Засади діяльності дільничних інспекторів міліції
Скачати 322.7 Kb.
НазваЗасади діяльності дільничних інспекторів міліції
Сторінка1/3
Дата04.02.2014
Розмір322.7 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ТУЧАК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК 351.745-057.36(477)

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ

ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ

Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і

процес; фінансове право


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків – 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ МВС України.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Рябченко Олена Петрівна, Національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
^ Офіційні опоненти - доктор юридичних наук, професор, Шкарупа Віктор Костянтинович, Академія державної податкової служби України, начальник кафедри адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності;
кандидат юридичних наук, доцент, ^ Нечитайленко Анатолій Олександрович, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін.
Провідна установа – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “ 31 ” травня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, проспект 50 річчя СРСР, 27.

Автореферат розісланий “ 30 ” квітня 2002 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С. Мошенський

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Глибинні перетворення, які здійснюються в Україні на шляху становлення правової держави, стосуються всіх ланок суспільства і потребують удосконалення діяльності всіх органів державної влади, в тому числі органів внутрішніх справ та служби дільничних інспекторів міліції як їх передового загону. Останні, як і органи внутрішніх справ в цілому, виконують широке коло завдань та функції щодо забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, попередження і припинення правопорушень, охорони громадського порядку, виявлення й розкриття злочинів, захисту власності від протиправних посягань тощо. Переважна більшість зазначених завдань реалізується в ході здійснення дільничними інспекторами адміністративної діяльності, тобто під час виконання адміністративного законодавства, реалізації адміністративно-правових норм. Проте адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість, в науці адміністративного права досліджені недостатньо, а норми чинного законодавства не завжди відповідають вимогам часу.

Реформування органів внутрішніх справ загалом і служби дільничних інспекторів міліції зокрема передбачає, з одного боку, вирішення проблем адаптації до нових умов їх організаційних структур, а з іншого – закріплення відповідних перетворень, нових завдань, функцій нормами чинного законодавства, в тому числі адміністративного. У зв’язку з цим виникає потреба в розробці теоретичних питань організації і діяльності як органів внутрішніх справ в цілому, так окремих їх структурних підрозділів, серед яких служба дільничних інспекторів міліції, завдяки найбільшій наближеності до населення, посідає провідне місце. Отже, глибоке дослідження адміністративно-правових засад та особливостей організації діяльності дільничних інспекторів міліції, а також розробка пропозицій щодо їх удосконалення набувають особливого змісту і актуальності.

^ Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п.1.3.3 Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр. (затверджені рішенням колегії МВС України № 4 КМ/2 від 28 лютого 1995 року) і Національного університету внутрішніх справ (п.3 Головних напрямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на 1996-2000 рр.).

^ Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначити адміністративно-правові засади та особливості організації діяльності дільничних інспекторів міліції, здійснення ними адміністративної юрисдикції, та виробити пропозиції щодо їх удосконалення.

^ Об’єктом дослідження є правовідносини‚ що виникають у сфері адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.

Предмет дослідження складають адміністративно-правові основи, форми та методи адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, їх юрисдикційна практика, особливості інформаційно-аналітичного забезпечення та планування роботи, взаємодія з іншими службами міліції, а також іншими державними органами та громадськістю.

Виходячи з поставленої мети, у дисертації вирішуються такі основні завдання:

 • визначаються поняття та зміст адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, її принципи, функції та форми;

 • аналізуються особливості правового регулювання адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції;

 • визначається правовий статус дільничного інспектора міліції;

 • аналізується специфіка застосування переконання і примусу в адміністративній діяльності дільничних інспекторів міліції;

 • розкривається зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних інспекторів міліції;

 • досліджуються особливості інформаційно-аналітичного забезпечення, планування діяльності та взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, а також іншими державними органами та громадськістю;

 • з’ясовуються недоліки в адміністративно-правовому регулюванні та практичному здійсненні адміністративної діяльності дільничними інспекторами міліції;

 • визначаються напрямки удосконалення адміністративно-правового регулювання та практичного здійснення адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.

^ Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Як загальнонауковий метод використовується системний підхід, який дозволив окреслити проблемні питання адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (п. 1.1), визначені загальні засади (пп. 1.2, 2.1, 2.2). Для дослідження проблем визначення правового статусу та правового регулювання діяльності дільничних інспекторів міліції використані логіко-семантичний метод, метод порівняння, абстрагування, аналізу і синтезу, а також метод статистичних досліджень (пп. 1.3, 1.4). Структурно-логічний, порівняльно-правовий та класифікаційний методи дозволили дослідити питання адміністративно-юрисдикційної діяльності (п. 2.3), інформаційно-аналітичного забезпечення та планування (п. 2.4), а також проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції (п. 2.5). Компаративний метод складає основу формулювання пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі теорії управління та адміністративного права – В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахрара, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, В.Н. Гаращука, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єропкіна, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, О.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, О.П. Коренева, Б.М. Лазарева, О.Є. Луньова, А.О. Нечитайленка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловського, І.П. Пахомова, В.П. Петкова, Л.Л. Попова, П.М. Рабиновича, Ю.І. Римаренка, О.П. Рябченко, В.М. Самсонова, О.І. Семчика, А.О. Селіванова, А.В. Серьогіна, О.Ф. Скакун, Ю.О. Тихомирова, М.М. Тищенка, В.В. Цвєткова, Ю.С. Шемшученка, В.К. Шкарупи, О.Н. Ярмиша та ін. Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, які регулюють діяльність дільничних інспекторів міліції. Проаналізовано ряд проектів законодавчих актів, зокрема проект Кодексу про адміністративні проступки. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали, які характеризують діяльність дільничних інспекторів міліції в Сумській, Харківській, Тернопільській, Волинській областях за останні п’ять років. Використано також власний багаторічний досвід здобувача, набутий під час практичної роботи дільничним, старшим дільничним інспектором міліції, на керівних посадах служби дільничних інспекторів міліції районного відділу органів внутрішніх справ.

^ Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним монографічним дослідженням, присвяченим адміністративно-правовим основам, формам та методам адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції, їх юрисдикційній практиці, особливостям інформаційно-аналітичного забезпечення та планування їх роботи, взаємодії з іншими службами міліції, а також іншими державними органами та громадськістю.

У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення, які запропоновані особисто здобувачем і виносяться на захист. Основні з них такі:

 1. Подальший розвиток дістало визначення поняття адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції та її принципів, функцій, змісту, основних рис.

 2. Удосконалено розуміння форм адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.

 3. Вперше з точки зору аналізу механізму правового регулювання, правових засобів, правового режиму визначено особливості правового регулювання адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції.

 4. Дістало подальший розвиток визначення співвідношення переконання і примусу в адміністративній діяльності дільничних інспекторів міліції.

 5. Удосконалено характеристику елементів правового статусу дільничного інспектора міліції.

 6. Виявлено прогалини у правовому регулюванні адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних інспекторів міліції та сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.

 7. Вперше визначено шляхи вирішення проблем інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції та планування як невід’ємних складових такої діяльності.

 8. Удосконалено розуміння змісту та форм взаємодії дільничних інспекторів з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ, а також іншими державними органами та недержавними формуваннями.

 9. Вперше досліджено особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних інспекторів міліції.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:

 • у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки адміністративно-правових проблем діяльності дільничних інспекторів міліції, визначення шляхів удосконалення її правового регулювання;

 • у правотворчості – у результаті дослідження сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про міліцію”, “Про звернення громадян”, “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”;

 • у правозастосовчій діяльності використання одержаних результатів дозволить покращити систему обліку осіб, щодо яких дільничним інспектором міліції здійснюються профілактичні заходи, проводити постійний аналіз стану оперативної обстановки на адміністративній дільниці і, залежно від її зміни, своєчасно проводити необхідні корективи в розподілі наявних сил та засобів, задіяних в охороні громадського порядку;

 • у навчальному процесі – матеріали дисертації уже використовуються в Національному університеті внутрішніх справ під час проведення занять з дисциплін “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ” та “Організація служби дільничних інспекторів міліції”. Їх враховано також у навчально-методичних розробках, підготованих за участю дисертанта.

^ Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені дисертантом на міжнародній та національній науково-практичних конференціях – “Забезпечення захисту прав людини в правоохоронній діяльності” (Київ, 2000), “Адміністративне право: сучасний стан і напрямки реформування” (Суми, 2000), а також на засіданнях кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ.
  1   2   3

Схожі:

Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconРозділ організація діяльності дільничних інспекторів міліції
Розділ загальні засади адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconПлан Виникнення І розвиток служби дільничних інспекторів міліції...
Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції 4
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’Ї
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції icon1. Виникнення І розвиток служби дільничних інспекторів міліції
Початок процесу створення цієї служби був розпочатий в Криму, коли «у всіх містах Криму були встановлені дільничні наглядачі міліції,...
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції icon1. Виникнення І розвиток служби дільничних інспекторів міліції
Початок процесу створення цієї служби був розпочатий в Криму, коли «у всіх містах Криму були встановлені дільничні наглядачі міліції,...
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconВступ 2 висновки 16 список використаних джерел 28 вступ
Сучасна Україна розвивається на конституційно визначених засадах демократичної, соціальної та правової держави. Проте така держава...
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconВ. О. Хома Список наукових праць
Монографія «Адміністративно-правове регулювання організації та порядку діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної...
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconРозділ методологічні засади адміністративно- наглядової діяльності міліції
Вступ
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconСписок наукових та навчально-методичних праць заступника завідувача...
Хома В. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби...
Засади діяльності дільничних інспекторів міліції iconСписок наукових та навчально-методичних праць заступника завідувача...
Хома В. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка