Конституція Основний Закон держави
Скачати 265.66 Kb.
НазваКонституція Основний Закон держави
Сторінка1/3
Дата13.11.2013
Розмір265.66 Kb.
ТипРеферат
nauch.com.ua > Право > Реферат
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів
Реферат на тему:
Конституція - Основний Закон державиПЛАН
1. Поняття і основні властивості Конституції України

2. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції

3. Основні етапи становлення Конституції України

4. Класифікація, форма і структура конституцій

5. Функції конституції

6. Реалізація конституції

7. Правова охорона Конституції України

8. Підготовка, прийняття та зміна конституції


1. Поняття і основні властивості Конституції України

Як я вже говорив, що, термін Конституція походить від лат.constitutio-устрій. Основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права й обов’язки громадян, систему й принципи організації і діяльності державних органів, виборчу систему.

Конституція — категорія історична. Окремі її еле­менти були сформульовані в працях древньогрецьких філософів, зокрема Платона і Аристотеля, указах імпе­раторів Стародавнього Риму, які мали силу джерела пра­ва, в актах конституційного типу — хартіях (Магдебурзь­ке і Любекське право 13—18 ст.).

Ідея створення Конституції виникла в Англії. У 17 столітті там були прийняті такі важливі конституційні акти, як Хабеас Карпус акт (1679 р.) Біль про права (1688 р.), "Форма правління державою Англії, Шотлан­дії, Ірландії та володіннями, які їм належать. Знаряддя управління" (1653 р.).

Поява конституцій пов'язана з епохою буржуазних революцій.

Першими конституціями цього періоду вважаються конституції штатів Північної Америки: Декларація прав Віргінії (1776 р.), Біль про права Пенсільванії (1776 р.), Конституція Массачусета (1780 р.), Конституція Північної Кароліни (1776 р,), Біль про права Нью-Гемппшра (1776 р.), Конституція Меріленда (1776 р.), конституцій­ні акти, прийняті в платах Нью-Йорк, Південна Кароліна, Нью-Джерсі, Джорджія.

Конституція США 1787 р. була розроблена установ­чими зборами і згодом ратифікована конституційними конвентами штатів.

Крім Конституції США, першими конституціями вважаються конституції Пилипа Орлика 1710 р., Консти­туції Франції та Польщі 1791 р. Протягом першої поло­вини 19 ст. конституції були прийняті майже у всіх краї­нах Західної і Центральної Європи, а в другій половині цього сторіччя — в країнах Латинської Америки, Канаді та Новій Зеландії.

Конституція — це, як правило, єдиний правовий акт або система таких актів, за допомогою яких народ, чи органи держави, які виступають від його імені, вста­новлюють основні принципи устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначають ста­тус державної влади і місцевого самоврядування, меха­нізм їх здійснення, закріплюють права й свободи лю­дини і громадянина.

Конституція — особливий інститут правової системи держави, якому належить правове верховенство по від­ношенню до всіх її актів. Це не просто закон, а основ­ний закон країни: закон законів. Конституція оформляє національну систему права, об'єднує діюче законодавство, визначає основи законності і правопорядку в країні.

Соціальне призначення та роль Конституції знахо­дять своє втілення в її функціях, основними з яких є установча, правотворча, регулятивна, охоронна, політична, економічна, культурна, Інформативна та Інші. Основними рисами конституції є:

1) основоположний характер, оскільки предметом конституційного регулювання є фундаментальні, най­важливіші політико-правові, суспільні відносини, які ви­значають обличчя суспільства;

2) народний характер, який полягає в тому, що конституція виражає Інтереси народу та має служити йому;

3) реальний характер, тобто відповідність фактично існуючим суспільним відносинам;

4) стабільність.

Юридичні властивості конституції такі:

1) конститу­ція — це, насамперед, закон, тобто акт виняткової ваги і значення;

2) конституції притаманне юридичне верхо­венство, найвища юридична сила у порівнянні з іншими правовими актами: ні один акт не може перевищувати конституцію,

3) конституція є основою правової системи країни, її законодавства, поточне законодавство розви­ває конституційні приписи, деталізує їх;

4) конституції властивий особливий порядок її прийняття і зміни;

5) іс­нує досип» складний механізм реалізації конституції, ос­кільки її дія відбувається на двох рівнях: на рівні реалі­зації конституції в цілому та на рівні реалізації конс­титуційних норм.
^ 2. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції

Конституціоналізм як наукову категорію можна тлумачити з двох позицій. У широкому плані він еволюціонізує, починаючи від міфологічних форм світорозуміння — параполітології IV—III тис. до н. е., коли найінтелектуальніші представники людства стали замислюватись над сутністю категорій добра і зла, правди і справедливості, рівності і нерівності, космосу і земних порядків, держави і суспільства, особливостями їх устрою, місцем і призначен­ням людини, методами і спробами завоювання і зміцнення влади, походженням і значенням права тощо, до раціонально-логічних форм мислення, тобто до ознак теоретичного знання, виникнення політико-правової науки.

Конституціоналізм — це теорія і практика конститу­ційного будівництва. Він становить собою особливу сис­тему конституційно-правових відносин, які опосередко­вують у загальному вигляді повновладдя народу, його суверенітет. Конституціоналізм поняття значно ширше, ніж сама конституція.

Важливою складовою конституціоналізму є теорія, доктрина, у відповідності з якою проводиться консти­туційне будівництво, формуються найважливіші суспіль­ні та державні інститути. Як специфічна форма відобра­ження об'єктивної реальності конституціоналізм справляє значний вплив на конституційну свідомість, а відтак є реальним засобом захисту і оновлення суспільних і, перш за все, конституційних відносин.

Конституціоналізм уособлює передові фінансові, по­літичні, економічні та інші ідеї, які виступають могутнім фактором суспільного прогресу.

Конституціоналізм є барометром прогресу і розвитку всього суспільства. Криза суспільства — це, перш за все, криза його конституціоналізму, головним виявом якої є істотні розходження між фактичною та юридичною конституцією, між конституційною правосвідомістю і офіційною політико-правовою доктриною.

Еле­ментами конституціоналізму є:

фактична і юридична конституція,

конституційна теорія,

конституційні відно­сини,

конституційна правосвідомість,

конституційна законність і правопорядок.

Вихідним в теорії конституції є вчення про її сут­ність. Сутність конституції — це її внутрішня основа, смисл, найбільш важливі якості і властивості, які ви­значають всі структурні та функціональні характерис­тики Основного Закону суспільства й держави.

Слід зауважити, що нова Конституція Украї­ни відображає тенденції і закономірності розвитку світового конституціоналізму.

Найважливішими з таких тенденцій є:

- цілеспрямоване регулювання й перебудова внутрідержавних і міжнародних відносин;

- загальна демо­кратизація конституції, політичних режимів, правового статусу особи, виборчого права;

- інституціоналізація ба­гатопартійності;

- закріплення основних характеристик (рис) правової держави, розподіл влад;

- впровадження ідей парламентаризму;

- запозичення досвіду конститу­ційного будівництва інших країн;

- орієнтація на людину і загальнолюдські цінності;

- правове зміцнення основ гро­мадського суспільства, розвиток механізмів узгодження інтересів різноманітних соціальних, національних, мов­них і релігійних груп;

- зниження ідеологічної конфрон­тації й посилення виховної, морально-етнічної ролі конституції;

- розширення масштабів і сфер конститу­ційного регулювання тощо.

Конституція України, відповідаючи загальнолюдсь­ким конституційним стандартам, втілює в життя консти­туційні ідеали: здорове екологічне середовище, соціальну захищеність, відповідний рівень життя, право на корис­тування надбанням людства в сфері політики, еконо­міки, культури тощо.

В конституційному праві розрізняють фактичну і юридичну конституції.

Конституція фактична — це ре­ально існуючий суспільний устрій (конституційний лад), основу якого складають ті об'єктивні відносини, які ви­значають найбільш суттєві економічні, політичні, соці­альні та інші характеристики суспільства. Іншими слова­ми, фактичну конституцію складають економічна, полі­тична та соціальна основи суспільства, які органічно взаємозв'язані між собою.

Фактична конституція має місце в будь-якому, в тому числі безкласовому суспільстві.

Юридична конституція є офіційним визначенням фактичного порядку речей, засобом правового впоряд­кування реальних суспільних відносин. Фактична конс­титуція існує незалежно від того, знайшла вона своє юридичне закріплення чи ні.

Фактична і юридична конституції — цілком самос­тійні явища і ототожнювати їх не можна. З іншого боку, юридична конституція може вважатись похідною від фактичної конституції.

Напередодні прийняття нової Конституції України (в 1991—1996 рр.) фактична конституція значно виперед­жала юридичну конституцію, яка стала гальмом розвитку основоположних суспільних відносин.

Тому приведення юридичної конституції у відповідність з конституцією фактичною було першочерговим завданням конституцій­ного будівництва.

Якщо фактична і юридична конституції збігаються, то конституційна система є реальною. Якщо ж вони не збігаються, існують самі по собі, то конституційна сис­тема є фіктивною, нереальною. "За таких умов юридич­на конституція і реальний конституційний лад надмірно політизуються. Виникає атмосфера, в якій слова політи­ків разюче розходяться з практикою, а конституціона­лізм як наука приходить до занепаду" .

В юридичній науці розрізняють також формальну і матеріальну конституцій

Формальна конституція становить собою закон, або кілька законів (конституція Швеції складається з трьох конституційних актів, Конституція Фінляндії - з чоти­рьох органічних законів).

Матеріальна конституція складається з великої кіль­кості писаних нормативних актів та конституційних звичаїв (Конституція Великої Британії).

  1   2   3

Схожі:

Конституція Основний Закон держави iconКонституція України 1996 р це особливий нормативно-правовий акт Основний...
Основний закон не лише держави, а й сус­пільства. Дійсно, як І вся система права, Конституція звер­нута І до суспільства, проте вона,...
Конституція Основний Закон держави iconКонституція України – фундамент подальшої розробки правової держави
Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є її своєрідним...
Конституція Основний Закон держави iconКонституція —основний закон держави, що визначає найважливіші засади організацїї суспільства
Конституція -основний закон держави, що визначає найважливіші засади організацїї суспільства
Конституція Основний Закон держави iconПлан заходів Рокитнянської зош І – ІІІ ступенів №4 з патріотичного виховання
...
Конституція Основний Закон держави iconКонституція, її місце І значення
Конституція – це основний закон, І разом з іншими законами вона відноситься до права І законодавства, яким присвячені наступні частини...
Конституція Основний Закон держави iconТема. Що таке Конституція
Верховної Ради України була прийнята Конституція України — Основний Закон нашої країни
Конституція Основний Закон держави iconОсновний закон держави, який закріплює її суспільний І державний...
Конституція (від лат constitutio – організація, устрій, настанова) – основний закон держави, який закріплює її суспільний І державний...
Конституція Основний Закон держави iconУрок 6 Тема. Що таке конституція
Конститу­цію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окре­мих положень, називати органи законодавчої, виконавчої та...
Конституція Основний Закон держави iconКурсова робота "Конституція сша"
Вибір теми данної роботи підказаний її актуальністю. Після розпаду Радянського Союзу на окремі держави перед народами кожної з них...
Конституція Основний Закон держави iconРозвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції
Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є її своєрідним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка