Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки
Скачати 244.26 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки
Сторінка1/3
Дата07.04.2013
Розмір244.26 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2001 р. N 177
Київ
Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки
Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Кабінету Міністрів України

 від 17 листопада 2001 року N 1503,

 від 16 червня 2003 року N 912
На виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 р. N 62 "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Методику уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих;
Порядок визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення; 
Типове положення про комісію з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям:
сприяти діяльності комісій з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки;
вирішити питання щодо виготовлення свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) та книг обліку виданих свідоцтв.
3. Міністерству аграрної політики надавати офіційні роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
 


Прем'єр-міністр України 


^ В. ЮЩЕНКО Інд. 22
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2001 р. N 177 


МЕТОДИКА

уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих

^ Загальні положення
1. Відповідно до цієї Методики проводиться уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств (далі - підприємства), в тому числі реорганізованих, у яких не завершено процес паювання майна і не здійснено належного оформлення та реалізації цих прав відповідно до законодавства, з метою визначення або уточнення розмірів майнових паїв колишніх членів цих підприємств (далі - співвласники) з урахуванням майна, що призначалося, але не використано для погашення заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку із списанням цієї заборгованості відповідно до законодавства.
2. У цій Методиці поняття вживаються в такому значенні:
реорганізація підприємства - припинення діяльності підприємства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення з наступним переходом до новостворених підприємств усіх майнових прав та обов'язків колишнього підприємства;
дата реорганізації підприємства - момент оформлення роздільного акта (у разі виділення чи поділу підприємства) або оформлення передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення підприємства);
співвласники - члени підприємства, в тому числі реорганізованого, за якими зберігається право на майнові паї у пайовому фонді підприємства, але які не отримали його в натурі чи не передали як внесок до статутного фонду правонаступника;
справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов'язань у результаті операції між обізнаними заінтересованими та незалежними сторонами;
майновий пай - частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду.
3. Уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів підприємства передбачає:
складення переліку активів і зобов'язань підприємства на дату реорганізації;
проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства;
уточнення вартості активів;
капіталізацію платежів підприємства, обов'язкових для виконання правонаступником;
розрахунок уточненого пайового фонду майна членів підприємства;
складення переліків активів за їх призначенням;
урегулювання інвентаризаційних різниць.
^ Складення переліку активів і зобов'язань підприємства
4. Склад і вартість майна підприємства визначаються за його переліком, складеним за даними інвентаризації. Якщо підприємство реорганізоване, склад і вартість майна визначаються на дату його реорганізації.
У разі коли під час реорганізації підприємства зазначений перелік не був складений, комісія з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки (далі - комісія), складає його за даними інвентаризації, проведеної на дату реорганізації.
У разі коли інвентаризація на дату реорганізації не проводилася, загальний перелік активів і зобов'язань складається на дату реорганізації підприємства за матеріалами бухгалтерського обліку (регістрів аналітичного та синтетичного обліку).
5. У переліку активів і зобов'язань підприємства відображаються їх назва, кількість і балансова вартість.
Вартість активів і зобов'язань реорганізованого підприємства може бути уточнена у разі відхилення їх балансової вартості від справедливої вартості. Вартість відсутніх активів, визначених такими на дату уточнення складу і вартості пайового фонду, включається до пайового фонду за балансовою вартістю на дату реорганізації, а проданих - за ціною реалізації.
^ Проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства
6. З метою уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів підприємства правонаступник обов'язково проводить інвентаризацію активів і зобов'язань на визначену ним та комісією дату.
7. Інвентаризації підлягають усі активи підприємства, включаючи об'єкти невиробничого призначення, об'єкти, які передані в оренду або перебувають у ремонті, на реконструкції, модернізації, консервації та зберіганні, у запасі або резерві, незалежно від технічного стану.
За результатами інвентаризації майна складається окремий список.
На підставі зазначеного списку інвентаризаційна комісія готує порівняльні відомості про майно пайового фонду членів підприємства. Рішення інвентаризаційної комісії оформляється протоколом.
^ Уточнення вартості активів
8. Уточнення вартості активів підприємства здійснюється на дату, визначену комісією за результатами інвентаризації.
9. Вихідними даними для уточнення вартості активів є матеріали бухгалтерського обліку, документи, які підтверджують ціни, що склалися у розрахунках з постачальниками, інші документи. Для оцінки будівель, споруд та інших приміщень можуть використовуватися також проектно-кошторисна документація, дані бюро технічної інвентаризації, результати натурних обмірів тощо.
10. У процесі визначення вартості активів (включаючи майно членів підприємства, яке, за даними бухгалтерського обліку, повністю зношене) обов'язково проводиться його дооцінка з урахуванням технічного стану і рівня цін, що склалися на ринку на дату врегулювання майнових відносин.
11. Необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи тощо), реалізовані за період між датою реорганізації та датою уточнення складу і вартості пайового фонду, включаються до загального переліку майна підприємства за вартістю реалізації.
12. У разі коли на дату реорганізації балансова вартість молодняку тварин перевищує середню ціну реалізації відповідної продукції, комісія проводить переоцінку вартості тварин. Для цього вартість одиниці живої маси тварин береться на рівні ринкової ціни, що склалася на дату реорганізації у розрахунках із заготівельними підприємствами та організаціями.
Комісія у разі необхідності коригує дебіторську заборгованість на суму безнадійної заборгованості на дату реорганізації підприємства.
13. Вартість оборотних активів (запаси, векселі отримані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти, інші оборотні активи) враховується за балансовою вартістю на дату реорганізації, а у разі необхідності уточнюється із залученням незалежного експерта.
Результати підлягають затвердженню рішенням загальних зборів колишніх членів реорганізованого підприємства, що є співвласниками його майна (далі - збори співвласників).
14. Уточнена вартість активів є підставою для розрахунку уточненого пайового фонду майна членів підприємства.
15. Зміна вартості активів відображається в бухгалтерському обліку разом з результатами інвентаризації.
^ Капіталізація платежів підприємства, обов'язкових для виконання правонаступником
16. У процесі реорганізації підприємства проводиться капіталізація майбутніх платежів, які повинне внести підприємство у зв'язку із заподіянням каліцтва або іншим ушкодженням здоров'я працівника чи із смертю громадянина, за зобов'язаннями підприємства, пенсіями тощо. Сума капіталізації визначається шляхом множення величини належних щомісячних платежів на кількість місяців, протягом яких у підприємства виникають зобов'язання за зазначеними платежами. Акт розрахунку капіталізації платежів складається комісією.
^ Розрахунок уточненого пайового фонду майна членів підприємства
17. Розрахунок уточненого пайового фонду майна членів підприємства проводиться за формулою:
Пф = Оз + На + Вк + Дфв + Зз + Фа - Кр - Кз - Сс - Нп - Впф ± Мр,
де Пф - уточнений пайовий фонд майна членів підприємства; Оз - уточнена залишкова вартість основних засобів; На - уточнена залишкова вартість нематеріальних активів; Вк - уточнена вартість незавершених капітальних вкладень і невстановленого устаткування; Дфв - уточнена вартість довгострокових фінансових вкладень; Зз -  уточнена вартість витрат і запасів, які входять у валюту балансу; Фа - уточнена вартість фінансових активів; Кр - зобов'язання підприємства з урахуванням списання його заборгованості перед бюджетом і позабюджетними фондами; Кз - капіталізовані зобов'язання; Сс - залишкова вартість об'єктів соціальної інфраструктури; Нп - залишкова вартість об'єктів, що не підлягають паюванню; Впф- вартість майна, виділеного в рахунок майнових паїв після реорганізації підприємства; Мр - збільшення (зменшення) уточненого пайового фонду на суму неврегульованих інвентаризаційних різниць. 
Результати розрахунків відображаються в акті розрахунку уточненого складу і вартості пайового фонду майна членів підприємства.
^ Складення переліків активів за їх призначенням
18. У процесі розрахунку пайового фонду на підставі переліку уточненого складу і вартості майна підприємства складаються (уточнюються) переліки таких активів за їх призначенням:
майна, яке передбачається для задоволення боргів;
майна соціальної інфраструктури;
майна, яке не підлягає паюванню;
майна уточненого пайового фонду.
Переліки активів за їх призначенням додаються до акта розрахунку уточненого пайового фонду майна членів підприємства.
У переліку основних засобів виробництва зазначаються назва об'єкта, інвентарний номер, місце розташування, первинна і залишкова вартість та сума зношення.
19. Уточнений перелік активів щодо задоволення боргів підприємства складається комісією разом з правонаступником на основі переліку, підготовленого на дату реорганізації підприємства, з урахуванням уточнення вартості активів і зобов'язань та виключенням з цього переліку майна, що призначалося, але не було використане для погашення заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку із списанням цієї заборгованості відповідно до законодавства.
Перелік майна для погашення кредиторської заборгованості підприємства перед органом приватизації визначається за погодженням з органом приватизації.
Якщо на дату реорганізації підприємства відсутній перелік активів для забезпечення боргів, цей перелік складається з урахуванням уточненого складу і вартості активів і зобов'язань підприємства.
Для задоволення кредиторської заборгованості, що залишилася, виділяється дебіторська заборгованість та інше майно.
20. До уточненого переліку майна соціальної інфраструктури включаються:
об'єкти житлового фонду;
табори для відпочинку і оздоровлення дітей, об'єкти культури і спорту, приміщення будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, об'єкти побуту, охорони здоров'я тощо;
дитячі дошкільні заклади, заклади середньої та середньої професійно-технічної освіти, дитячі музичні та художні школи, школи мистецтв;
мережі електро-, тепло-, газо- і водопостачання, водовідведення, а також інженерні будівлі та споруди, призначені для обслуговування житлового фонду і об'єктів соціальної інфраструктури.
З переліку майна соціальної інфраструктури, складеного на дату реорганізації підприємства, виключаються об'єкти, передані до комунальної власності в період між датою реорганізації та датою уточнення складу і вартості пайового фонду.
21. Переліки майна, що не підлягає паюванню, зокрема майна, яке неможливо виділити в натурі в рахунок майнового паю (дороги загального користування, капітальні вкладення на поліпшення земель - меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи, гідротехнічні споруди, ставки, багаторічні насадження, лісосмуги), а також об'єктів, які перебувають в загальному користуванні, повинні систематично уточнюватися.
22. Розмір уточненого згідно з цією Методикою складу і вартості пайового фонду майна членів колишнього підприємства використовується для визначення майнових паїв.
23. У структурі пайового фонду майна членів підприємства окремо зазначаються основні засоби, незавершене будівництво та невстановлене устаткування, оборотні засоби, фінансові активи тощо. Структура пайового фонду може деталізуватися, наприклад, із зазначенням окремих категорій основних засобів.
  1   2   3

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 27 грудня 2001 р. N 1729...
З метою надійного забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом, підвищення відповідальності за своєчасне...
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 17 жовтня 2008 р. N 921 Київ...
З метою забезпечення ефективного використання державних коштів, відповідно до пункту 6 статті 116 Конституції України, пункту 1 частини...
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 26 вересня 2007 р. N 1169...
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 7 листопада 2005 р. N 1556 "Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних...
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 16 червня 1998 р. N 914 Київ
Відповідно до статті 39 Закону України "Про підприємства в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від „ 2010 р. № Київ Про внесення...
У правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого...
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. №30 (Офіційний вісник України, 2001 р., №3, ст. 75; 2002 р., №16, ст. 865, №40, ст....
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 14 травня 2008 р. N 446 Київ...
...
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 23 червня 2010 р. №596 Київ
Відповідно до статті 5 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 9 жовтня 2013 р. №738
Відповідно до частини другої статті 131 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 28 лютого 2001 р. N 177 Київ Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки iconКабінет міністрів україни постанова від 27 лютого 2012 р. №148
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка