В механізмі демократичної держави
Скачати 316.47 Kb.
НазваВ механізмі демократичної держави
Сторінка1/4
Дата03.02.2014
Розмір316.47 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ОНУПРІЄНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА


УДК 340: 342.25МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ

В МЕХАНІЗМІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових вчень

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата юридичних наук

Харків – 2008Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України.^ Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор Петришин Олександр Віталійович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри теорії держави та права, академік Академії правових наук України.^ Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Головко Олександр Миколайович, Харківський національний університет внутрішніх справ, перший проректор з навчальної та методичної роботи;

кандидат юридичних наук, професор ^ Бобровник Світлана Василівна, Київський університет права НАН України, проректор з навчальної роботи.Захист відбудеться 25 квітня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.

Автореферат розісланий 22 березня 2008 р.

^
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. Л. Яроцький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Реформування українського суспільства зумовило жваві дискусії про природу місцевої влади та прийнятну міру її співвідношення з центральною владою. Конституція України 1996 року передбачила існування на місцях двох публічно-владних систем: місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади, представленої місцевими державними адміністраціями. Ці обидві ланки місцевої влади покликані забезпечити збалансований розвиток відповідних територій та вирішення проблем як місцевого, так і загальнодержавного значення.

Місцеві органи влади є важливою складовою демократичної, правової державності в України. Їх належне функціонування забезпечує децентралізацію влади, розширення можливостей участі громадян в управлінні державою, реалізацію права населення відповідної території самостійно вирішувати в межах Конституції та законів України питання місцевого значення. У зв’язку з цим, проблеми місцевої влади, взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, визначення організаційно-правових форм їх співпраці переходять у розряд ключових, вимагаючи нового підходу до їх вивчення.

Процес реформування системи місцевої влади вимагає створення системи національного законодавства про місцеву владу як невід’ємну передумову демократичних перетворень, правового забезпечення умов її ефективного функціонування, іншого підходу до вивчення проблем удосконалення законодавства про місцеві органи влади. Тривалий час, протягом якого місцеві ради народних депутатів України перебували в системі державної влади, наклав свій відбиток і на загальний стан дослідження проблеми. Про поділ та децентралізацію влади взагалі не йшлося, оскільки вважалося, що влада має бути цілісною, монолітною, побудованою за принципом демократичного централізму.

Водночас, сьогодні відсутнє єдине комплексне осмислення місцевої влади в механізмі управління суспільством у концентрованому, комплексному загальнотеоретичному аспекті, що безумовно актуалізує вибраний аспект дисертаційного дослідження.

Нормативно-правову базу роботи становлять Конституція України, базові Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інші нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, нормативно-правові акти місцевих органів влади. Аналізувалися як чинні нормативні акти, так і ті, що втратили чинність, але мають наукову цінність в історичному аспекті. Емпіричною базою роботи стали матеріали діяльності місцевих рад, а також обласних державних адміністрацій.

Наведене зумовлює актуальність теми дослідження, її теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку організаційно-правових засад місцевої влади в Україні, оновлення і реформування законодавства про місцеві органи влади відповідно до вимог сучасного українського державотворення.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі теорії держави та права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в межах та відповідно до цільової комплексної програми “Загальнотеоретичні проблеми правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави” № 0106u002283. Тема кандидатської дисертації здобувача “Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави” затверджена вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 17.01.2003 р. (протокол № 6).

^ Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження полягає у комплексному теоретичному аналізі інституту місцевої влади, виявленні найбільш оптимальної моделі взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в процесі здійснення управління на місцях, визначенні організаційно-правових форм їх співпраці.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено такі завдання:

– узагальнити основні уявлення щодо влади як загальнотеоретичної категорії, її поділу по горизонталі, по вертикалі;

– розкрити різні форми прояву влади (центральний і місцевий; державна влада та місцеве самоврядування), визначивши роль місцевої влади в системі вертикального поділу влади;

– визначити особливості місцевої влади, проаналізувати її основні ознаки та прийнятну міру співвідношення з центральною владою;

– проаналізувати роль місцевої влади в утвердженні України як демократичної, соціальної, правової держави, формуванні громадянського суспільства;

– охарактеризувати стан правового регулювання статусу та функціонування місцевої влади, виділити та дослідити основні рівні нормативно-правових актів, які регламентують організацію місцевих органів влади в Україні;

– розробити рекомендації та пропозиції щодо удосконалення законодавства про місцеву владу в Україні з метою підвищення ефективності її організації та функціонування;

– дати характеристику та проаналізувати класифікацію моделей організації місцевого самоврядування, що склалися в муніципальній практиці;

– розглянути досвід законодавчого регулювання системи місцевого самоврядування в Україні за роки незалежності в контексті основних моделей та теорій організації місцевого самоврядування, а також сучасний організаційно-правовий стан місцевої влади та її органів;

– охарактеризувати та визначити місце місцевого самоврядування в механізмі демократичної держави;

– вивчити досвід реалізації державних функцій на місцевому рівні в зарубіжній практиці муніципального управління; обґрунтувати місце та значення місцевих державних адміністрацій в системі вертикалі виконавчої влади;

– з’ясувати особливості співвідношення місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, сформувати висновки та пропозиції щодо правового регулювання суспільних відносин у сфері делегування повноважень органам місцевого самоврядування в Україні.

^ Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають із приводу організації та функціонування місцевої влади, представленої органами місцевої виконавчої влади та місцевим самоврядуванням.

^ Предметом дослідження є загальнотеоретичні проблеми організації та діяльності місцевої влади в Україні як невід’ємної частини системи публічної влади в державі, правові основи та особливості взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

^ Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, що дає змогу розглядати їх у розвитку, взаємозв’язку, зв’язку з суспільством, культурою тощо. Характер та обсяг предмета дисертаційного дослідження зумовили потребу використання: логіко-семантичного методу та методу сходження від абстрактного до конкретного, за допомогою яких поглиблено понятійний апарат, визначено сутність та особливості місцевої влади; системного – для дослідження місцевої влади як певної цілісності, органічної єдності, висвітлення взаємозв’язків та взаємовпливів системи місцевого самоврядування та системи місцевих органів виконавчої влади; історичного методу – при аналізі поглядів на проблеми поняття та законодавчого регулювання місцевої влади; порівняльно-правового, структурно-логічного та компаративного методів – при розгляді питань нормативно-правового регулювання місцевих органів влади в Україні та в деяких зарубіжних країнах і використання їх досвіду; вдосконалення теоретико-правових засад подальшого розвитку місцевої влади, визначення шляхів підвищення її ефективності; структурно-функціонального методу – для визначення ролі і місця місцевих органів влади в механізмі демократичної держави; соціологічного – для дослідження умов і чинників, які впливають на функціонування місцевої влади; методу тлумачення права – з’ясовується зміст норм, що становлять нормативну основу організації та діяльності місцевих органів влади; методів моделювання і прогнозування – в процесі розробки рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері місцевої влади. У роботі застосовувались також статистичний та інші наукові методи. Складний правовий характер проблеми дослідження визначив використання наукових робіт з теорії держави та права, теорії управління, конституційного, адміністративного права, порівняльного державознавства. Використовувалися класична історико-політична спадщина, широкий спектр наукових праць у галузі права, політики, управління, філософії, соціології. Вивчалося відповідне законодавство України, інших держав, локальні правові акти, а також роботи, пов’язані з механізмом їх реалізації з теоретико-методологічних позицій поширення цінних новацій, що містяться в них. Інформаційну й емпіричну основу дослідження становлять політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. При підготовці дисертації були використані результати, одержані в ході дискусій на науково-практичних конференціях, семінарах, “круглих столах”.

^ Наукова новизна одержаних результатів визначається передусім тим, що дисертація є першим в українській правовій літературі комплексним монографічним загальнотеоретичним дослідженням ролі і місця місцевих органів влади в механізмі демократичної держави, в системі вертикального поділу влади, організації у цьому контексті інституту місцевої влади, взаємодії місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування з точки зору фундаментальних закономірностей у межах теорії держави і права. Наукова новизна одержаних результатів виявилася в таких теоретичних положеннях і висновках:

– дістали подальшого розвитку положення, що сутність влади проявляється в різноманітних формах, зокрема, центральна і місцева, державна влада та місцеве самоврядування, які забезпечують взаємозалежність, різноманітність взаємодії й співробітництва та розмежування функцій цілісної системи влади в країні.

– Уперше комплексно проаналізовано систему місцевої влади в контексті вертикального поділу на центральний та місцевий рівні, з’ясовано соціальну роль, сутність та особливості місцевої влади в умовах становлення громадянського суспільства в Україні, в здійсненні демократичних перетворень у державі.

– По-новому виявлено відмінності правової природи місцевої влади від центральної влади та відповідно до них визначені й розкриті основні ознаки та особливості місцевої влади: територіальність, локальність, підзаконність, дуалістичність, наближеність до населення та ін.

– Дано авторське визначення місцевої влади як такої, що реалізується територіальною громадою та її органами та органами місцевої виконавчої влади, які функціонують у межах певних адміністративно-територіальних одиниць. Обґрунтовується науковий підхід до сутності місцевої влади, відповідно до якого функціонування місцевих державних адміністрацій є втіленням їх державної політико-правової природи, а діяльність територіальних громад має недержавну політико-правову природу, є наближеною до елементів громадянського суспільства.

– Обґрунтовано доцільність здійснення владних повноважень, які зачіпають інтереси громадян, органами влади, найближчими до населення, тобто розподіл повноважень між різними рівнями влади повинен здійснюватися на основі реальних потреб та інтересів місцевих жителів; з нижчого рівня організації влади на верхній повинні передаватися тільки ті повноваження, реалізація яких на нижчому рівні неможлива.

– Уперше розглянуто досвід законодавчого регулювання системи місцевого самоврядування за роки української незалежної держави в контексті основних моделей та теорій місцевого самоврядування, а також сучасний організаційно-правовий стан місцевої влади та її органів.

– По-новому виділено та досліджено різні рівні правового регулювання місцевої влади – законодавчий, підзаконний, локальний, договірний. Запровадження договірного рівня дозволить збалансувати стосунки між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

– Уперше розкриті підходи щодо визначення найбільш оптимальної інтеграції місцевого самоврядування в механізм демократичної держави при збереженні його відносної самостійності, що дозволить місцевому самоврядуванню зберігати необхідний баланс інтересів державної (центральної) і місцевої влади.

– З точки зору соціальної ролі виконавчої влади по-новому висвітлено сутність інституту місцевих державних адміністрацій, його місце та значення в системі органів виконавчої влади, розглянуто шляхи удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади в Україні.

– Обґрунтовано авторський підхід до шляхів гармонізації стосунків між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, сформульовані висновки щодо удосконалення делегування повноважень органам місцевого самоврядування в Україні.

^ Практичне значення одержаних результатів. У науково-дослідницькій сфері матеріали дослідження можуть стати основою для подальшої розробки концепції місцевої влади, загальнотеоретичних досліджень її природи та правового регулювання, оптимізації роботи місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування тощо; у сфері правотворчості сформульовані висновки та пропозиції можуть бути використані при розробці та вдосконаленні цілісної системи законодавства, що регулює здійснення влади на місцях; у правозастосовній діяльності запропоновані рекомендації можуть сприяти вдосконаленню практики реалізації норм законодавства, що регулює функціонування місцевих органів влади; у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з курсів “Загальна теорія держави і права”, “Конституційне право”, “Адміністративне право”, “Муніципальне право”, “Державне будівництво та місцеве самоврядування”, викладенні відповідних навчальних дисциплін; у правовиховній сфері запропоновані положення і висновки дослідження можуть бути матеріалом у роботі з підвищення рівня правової культури населення, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

^ Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались на науково-практичній конференції “Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування” (Харків, 2001); науково-практичній конференції “Правові проблеми реформування регіональної влади” (Харків, 2002); Другому міжнародному науковому конгресі “Державне управління та місцеве самоврядування” (Харків, 2002); ХІІІ Харківських політологічних читаннях “Виборча кампанія 2002: реальність, результати, перспективи” (Харків, 2002); науковій конференції молодих учених та здобувачів “Нове законодавство України та питання його застосування” (Харків, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні” (Харків, 2004); “круглому столі” на тему “Конституція України: досвід реалізації та шляхи удосконалення” з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України (Харків, 2006).

Публікації. Узагальнені результати дослідження знайшли своє відображення у 5 наукових статтях у фахових виданнях та 7 тезах наукових доповідей на наукових конференціях.

^ Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети та предмета дослідження дисертація складається із вступу, трьох розділів, які об’єднують 8 підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. Список використаних джерел складається з 445 найменувань.
  1   2   3   4

Схожі:

В механізмі демократичної держави iconКримінальна субкультура в механізмі злочинності неповнолітніх
Робота виконана в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
В механізмі демократичної держави iconВступ с. 3 Розд І л І
Конституційно-правове значення принципу поділу державної влади в формуванні демократичної, правової держави С. 15
В механізмі демократичної держави iconПоняття, підстави І види звільнення від кримінальної відповідальності
Створення демократичної держави Україна передбачає удосконалення І реформу законодавства, в тому числі І кримінального
В механізмі демократичної держави iconВступ
Становлення України як правової демократичної держави потребує оновлення юридичної бази захисту прав І свобод людини, приведення...
В механізмі демократичної держави icon“Конституційні права І свободи людини І громадянина”
Незважаючи на великі труднощі та перешкоди, Україна рухається шляхом демократичних змін, будівництва демократичної держави, тобто...
В механізмі демократичної держави iconСтан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні
Розглядається роль багатопартійності у функціонуванні українського посткомуністичного суспільства, яка є важливою передумовою демократичної...
В механізмі демократичної держави iconФорма державного правління
Зовні форма правління зумовлена насамперед тією юридичною І фактичною роллю, яку відіграє в державному механізмі глава держави, а...
В механізмі демократичної держави iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Визнання та дотримання Україною міжнародних стандартів у сфері місцевого самоврядування та прав людини сприятиме розвитку нашої держави...
В механізмі демократичної держави iconПроцес становлення в Україні якісно нових економічних відносин, що...
Як у світовій, так І у вітчизняній практиці потужним джерелом інвестицій є фінансові ресурси банківської системи, від ефективного...
В механізмі демократичної держави iconДемократичної правової держави
Захист відбудеться «25» грудня 2003 року о 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 086. 02 Національної юридичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка