Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки
Скачати 63.42 Kb.
НазваПрограма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки
Дата06.02.2014
Розмір63.42 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы


П Р О Г Р А М А (КОНЦЕПЦІЯ)

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування

НАПрН України на 2012–2016 роки  1. Підстави для розробки Програми фундаментальних наукових досліджень, цілі, завдання і основні принципи її реалізаціїПрограма (Концепція) наукових досліджень НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України на 2012 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету».

Цілі Програми:

- розширення та поглиблення знань про людину, суспільство, державу і право з метою підвищення ефективності використання потенціалу вітчизняної фундаментальної науки в інтересах соціально-економічного розвитку України, її взаємодії з іншими державами і міжнародними організаціями з метою забезпечення сталого розвитку і підвищення безпеки;

- підвищення міжнародного авторитету вітчизняної юридичної науки і розвитку її кадрового потенціалу.

Програма реалізується, виходячи з наступних основних принципів:

- комплексного характеру розробок пріоритетних наукових проблем, під яким розуміють вибір перспективних напрямків фундаментальних і прикладних наукових досліджень відповідно до пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної науки і його узгодженість з державною фінансовою підтримкою;

- стабільності фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

- концентрація ресурсів на головних напрямках фундаментальних і прикладних наукових досліджень, визначених загальними зборами Національної академії правових наук України;

- забезпечення створення конкурентного середовища під час здійснення наукових досліджень;

- підвищення рівня об’єктивності під час відбору перспективних напрямків фундаментальних і прикладних наукових досліджень, створення системи об’єктивної експертизи проектів фундаментальних наукових досліджень;

- забезпеченні ефективного управління Програмою.

Для досягнення цілей Програми необхідно вирішити наступні основні завдання:

- конкурсний відбір робіт, що відповідає вимогам світового рівня, реалізація яких забезпечить отримання результатів, що матимуть фундаментальне наукове і практичне значення;

- забезпечення координації наукових досліджень, що здійснюються науковими установами НАПрН України;

- підготовка і закріплення наукових кадрів, передусім вищої кваліфікації, в інституті, поступове зниження середнього віку наукових працівників, що здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження, створення і розвиток наукових шкіл;

- інтеграція фундаментальної юридичної науки в світовий науковий простір шляхом її участі в реалізації міжнародних програм та проектів, проведення міжнародних наукових заходів;

- підвищення престижу науки в суспільстві, популяризація наукових досягнень.

^

2. Принципи фінансового забезпечення досліджень,

що виконуються Інститутом, в рамках ПрограмиАсигнування з державного бюджету на реалізацію Програми виділяються в порядку, встановленому Президією НАПрН України.

На конкурсній основі здійснюється фінансове забезпечення дослідницьких проектів, заявлених в рамках програм нститутів і центрів Академії. Конкурсне фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень здійснюється на основі результатів експертизи проектів, супроводжується інформаційною відкритістю і публічною звітністю.

Цілі і завдання, порядок формування і реалізації програм наукових досліджень, що узгоджені з профільними відділеннями Академії, попередньо узгоджується з Президією Академії і схвалюється вченою радою Інституту, відповідальною за управління здійсненням Програми.

До переліку напрямків фундаментальних наукових досліджень можуть включатися заходи з розвитку інфраструктури (придбання наукового і технічного обладнання, забезпечення доступу до наукових електронних ресурсів, підписка на наукові періодичні видання тощо), створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень, а також щодо підтримки досліджень, що здійснюються аспірантами і молодими науковцями.
^ 3. Механізм управління реалізацією Програми
Основою механізму управління реалізацією Програми є:

- забезпечення нормативної і методичної єдності Програми (система критеріїв відбору і оцінки перспективності тематики науково-дослідних робіт, порядку і форм звітності, процедури моніторингу реалізації Програми);

- зв'язок планування, моніторингу і корегування цільових індикаторів, заходів Програми і ресурсів для їх реалізації.

Обов’язковою складовою механізму реалізації Програми є формування і використання експертизи на усіх етапах реалізації Програми.

Інститут під час реалізації Програми виконує наступні функції:

- розробляє плани фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які узгоджуються з планами роботи профільних відділень Академії, з метою їх включення до Програми;

- розробляє плани заходів з реалізації Програми;

- вносить до Президії Академії пропозиції щодо уточнення цільових індикаторів реалізації заходів Програми, а також про удосконалення механізму її реалізації;

- забезпечує ефективне використання коштів, що виділяються на реалізацію Програми, не допускають дублювання тематики наукових досліджень, що виконуються в рамках Програми;

- організує ведення звітності реалізації Програми, а також моніторинг її заходів;

- спільно з профільними відділеннями та Президією Академії організує перевірки процесу реалізації фундаментальних тем дослідження, що включені до Програми;

- щорічно направляє до Президії Академії підсумкові чи анотовані звіти про хід реалізації фундаментальних наукових досліджень в рамках заходів Програми;

- оперативно розміщує в мережі Інтернет інформацію, що стосується формування і реалізації Програми.

Загальне керівництво реалізацією Програми здійснює дирекція Інституту, яка у взаємодії з Президією Академії:

- формує єдину систему пріоритетів фундаментальних і прикладних наукових досліджень інститутів і центрів, що входять до складу Академії;

- координує розробку і реалізацію планів наукових досліджень інститутів і центрів;

- готує пропозиції щодо ресурсного забезпечення наукових досліджень;

- з урахуванням позиції профільних відділень Академії розглядає пропозиції щодо уточнення переліку заходів Програми на поточний фінансовий рік, механізму її реалізації, цільові індикатори і обсяг асигнування бюджетних коштів на здійснення заходів Програми і за наявності об’єктивних передумов надає відповідні пропозиції до Президії академії для внесення необхідних змін щодо обсягів фінансування, тривалості реалізації окремих заходів Програми;

- надає методичну допомогу структурним підрозділам Інституту щодо планування і звітності в рамках наукових досліджень;

- розглядає матеріали про хід реалізації Програми і розробляє рекомендації щодо її ефективного виконання;

- у разі необхідності спільно з профільними відділеннями Академії організує перевірки ходу виконання Програми;

- щорічно готує звіт про хід реалізації Програми і надає його вченій раді і президії Академії;

- виконує інші функції у відповідності зі Статутом Інституту.

У випадку виявлення порушень основних принципів реалізації Програми вчена рада зобов’язує дирекцію Інституту щодо прийняття необхідних рішень.

Пропозиції про внесення змін до Програми вносяться до дирекції Інституту у встановленому порядку на підставі пропозицій структурних підрозділів Інституту, рекомендацій профільного відділення Академії та її Президії.
^ 4.  Оцінка соціально-економічної

ефективності реалізації Програми
Реалізація Програми дозволяє підвищити роль фундаментальної науки у розбудові суспільства і держави на демократичних засадах, що побудовані на знаннях, сприяти інтеграції України у європейський правовий простір, забезпечити підвищення результативності наукових досліджень і розробок, зростання якості здійснюваних досліджень, ефективне використання бюджетних асигнувань, їх концентрацію під час реалізації перспективних програм і проектів, орієнтованих на забезпечення інтересів національної економіки, а також розвитку інших сфер суспільного життя.

Виконання Програми забезпечить створення і розвиток провідних наукових шкіл, а також відтворення і підвищення якості кадрового потенціалу Інституту, включаючи підготовку кадрів вищої кваліфікації як основної конкурентної переваги вітчизняної науки.

Реалізація заходів Програми сприятиме забезпеченню наукового пріоритету України в фундаментальних наукових дослідженнях в юридичній сфері у відповідності зі світовим рівнем і умови для активізації інноваційної діяльності, а також забезпечить ефективну участь України в міжнародному розподілі праці в науково-технічній сфері.Схожі:

Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних...
Міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconНаціональний університет «Юридична академія України імені Ярослава...
«Правові засади гарантування та захисту прав І свобод людини І громадянина», яка відбудеться 06 грудня 2013 року в Полтавському юридичному...
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconПрограма розвитку місцевого самоврядування в Ужгородському районі на 2012 2015 роки
Програма розроблена відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» І спрямована...
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconПрограма поводження з твердими побутовими відходами в славутському районі на 2012-2016 роки
Хмельницької області на 2011-2016 роки” приймається на виконання Закону України “Про відходи”, та відповідно до Рекомендацій Міністерства...
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconМісцевого самоврядування в україні
Робота виконана на кафедрі державного будівництва та місцевого самоврядування Національної юридичної академії України імені Ярослава...
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconДо Програми (Концепції) наукових досліджень на 2012-2016 роки план
Тема 1: Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування української держави в умовах конституційної реформи
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconДержавних адміністрацій та місцевого
Робота виконана на кафедрі державного будівництва та місцевого самоврядування Національної юридичної академії України імені Ярослава...
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconМісцеве самоврядування в системі публічної влади
Робота виконана в Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки iconПрограма «освіта донеччини. 2012-2016 роки» Проект «Особлива дитина»...
Указом Президента України від 30. 09. 2010р. №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
Програма (концепція) наукових досліджень нді державного будівництва та місцевого самоврядування напрн україни на 2012–2016 роки icon" Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні "
Орм на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою якісного підвищення спроможності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка