослідженнях таких вчених, як: О. Анциферов, М. Левитський, Б. Мартос, М. Туган-Барановський, В. Чаянов та інших науковців, які провели докладні дослідження такого соціально-правового явища як сільськогосподарська кооперація. Історії українського кооперативного руху на селі присвячено монографію В.І. Марочка.

Для розкриття даної теми велике значення мають теоретичні розроб­ки радянських вчених, які стосуються врегулювання членських відносин у колгоспах, розгляду основних прав та обов’язків їх членів. Це праці провідних науковців у галузі колгоспного, сільськогосподарського, аграрного та земельного права Г.Ю. Бистрова, Ю.О. Вовка, Н.О. Волкової, Л.І. Дембо, О.С. Іванова, М.Д. Казанцева, А.М. Каландадзе, М.І. Козиря, Є.М. Нікітіна, І.В. Павлова, Е.І. Павлової, М.І. Палладіної, О.А. Рускола, І.О. Середи, М.В. Сторожева, О.М. Турубінера, Г.В. Чубукова, В.С. Шелестова, В.З. Янчука, інших видатних вчених.

Серед сучасних наукових досліджень, присвячених аналізу сільськогосподарської кооперації, окремим проблемам членських правовідносин в сільськогосподарських кооперативах, а також проблемам захисту земельних та майнових прав селян у процесі реформування, необхідно виділити праці, авторами яких є українські вчені-правники: О.А. Вівчаренко, Я.З. Гаєцька-Колотило, В.М. Гайворонський, В.К. Гуревський, В.П. Жушман, І.І. Каракаш, П.Ф. Кулинич, В.В. Носік, О.О. Погрібний, Т.П. Проценко, В.І. Семчик, А.М. Статівка, Н.І. Титова, В.Ю. Уркевич, В.І. Федорович, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.В. Янчук, В.З. Янчук та інші науковці.

В роботі використані дослідження відомих українських науковців у галузі цивільного та господарського права О.М. Вінник, О.В. Дзери, О.Р. Кибенко, І.М. Кучеренко, Н.О. Саніахметової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко, В.С. Щербини та інших вчених. Автор дослідження спиралась на наукові розробки провідних вчених-фахівців у галузі трудового права: Н.Б. Болотіної, І.В. Зуба, В. О. Єрьоменко, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, Б.С. Стичинського, В.Г. Ротаня, Г.І. Чанишевої та інших науковців.

При вивчені окремих аспектів прав та обов’язків членів сільськогосподарських виробничих кооперативів використані роботи вчених-еко­номістів В.В. Зіновчука, Ю.Я. Лузана, М.Й. Маліка, Л.В. Молдован, О.М. Онищенка, В.О. Проценко, П.Т. Саблука, В.В. Юрчишина та інших відомих вчених.

В процесі порівняння прав та обов’язків членів сільськогосподарських кооперативів в Україні та інших країнах СНД, використовувались наукові праці провідних зарубіжних вчених-правників Т.Є. Абової, З.С. Бєляєвої, Г.Ю. Бистрова, О.А. Галіновської, В.В. Дєм’яненко, Н.М. Дорофєєвої, Т.В. Кашаніної, М.І. Козиря, І.П. Кузьмича, О.А. Мініної, Л.Я. Островського, М.В. Сторожева, Л.О. Сироватської, А.О. Шу­гаєва та інших вчених.

У межах попередніх наукових робіт українських вчених, присвячених вивченню кооперативних відносин на селі, правам та обов’язкам членів сільськогосподарських виробничих кооперативів відводилась другорядна роль. Крім того, після прийняття Цивільного і Господарського кодексів України, а також Закону України «Про кооперацію» дослідження членських відносин у сільськогосподарських виробничих кооперативах, змісту прав та обов’язків членів цих кооперативів, у юридичній літературі не проводились. Недостатня науково-теоретична розробка правових аспектів членства у виробничих кооперативах, наявність суперечностей та прогалин у законодавстві, яке має забезпечувати на належному рівні права членів таких кооперативів, призводить до чисельних порушень у цій сфері. Вищезазначене зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження та визначає її вибір.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності з Пріоритетними напрямами наукових досліджень Національного аграрного університету в межах державної науково-технічної програми «Ринкова трансформація аграрної сфери економіки України» та в контексті проведення в нашій державі аграрно-правової реформи. Тема дисертації безпосередньо пов’язана з організаційно-управлінськими аспектами наукової теми «Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК» (номер державної реєстрації 0199U002510).

^ Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у проведенні науково-теоретичного аналізу змісту членських прав та обов’язків у сільськогосподарських виробничих кооперативах України, з’ясуванні особливостей їх правового регулювання, аналізі локальних актів окремих кооперативів щодо рівня закріплення в них майнових, земельних, управлінських та трудових прав членів і визначенні шляхів підвищення їх правового захисту. На підставі вивчення законодавства України, а також кооперативного законодавства інших країн, зокрема Російської Федерації, Республіки Білорусь, сформульовані наукові висновки і внесені конкретні пропозиції з удосконалення кооперативного законодавства.

Вирішенню поставленої мети були підпорядковані наступні дослідницькі завдання:

– здійснити теоретичне дослідження змісту прав та обов’язків членів сільськогосподарських виробничих кооперативів;

– провести аналіз права членства в сільськогосподарських виробничих кооперативах;

– надати наукове обґрунтування визначення понять «пай» та «пайовий внесок» члена кооперативу;

– дослідити особливості у правовому регулюванні трудових відносин в сільськогосподарських виробничих кооперативах;

– дослідити земельні відносини в сільськогосподарських кооперативах;

– провести аналіз управлінських прав та обов’язків членів кооперативів;

– обґрунтувати необхідність прийняття ряду рекомендаційних нормативних актів, які б сприяли врегулюванню членських відносин в кооперативах;

– проаналізувати чинне законодавство України у сфері аграрних кооперативних правовідносин та надати конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання прав і обов’язків членів сільськогосподарських виробничих кооперативів.

^ Об’єктом дослідження є законодавство України про сільськогосподарську кооперацію, локальні акти окремих сільськогосподарських виробничих кооперативів; кооперативне законодавство інших країн, зокрема Росії і Білорусії тощо; теоретичні наукові дослідження у галузі сільськогосподарської кооперації.

^ Предметом дослідження є урегульовані нормами права суспільні відносини, які виникають та функціонують у процесі реалізації членами сільськогосподарських виробничих кооперативів належних їм прав і обов’язків.

^ Методи дослідження. В процесі дослідження застосовувались такі методи наукового пізнання, як історичний, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, формально-логічний, системного аналізу і синтезу. Історичний метод покладено в основу дослідження особливостей розвитку членських відносин в підприємствах кооперативного типу на різних історичних етапах. За допомогою порівняльно-правового методу встановлювались загальні риси і специфіка прав та обов’язків членів сільськогосподарських виробничих кооперативів і учасників господарських товариств, а також вивчався досвід зарубіжних країн та можливість його застосування до регулювання аналогічних відносин у вітчизняному кооперативному законодавстві. Структурно-функціональний метод застосовувався при характеристиці окремих прав та обов’язків членів, які тісно пов’язані між собою, з правомочностями самого кооперативу, обумовлені його правовим становищем і складають єдине комплексне явище. За допомогою формально-логічного методу в роботі сформульовані визначення паю та пайового внеску члена (асоційованого члена) кооперативу. Шляхом системного аналізу та синтезу вивчались внутрішні правовідносини зазначених суб’єктів господарювання.
  1   2   3

Схожі:

Виробничих кооперативів iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Організаційно-економічні та соціальні передумови формування та розвитку кооперативів
Виробничих кооперативів iconВідтворення та вдосконалення основних фондів План
Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації І заміни основних виробничих фондів в управлінні матеріальними ресурсами....
Виробничих кооперативів iconРозділ II економічна оцінка зношуваності основних виробничих фондів...
Сплуатацію основних виробничих фондів становлять 20%-30, то підвищення ефективності використання основних виробничих фондів повинно...
Виробничих кооперативів iconРозділ І. Теоретичні засади виникнення зношуваності основних виробничих
Оцінка впливу терміну корисного використання основних виробничих фондів підприємства на їх зношеність 26
Виробничих кооперативів iconЛекція 10. Облік виробничих витрат
Під виробництвом у бюджетних установах розуміють діяльність навчально-виробничих майстерень І підсобних господарств при бюджетних...
Виробничих кооперативів iconПоложення про преміювання за виконання виробничих завдань І функцій...
Положення про преміювання за виконання виробничих завдань І функцій (далі — Положення) визначає умови І порядок преміювання працівників...
Виробничих кооперативів iconПлан стор. Вступ 3 Теоретичні основи підвищення ефективності використання...
Ефективність використання виробничих фондів підприємства, показники якими вона вимірюється 12
Виробничих кооперативів iconПояснювальна записка
Мета навчальної практики – прищепити студентам навички самостійної роботи у виробничих умовах, організаторські здібності, моделювання...
Виробничих кооперативів iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
З огляду на це актуальність антикризового управління господарствами зростає, так як швидкоплинні процеси в економіці вимагають від...
Виробничих кооперативів iconПоліпшення використання основних виробничих фондів забезпечує зменшення...
Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів на економію капітальних вкладень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка