Законодавство України про дошкільну освіту
Скачати 316.21 Kb.
НазваЗаконодавство України про дошкільну освіту
Сторінка1/4
Дата09.09.2013
Розмір316.21 Kb.
ТипЗакон
nauch.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро дошкільну освіту

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 142-V ( 142-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 44, ст.433
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269 }{ Додатково див. Закон
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 290-VI ( 290-17 ) від 20.05.2008, ВВР), 2008, N 27-28, ст.251 }{ Додатково див. Закон
N 835-VI ( 835-17 ) від 26.12.2008, ВВР, 2009, N 20, N 21-22,
ст.269 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка
забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на
поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях
вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду,
сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в
Україні.

Розділ I^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту

Законодавство України про дошкільну освіту базується на
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається із Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ), цього Закону, інших нормативно-правових
актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про
дошкільну освіту

Основними завданнями законодавства України про дошкільну
освіту є:

забезпечення права дитини на доступність і безоплатність
здобуття дошкільної освіти;

забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку
системи дошкільної освіти;

визначення змісту дошкільної освіти;

визначення органів управління дошкільною освітою та їх
повноважень;

визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного
процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства
про дошкільну освіту;

створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної
освіти.

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти

1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та
створює належні умови для її здобуття.

Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається
Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і
втілюється центральними органами виконавчої влади, органами
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2. Держава:

надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та
навчанні дитини;

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах
державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти
(Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну
освіту дітей старшого дошкільного віку; { Абзац третій частини
другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2442-VI
( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

піклується про збереження та зміцнення здоров'я,
психологічний і фізичний розвиток дітей;

сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних
закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік

1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою
частиною системи безперервної освіти в Україні.

2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку
відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних,
психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття
нею життєвого соціального досвіду.

3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та
соціального становлення особистості дитини.

4. Періоди дошкільного віку:

немовляти;

молодший дошкільний;

середній дошкільний;

старший дошкільний.

Стаття 5. Система дошкільної освіти

Систему дошкільної освіти становлять:

дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування,
типів і форми власності;

наукові і методичні установи;

органи управління освітою;

освіта та виховання в сім'ї.

Стаття 6. Принципи дошкільної освіти

Принципами дошкільної освіти є:

доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що
надаються системою дошкільної освіти;

рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей,
обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального
закладу;

наступність і перспективність між дошкільною та початковою
загальною освітою;

світський характер дошкільної освіти;

особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості
дитини;

демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти
особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти

Завданнями дошкільної освіти є:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного
здоров'я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної
мови, національних цінностей Українського народу, а також
цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе,
оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих
здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти,
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати
освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті

1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у
дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну
освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної
освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не
звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в
родинному колі.

3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть
відповідальність перед суспільством і державою за розвиток,
виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я,
людської гідності.

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних
або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у
дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування,
типів і форми власності, а також у сім'ї.

2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних
закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності
має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної
освіти.

3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в
Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в
порядку, встановленому для громадян України.

4. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти
покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими
батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на
навчальні заклади, де вони утримуються.

5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків
або осіб, які їх замінюють:

у дошкільних навчальних закладах незалежно від
підпорядкування, типів і форми власності;

у сім'ї (до досягнення дитиною п'ятирічного віку); { Абзац
третій частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями,
які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право
надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан
здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.

Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті

Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до
Конституції України і законів про мови.

Розділ II^ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його
повноваження

1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що
забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти,
її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та
готовність продовжувати освіту.

2. Дошкільний навчальний заклад:

задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті
дошкільної освіти;

забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам
Базового компонента дошкільної освіти;

створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та
навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та
зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та
забезпечує їх дотримання;

формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу
життя, норми безпечної поведінки;

сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому,
психологічному і фізичному розвитку дітей;

здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та
фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

додержується фінансової дисципліни, зберігає
матеріально-технічну базу;

здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного
навчального закладу.

3. Дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній
формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на
право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у
встановленому законодавством України порядку.

4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в
ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно
до законодавства України за погодженням з відповідними органами
управління освітою та відповідними органами управління охорони
здоров'я.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному
навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи,
який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового
перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та
святкові дні.

5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну
діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус
надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення
інноваційної освітньої діяльності, затвердженим спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти
і науки. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип
і форму власності дошкільного навчального закладу.

6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності не допускаються створення
і діяльність організаційних структур політичних партій та
релігійних організацій.

  1   2   3   4

Схожі:

Законодавство України про дошкільну освіту iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗакон україни
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗакон україни
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України “Про освіту”, цього Закону,...
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗакону України "Про дошкільну освіту"
Мета запропонованого аналізу – встановити, якою мірою Закон України "Про дошкільну освіту"та інші законодавчі акти, що діють у сфері...
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗаконодавство України про дошкільну освіту
Додатково див. Закон n 107-vi ( 107-17 ) від 28. 12. 2007, ввр, 2008, n 5-6, n 7-8
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗаконодавство України про дошкільну освіту
Додатково див. Закон n 107-vi ( 107-17 ) від 28. 12. 2007, ввр, 2008, n 5-6, n 7-8
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗакону України Про дошкільну освіту
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який...
Законодавство України про дошкільну освіту iconЗаконів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну...
Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Законодавство України про дошкільну освіту iconУкраїна відділ освіти олександрійської районної державної адміністрації наказ
Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), та на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,...
Законодавство України про дошкільну освіту iconР І шенн я колегії міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка