Вимоги до рукописів
Скачати 58.71 Kb.
НазваВимоги до рукописів
Дата14.04.2013
Розмір58.71 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ

1. Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі лінгвістики. Мова публікаціїукраїнська. Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження. Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом. У тексті статті повинні бути всі необхідні пояснення.

2. Обсяг публікації у межах: стаття – 0,5 друк.арк. (не менше 7 сторінок)

рецензія – 0,3 друк.арк.

хроніка – 0,2 друк.арк.

3. Правила подання матеріалів для опублікування:

 • Рукопис подається на електронному носії з двома примірниками тексту, роздрукованих на лазерному принтері, пронумерованих олівцем на зворотному боці і підписаних автором;

 • 2 поштових конверти (розміром А4 та А6);

 • в окремому файлі та на окремому аркуші – прізвище автора, ім’я, по батькові, назва статті українською та англійською мовами, місце роботи, вчений ступінь і звання, адреса для листування, телефон, e-mail, факс.

Усі зазначені матеріали подаються в папці для паперів.

^ Електронний носій:

 • Матеріали для публікації приймаються на CD-диску або Flash в редакції WORD для WINDOWS /  WINDOWS XP із зазначенням використаної версії текстового редактора. Носій має бути перевірений на відсутність вірусів.

 • CD-диск зберігається протягом 2 місяців після виходу публікації, автор може отримати в редакції.

4. Статті аспірантів надсилаються з рекомендацією наукового керівника.

5. Рукописи, не прийняті до друку, не повертаються.
^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ:

 • Основний текст рукопису друкується через один інтервал, без переносів, розмір шрифту 16 у Times New Roman. Поля вгорі, внизу – 1,6 см, праворуч, ліворуч – 1,75 см, відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично, жодних пропусків).

 • Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, друкуються курсивом. Фрагменти ілюстративного тексту, які потребують виділення, підкреслюються.

 • Значення слів, виразів тощо беруться в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими та закритими ).

 • Слід чітко диференціювати тире та дефіс.

 • Прізвище та ініціали автора друкуються праворуч, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, жирним курсивом, розмір шрифту16. Нижче, теж праворуч курсивом, розмір шрифту16 – місце роботи (назва навчального закладу, чи установи подається без скорочень), потім відцентрована назва публікації друкується ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір шрифту – 16. Після цього з абзаців друкуються трьома мовами анотації з ключовими словами (українська, російська, англійська) – розмір шрифту – 12. Наприклад:


У статті йдеться про морфосинтаксичні, лексичні і стилістичні особливості мови іспанських адміністративних документів, звертається особлива увага на архаїчність мови та її прагнення до дистанціювання від адресата.

^ Ключові слова: комунікативна система, юридично-адміністративна мова, мова адміністративних документів, архаїзми, дистанціювання.
В статье идет речь о морфосинтаксических, лексических и стилистических особенностях языка испанских административных документов, обращается особое внимание на архаичность языка и его стремление к дистанциированию от адресата.

^ Ключевые слова: коммуникативная система, юридическо-административный язык, язык административных документов, архаизмы, дистанциирование.

The article deals with the morphosyntactic, lexical and stylistic peculiarities of the Spanish administrative documents, paying special attention at the use of archaisms and the so called “distant style”.

^ Key words: communicative system, juridical-administrative language, administrative documents language, archaisms, distant style.


 • На початку статті обов’язково повинні бути надруковані анотації з ключовими словами трьома мовами (українська, російська, англійська). Після анотацій з абзацу 16 шрифтом обов’язково друкується актуальність, мета, предмет, об’єкт, матеріал та наукова новизна дослідження (Постанови президії ВАК України від 15 січня 2003р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” п.3.). Основний текст також друкується з абзацу 16 шрифтом.

 • Посилання в тексті оформлюються за наступними зразками: у квадратних дужках (по мірі появи їх у тексті) з посиланням на номер використаного джерела відповідно до його місцезнаходження в тексті, номер сторінки вказується через двокрапку, наприклад: [1:18], [2:39], [3:126–147] тощо, посилання на кілька джерел – через крапку з комою, наприклад: [1; 5; 9], або через тире [7–11].

 • Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками питання та окликами, а також після дужки та лапками не ставити пропусків.

 • Використані наукові джерела подаються після тексту статті у рубриці ЛІТЕРАТУРА (відцентрована назва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, жирним шрифтом, розмір шрифту - 16), не в алфавітному порядку, а по мірі появи їх у тексті публікації. З абзацу (1,25см) починається перше джерело. Розмір шрифту 12, 1 інтервал, прізвища та ініціали авторів виділяються курсивом. Після цифри не ставити пропусків. Напр.:

ЛІТЕРАТУРА


1. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.15 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Ірина Олександрівна Голубовська ; Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2004. 2. Єрмоленко С. С. Мова в культурі народу (план-проспект) / [Єрмоленко С. С., Харитонова Т. А., Ткаченко О. Б., Яворська Г. М., Ткаченко В. А., Шамота А. М.] // Мовознавство. – 1998. – № 4/5. – С. 3–17. 4. Крижановська М. В. Інформаційний компонент дискурсу ток-шоу італійського телебачення / Марія Віталіївна Крижановська // Матеріали Всеукр. конф. молодих науковців [“Актуальні проблеми романської філології”], (Горлівка, 5–6 грудня 2007 р.) / відп. ред. Н. Є. Гапотченко. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2007. – С. 37–39. 5. Крижановська М. В. Базисні концепти італійської лінгвокультури “CASA” та “FAMIGLIA” та їх дискурсотворчий потенціал (на матеріалі ток-шоу італійського телебачення) / Марія Віталіївна Крижановська // Вісник Харківськ. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Серія “Романо-германська філологія” / гол. ред. І. С. Шевченко – Харків : Константа. – 2008. – № 811, Вип. 55. – С. 37–41. 6. Lebouc G. Dictionnaire de belgicismes / Georges Lebouc. – Ed. Racine, 2006. – 622 p. 7. Darmesteter A. Cours de grammaire historique de la langue française : [en 4 vol.] / Arsène Darmesteter. – P. : Delagrave, 1930. – [8-e éd.]. – Vol. 3 : Formation des mots et vie des mots. –  1930. – 168 p.

^ ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

8. Маркес Г. Г. Сто років самотності / Габріель Гарсіа Маркес. – К. : Мартін, 2009. – 368 с. 9. Костенко Л. Й. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим–2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша ,, Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


 • Ілюстративний матеріал (окремі слова і вирази) наводиться курсивом, в лапках (також курсивом) подаються цитати з посиланням на автора та через кому на сторінку (прямим шрифтом). Наприклад: Whats the matter?” “I dont know. I just feel terrible[8:65].

 • В описах дозволені скорочення тільки таких міст – К. (Київ), М. (Москва), Л. (Ленинград), СПб. (Санкт-Петербург), закордонних – P. (Paris), L. (London), N.Y. (New York).

 • Бібліографічний апарат публікації у збірнику складається (при наявності у статті відповідних посилань) з трьох розділів, які подаються у такій послідовності:

ЛІТЕРАТУРА

ДОВІДНИКИ

^ ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Особливу увагу необхідно звернути на однотипність оформлення всього переліку літератури згідно з НОВИМИ ВИМОГАМИ ВАК України (Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та ін форм. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. – К.: Ред.. “Бюл. Вищої атестац. коміс. України”: Вид-во “Толока”, 2008. – Бюлетень № 3.).

 • Між ініціалами та прізвищем, в літературі – між знаком пунктуації та прізвищем робиться нерозривний пробіл за допомогою одночасним натисканням клавіш Ctrl+Shift+пробіл, наприклад: О. І. Голубовська, Шамота І. О., 1. Гетьман З. О., також нерозривні пробіли ставляться між № 3, 5 % тощо.

 • В кінці статті ОБОВ’ЯЗКОВО друкується звичайними літерами Прізвище, ім’я, по-батькові та назва статті АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.


СТАТТІ У ЗБІРНИКУ ДРУКУЮТЬСЯ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ
СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ НЕ ЗА ВИМОГАМИ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Схожі:

Вимоги до рукописів iconВимоги до авторських рукописів журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції»

Вимоги до рукописів iconВимоги до авторських рукописів журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції»

Вимоги до рукописів iconВимоги до авторських рукописів журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції»

Вимоги до рукописів iconВимоги до зовнішнього вигляду учнів
Ці вимоги співпадають з державною політикою України у цьому питанні. Крім того, дані вимоги допомагають правильному вихованню ділової...
Вимоги до рукописів iconНака з
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та затвердження Переліку...
Вимоги до рукописів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та про затвердження Переліку...
Вимоги до рукописів iconОблицювальні плити. Вимоги
Вимоги до природного каменю для облицювання
Вимоги до рукописів iconОсобливості вивчення навчальних предметів у 1-му класі
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів предметними експертними...
Вимоги до рукописів icon“Українська лексикографія”
Відповідно до цього виділяють практичну І теоретичну лексикографію. Тісно пов’язана з лексикологією. Лексикологія виникла з практичних...
Вимоги до рукописів icon3 Функції, завдання та вимоги до Б. О
Вимоги: 1 строга докумениальність 2 своєчасність 3 точність, об’єктивність та достовірність 4 простота, ясність та доступність 5...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка